גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


חמצה יאתל םינג תרדחה / םיחמצב תיטנג הסדנה / תיטנג הסדנה / םירמאמ//

חמצה יאתל םינג תרדחה

תיטנג הסדנהב םיאשנכ םוירטקבורגא יקדייח
םוירטקבורגא תועצמאב םיסדנוהמ םיחמצ רוציי
תיראניבה הטישה
תיראניבה הטישב ןושארה רצומה
תיטנג הסדנהב םיאשנכ םיפיגנ
םיאשנ אלל הרדחה

 תיטנג הסדנהב םיאשנכ םוירטקבורגא יקדייח
םוירטקבורגא ארקנש קדייח תועצמאב איה םיחמצל םינג רידחהל רתויב הצופנה הטישה
ילילש-םארג עקרק קדייח אוה םוירטקבורגא .(Agrobacterium tumefaciens) סנאיצפמוט
הקבדהה .םייגיספ-וד םיחמצ לש םינוש םינימ האממ רתוי יעבט ןפואב ףוקתל לוכיש
לודיג ןיעמ אוה ץפעה .םיצפע תריציל תמרוגו העוצפ המקרב ,ללכ ךרדב ,תשחרתמ
תוחתפתה .תרקובמ יתלב הרוצב םיברתמש םיניוממ אל םיאתמ בכרומ אוה ;ינטרס
ףא םיתעלו ,ותוכיאבו לוביה תומכב תעגופ ,חמצה לש תיעבטה ותחימצב תעגופ םיצפע
םירמוח םירצונ ,םוירטקבורגאב הקבדה תובקעב רצונש ,ץפעב .חמצה תומל תמרוג
ארקנש יקדייח דימסלפ הרשמ ץפעה תריצי תא .םיקדייחל ןוזמ רוקמ םישמשמש םירידנ
לא קדייחה ןמ רבועש א"נד עטקמ שי דימסלפה ךותב .(Tumour inducing) Ti דימסלפ
תונשל רשפא .תיטנג הסדנהל תיעבט תכרעמ הווהמ דימסלפה ןכלו ,םייחמצה םיאתה
.(םיינגסנרט םיחמצ) םיסדנוהמ םיחמצ חותיפלו רקחמל וב שמתשהלו הזה דימסלפה תא
םוירטקבורגא לש יעבטה הקבדהה ךלהמ
העוצפ תיחמצ המקר רשאכ ליחתמ םוירטקבורגא יקדייח לש יעבטה הקבדהה רוזחמ
םייקדייח םינג םיליעפמ םג הלאה םירמוחה .םיקדייחה תא םיכשומש םירמוח השירפמ
םידדוקמ םה .(virulence) vir םיארוק הלאה םינגל .Ti-ה דימסלפ ינפ לע םייוצמש
.יחמצה םונגה ךות לא דימסלפה ןמ ןטק עטקמ לש הרבעהל םייארחאש םינובלחל
.(Transferred DNA) T-DNA םיארוק חמצל קדייחה ןמ רבועש א"נדה עטקמל
T-DNA -ה לופכשל תמרוג ,שירפמ חמצהש םירמוחה ידי לע ,vir םינגה לש הלעפהה
בלתשמ ,יחמצה אתה ןיערג ךות לא רדחש ,T-DNA-ה .םייחמצה םיאתה לא ותרבעהלו
םירבוע T-DNA -ה יבג לעש םינגה .ןיערגבש םימוזומורכה דחא ךותב יארקא ןפואב
םינובלחה .חמצה לש םיירוקמה םינגה לש םוגרתהו קותעתה םע דחי ,םוגרתו קותעת
.החימצ יתסוומ תריציו םיקדייחל ןוזמה ירמוח תריצי לע םייארחא ךכמ האצותכ םירצונש
הקולח םימרוגו ,םייחמצה םיאתב ילנומרוהה ןזאמה תא םישבשמ החימצה יתסוומ
דחי ,רבועו לפכתשמ יחמצה םונגל רדחש T-DNA-ה .םיצפע תריציו םיאתה לש תצרמנ
.ץפעב םירצונש םישדחה םיאתל ,יחמצה םונגה לכ םע
?תעדיה

 םוירטקבורגא תועצמאב םיסדנוהמ םיחמצ רוציי
רשפא ,ןכל .ותרבעה ןונגנמב םמצעב םיברועמ םניא T-DNA-ה ךותב םייוצמש םינגה
ריסהל ,לשמל ,רשפא .םייחמצה םיאתל ותרבעהב עוגפל ילבמ T-DNA-ה ןמ קלח ריסהל
הסדנהל םיאתמש Ti דימסלפ לבקלו ,החימצה יתסוומ לש רוצייל םייארחאש םינגה תא
םירחא םינג רידחהל רשפא ,םיאיצומש םינגה םוקמב .םיצפע תריצי םרוג וניא לבא ,תיטנג
םע דחי יחמצה םונגה ךותב ובלתשיו ורבעי הלאה םינגה .חמצל ריבעהל םיניינועמש
.םיצפע אלל סדנוהמ חמצ לבקתי ךכו ,T-DNA-ה
רתויב הצופנה הטישה ךא ,תונוש םיכרדב עצבתהל לוכי םוירטקבורגאב םיחמצה חוליא
יפל .ירטפ תוחלצ ךותב תאצמנש ,םיקדייחה תסימתב המקרה יעטקמ תא לובטל איה
,חוליא תטיש לכב .םיקדייחה תסימתב םלשה חמצה תוחרפת תא םילבוט ,תרחא הטיש
רפסמ רצייל םהמו ,רזה א"נדה תא וטלקש םיעטקמה וא םיאתה תא ךשמהב רורבל שי
(םייטנמרופסנרטה םיעטקמה) םיסדנוהמה םיעטקמה ןמ םיחמצה רוציי .םיחמצ לש בר
םוירטקבורגא תועצמאב םינוש םינג לש תוחלצומ תורדחה .היצרנגר תועצמאב עצבתמ
,רזג ,ץע חופת ,המדא חופת ,ןופפלמ ,היוס ,הנתוכ ,קבט :םהיניב ,םיבר םיחמצב ועצבתה
.תיבורכו הניג תות ,היינבגע

 תיראניבה הטישה
.תיסחי ,לודג דימסלפהש םושמ ,םיבר םיישקב הכורכ Ti דימסלפ ךותל רז א"נד תרדחה
הטישה - תרחא הטישב הרדחהה תא עצבל לבוקמ ,רתוי ןטק דימסלפ םע דובעל ידכ
תא םיריבעמו ,T-DNA -ה תא Ti-ה דימסלפמ םיריסמ תיראניבה הטישב .תיראניבה
,T-DNA -ה תא ונממ וריסהש ,Ti דימסלפל .רחא קדייחב ורוקמש ןטק דימסלפל T-DNA -ה
םיינויחש ,vir םינגה תא אשונ רזעה דימסלפ .(helper plasmid) רזע דימסלפ םיארוק
םינגה תא םיאיצומ ,ןטקה דימסלפל םיריבעמש ,T-DNA-ה ןמ .א"נדה תרבעה ךילהתל
ולש ךותיחל םיינויחש םיפצרה תא םיריאשמ ךא ,םיצפעה תוחתפתהל םייארחאש
םיארוק ,דבועמה T-DNA -ה תא טלוקש ,ןטקה דימסלפל .יחמצה םונגב ולש תובלתשהלו
.יראניב דימסלפ
T-DNA -ה ךותל (רדחמה) יוצרה ןגה תא םירידחמ תיראניבה הרדחהה תטישב
יקדייח ךותב הברתמ רדחמה תא אשונש יראניבה דימסלפה .יראניבה דימסלפבש
םע ,יראניבה דימסלפה תא םיאשונש ,E. coli-ה יקדייח תא םיבברעמ ןכמ רחאל .E. coli
E. coli-ה יקדייחמ רבוע יראניבה דימסלפה .רזע דימסלפ םיאשונש ,םוירטקבורגא יקדייח
,העוצפ תיחמצ המקרל םיפשחנ םוירטקבורגאה יקדייח רשאכ .םוירטקבורגאה יקדייח לא
.רזעה דימסלפ יבג לעש vir םינגה םילעפומ ,השירפמ תאזכ המקרש םירמוחל וא
יראניבה דימסלפה ןמ T-DNA -ה לש הרבעהל םימרוגש םינובלחה םירצונ ,ךכמ האצותכ
.רדחמה רבוע ותא דחיו ,יחמצה םונגה לא

 תיראניבה הטישב ןושארה רצומה
ויה הלאה תוינבגעה .היינבגעה היה םיקוושל עיגהש ןושארה ירטה סדנוהמה רצומה
ילבמ ולישבה ןהש ןוויכמ ,תיסחי ,הכומנ התייה ןהלש םימה תלוכת ;רתוי "תוזכורמ"
תוחפ םגו ,תוירטפו םיקדייח לש העיגפל תושיגר תוחפ ויה הלאה תוינבגעה .ךכרתהל
לש תויולעב ךוסחל רשפא היה ןכלו ,הלבוהה וא ףיטקה ןמזב תוינכמ תועיגפל תושיגר
ילבמ ,םיחישה לע לישבהל ולכי ןה ,ןורתי דוע היה תוסדנוהמה תוינבגעל .הלבוההו ףיטקה
בושח .הנתשה אל שומישל תויואר ויה ןהש ןמזה ךשמ :רמולכ ,ןהלש ףדמה ייח ועגפייש
תוינבגע לש ןמעטמ רתוי בוט היה חישה לע ולישבהש תוינבגעה לש םעטהש ,ןייצל םג
.רתוי ךשוממ ןמזל רמשנ םג רפושמה םעטהו ,ףיטקה רחאל ולישבהש
תועצמאב תיראניבה הטישב וחתופ ,תוככרתמ ןניאש ,תוסדנוהמה תוינבגעה
הלישבמ הניאש תיטנטומ היינבגע יוהיז היה הזה חותיפב ןושארה דעצה .םוירטקבורגא
.הלשבהה ןמזב תוינבגעה תוככרתהל םרוגש ןגה תא והיז הזה טנטומה תועצמאב .םלועל
הווהמ ןיטקפה .(PG) זאנורוטקלגילופ ארקנו ןיטקפ קרפמש םיזנאל דדוקמ הזה ןגה
ךלהמב ,תוריפב םיאתה תונפוד תוקרפתה .םייחמצ םיאת לש תונפדב יזכרמ ביכרמ
דדוקמה ןגה לש יוטיבה תתחפה ידי לע .תוריפה תוככרתהל תמרוג ,םהלש הלשבהה
תלוקלומכ םירקוחה ורידחה ,pg ןגה תא .תוריפה תוככרתה תא בכעל רשפא ,PG םיזנאל
יקדייח ךרד רבע יראניבה דימסלפה .יראניב דימסלפ לש T-DNA -ה ךותל סנסיטנא
יקדייח תא ובברע ךכ רחא .רזע דימסלפ וליכהש ,םוירטקבורגא יקדייחל E. coli
דימסלפה ןמ רבע T-DNA -הו ,היינבגע חמצ לש העוצפ המקר םע םוירטקבורגאה
וטלקש םיאת .pg ןגה לש סנסיטנאה םג רבע T-DNA-ה םע דחי .יחמצה םונגל יראניבה
יאשונ היינבגע יחמצ תריציל דע היצרנגר ורבע םהלש םונגל T-DNA-ה תא
אל טעמכו ,סנסיטנאכ pg ןגה תא ואטיב םיסדנוהמה םיחמצה לש םילשבה תוריפה .תוריפ
.וככרתהש ילבמ הלשבה יכילהת ורבע הלאה תוריפה .םיזנאה לש תוליעפ םהב התייה
תנשב ךא ,פושטקו תוינבגע קסר ,םיקרמ רוציל קר הליחת ושמיש תוסדנוהמה תוינבגעה
עיגהש סדנוהמה ןושארה ירטה רצומה ויהו ,דוביע אלל הליכאל םג ורשוא ןה 1994
,תירבה תוצראב תויונח 3000-מ רתויב הלאה תוינבגעה ורכמנ ,1999 תנשב .םיקוושל
לש תוריכמב הדירי הלחה 2000 תנשמ .תורחא תוצראלו הדנקל ,וקיסקמל םג וקווש ןהו
.לגרה תא הטשפ ןתוא החתיפש הרבחה רבד לש ופוסבו תוסדנוהמה תוינבגעה
("םוגרתה תמיסח" אשונ-תת) "םינגה דוקפת" קרפב "םוגרתה ךילהת" :ואר ףסונ עדימל

 תיטנג הסדנהב םיאשנכ םיפיגנ
תיטנג הסדנהל םימיאתמ םילכ תויהל םהל תורשפאמש תובר תונוכת שי םיפיגנל
תיטנג הסדנהל םהב שומישה ןכלו ,םיבר תונורסח םג שי םיפיגנל ,םלואו .םיחמצב
תוטיש חתפל תויגולונכטויב תורבח המכ וליחתה הנורחאל ,תאז םע .ידמל רידנ םיחמצב
תוחלצה לע וחוויד ףאו ,םינוסיח לש םוחתב ,לשמל ,םיפיגנ תועצמאב א"נד תרדחהל
.תוחיטבמ
ןפואב קיבדהל תורשפאה אוה םייחמצ םיפיגנ תועצמאב הרדחהה לש ירקיעה ןורתיה
ןיערגה תוצמוח תא םיחמצל םירידחמ םיפיגנהש הדבועהו ,םיחמצ לש םיבר םינימ יעבט
רשפא ,ינורקע ןפואב .תויפיגנה תולחמל תומרוגש ןה הלאה ןיערגה תוצמוח .םהלש
עצבל חמצל הרדחהה תאו ,ףיגנה לש ןיערגה תוצמוח ךותל רדחמה תא ריבעהל
םיטשפתמ םיפיגנה ,חוליאה תובקעב .םיסדנוהמה םיפיגנב םילעה חוליא ידי לע תוטשפב
,ןכל .רדחמה םע דחי ,םהלש ןיערגה תוצמוח תא םכותל םירידחמו חמצה יאת לכב
.םידדוב םיאתמ היצרנגר עצבל ךרוצ ןיא םיפיגנ תועצמאב הרדחהב
םיפיגנהש הדבועה אוה םיפיגנ תועצמאב א"נד תרדחה לש םיירקיעה תונורסחה דחא
סדנוהמה חמצל קיזהל היושע םתועצמאב א"נדה תרדחהו ,םיחמצב תולחמ ימרוג םה
שי םייחמצה םיפיגנה תיברמלש הדבועה אוה ףסונ ןורסיח .םתביבסב םירחא םיחמצלו
.יידמל השק םהלש ןיערגה תוצמוח םע הדובעה ןכלו ,א"נר לש וא א"נד לש דחא לידג קר
.יחמצה םונגה ךותב ביצי ןפואב תובלתשמ ןניא םיפיגנה לש ןיערגה תוצמוח ,דועו תאז

 םיאשנ אלל הרדחה
תועצמאב העצבתה םיחמצב תיטנגה הסדנהה בור ,20-ה האמה לש 90-ה תונש תישאר דע
.דואמ הליעי םוירטקבורגא תועצמאב א"נדה תרדחה ,םייגיספ-וד םיחמצב .םוירטקבורגא
םייאלקחה םילודיגה ןמ לודג קלח .םירקמה בורב ,הליעי הניא איה םייגיספ-דחב ,םלואו
םיבר םיצמאמ ועקשוה ,ןכל .םייגיספ-דח םה ,סריתו הטיח ,זרוא :ןוגכ ,רתויב םיבושחה
רקיעב ודקמתה םיצמאמה .הלאה םילודיגל ומיאתיש הרדחה תויגולונכט חותיפב
.(קדייח וא ףיגנ ומכ) ךוותמ םזינגרוא אלל א"נד לש הרדחהב :רמולכ ,הרישי הרדחהב
.90-ה תונש זאמ תוירלופופ רתויו רתוי ושענ הרישי הרדחהל תוטישה
,תומלש תומקר ךותל וא םימלש םיחמצ ךותל עצבתהל הלוכי א"נד לש הרישי הרדחה
ירגרג ,םירבוע ,םיערז ךותל וא סולאק תמקר ךותל ;שרוש יעטקמ וא םילע תויקסיד :ןוגכ
ןגה תא םיבלשמ ,הרישי הרדחהב .םיטסלפוטורפ וא םידדוב םיאת ךותל וליפאו ,הקבא
םידימסלפה ןמ קלח .םייחמצה םיאתה ךותל תורישי םירידחמ ותואו דימסלפ ךותב יוצרה
בלתשהלו דימסלפה ךותמ ךתחיהל לוכי יוצרה ןגה םשו ,יחמצה אתה ןיערג ךותל רדוח
ןגה לש ביצי יוטיב לבקתמ ,שחרתמ הזכ עוריא רשאכ .יחמצה םונגה ךותב תיארקא
ךותב יאמצע דימסלפכ ראשנ רדחומה א"נדה ,הלאה תוטישב ,ללכ ךרדב ךא .רדחומה
קיפסמ וניא רדחומה ןגה לש ינמז יוטיב .ינמז ןפואב קר אטבתמ אוהו יחמצה אתה ןיערג
.רקחמ יכרוצל םיאתהל םימעפל לוכי אוה יכ םא ,םיסדנוהמ םיחמצ רצייל תנמ לע
לש הלדגה (2) ;םיקיקלח ירי (1) :א"נד לש הרישי הרדחהל תוירקיע תוטיש שולש שי
.א"נד תקרזה (3) ;םיטסלפוטורפ ימורק תורידח
םיקיקלח ירי
.םיקיקלח הבור תועצמאב הרדחה איה א"נד לש הרישי הרדחהל רתויב הצופנה הטישה
הבור .א"נד תולוקלומב םימלש םייחמצ םיאת לש "הזגפה" לע תססובמ תאזה הטישה
םיקיקלחה .תכתממ םייושעש םיריעז םיקיקלח ,הובג זג ץחל תרזעב ,הרוי םיקיקלחה
לוכי א"נדה ,םייחמצה םיאתה תונפוד ךרד םירדוח םהשכו ,א"נד לש תולוקלומב םיפוטע
.יחמצה םונגב בלתשהל
-דחל םיאתמ אוה לבא ,םוירטקבורגאב שומישה ומכ ליעי וניא םיקיקלחה יריב שומישה
דחא .תיאלקח תובישח ילעב םילודיג רפסמב א"נד תרדחהל וב םישמתשמ ןכלו םייגיספ
דעו םיאתמ - תיחמצ המקר לכ לע התוא םשייל רשפאש אוה תאזה הטישה לש תונורתיה
.םירבוע וא םיערז וליפאו שרוש יעטקמ ללוכ ,םימלש םילע
םיטסלפוטורפ ימורק תורידח לש הלדגה
םיאתהש םושמ ,דואמ השק הלועפ איה םימלש םייחמצ םיאת ךותל א"נד לש הרדחה
םימיזנאב םישמתשמ םא ריסהל רשפא תאזה ןפודה תא .תיאתמ היושעש ןפודב םיפקומ
ןפודה קוריפ רחאל םילבקתמש םיאתל .תוזאלולצ םיארקנו ,תיאתה תא םיקרפמש
,הלעמ :לשמל ,חמצב תונוש תומקרמ םתוא ןיכהל רשפאו ,םיטסלפוטורפ םיארוק
רשאמ רתוי הבר תולקב םיטסלפוטורפל רדוח א"נדה .םישרושמו תרתוכ ילעמ ,םיגיספמ
ידכ ,לבא .אתה םורק אוה וכרדב דמועש ידיחיה םוסחמהש םושמ ,םימלש םיאתל
.םורקה תורידח תא ריבגהל ךירצ ,המסלפוטיצל סנכייו ינמושה םורקה ךרד רובעי א"נדהש
ידי לע וא םורקב םיבקנה רפסמ לש הלדגה ידי לע ריבגהל רשפא םורקה תורידח תא
:ןה ןהיניב תולבוקמהו ,תאז עצבל םיכרד המכ שי .םימייק םיבקנ לש תינמז הבחרה
;טפסופ םויצלק וא לוקילג ןליתאילופ :ןוגכ ,םיימיכ םירמוחב שומיש .1
תארקנש הטישב ,ההובג המצועב (תוינש-ורקימ) םירצק םיילמשח םימרזב שומיש .2
;היצרופורטקלא    
.היצקינוס תארקנש הטישב ,לוק ילגב שומיש .3
.ןהלש ירקיעה ןורסיחה והזו םיטסלפוטורפ יפיחרתל קר תומיאתמ הלאה תוטישה
.תכבוסמו השק ,ללכ ךרדב ,איה םיטסלפוטורפמ םיירופ םיחמצ לש היצרנגרה
א"נד תקרזה
.הקרזה-ורקימ תארקנש הטישב ,םיטסלפוטורפ ךותל תורישי קירזהל רשפא א"נדה תא
תשדעל דעבמ םיעצבמ הקרזהה תאו ,דואמ הנידע טחמב םישמתשמ תאזה הטישב
ומכ .דרפנב את לכל התוא עצבל ךירצו תינכט הניחבמ תכבוסמ הקרזהה .פוקסורקימה
היצרנגר םג ךילהתה ךשמהב עצבל ךירצ ,םיסדנוהמ םיחמצ לבקל ידכ ,ןכ
םייעצמאה רופיש םעש ,ןייצל יאדכ .ךבוסמו השק ,רומאכ ,הזה ךילהתהו ,םיטסלפוטורפמ
.הלוע תאזה הטישב החלצהה רועיש ,בושחמהו םיינכטה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב