גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


ןג דודיב / ?ןג םיסדנהמ דציכ / תיטנג הסדנה / םירמאמ//

ןג דודיב

הלבגהה ימיזנא תרזעב א"נדה ךותיח
?םינג תיירפס םירצוי דציכ
?םילשמ-א"נד תיירפס םירצוי דציכ

 הלבגה ימיזנא תרזעב א"נדה ךותיח
.רחא רוציל ריבעהל םיניינועמש ןגה תא דדובל הליחת ךירצ ,תיטנגה הסדנהה ךילהתב
ךילהתב ןושארה דעצהו ,תיקנעה א"נדה תלוקלוממ רתויב ריעז עטק אוה שקובמה ןגה
.םירצק םיעטקמ לש בר רפסמל א"נדה לש הכוראה הלוקלומה קוריפ אוה ןגה לש דודיבה
ושפיח א"נדה לש הלוקלומה תא קרפל ידכ .דרפנב עטקמ לכ לא השיג רשפאי קוריפה
ךכ ,תינשנו תרזוח ,העובק הרוצב א"נדה תא וכתחיש "תוירלוקלומ םיירפסמ" םינעדמה
.םיעטקמ םתוא דימת ויהי תמיוסמ א"נד תלוקלוממ םילבקתמש םיעטקמהש
,םיקדייחמ (Werner Arber) רברא רנרו ירציוושה גולויבורקימה דדוב ,1968 תנשב
הלאה םימיזנאה .רז א"נד לש השילפ ינפמ םיקדייחה לע םיניגמש םידחוימ םימיזנא
א"נדב עוגפל ילבמ רזה א"נדה לש וכותיח ידי לע דגנ תפקתהב םיביגמו רז א"נד םיהזמ
םה רזה שלופה לש הפקתהה תלוכי תא םיליבגמ הלאה םימיזנאהש ןוויכמ .קדייחה לש
8-4 לש ידוחיי ףצר ריכמ הלבגה םיזנא לכ .(restriction enzymes) "הלבגה ימיזנא" םיארקנ
ארקנ א"נדה ילידג ינש תא םיזנאה ךתוח ובש םוקמה .ילידג-וד א"נדב םידיטואלקונ
ינפמ םינגומ הלאה םירתאה ,קדייחה לש א"נדב .(ךותיחה רתא וא) הלבגהה רתא
.ןיזוטיצ וא ןינדא :םידיטואלקונה ינשמ דחא לש היצליתמ ידי לע ךותיחה
.תיטנגה הסדנהה תייגולונכט חותיפב הבושח ךרד תצירפ הוויה םיליבגמה םימיזנאה יוליג
םימיזנאה .תננכותמו תקיודמ ,תרקובמ הרוצב א"נדה תא ךותחל וחילצה ,הנושארל
םירתאב א"נדה תלוקלומ תא עוטקלו א"נדב םיידוחיי םירתא תוהזל םילגוסמ ,ולגתהש
.ךתוחו ההזמ אוה ותואו ,א"נדה תלוקלומב םיוסמ רתא שי הלבגה םיזנא לכל .הלאה
םהו ,דואמ םיקיודמ םיירפסמ ןיעמ םיליבגמה םימיזנאה םיווהמ ,תאזה הנוכתל תודוה
.םיבר םיעטקמל םזינגרוא לש יטנגה רמוחה תא םיכתוח
תבכרומ ,םדא ינב לש הלוקלומב הלכו םיפיגנ לש הלוקלוממ לחה ,א"נד לש הלוקלומ לכ
יפוא ילעב םה הלבגהה ירתא בור .הלבגה ימיזנאל ךותיח ירתא םיווהמש םיפצרמ
;ךופה רדסב לבא ,םיהז םיפצר שי רתאב םילידגה ינשל :רמולכ ,(palindromic) ימורדנילפ
,שמש ,השרשה :הלאה םילימה תא ומכ ,ןימיל לאמשמו לאמשל ןימימ םתוא אורקל ןתינ
לש ימורדנילפ רתא ,לשמל ,ריכמ ,E.coli קדייחמ קפומה EcoRI הלבגהה םיזנא .אבא
:םיזינגרוא לכ לש א"נדב םידיטואלקונ תוגוז 6
5'--GAATTC--3'    
3'--CTTAAG--5'    
.הז לומ הז םיאצמנ םניאש (A-ל G-ה ןיב) תומוקמ ינשב םיפצרה תא ךתוח םיזנאה
.גרודמ ךותיח ארקנ םידיטואלקונ ןיב הזכ ךותיח
5'--GAATTC--3'    
3'--CTTAAG--5'    
םיכתוח םהמ קלח .םינוש םירתאב םיכתוחש הלבגה ימיזנא 900-מ רתוי םיעודי ,םויכ
תא .הלבגהה רתא לש הירטמיסה ריצב ,קלח ךותיח םיכתוח םירחאו גרודמ ךותיח
רוקמו הלבגה ירתא תוארל רשפא ,הלבטב .םינוש םיקדייחמ קיפהל רשפא םימיזנאה
.הלבגהה ימיזנאמ םידחא לש יקדייח

 ?םינג תיירפס םירצוי דציכ
ותרבעה םשל וא ןגה תקידב ךרוצל םא ,בכרומ םונג ךותמ שקובמ ןג דדובל םיצור רשאכ
,םלואו .הלבגה םיזנא ידי לע ,םיעטקמל םונגה תא ךותחל לוכ םדוק ךירצ ,רחא רוציל
הלבגהה רתא .םיבר א"נד יעטקמ םילבקתמ ,הלבגה םיזנא ידי לע לודג םונג םיקרפמשכ
םיליעפמ םאו ,בכרומ םונגב םימעפ יפלא תואמ אצמיהל יושע עצוממ ליבגמ םיזנא לש
ןגה תא דדובל ידכ .םיעטקמ יפלא תואמ ורצוויי ,הזכ םונג לש א"נדה תלוקלומ לע ותוא
.םיעטקמה יפלא תואמ ךותמ ותוא רתאל ךירצ ,שקובמה
לש ףסוא איה םינג תיירפס .(תימונג היירפס) םינג תיירפס ךותמ יפיצפס ןג דדובל רשפא
.םיוסמ רוצי לש םונגה ללכ תא םיגציימ דחיש ,א"נד יעטקמ לש הרדס םיליכמה ,םיטבש
ןג דדובל ןיינועמש ,םינג סדנהמ ךכ ,םיוסמ עדימ אוצמל ידכ היירפסב םירזענ ונאש םשכ
.םינג לש היירפסב רזענ ,םיוסמ
:םיבלש המכב םירצוי תימונגה היירפסה תא
.םיאתמ הלבגה םיזנא תרזעב םונגה תא םיכתוח .1
רתא ול שיש ,דימסלפ וא 'גאפ :ומכ ,והשלכ אשנ לע הלבגהה םיזנא תא םיליעפמ .2
.םיקיבד תווצק ינש ורצווייו רבשיי אשנה .םיזנאה ידי לע רכומה דיחי הלבגה    
.תונושה תולוקלומה ןיב םירוביח ויהיו םיקיבדה תווצקה ודמציי ,זאגיל םיזנאה תוחכונב .3
אשנה ןמ היונב ןהמ תחא לכש ,תובר תויטנניבמוקר א"נד תולוקלומ ורצוויי ,ראשה ןיב    
אשנ לש םינוכנ םינונימב ךילהתה תא םיעצבמ םא .םונגה ןמ רז א"נד לש עטק וכותבו    
ןיבל םונגה לש א"נדב םרוקמש םיעטקה תיברמ ןיב יוחיא היהי ,ימונג א"נד לומ    
.רקחנה םונגה אולמ תא טבשל ןתינ וז ךרדב ,השעמל .אשנה לש תולוקלומה    
ןמ המכ וא דחא יטנניבמוקר אשנ .םיקדייחל םירידחמ םייטנניבמוקרה םיאשנה תא .4
אשנ וכותב שיש קדייח לכ .ונממ םיעטק וא שקובמה ןגה תא םיללוכ הלאה םיאשנה    
וזכ הבשומ לכ .ידוחיי א"נד לש םיהז םיקתוע הליכמש הבשומל רוקמ אוה יטנניבמוקר    
,םונגה לכ תא גציימ וז ךרדב לבקתמש םיטבשה ףסוא .טבש תארקנ איהו "רפס" איה    
תוחלצ לש הרדסכ תיארנ היירפסה ,לעופב ."תימונג היירפס" וא "םינג תיירפס" הווהמו    
.ררקמב ףדמ לע תוחנומ ןהו ,םיאשנהו םיקדייחה וחמצ הילעש ,הקצומ ןוזמ עקרק ןהבו     
תוחפל וא שקובמה ןגה תא םיליכמש ,רתוי וא דחא טבש ףולשל רשפא היירפסה ךותמ
וא קדייח :לשמל ,ןטק םונג לעב אוה ןגה תא םידדובמ ונממש רוציה םא .ונממ םיקלח
שקובמה ןגה דודיב םג ךכל םאתהבו ,תיסחי הנטק היהת ולש םינגה תיירפס ,היירטפ
איה ,םדא וא חמצ :ומכ ,לודג םונג לעב רוצי לש תימונג היירפס ,םלואו ;תיסחי לק היהי
תא הריהמ הקירסב קורסל ךירצ ךכ םשל .ןג הנממ דדובל דואמ השק ןכלו ,תיקנע היירפס
תקירס .םישקובמה םיטבשה תא תוהזלו ,הבש םיטבשה יפלא תואמ לכ לע היירפסה
.("טבושמה ןגה יוהיז" ואר) ירלוקלומ יאלג ידי לע םיעצבתמ ןגה יוהיזו היירפסה

 ?םילשמ-א"נד תיירפס םירצוי דציכ
קר םינוב היירפסה תא .תידוחייו הנטק היירפס תונבל יוצר בכרומ רוצי לש ןג דדובל ידכ
,עודי .תומיוסמ תוביסנב וא תמיוסמ המקר יאתב אטבתמש ,א"נדה לש קלח ותוא ךותמ
תייסולכוא ;חילש-א"נר תולוקלומל םהלש קותעתה אוה םינג יוטיב לש יחרכה בלש
םיפצר .את ותואב יוטיב ידיל םיאבש םינגה תא תגציימ םיוסמ אתב חילש-א"נר תולוקלומ
םינג שי .חילש-א"נר תלוקלומב םיגצוימ םניא ,םינובלח תריציל םידדוקמ םניאש א"נדב
,דבכ לש אתב .אתו את לכב יוטיב ידיל םיאב םינגה לכ אל ירהש ,םיגצוימ םניאש םיבר
.דבכב יוטיב ידיל םיאבש םינובלחל קר חילש-א"נר תולוקלומ ויהי ,לשמל
יאת לש חילש-א"נר תולוקלומב םיליחתמ ,המקרל תידוחיי םינג תיירפס תונבל ידכ
.א"נדה תולוקלומ ומכ ירלוקלומ טובישל תונתינ ןניא חילש-א"נר תולוקלומ ,םלואו .המקרה
,תאז םע .טבשל םיצורש א"נרה תולוקלומ תא הנמאנ ףקשיש א"נד רוציל שי ,הליחת
ונממו ,חילש-א"נרה לא א"נדה ןמ :ינוויכ-דח לולסמב ללכ ךרדב רבוע יתשרותה עדימה
יכ ,ררבתמ .א"נדל א"נרמ :ךופהה ןוויכב עדימ תרבעה עצבל םישקבמ ונא וליאו ,ןובלחל
יללוחמ םיפיגנ תצובקב תמייק איהו ,עדימ לש ךופה רבעמל תורשפא תמייק ןכא עבטב
,םיסוריו-ורטר םיארקנש ,הלאה םיפיגנה .א"נר תולוקלוממ יונב םהלש םונגהש ןטרס
הזה םיזנאה .ךפוהמב קותעת תלועפ עצבל לגוסמ אוהו ,םהל ידוחיי םיזנא םמע םיאשונ
,םיסיסבה גוויז ןורקע יפ לע ותוא םילשמש א"נד לש לידג תריציל תינבתכ א"נרב שמתשמ
עצובמ קותעתה ,ללכ ךרדב ;ליגרה קותעתה ןמ הכופה הלועפ עצבמ םיזנאה :רמולכ
סרבר םיארוק הזה םיזנאל .א"נר לש לידגל ,תינבתכ שמשמה ,א"נד לש לידגמ
רומיטלבו (Temin) ןימט םירקוחה תא הכיז ויוליגו ,(ךפוהמב קתעתמ) זאטפירקסנרט
םה ךפוהמה קותעתה לש םירצותה .1975 תנשל ,האופרל לבונ סרפב (Baltimore)
א"נרה לידג תא הלאה תולוקלומה ןמ םיקלסמ ,ךילהתה ךשמהב .א"נר-א"נד םייאלכ תולוקלומ
,םילשמ א"נד לידג לש רוציל תינבתכ שמשמ ראשנש א"נדה לידגו ,תינבתכ שמישש
תילידג-וד א"נד תלוקלומ תלבקתמ ,ךילהתה ףוסב .א"נד לכ לש ותלפכהל הליגרה ךרדב
DNA תילגנאב) םילשמ א"נד םיארוק הזכ א"נדל .א"נר לש תינבתב הרוקמש
.(cDNAרוציקבו ,complementary
םייטנניבמוקרה םיאשנה תא .אשנב םיטבשמ םילשמה א"נדה תולוקלוממ תחא לכ תא
.םילשמ א"נד לש טבש הווהמש ,הבשומל חתפתמ קדייח לכ .םיקדייח יאתל םירידחמ
םיטבשה לכ לש ףסואה .תקדבנה המקרה ןמ ,חילש-א"נר לש םיוסמ גוס גציימ טבש לכ
איה .תימונגה היירפסה ןמ הנוש תאזה היירפסה ."םילשמ א"נד תיירפס" אוה הלאה
יאתמ םילשמ א"נד לש היירפס םינוב םא .דבלב תקדבנה המקרה לש םיפצרה ןמ היונב
ורוקמ .תואירה תמקר יאת תיירפסמ וא ,רירש יאת תיירפסמ הנוש היירפס םילבקמ ,רוע
םילשמ-א"נד תיירפס .תונוש תומקרב יוטיב ידיל םיאב םינוש םינגש הדבועב ינושה לש
.תימונגה היירפסב ומכ םינורטניא הב ןיאו ,תקדבנה המקרה לש םינוסקא קר הליכמ
.יוצרה םילשמה א"נדה תא ליכמש טבשה תא תוהזל רתוי לק ,תמצמוצמ היירפס ךותמ
ןגה יוהיז" ואר) ירלוקלומ יאלג תרזעב םישענ ,שקובמה טבשה יוהיזו היירפסה תקירס
.("טבושמה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב