גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


?המלו ךיא - תיטנג הסדנה / ?ןג םיסדנהמ דציכ / תיטנג הסדנה / םירמאמ//

?המלו ךיא - תיטנג הסדנה

?תיטנג הסדנה יהמ
?השענ הז ךיא
?תיטנג הסדנה המ םשל

 ?תיטנג הסדנה יהמ
ורידחהש םיתות שי ,םדא ייח תלצהל ינויח ,ישונא םיזנא ליכמש בלח תורציימש םיזע שי
םיבנע שיו ,תורק תורוטרפמט ינפמ םהילע ןגמ הזה ןגהו ,לדנסה גד ךותמ ןג םכותל
ךותמ םיחוקלכ םיעמשנש םישיחרת ןה הלאה תועפותה לכ .בל תולחמו ןטרס םיענומש
ץראב רקחמ תודבעמב םידיגו רוע ומרקש תועפות ןה ,השעמל םלואו ,ינוידב עדמ ירפס
םיחילצמ ,היגולונכטויבהו הקיטנגה ימוחתב םיינכפהמ םישודיחל תודוה ,םויכ .םלועבו
היגולונכט תועצמאב ,עבטב םישחרתמה םיכילהתה תא וניכרצל םותרל םינעדמה
.תיטנג הסדנה תארקנש
רורב היה ,ילסרבינוא אוה יטנגה דוקהו יתשרותה רמוחה אוה א"נדהש וחיכוהש רחאל
תא תונשל ךכ ידי לעו םזינגרואל םזינגרואמ םינג ריבעהל תורשפא שיש םירקוחל
תונשב קר ,םלואו .וירחא ויאצאצ תוגהנתה תאו "םינגה לתשומ" םזינגרואה לש ותוגהנתה
:ןה תוטישה .תיטנגה הסדנהה תא עצבל ורשפאש תוטיש וחתופ 20-ה האמה לש םיעבשה
;םירדגומ םירתאב א"נדה לש ךותיח םירשפאמה ,הלבגה ימיזנאב שומיש .א
רחאל א"נד יעטקמ לש םיבר םיהז םיקתוע תריצי רשפאמה ,ירלוקלומ טוביש .ב
;םתוא םידדובמש    
.א"נדה יעטקמב ףצרה לש תיטמוטוא האירק רשפאמה םידיטואלקונה רדס תעיבק .ג
דחא םזינגרואמ ותוא איצוהל ,היוצר הנוכת דדוקמש ןג דדובל תורשפאמ הלאה תוטישה
.רפושמ םזינגרוא רוציל ךכ ידי לעו ,רחא םזינגרוא לש א"נדה ךות לא ותוא רידחהלו
א"נד תולוקלומ" תוארקנ הנחבמב יתוכאלמ רוביח ידי לע תורצונש א"נדה תולוקלומ
,ךכיפל .ןכל םדוק ןהל היה אלש ,שדח ףוריצ תוארמ ןהש םושמ ,"תויטנניבמוקר
א"נד רוציל ןתינ .יטנניבמוקר א"נד לש היגולונכט תארקנ תיטנגה הסדנהה לש היגולונכטה
עבטב םימזינגרואה לכ .םייח ילעבו םיחמצ ,םיקדייח ,םיסוריו :םינוש תורוקממ יטנניבמוקר
יטנניבמוקר א"נד רוציל תלוכיהו ,תויתשרות תונוכת לש קנע רגאמ ,השעמל ,םיווהמ
.תויורשפא לש םוצע ןווגמל חתפ תחתופ ,םינוש תורוקממ

 ?השענ הז ךיא
.20-ה האמה לש םיעבשה תונש תישארב החתופ רוציל רוצימ םינג תרבעהל הקינכטה
תלוקלוממ ותוא איצוהל ,והשלכ יוצר ןובלח לש ןג תוהזל רשפא םאש ,ואצמ םירקוחה
.יוצרה ןובלחה תא רצייל קדייחה את לכוי ,קדייח את לש א"נדה ךותל ותוא ריבעהלו א"נדה
םושייה .םיאבה תורודל ותוא ריבעהלו ,וילא רדחוהש שדחה ןגה תא לפכשל םג לכוי אוה
אוהו ,(תופורת ללכ ךרדב) םייוצר םירידנ םינובלח לש רוציי היה הזה אצממה לש ןושארה
-יתב"ל םיקדייחה תכיפה .תשורח יתבכ םיקדייחב שומיש ידי לע ,לודג הדימ הנקב השענ
דיקפתל םייעבטה םידמעומה םיקדייחה ויה ,הליחתכלמ .תיסחי לק רבדכ התלגתנ "תשורח
.םידימסלפ אשונו תוריהמב הברתמ אוהו ,תיסחי טושפ יאת-דח רוצי אוה קדייחה יכ ,הזה
?תעדיה
- ןילוסניא - הנושארה הפורתה רוציי לחה 20-ה האמה לש םיעבשה תונש ףוס תארקל
,םמדל ןילוסניא לש תימוי הקרזהל םיקוקזש ,תרכוסה ילוח .תיטנג הסדנה לש תוטישב
רקי היה ךילהתה ,םלואו .רקב לש בלבלה תטולבמ וקיפהש ןילוסניאב זא דע ורזענ
םרג םדאה לש הז ןיבו רקבה לש ןילוסניאה ןיב ינושה םג .תונטק ויה וקפוהש תויומכהו
א"נדה ןמ ותוא "וכתח"ו ,ןילוסניא ןובלחל ןגה תא ודדוב Genetech תרבחמ םירקוח .תויעב
ותוא תרזעב ,E.coli קדייחה לש דימסלפ וכתח ןמזב ובו ,הלבגה ימיזנא תרזעב םדאה לש
רצייל רזה ןגל הארוה ןתונש ,א"נד לש ףסונ עטק םע דחי ,ןילוסניאל ןגה תא .הלבגה םיזנא
בלתשהו רבחתה ןילוסניאה לש ןגה .קדייחל ץוחמ ךותחה דימסלפה םע דחי ובברע ,ןובלח
קדייחה .E.coli קדייחל רדחוה ןילוסניאל ןגה תא ליכהש ,דימסלפה .דימסלפה לש א"נדב
ךות .תוברתהל לחה אוהו ,הלידגל םימיאתמ םיאנתו ןוזמ עקרק וב היהש לכמ ךותל סנכוה
ךילהתב ןילוסניאה תא "וקינ" ףוסבל .ןילוסניא לש תולודג תויומכ קדייחה רצי ,תוברתה ידכ
תורצוימה תורחא תובר תופורת דוע קושל ואצי ,ןילוסניאה רצויש זאמ .יוקינ לש דחוימ
.תיטנג הסדנה לש תומוד תוטישב
ןגה תא םיסדנהמ םא ,תאז תורמלו ,ןילוסניאב שומיש לכ ןיא ומצע קדייחל יכ ,רוכזל בושח
עדימהש תורשפאהו ,קדייחב ישונא א"נד טבשל תורשפאה .ותוא רציימ קדייחה ,יוארכ
הקיטנגה יכילהתש הדבועה לע תוססובמ ,םירמוח רוצייל שמשי ןכא ישונאה א"נדב ןופצה
ללוכ ,םייח ילעבבו םיחמצב ,םיקדייחב :ולוכ יחה םלועב םימוד םייסיסבה תירלוקלומה
.םדאה
םיקדייחב רשאמ תבכרומ רתוי הברה איה םייח ילעבבו םיחמצב תיטנגה הסדנהה
:םיירקיע םיבלש 3-מ בכרומ אוהו םירוציה לכב המוד ךילהתה ,יללכ ןפואב .םיפיגנבו
,םיעטקמ םידדובמו "םרותה" םזינגרואה ןמ א"נדה תא םיקיפמ - שקובמה ןגה דודיב .א
.חילש-א"נרמ ןגה תא םירצויש וא ,שקובמה ןגה תא ליכמ םהמ דחאש    
וא דימסלפל ,ללכ ךרדב ,(רוטקו) אשנל דדובמה ןגה תא םירבחמ - אשנל ןגה רושיק .ב
.ףיגנל    
,לבקמה םזינגרואה לא שקובמה ןגה םע אשנה תא םירידחמ - םזינגרואל ןגה תרדחה .ג
.השדחה הנוכתב אטבתמ רזה ןגה םשו    

 ?תיטנג הסדנה המ םשל
יעדמב רתויב םיבושחה םייעדמה םיחותיפה דחא איה תיטנגה הסדנההש ,קפס ןיא
העפשה ,הביבסה לעו היישעתה לע ,תואלקחה לע ,האופרה לע העפשה הל שיו םייחה
השולשב םדאל הבר תלעות שי תיטנגה הסדנהל .ןוימדה תולובג תא רבכמ הז התצחש
:םיירקיע םימוחת
םירוצייב שומיש ידי לע ,תופורת ללכ ךרדב ,םייוצר םירידנ םינובלח לש ירחסמ רוציי .א
תועצמאב הרצויש הנושארה הפורתה ןילוסניאה היה 1982 תנשב ;תשורח יתבכ םייח
תוצמלו קבט ילעב ןורפרטניא לדגל רשפא ,םויה .תיטנג הסדנה לש תוטישב ,םיקדייח
זאו ,םירבכע לשו םישבכ לש ,םיזע לש םפוגב תופורת רצייל רשפא ;םילעה ךותמ ותוא
.ןמדמ וא תובקנה לש בלחה ןמ הפורתה תא תוצמל
;היוצר הנוכת רוציל הנקיש ןג ,םהלש א"נדל ןג תפסוה ידי לע םייח םירוצי תחבשה .ב
תסדנהמ לחה ,תואלקחב חווט תובחר תויורשפא תחתופ םייח םיאת ךותל םינג תרדחה
,רשפא .םייח ילעבל תורפושמ תונוכת תקנעהב הלכו תושדח תונוכת תלבקל םיחמצ
םיאושיק ,תינמז-וב םילישבמה סננא תוריפ ,םיכורא ףדמ ייח ילעב םילפלפ רוציל ,לשמל
,םייוור םינמוש תוחפו םינובלח רתוי ןהב שיש תוינטק ,םימ תוחפ םיכרוצש םינופפלמו
םיחמצו ,םיעבצ לש רתוי בחר ןווגמ ילעב םיחרפ ,ןיאפק תוחפ םיליכמש הפק ירגרג
.םיקיזמל םידימע
ישונאה םונגה לש הנבהו הרכה ;םיניקת םינגב םימוגפ םינג תפלחה ללוכ ,ינג יופיר .ג
רדס יפ לע תולחל תורשפאה תא רעשל ולכוי הבש ,תירלוקלומ האופר לש ןדיעל וליבוי
תעיבקו תולחמב םיברועמה םינגה יוהיז .לופיטה ןתניי ךכל םאתהבו ,א"נדב םיסיסבה
תויסיסבה תוביסב דקמתי לופיטה ;תיאופר תוברעתהל תושדח תויורשפא וחתפי םדוקפת
ןוחבא רשפאת א"נדב םיסיסבה ךרעמ תקירס .הלש םימוטפמיסב אלו הלחמה לש
םונגה יופימ .רתוי רגובמ ליגב ןיבו םיירבוע םיבלשב ןיב ,ןתעינמו תובר תולחמ לש םדקומ
תושדחה תויגולונכטה .יתשרות אוה םהלש עקרהש ןטרס יגוס לש ןוחבא רשפאי ישונאה
.תושדח תופורת חותיפו םינגה לש יעבטה יוטיבב תוברעתה ,ינג יופיר :ןה חתפב תודמועש
ןגה םוקמב ןיקת ןג ףוגל רידחהל הטיש אצמית םא .םוגפ ןג ללגב תומרגנ תובר תולחמ
,םלואו .ןג לש ןיקת קתוע הדבעמב רצייל טושפ יד רבכ ,םויכ .היעבה רתפת ילוא ,םוגפה
ןיקתה סדנוהמה ןגהש חיטבהל ךירצו ,ףוגב םיאת ידראילימב אצמנ ןגה לש םוגפה קתועה
לש הקיזמה העפשהה תא לטבל לכותש תאזכ תומכב םיאתל רדחויו הנוכנה המקרל עיגי
,יקלח ןפואב קר וחילצה םיסוריו תרזעב ןיקת ןג רידחהל םיינילקה םייוסינה .םוגפה ןגה
.םיניקת םינג תרדחהל תושדח תוטיש םישפחמ םירקוחהו

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב