גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


טבושמה ןגה יוהיז / ?ןג םיסדנהמ דציכ / תיטנג הסדנה / םירמאמ//

טבושמה ןגה יוהיז

שקובמה ןגה לש רישי יוהיז
ינובלחה ורצות יפ לע ןגה יוהיז

 שקובמה ןגה לש רישי יוהיז
יאת לש םילשמ א"נד תיירפסב םירזענ ןילוסניאל ןגה תא דדובל םיניינועמ ,לשמל ,םא
לכ ןיב ןילוסניאל ןגה תא תוהזל רשפא דציכו ,םיבר םינג שי בלבלה יאתב םג ךא .בלבל
?בלבלה יאתמ דדובל םיחילצמש םינגה
תרשפאמה הטישב םיקדוב :רמולכ ,םינגה תיירפס תא םיקרוס ,םיוסמ ןג תוהזל ידכ
;ןגה לש רישי יוהיז .1 :הלאה תוטישה ןמ תחאב ,ללכ ךרדב ,םיטבש לש תינומה הקידב
.ודי לע דדוקמה ןובלחה - ולש יוטיבה רצות לש יוהיז תועצמאב ןגה לש ףיקע יוהיז .2
יאלג .ירלוקלומ יאלגב םירזענ ,םיוסמ טבושמ ןג הליכמש םיקדייח תבשומ תוהזל ידכ
םיאלגה לש םתלעפה .רחא א"נד קודבל ןתינ ותרזעבש א"נד עטק אוה ירלוקלומ
.יאלגה תולוקלומו קדבנה א"נדה תולוקלומ לש האלכהו הכתה לע תססובמ ,םיירלוקלומה
תסימתב לופיט וא םומיח ידי לע תישענ איהו תולוקלומה לש םילידגה ןיב הדירפמ הכתהה
ינש .הז םע הז (היצזידירביה) האלכה רובעל םילשמ ףצר ילעב םילידגל תרשפאמו ,סיסב
.םימילשמ םיפצר םה םהלש םיסיסבה יפצר םא ,האלכה ורבעי ןיערג תצמוח לש םילידג
,תילידג-וד הלוקלומ שדחמ ורצייו האלכה םימילשמ םילידג ינש ורבעי ,םימיאתמ םיאנתב
.םינוש תורוקממ וקפוהש א"נד תולוקלומל םרוקמב םיכייש םה םא םג
לש ףצרל ההז ףצר םייק רחא א"נדב םא ותרזעב קודבל ןתינ ,א"נד עטק ונל שי רשאכ
םימילשמה םילידגה םע האלכה יאלגה ילידג ורבעי ,האלכהו הכתה רחאל .ונידיבש עטקה
קודבל םילוכי ,יביטקאוידר פוטוזיאב יאלגה תא םינמסמ יוסינה ינפל םא .קדבנה א"נדב
םישמתשמ ךכ םשל .קדבנה א"נדב והשלכ ףצר םע האלכה רבע ןכא ןמוסמה יאלגה םא
רקוחה ידיב שיש יאנתב ,ןג לש יוהיזל רתויב ישומיש ילכ איה האלכהה .היפרגוידרוטואב
.םיאתמ יאלג

יאלגה תנכה
עטק לש ףצרל ההז היהי ולש םיסיסבה ףצרש יאלגל םיקוקז ונא שקובמ ןג רתאל ידכ
ירהש ,םיריכמ ונניא ןגה לש םיסיסבה ףצר תא ,םנמא .םישפחמ ונחנאש ןגה ךותב והשלכ
תוצמוחה ףצרש ,ןובלחל דדוקמ שקובמה ןגהש םירקמב ,םלואו ,ותוא ונדדוב אל ןיידע
לכונ .הזכ ףצר לש שוחינל חתפמ ונידיב שי ,יקלח וא אלמ ןפואב עודי ולש תוינימאה
,תאז םע .תינימא הצמוח לכ םידדקמה םינודוקה םה המ םיעדוי ונאש םושמ "שחנ"ל
ןתינ םיוסמ תוינימא תוצמוח ףצרל ,ךכיפל .דחא ןודוקמ רתוי שי תוינימאה תוצמוחה בורל
תוצמוח לש ףצר ותוא לש דודיקל ומיאתי םלוכו ,א"נדב םיירשפא םיפצר המכ םיאתהל
.יטנגה דוקה תלבט יפ לע ,תוינימא
םידיטואלקונוגילוא - השירד יפ לע ,םיסיסב ףצר ילעב א"נד יעטק רציימש רישכמ םייק
םלוכש ,םירצק םיילידג-דח םידיטואלקונוגילוא לש הרוש םירציימ ,הדבעמב .םייטתניס
.תוינימא תוצמוח 6-5 ןב ,ןובלחה לש םיוסמ עטקל ,םהלש םיסיסבה ףצר יפ לע םימיאתמ
םלוא ,ןובלחה לש עטקה ותוא תא ביתכמה ףצרה תויהל לוכי םהמ דחא לכ ,הרואכל
יביטקאוידר פוטוזיאב םינמסמ םיעטקה לכ תא .יתימאה ףצרה אוה םהמ דחא קר ,לעופב
.היירפסה תקרסנ ותרזעבש ,יאלגכ תשמשמ הלוכ םידיטואלקונוגילואה תבורעתו

היירפסה תקירס
,ירטפ תוחלצ לש הרדס םיניכמ ,רמולכ ,םינג לש היירפס םיניכמ הקירס תלועפ עצבל ידכ
ןגל םיאתמ יאלג ונידיב היהיש םיגאוד תאז םע .תויטנניבמוקר תובשומ לש ףסוא ןהילעו
היירפסה לש הקירס םיעצבמ שקובמה ןגה תא ליכמש טבשה תא "דוצל" ידכ .שקובמה
יא האלכהה תא .םיקדייחה תובשומ םע האלכה םיעצבמ ןושאר בלשב .יאלג תרזעב
תא קיתעהל ונילע ,ןכל .ןוזמ עקרק לש תוחלצ יבג לע תאצמנ היירפסה רשאכ עצבל רשפא
ןהבש ,תוחלצה יבג לע .יאלג םע האלכהה תא עצבל וילעו ,והשלכ חישק עצמ לא היירפסה
.א"נד וילא חפוסש רמוחב תופוצמ ,ןוליינ םורק לש תויקסיד םיחינמ ,היירפסה היוצמ
תסימת םיפיסומ ךכ רחאו ,תוקד המכ ךשמל תוחלצה יבג לע תויקסידה תא םיריאשמ
לכ .ילידג-דחל השעיי :רמולכ ,ךתוי םהלש א"נדהו ,וקרפתי םיחופסה םיאתה .סיסב
.ןוליינה תויקסיד יבג לע ילידג-דח א"נד תדוקנ ידי לע תגצוימ םיקדייח תבשומ
יאלגה .תיביטקאוידר ןמוסמש יאלגה תא הכותל םיפיסומו ,תיקשל םיריבעמ תויקסידה תא
לש הלאל םיהז םיפצר וכותב ללוכש א"נד אצמנ ןהבש תודוקנ ןתוא םע האלכה רבוע
.תודוקנה ןמ קלח לע תויביטקאוידר תודוקנ וראשיי ,תויקסידה תפיטש רחאל .יאלגה
םיהזמ תויביטקאוידרה תודוקנה לש ןמוקמ תא .יאלגה םע האלכה ורבע הלאה תודוקנה
לש םמוקמ תא תונייצמ םרגוידרוטואה םליפ יבג לע תורוחשה תודוקנה .היפרגוידרוטואב
תחלצה תא םליפה לע םימש םא .היירפסה תוחלצב םישפחמ ונחנאש םיטבשה
לש םיקדייחה ךותמ .תשקובמה הבשומה תא תוהזל רשפא ,היירפסה ךותמ המיאתמה
.שקובמה ןגה לש הלודג תומכ קיפהלו דדובל ןתינ ההוזמה הבשומה

 ינובלחה ורצות יפ לע ןגה יוהיז
,הזכ בצמב .האלכה תועצמאב טבשה תא תוהזל ןתינ אל ,יאלג רוציל רשפא-יא רשאכ
תא .טבושמה ןגה לש ויוטיב לע תססובמה ,הפיקע הטישב טבשה תא תוהזל רשפא
םינדגונה .וילא םירשקנש ,םינמוסמ ,םיידוחיי םינדגונ תועצמאב תוהזל רשפא ןובלחה
התשענש וזל המוד הטישב היירפסה תריקסל םישמשמו ,יביטקאוידר פוטוזיאב םינמוסמ
חפוסש ןוליינ םורקל תויטנניבמוקר תובשומ םיריבעמ ,ךכ םשל .תובשומל האלכהה ךרוצל
תא .םורקל םירשקנ םיררחתשמש םינובלחהו םיקדייחה יאת תא םיסרוה ;םינובלח
קר רשקנ ןדגונה ,םורקה יבג לע .ןמוסמה ןדגונה תא הליכמש הסימתב םיריגדמ םורקה
לש המוקמ תא .שקובמה ןובלחה תא הרצייש הבשומ התייה הבש הדוקנ התואל
.היפרגוידרוטואב םיהזמ הבשומה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב