גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


ןג טוביש / ?ןג םיסדנהמ דציכ / תיטנג הסדנה / םירמאמ//

ןג טוביש
םידימסלפ תרזעב טוביש
םיפיגנ תרזעב טוביש
PCR תטישב טוביש

 םידימסלפ תרזעב טוביש
םיצורש ןגה לש (הנחבמב) םיבר םיקתוע תריצי אוה תיטנגה הסדנהה ךילהתב ינויח בלש
.טוביש תארקנ םיבר םיהז םיקתוע תריצי .רחא םזינגרואל דחא םזינגרואמ ריבעהל
,דחא טרפב םרוקמש םיטרפה לכ לש ףסוא :רמולכ ,טבש ןושלמ האב טוביש הלימה)
לש טבש וא ,םיאת לש טבש וא ,םיקדייח לש טבש :ןוגכ .תורזוח תוקולח ידי לע ורצונו
ןג טבשל ידכ .םינוש םייוסינו תונוש תוקידב ןגב ךורעל רשפאמ ןג לש טוביש (.תולוקלומ
.ימצע לופכש תלוכי הל שיש הלוקלומ ,תרחא א"נד תלוקלומ לא ןגה תא רבחל שי ,םיוסמ
םע דחי ןגה תא תלפכשמ איהו ,ןגה תא וזכ הלוקלומל םירבחמ ,הקבדהו ךותיח ידי לע
לש עטקמ הכותב תאשל תלגוסמה ,לופכש תלוכי תלעב א"נד תלוקלומל .הלש לופכשה
.(vector) אשנ םיארוק ,רז א"נד
.םידימסלפ ויה א"נד יעטקמ לש יתוכאלמ טובישל ושמישש םינושארה םיאשנה
הרידח תלוכי םהל שיו ,םיקדייחב םיאצמנה א"נד לש םיילגעמ םיעטק םה םידימסלפה
,םירז םינג םידימסלפל דימצהל תורשפאמ הלאה תונוכתה .תימצע תוברתה תלוכיו
.םיקדייחב םירזה םינגה לש טוביש ידיל איבהלו
.הלבגה םיזנא תרזעב ותוא םיכתוחו קדייח אתמ דימסלפ םידדובמ ,ןג טבשל םיצור רשאכ
םיצור ונממש ,םרותה םזינגרואה לש א"נדה תא םיכתוח הלבגה םיזנא ותוא תרזעב
םייוצמ הבש הסימתל םיפיסומ םילבקתמש םיעטקמה תא .טובישל דעונש ןגה תא דדובל
םיקיבדה תווצקה תא קיבדמש זאגיל םיזנאה תא הסימתל םיפיסומ .ועטקנש םידימסלפה
,םיטנניבמוקר ויהי םידימסלפה ןמ קלח .םינוש םידימסלפ םילבקתמו ,םיעטקמה לש
רחא עטקמ התע ליכמ יטנניבמוקר דימסלפ לכ .רזה א"נדה לש שדח עטק בלושמ םכותבו
.שקובמה ןגה תא ליכמ הלאה םיעטקמהמ דחא .רזה א"נדה לש
.םיקדייח יאתל םירידחמ ,םישדחה םיעטקמה םע ,םיטנניבמוקרה םידימסלפה תא
םידימסלפהו ,תוקד 20 ידמ םיקלחתמ םה .לופכש תנוכמכ םילעופ םיקדייחה
ןתינ ,תודחא תועש ךשמנש ,ךילהתה םויסב .בצק ותואב םיברתמ םכותב םילפכתשמה
תא .םישקובמה םיעטקמה םהבו םידימסלפ לש הלודג תומכ םיקדייחה ןמ קיפהל
.ל'גב הזרופורטקלא לש הטישב דדובלו דירפהל ןתינ םיטבושמה םיעטקמה

 םיפיגנ תרזעב טוביש
א"נד תלוקלומ לכ .םידימסלפה דבלמ ,םיאשנ דוע שומישל וסנכוה םינשה תצורמב
איה ףיגנ לש ןיערגה תצמוח .אשנכ שמשל הלוכי ,םיקדייח יאתב יעבט ןפואב תלפכומש
ןיערג תצמוח לש הלוקלוממ םייונבה םיקיקלח םה םיפיגנה .תאזכ הלוקלומל המגוד
ןיערגה תצמוח תלוקלומ תצלחנ ,אתה ךותל קיקלחה תרידח םע .ינובלח הטעמב הפוטע
השענו ינובלח הטעמב ףטענ קתוע לכ .םיאתב המצע תא תלפכשמו ינובלחה הטעמה ןמ
רזוחו ,םירחא םיאת םיקיבדמו אתה ןמ םיאצוי םישדחה םיקיקלחה .שדח ףיגנ קיקלחל
שמשל הלוכי תאזכ א"נד תלוקלומו ,ןיערגה תצמוח אוה א"נדה םיבר םיפיגנ לצא .הלילח
.ןסכאמה אתה ךותב יאמצע ןפואב לפכתשהל הלוכי איהש ןוויכמ ,אשנכ
.םיקדייחה יאת תא םיפקותש ,םי'גאפוירטקב ,םיפיגנ לש תדחוימ הצובק תמייק עבטב
תומולגה תויורשפאה לע םירקוחה ודמע תיטנגה הסדנהב שומישה תליחתב רבכ
רשפא זאגילו הלבגה ימיזנא תרזעבש ,ררבתה .םיילאיצנטופ םיאשנכ םי'גאפוירטקבב
.יטנניבמוקר 'גאפוירטקב רוצילו ,'גאפוירטקבה לש םונגב רז רוקממ א"נד בלשל
תא לפכשמ תע התואבו ,וכותב הברתמ ,קדייחה את תא ףקות הזה 'גאפוירטקבה
קיפהלו םי'גאפוירטקבה תא ףוסאל רשפא תוברתה ירוזחמ המכ רחאל .רזה עטקמה
.םיטבושמה א"נדה יעטק תא םהמ

 PCR תטישב טוביש
ךרוצה תא הלטיבש ,טוביש תטיש (Kary Mullis) סילומ ידי לע החתופ ,1983 תנשב
תססובמ הטישה .םיקדייח תרזע אלל ,הנחבמב א"נד יעטקמ לפכשל הרשפאו םיאשנב
,(PCR- Polymerase Chain Reaction) ,"זארמילופ לש תרשרש תבוגת" לע
א"נד יעטקמ םהש ,(םירמיירפ) םילחת ינשבו זארמילופ א"נד םיזנאב תשמתשמ איהו
הטישה תועצמאב .םילחתב שומיש ךות ,ןגה תא ליפכמ םיזנאה ;ןגה תוצק ינשמ םינטק
תויומכ תלבקל דע ןותנ א"נד לש רתויב תוריעז תויומכ טבשל וא לפכשל רשפא תאזה
תויח לש א"נד ירקחמל םישמשמ םהו ,םינווגמו םיבר הטישה לש הימושיי .תורכינ
PCR-ה תטיש חותיפ לע .םייטפשמ םיכרצל ,עשפ תוריזב םד ימתכ יוהיזלו תונבואמ
תבוגת"ב אורקל ולכות PCR - ה תטיש לע .1993 תנשב הימיכל לבונ סרפב סילומ הכז
.תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש :אשונב "PCR - זארמילופה לש תרשרשה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב