גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


סדנוהמ ןג תנכה / ?ןג םיסדנהמ דציכ / תיטנג הסדנה / םירמאמ//

סדנוהמ ןג תנכה

אשנל ןגה רוביח
חוודמ ןגל ןגה רוביח
רטומורפל ןגה רוביח
ןסכאמה אתל סדנוהמה ןגה תרדחה

  אשנל ןגה רוביח
.םיאתמ אשנל ןגה תא רושקל שי ,תיטנג הסדנה ךילהתב ,רוציל רוצימ ןג ריבעהל ידכ
אוה וכותבו יאקדנופ את ךותל יוצרה ןגה רבוע ותרזעבש "הרובחתה ילכ" אוה אשנה
:וכותב תוברתהלו אתל רודחל תולגוסמש א"נד תולוקלומ לש תוצובק יתש שי .לפכושמ
.םיפיגנ - תרחאהו םידימסלפ - תחאה
.יטנניבמוקר א"נד םירצוי הבש ךרד התואב תושעיהל לוכי אשנה תלוקלומל רושיקה
םינוש םימזינגרוא לש וא םיטרפ לש א"נד יעטק םיחקול ,יטנניבמוקר א"נד תריציל
לש תדחוימ הנוכתל תודוה עצבל רשפא תאזכ "תיטנג הריפת" .הזל הז םתוא םיקיבדמו
.א"נדה תלוקלומ תא םיכתוח םה הבש ךרדה - הלבגהה ימיזנא
תוצקב הריאשמש ךרדב ,א"נדה תלוקלומ תא הלבגהה ימיזנא םיכתוח ,םיבר םירקמב
גרודמה ךותיחה ,המגודל .םיקיבד תווצק םיארקנש םירצק םיילידג-דח םירוזא םיעטקה
,AATT :םיילידג-דח םיקיבד תווצק לש ההז גוז ריאשמ EcoRI הלבגהה םיזנא לש
"קבדיה"ל םילוכי םה ןמימ ירשק תרזעבש םושמ םיקיבד םיארקנ הלאה תווצקה .TTAA
םיפצר שי םיקיבדה תווצקה ינשל .םימילשמ םיפצר םהל םיווהמש א"נד יעטקל
.תירוקמה הלוקלומה תא שדחמ רוצילו דכלתהל הייטנ םהל שיו ,הז תא הז םימילשמש
תא תרשפאמש איה םילשמ ףצר לעב א"נד לכ םע םיקיבדה תווצקה לש האלכהה תלוכי
,םינוש תורוקממ ,א"נד לש תונוש תולוקלומ יתש םא .יטנניבמוקר א"נד לש היגולונכטה
םתוא ילעב םיעטקמ םירקמה ינשב ורצווייש ירה ,הלבגה םיזנא ותוא תרזעב תוכתחנ
יתש לש םיעטקמה ןיב רוביח םירשפאמ םיהזה םיקיבדה תווצקה .םיקיבד תווצק
םיזנא ףיסוהל רשפא ,הזל הז תווצקה לש םרוביח תא םילשהל ידכ .תונושה תולוקלומה
הלבגהה םיזנאש ימיכ רשק ותוא ,רכוסל החרזה ןיבש ימיכה רשקה תא שדחמ הנובש
.זאגיל םיארוק הזה םיזנאל .א"נדה תלוקלומ לע ותלועפ תעב קתינ
םה םידימסלפה .םידימסלפה ויה א"נד יעטקמ תרבעהל ושמישש םינושארה םיאשנה
יפוליח םיעצבמו קדייחל קדייחמ םירבוע םידימסלפ .םיקדייחב א"נד לש םיילגעמ םיעטק
תלוכי .םיקדייחה לש םימוזומורכב תולת ילב ,יאמצע חרואב םיברתמ םה .יטנג עדימ
,םירז םינג םידימסלפל דימצהל םירשפאמ תימצעה תוברתהה תלוכיו םיקדייחל הרידחה
.םיקדייחב הלאה םינגה לש טובישלו הרדחהל איבהלו
דימסלפהש ךכ ,םימיאתמ הלבגה םיזנאו דימסלפ םירחוב ,דימסלפל רז א"נד רידחהל ידכ
םירחוב ,EcoRI הלבגהה םיזנאב םישמתשמ ,לשמל ,םא .דבלב דחא םוקמב ךתחיי
,תחא הדוקנב דימסלפה תא ךתוח םיזנאה .EcoRI לש דחא הלבגה רתא ול שיש דימסלפב
םיזנא ותוא תרזעב .הרשי הלוקלומל תילגעמ הלוקלוממ תכפוהו תחתפנ איהו
תא .ןגה תא דדובל םיצור ונממש ,םרותה םזינגרואה לש א"נדה תא םיכתוח ,הלבגה
רשאכ .ועטקנש םידימסלפה םייוצמ הבש הסימתל םיפיסומ םילבקתמש םיעטקמה
םידימסלפ הסימתב םילבקמ ,םיקיבדה תווצקה תא קיבדמש ,זאגיל םיזנאה תא םיפיסומ
.רזה א"נדה לש עטקה בלושמ םהבו םיטנניבמוקר
תוצקב רוציל רשפא ,תדחוימ היגולונכט תרזעב .םיקיבד תווצק םירצונ אל ,קלח ךותיחב
םא וליפא ,וננוצרל םאתהב הזל הז ,םיעטק ינש לכ רבחל םירשפאמש םייוניש םיעטקה
.הלבגה םיזנא ותואב ךותיח ידי לע ורצונ אל םיעטקה

 חוודמ ןגל ןגה רוביח
תא רורבל ידכ .רזה ןגה תא םיטלוק םיאתה ןמ םועז קלח קר ,םיאתל ןג םירידחמ רשאכ
פיטונפ לעב ןג אוה חוודמ ןג .חוודמ ןגב שמתשהל לבוקמ ,רזה ןגה תא וטלקש םיאתה
ןגה תא םיטלוק םיאתה רשאכו ,רדחומה ןגל םירבחמ חוודמה ןגה תא .הדידמל ןתינש
ןגה םא קודבל רשפא םיאתמ טרטסבוס תרזעב .חוודמה ןגה תא םג םיטלוק םה רדחומה
.זארפיצול ארקנש םיזנאל דדוקמש תילילחגמ ןג אוה חוודמ ןגל המגוד .אטבתמ חוודמה
וטלקש םיאת קרו ,רוא תררחשמש הבוגת זרזמ הזה םיזנאה ,םיאתמ טרטסבוס תוחכונב
הרדחה תטיש םיחתפמשכ ,רקיעב ,םישמתשמ חוודמ ןגב .רואב ורהזי רזה ןגה תא
רקחמל םג חוודמ ןגב שמתשהל לבוקמ .החילצה הרדחהה םא קודבל םיצורו השדח
.םדוקפתו םינגה תוליעפ לע יסיסב
םירידחמ ,ותוא וטלק אלש םיאת ןיבו רזה ןגה תא וטלקש םיאתה ןיב דירפהל םיצור רשאכ
ןמס םיארוק הזכ ןגל .לודגל ותוא םיטלוקש םיאתל קר רשפאמש ןג רזה ןגה םע דחי
םיאתה וליאו ,וחתפתי רזה ןגה תא וטלקש םיאתה ,םיאתמ הרירב םרוג תוחכונב ;הרירב
תיטנג הסדנהבו ,םיקדייח לש תיטנג הסדנהב .חתפתהל וקיספי רזה ןגה תא וטלק אלש
.יטויביטנא רמוחל תודימעל דדוקמה ןגב שמתשהל איה תלבוקמה הרירבה תטיש םיחמצ לש
םיאתה קר ,יטויביטנאה רמוחה תא ליכמש עצמ ינפ לע םיאתה תא םילדגמ םא
תודימע םיאתל הנקמ תודימעה ןגש ןוויכמ םידרוש (םיטנמרופסנרטה) םיסדנוהמה
.הקיטויביטנאה םע עצמב ודרשיי אל ,ןגה תא וטלק אלש םיאת ,םתמועל .הקיטויביטנאל
.םיסדנוהמה םיאתה תרירבל יעצמאכ תודימעה תנוכת תשמשמ ,הזה הרקמב

 רטומורפל ןגה רוביח
אוה רטומורפ .םיאתמ רטומורפ ןגל ףרצל ךירצ ,רז ןג םיוסמ אתל רידחהל םיצור רשאכ
יתמ ,ןכיה עבוקש הז אוה .ןגה לש דדוקמה רוזאה ינפל ללכ ךרדב אצמנש א"נד לש עטק
םימרוגש םירטומורפ :לשמל ,םירטומורפ לש םיבר םיגוס שי .אטבתי ןגה הדימ וזיאבו
םירטומורפ ,תמיוסמ המקרב קר יוטיבל םימרוגש םירטומורפ ,ןגה לש עובקו רבגומ יוטיבל
הארשהב קר יוטיבל םימרוגש םירטומורפו םיוסמ יתוחתפתה בלשב קר יוטיבל םימרוגש
.םימיוסמ םיינוציח םיאנת לש
םירקוחה ושמתשה םיחמצב תיטנגה הסדנהה לש םינושארה םימושייה בורל
הלאכ םירטומורפ .סדנוהמה חמצה לש תומקרה לכב רבגומ יוטיבל םימרוגש םירטומורפב
רשאכ םימיאתמ םהו ,םייתביבס םימרוגב וא חמצה לש תוחתפתהה בלשב םייולת םניא
,לשמל ,םיוסמ ןמזל וא ,םימיוסמ םיאתל רדחומה ןגה לש יוטיבה תא ליבגהל ךרוצ ןיא
לשו תוירטפ לש ,םיקרח לש הפיקת ינפמ םיניגמה םינובלחל דדוקמש ןג רידחהל םיצורשכ
.םיפיגנ
,חמצה תוחתפתהב םיוסמ ןמזב וא תמיוסמ המקרב אטבתי רדחומה ןגהש םיצורשכ
דדוקמש ןג חמצל רידחהל וצר רשאכ ,לשמל .םיידוחיי םירטומורפב שמתשהל ךירצ
ןגה תא ורביח ,חומיצה לע םג עיפשמ ןובלחהש ועדיו ,םיערז לש הטיבנ דדועמש ןובלחל
םישמתשמ ,םויכ .ילמרונה חומיצב עוגפל אלש ידכ ,ערזב קר לועפל לוכיש רטומורפל
וא תוריפל ,םילעל ,םיערזל םיידוחיי םירטומורפ :לשמל ,םיבר םיידוחיי םירטומורפב
.החימצ יתסוומ םירמוח לש זוכירב םייונישל םיביגמש םירטומורפו ,םיחרפל
וא םוח תוקעו ,םינגותפ ,העיצפ ,רוא :ןוגכ ,םייתביבס םיאנתל םיביגמש םירטומורפ םג שי
יארחאש ןג חמצל רידחהל םיצורשכ ,לשמל ,םיאתהל םילוכי הלאכ םירטומורפ .רוק
תא ןווכלו רדחומה ןגה לע טולשל רשפא ,הלאכ םירטומורפב םישמתשמ רשאכ .החירפל
רדחומה ןגל רבחל ,לשמל ,רשפא .קושה תושירדל םאתהב ,םיוסמ דעומל ולש יוטיבה
םירוטומורפל .יוצרה דעומב רוריק ידי לע ותוא ליעפהלו ,רוק תקע ידי לע לעפומש רטומורפ
ליעפהל ןתינ ,סוסיר תרזעב .הדשב בר שומיש שי ,סוסירב םילקימיכ ידי לע םילעפומה
.הדשב םילדגש םיחמצב םייוצמש םינג
ןגל םירבחמ ,היוצר השדח הנוכת לש תואטבתה לבקל ידכ ,םיסדנוהמ םייח ילעבב םג
וזיאב עבוקש רטומורפב םירחוב .ןגה תלועפ לש הרקבל םיאתמש רטומורפ רדחומה
.ןגה תואטבתה לש המצועה תאו יותיעה תא םירחובו ,רדחומה ןגה אטבתי המקר
,םדאב ורוקמש ,הלידגה ןומרוה לש השרפהה תא רבכע לש ופוגב ריבגהל ידכ ,המגודל
ןינויתולטמל דדוקמה ןגה לש רטומורפה םע םדאב הלידגה ןומרוהל דדוקמה ןגה תא ורביח
לש ליער ףדוע לרטנמו םייח ילעב לש דבכב רצונש םיזנא אוה ןינויתולטמ .רבכעה לש
ןינויתולטמל ןגה ,תודבכ תוכתמ לש ההובג המר שי םדה םרזב רשאכ .ףוגב תודבכ תוכתמ
,הלידגה ןומרוה יכ ררבתה ,רבכעל סדנוהמה ןגה תא ורידחה רשאכ .ףוגה יאת לכב ליעפ
קר לבא ,ףוגה תומקר לכב לעפ ,חומב םימיוסמ םירוזאב קר אטבתמ ללכ ךרדבש
תריצי תא וריבגהו ,תאזה הנוכתה תא ולצינ םירקוחה .םדה םרזב תודבכ תוכתמ תוחכונב
ולעה םה ץבאה תמר תא .רבכעה לש םדב ץבאה תמר תאלעה ידי לע הלידגה ןומרוה
.המיאתמ הנוזת תרזעב
דשה תטולב יאתב קר ,יביטקלס ןפואב ,םירז םינג ליעפהל םינעדמ וחילצה רחא הרקמב
ןגה תא ודימצה םה .תורפו םיזע ,םישבכ :ומכ ,תורחא קשמ תויח לשו םירבכע לש
תסדנה .בלח ןובלח לש ןגה תואטבתה תא ליעפמ רשא רטומורפל יוצרה ןובלחל דדוקמה
רצונש ןובלחהו ,ןיטעה תמקרמ קר יוצרה ןובלחה תשרפה תא החיטבה הזכ ןפואב ןגה
.תוסדנוהמה תויחה לש בלחב תורישי שרפוה
הקספהל םגו ,ןגה יוטיב לש הרקבל גואדל ךירצ םיוסמ םזינגרוא תיטנג סדנהל םיצורשכ
ןובלחה לש דוביעל גואדל םג ךירצ ,םיתעל .םוגרת לש הקיפסמ המרלו קותעתה לש הנוכנ
ידי לע עיפשהל רשפא הלאה םיכילהתה לכ לע .אתה ךותב םיאתמה רתאל ולש הלבוהלו
ןגה תנכה ךלהמב עצבל שי רוביחה תא .א"נדה לש םידחוימ םיפצרל רדחומה ןגה רוביח
.ותרדחה ינפלו

 ןסכאמה אתל סדנוהמה ןגה תרדחה
תונוש תוטיש שי .היצמרופסנרט ארקנ אתב ויוטיבו יח אתל א"נד לש הטילקה ךילהת
םלוא ,רתויב הכומנ תורידתב היצמרופסנרטה תשחרתמ ,עבטב .היצמרופסנרטל
םיאת תסנכה .ילקיסיפו ימיכ לופיט תועצמאב א"נד תטילקל םיאת רישכהל ןתינ הדבעמב
תוחכונב רצק םוח םלהל םתפישחו ,חרקכ הרק חלמ תסימתב ,לשמל ,E.coli יקדייח לש
תרפשמ ילמשח םלהל הפישח םג .ןגה תא טולקל םיאתה לש םרשוכ תא תרפשמ ,א"נד
.אתה םורקב םיריעז םיבקנ רצוי םלהה יכ ,הטילקה תא
ןג תרדחהל תוטישה תחא .םיאשנב ךרוצ אלל אתל א"נד ריבעהל תורחא תוטיש םג שי
לש היפ לא ןגה תא םיבאוש .םיאתה יניערג ךותל א"נדה תקרזה איה םייח ילעב יאתל
ןיידע אוהשכ ,םייח לעב לש רבועב הטפיפה דוח תא םיצעונ ,דואמ הקיקד ,תיכוכז תטפיפ
.אתה לש םיניערגה ינשמ דחאל ןגה תא םיקירזמו ,הירפהה רחאל תועש 12-כ ,יאת-דח
ןפודב םיפוטע םיחמצה יאתש םושמ ,תבכרומ הכאלמ איה םיחמצ יאתל א"נד תרדחה
חונ אשנכ שמשמ ,םיחמצ יאתל א"נד יעבט ןפואב רידחמש ,םוירטקבורגאה קדייח .חישק
-דח םיחמצ יאתל א"נד רידחמ ונניא םוירטקבורגאה ,םלואו .םיחמצל םינג תרדחהל
.הרועשו זרוא ,הטיח ,סרית :םייאלקחה םילודיגבש םיבושחה םינמנ םמע רשא ,םייגיספ
."םינג הבור"ב תשמתשמש הטיש החתופ ,םייגיספ-דח םיחמצל םינג תרדחה ךרוצל
תא םירוי .הבור לש הנקל םירדחומ ,שקובמה ןגה תא םיאשונש ,תכתמ לש םיריעז םירודכ
תא םיטלוק םיאתה ןמ קלחו ,רצק קחרממו ההובג תוריהמב תיחמצה המקרל םירודכה
חמצ םירצוי הלאה םיסדנוהמה םיאתה ,םימיאתמ םיאנתב .רזה א"נדה םע םירודכה
.ויאתב רזה ןגהשכ שדח

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב