גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב / םיחמצב תיטנג הסדנה / תיטנג הסדנה / םירמאמ//

םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב

םיסדנוהמ םיחמצ דעב
םיסדנוהמ םיחמצ דגנ
םויכ בצמה

 םיסדנוהמ םיחמצ דעב
דעש םיפוצ םיחמומה .םדא ינב ידראילימ השיש םלועב םייח ,21-ה האמה תישארב ,םויכ
תוכלשה שי הזה ןיסולכואה לודיגלו ,ץראה רודכ לע םישנאה רפסמ לפכוי 2050 תנש
ידכו ,םייקתהל ידכ לוכאל םיכירצ םדאה ינב לכש הדבועה איה ןהבש תירקיעה .תובר
םוצע אוה רגתאה .ןוזמה רוציי תא ,שלשל ףא ףידעו ,ליפכהל םיבייח ,םלוכל ןוזמ חיטבהל
,הזכ בצמב .יאלקח דוביעל עקרקבו םימב ךלוהו רבוגה רוסחמה ללגב םייתעבש השקו
ןוזמה רוציי תרבגהל תיתועמשמ המורת םורתל לוכי (םיינגסנרט) םיסדנוהמ םיחמצ רוציי
הזתניסוטופה רועישש םיחמצ לש הריצי רשפאל לוכי תיטנג הסדנהב שומישה .םלועב
תונקדזההש םיחמצ רצייל רשפא היהי ;תומימחפ רתוי ורציי םה ןכלו רבגומ היהי םהלש
ןקנחה תרישקש םיחמצ רצייל םג ילואו ,םילובי רתוי בינהל ולכוי םהו החדית םהלש
לוביה ידספה תא ןיטקהל םג הלוכי םיחמצב תיטנג הסדנה .רתוי הליעי היהת םהישרושב
תוקעמ ,םיחמצ תולחממ ,םיקיזמ םיקרחמ ,תמדקומ הלשבהמ האצותכ םימרגנש
תולחמל םידימע םהש (םיסדנוהמ) םיחמצ חתפל ,לשמל ,רשפא .םימוהיזמו תויתביבס
.ףיטקה רחאל תוריפה תורמתשה תא רפשל וא ,םיקיזמלו
.ןוזמה תוכיא תא רפשל םג הלוכי םיחמצב תיטנגה הסדנהה ,ןוזמה תומכ תלדגהל ףסונ
תונוזמ לש יתואירבהו יתנוזתה ךרעה תא רפשל ליבשב תיטנג הסדנהב שמתשהל רשפא
רשפא .םיחמצב םינימטיווהו םינמושה , םינובלחה בכרה יוניש ידי לע ,חמוצה ןמ םרוקמש
ייח ךרואו םקרמ ,לדוג ,חיר ,םעט :ומכ םייאלקח ןוזמ ירצומ לש תורחא תונוכת רפשל םג
.ףדמה
םינובלח ,םימיזנא ,תופורת :ןוגכ ,םייאופר םירמוח רצייל רשפא םיסדנוהמ םיחמצמ
םירמוח רצייל רשפא םיסדנוהמה םיחמצהמ .םינדגונו ןוסיח יררועמ םינובלח ,םד יפילחתל
םיחמצ .םייעבט םייטתאיד םיקיתממ וא ,חירו םעט ,עבצ ירמוח :לשמל ,ןוזמה תיישעתל
םישרוד םיחמצהש ןוויכמ הלאכ םירמוח רוצייל לוזו טושפ יעצמא תווהל םילוכי םיסדנוהמ
.םילרנימו םימ ,רוא קר םלודיגל
.הביבסה תוכיא לע הרימשב הלודג תובישח םג תויהל הלוכי םיסדנוהמ םיחמצ חותיפל
םייתיישעת םירמוח רוציילו םימהוזמ םימו עקרק רוהיטל שמשל םילוכי םיסדנוהמ םיחמצ
םג לוכי םיסדנוהמ םיחמצ לודיג .הביבסב םימהזמ םידירש םיריאשמ םניאש ,םילכתמ
(םיסדנוהמ) םיחמצ םילדגמ םא ,לשמל ,ךכ .םימהזמ םיימיכ םירמוחב רתי שומיש עונמל
םילדגמ םאו ,םיימיכ הרבדה ירמוח תוחפב שמתשהל רשפא םימיוסמ םיקיזמל םידימעש
.םיימיכ םינשד תוחפ עקרקל ףיסוהל רשפא תרפושמ םהב ןקנחה תרישקש םיחמצ
תיתרוסמה החבשהה ינפ לע תיטנגה הסדנהה לש תונורתיה
תונקהל רשפא תיטנג הסדנה תועצמאב םיחמצל תונקהל רשפאש תונוכתה ןמ הברה
תוטישב .םינשב תואמ הז תולבוקמש ,חופיטו החבשה לש תויתרוסמ תוטישב םג םהל
םיטרפה תא םיררוב םיאצאצה ןיבמו ,תויוצר תונוכת םהל שיש םינז םיאילכמ ,תויתרוסמה
ינפ לע תונורתי המכ שי תיטנגה הסדנהה תועצמאב םינז חותיפל .רתויב "םיחלצומ"ה
:תיתרוסמה החבשהה תועצמאב חותיפה
םהלש םונגה לכ ךכמ האצותכו ,םיחמצ ינש םיאילכמ תיתרוסמה החבשהב .1
,תאז תמועל ,תיטנג הסדנהב .תונשל םיצור אלש תונוכת םג תונתשמו ,בברעתמ    
רתוי הברה םייונישה ןכלו היוצרה הנוכתל םייארחאש םינגה תא קר םיריבעמ    
.םירקובמ    
םינש תושורד ,תיתרוסמה החבשהה תועצמאב הנוש הנוכת לעב חמצ לבקל ידכ .2
.תיסחי ,רצק ןמזב יוצרה רצותה תא לבקל רשפא תיטנג הסדנהב .תובר    
אילכהל רשפאש םיחמצ ינימל קר תלבגומ תיתרוסמה החבשהב תונוכת תרבעה .3
,םיקוחר םיניממ םג תונוכת ריבעהל רשפא ,תאז תמועל ,תיטנג הסדנהב .םהיניב    
הברה ,ןכ לע ,ןה םייונישלו םירופישל תויורשפאה .םייח ילעבמו םיקדייחמ וליפאו    
.תובחר רתוי    

 םיסדנוהמ םיחמצ דגנ
דגנ האחמ תלועפל ,הילגנאב הנטק הרייעמ םישנ תצובק האצי ,1998 תנש ףוסב
גח קוסמשכ םירטוש תורשע יניעל ,תמדקומ רקוב תעשב .תיטנג הסדנהב םייוסינה
200-כ תויתטישב הבירחהו תייוסינ הלתשמ ךותל הצובקה השלפ ,תעה לכ ןהילעמ
תא ומייסשכו ,שאר דעו לגר ףכמ ןגמ ידגבו תוכסמ תושובל ויה םישנה .םיסדנוהמ םיליתש
יטלשב תונמוסמה תויקש ךות לא םיליתשה תויראש תא וריבעה ןה הדמשהה תכאלמ
הווקמ ינא" :הריהצה הצובקה תגיצנ .ןכוסמ יביטקאוידר רמוח וליכה וליאכ - הרהזא
."קבאמל ףרטצהל םיפסונ םישנא דדועי ונלש השעמהש
הבורמה תלעותה תורמלו ,םיחמצב תיטנגה הסדנהה לש םיברה תונורתיה תורמל ,ןכאו
תודגנתה תררועמ קושל םיסדנוהמ םירצומ תרדחה ,הנממ קיפהל הלוכי תושונאהש
הלאשה ביבס ירוביצ סומלופ להנתמ ,תירבה תוצראב םג התוחפ הדימבו ,הפוריאב .הבר
םיליבומ תיטנגה הסדנהה דגנ קבאמה תא .יוצרו חוטב םיסדנוהמ םילודיגב שומישה םא
התומעה :ומכ) םיפוג המכ םילעופ לארשיב םג .סיפנירג :ומכ ,"םיקורי" םיפוג רקיעב
םירצומ לש הרדחה דגנ (ןידו עבט םדא תתומעו עבטה קוח תגלפמ ,תינגרוא תונכרצל
דחוימ ןומיסב תסדנוהמה תרצותה תא ןמסל םישרוד הלאה םינוגראה .קושל םיסדנוהמ
תא ךורצל םא ומצעב טילחהל לכוי ןכרצהש ידכ ,הליגרה תרצותה ןמ התוא לידביש
וליפא שי .יקוח ףקות הלביק רבכ תאזכ השירד ,תונידמה ןמ קלחב .אל וא תאזה תרצותה
ללגב סדנוהמ ןוזמב שמתשהל וקיספהש ,הלטסנו רברג :ומכ ,תולודג ןוזמ תורבח המכ
.םינכרצ לש דבכ ץחל
ןועיטה :םיירקיע םינועיט השולש לע תססבתמ םיסדנוהמ םילודיגב שומישל תודגנתהה
.ירסומה ןועיטהו יתואירבה ןועיטה ,יתביבסה
יתביבסה ןועיטה
,םישדח םינימל הביבסה תפישחש םינעוט םיסדנוהמ םירצומ לש הצפהל םידגנתמה
הייפצל ןתינ וניאש ןפואב ,עבטב םייקש לקשמה יוויש לש הרפה םורגת ,תיטנג םיסדנוהמ
ונקיו רב יחמצל םג ורבעי ,םיסדנוהמ םילודיגל ורדחויש ,םירז םינגש םיששוח םה .שארמ
,תאזה ךרדב .םיבשע ילטוקל וא םיקיזמ םיקרחל תודימע ,לשמל ,תושדח תונוכת םהל
השק היהת הלאה םיבשעה םע תודדומתההו ,תוריהמב וטשפתיש "לע-יבשע" וחתפתי
ךופהיו ןסורמ יתלב בצקב הברתי ומצע סדנוהמה לודיגהש םיששוח םג םידגנתמה .הרקיו
ילעב םינזש םיששוח םג םידגנתמה .וביבסמ תורחא םיחמצ תויסולכואב עגופש ער בשעל
םידימע ויהיש םיקרח לש תוברתהל ןיפיקעב ומרגי ,יאלקח קיזמ ינפמ םהילע ןגמש ןג
םיקרח לש תויסולכואב ועגפיש "לע-יקרח" וחתפתיש בצמ רצווי .הנגה ןונגנמ ותואל
ינפמ םידגנתמה םיששוח ,הלא לכל ףסונ .רתוי דוע השק היהת םהלש הרבדההו ,םירחא
עוגפל רומאו ,סדנוהמ חמצב רצוימש לער :לשמל ,תויופצ יתלב תועיגפ ויהיש תורשפאה
.םיקיזמ יתלב םירחא םיקרחב םג עגפי ,םיקיזמ םיקרחב קר
םצעמ תואלקחהש םיסדנוהמ םילודיגב םיכמותה םינעוט ,הלאה תונעטה לכל הבוגתב
תא תיחפהל םילוכי העיצמ תיטנגה הסדנההש םייונישה אקוודו ,הביבסב תעגופ התרדגה
לש תדמתמ הרפהב תוכורכ ינרדומה םדאה לש תולועפה בורש םינעוט םה .הזה קזנה
,הרבדה ירמוחב שומישמ וז הניחבמ הנוש הניא תיטנגה הסדנהה השעמלו ,עבטב ןוזיאה
םניא תוששחה ןמ קלחש םינעוט םיכמותה .דועו םישיבכ תלילסמ ,תורעי תתירכמ
הזכ רבדש ידכ .ללכ קדצומ וניא ער בשעל ךופהי יאלקח לודיגש ששחה ,לשמל .םיקדצומ
יבגל .הזכ ךילהת םורגל לכוי דדוב ןגב יונישש ריבס אלו ,תובר תונוכתב יוניש שורד ,הרקי
רשפא .םתושחרתהל םייוכיסה תא ןיטקהל רשפאש םידדצמה םינעוט ,םירחא תוששח
יבורק ןיא סדנוהמה חמצלש םיאדוומ םא ,רב יחמצל תוסדנוהמ תונוכת לש הרבעה עונמל
תא ןיטקהל םג רשפא .יעבט ןפואב םתא אילכהל לוכי וניא אוהו ,רבה יחמצ ןיב החפשמ
חמצ תריצי ידי לע ,סדנוהמה הנגהה ןונגנמל םידימע ויהיש םיקרח וחתפתיש יוכיסה
.םינוש הנגה ינונגנמ המכ ול שיש סדנוהמ
יתואירבה ןועיטה
תואירב תא םינכסמ הלאה םירצומהש םינעוט םיסדנוהמ ןוזמ ירצומב שומישל םידגנתמה
ורצוויי וא םייעבטה םינלערה תמר הלעת סדנוהמה ןוזמבש ששח םייק ,םתעדל .רוביצה
תיטנג הסדנהב םידדצמה םינעוט ,םתמועל .תויגרלא םורגל םילולעש םייופצ יתלב םירמוח
תונוזמה דחאב איהשלכ תוליער תמייקש החיכוה אל הנימא תיעדמ הקידב םוש םויה דעש
.םיסדנוהמה
בורש הדבועה ןמ עבונ םיסדנוהמ םילודיג ינפמ םייזכרמה םייתואירבה תוששחה דחא
רדחומ הזה ןגה.הקיטויביטנאל תודימע םהל הנקמש ןג םיאשונ םיסדנוהמה םילודיגה
םיחמצה לש ןושארה רודה תא רורבל ידכ) תיטנגה הסדנהה ךילהתמ קלחכ חמצל
ירצומל םידגנתמה .תסדנוהמה הנוכתה תואטבתהב דיקפת ול ןיא השעמלו ,(םיסדנוהמה
םיקדייחל ורבעי םהמו ,םדא ינב לש םייעמל ועיגי הלאכ םינגש םיששוח םיסדנוהמ ןוזמ
םינעוט ,ךכל הבוגתב .םדא ינב לש תולחמב הקיטויביטנאה לש לופיטה תוליעיב ועגפיו
אל ,םיסדנוהמ םירצומ לש ןושארה רורחשה זאמ ,םויה דעש ,תיטנג הסדנהב םידדצמה
ךכל שי םא וליפאש ,םינעוט םה דוע .םיקדייחל תויודימע תרבעה לש הרקמ םוש לע חווד
םג ךירצ .עבטב תויודימע חותיפ לש ינטנופסה רועישה תמועל שולק אוה ,יטרואית יוכיס
תלוכי םהל שיש םימזינגרואורקימ ךותמ ,עבטה ןמ הליחתכלמ חקלנ תודימעל ןגהש ,רוכזל
תופורת ןתואב האופרב םישמתשמ אל טעמכ םויכ ,וזמ הרתי .םירחא םיקדייח ינפמ הנגה
םויכ םיקסוע םירקוחה ,הלא לכל ףסונ .תיטנגה הסדנהה ךילהתב תושמשמש תויטויביטנא
ךילהת ףוסב סדנוהמה חמצה ןמ ל"נה םינגה תא איצוהל רשפאתש הטיש חותיפב
.הקיטויביטנאל תודימעמ יקנ היהי םיסדנוהמה םירצומה לש אבה רודהש הארנו ,וחותיפ
ירסומה ןועיטה
םילאוש םג םה ,םיסדנוהמ םילודיגל םידגנתמה םיגיצמש תונכסהו תוששחה לכל רבעמ
הנבמה תא תונשלו עבטה יכילהתב ברעתהל ,תירסומ הניחבמ ,םדאל ול רתומ המכ דע
לש ןויסינ איה תיטנגה הסדנההש ,םינעוטש םהיניב שי .םינוש םימזינגרוא לש יתשרותה
לכ םאה :איה דגנמ תדמועש הלאשה .ודבל םיהולאל ךיישה םוחתל רודחל םדאה
החבשהה יבגל דוחייבו יאלקח יגולונכט חותיפ לכ יבגל םינוכנ םניא הלאה תוקפסה
לש ךרדב ורצונש החבשה ירצות םה םיכרוצ ונאש ןוזמה ירצומ לכ ירה ?תיתרוסמה
הניש םדאה ,הלאה תונוזמב םג ."תיעבט אל"ו תנווכמ הרוצב ,םינוש םינימ ןיב האלכה
.קיודמ תוחפ היה יונישהש אלא ,ותלעותל יתשרותה הנבמה תא

 םויכ בצמה
ויתוריפש היינבגע חמצ היה (1994-ב) ירחסמ שומישל סנכנש ןושארה סדנוהמה חמצה
חטשה עיגה ,2001 תנשב .םיבר םיסדנוהמ םילודיג דוע ופסונ זאמ .םיככרתמ םניא
ןופצב אצמנ חטשה בור ;םנוד ןוילימ 400-כל םלועב םיסדנוהמ םילודיג לש יאלקחה
26%-ו הנתוכה תודשמ 42% ,היוסה יחטשמ 35% ,2000 תנשב ,ב"הראב .הקירמא
.םיסדנוהמ םה הלונקה ילודיגמ 70%-כ ,הדנקב .םיסדנוהמ םיחמצ לש ויה סריתה לודיגמ
.םיקיזמל וא םיבשע ילטוקל תודימע ילעב םה שומישב םיאצמנש םיסדנוהמה םינזה בור
םידימע םהש ,הנתוכו ,הלונק ,סרית :תללוכ קושב םיאצמנש םיסדנוהמה םילודיגה תמישר
,םיפיגנל םידימע - תעלדו המדא חופת ,םיקיזמל םידימע - תעלדו סרית ,םיבשע ילטוקל
ילודיג םילדגמ אל ,2000 תנשל ןוכנ ,לארשיב .רפושמ םינמוש בכרה תולעב הלונקו היוסו
הסדנה לש םיכילהת ורבעש םירמגומ םירצומ וא םלג ירמוח םיאביימ לבא ,םיסדנוהמ ןוזמ
לש רוציילו תילארשיה ןמשה תיישעתל ,םיסדנוהמ היוס ילופ אוה הזכ םלג רמוח .תיטנג
.(היוס לצינש ,לשמל) םהינימל רשב יפילחת
םיניממ םילודיגב הדש ייוסינ םיעצבתמ ,ירחסמ שומישב םיאצמנ רבכש םילודיגל טרפ
.םיצעו םיחיש ינימ המכו תוקרי ,םיירקיעה הדשה ילודיג לכ םהיניב ,(םילודיג 50-כ) םינוש
לש תואלקחה דרשמ םעטמ ,הדש ייוסינ 3600-מ רתוי ועצבתה 2000-1990 םינשה ןיב
רוזיפ תעינמל תיברמ תרוקיב ךות ,ללכ ךרדב ,םיכרענ הלאה הדשה ייוסינ .תירבה תוצרא
ןוזמה תושרמ רושיא שרדנ ,הדשה ייוסינ לש םמויסב .סדנוהמ רמוח לש רקובמ אל
וא םדא ינבל ןוזמכ סדנוהמה חמצב שמתשהל ידכ (תיאפוריאה וא) תינקירמאה תופורתהו
לודיגל ןיא םא עובקל רשפא ,הלאכ הדש ייוסינ לש םינש המכ רחאל .םייח ילעבל
,עצוממב .ירחסמ שומישל רושיא לבקל רשפא זא קרו ,יתביבס ןוכיסל לאיצנטופ סדנוהמה
.ירחסמ שומישל רשואמ אוהש בלשל דע רצומ חתפל ידכ םינש 12-10 םישורד

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב