גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


היצרנגרו הרירב / םיחמצב תיטנג הסדנה / תיטנג הסדנה / םירמאמ//

היצרנגרו הרירב

םיסדנוהמה םיאתה תרירב
םיחמצב היצרנגר

 םיסדנוהמה םיאתה תרירב
הרירב ינמס
ידכ .רזה א"נדה תא םיטלוק םיאתה ןמ קלח קר ,תיחמצ המקרל א"נד םירידחמ רשאכ
.(היצקלס ןמס) הרירב ןמסב שמתשהל לבוקמ ,רדחמה תא וטלקש םיאתה תא רורבל
.םיאתמ הרירב םרוג תוחכונב לודגל ותוא םיטלוקש םיאתל רשפאמש ןג אוה הרירב ןמס
.רידחהל םיצורש ןגל םירבחמ הרירבה ןמס תא
תודימע םינקמש םינג םה םיחמצב תיטנג הסדנהב הרירב ינמסכ רתויב םיצופנה םינגה
יתלב םיחמצ תרבדהל םישמשמש םירמוח) םיבשע ילטוקל וא םייטויביטנא םירמוחל
םיאתה תא םיריבעמ ,(הרירבה ןמס םג וכותבו) רזה א"נדה תא םירידחמש ירחא .(םייוצר
םיאתב .םיאתמ םיבשע לטוק וא הקיטויביטנא שי עצמב .הרירב עצמל המקרה תא וא
םרוגל תודימע םיאתל הנקמ ןמסהש ןוויכמ .טלקנ הרירבה ןמס םג ,טלקנ רדחמה םהבש
אלש םיאתה וליאו ,םידרוש (םייטנמרופסנרטה םיאתה) םיסדנוהמה םיאתה ,הרירבה
םיחמצ) םיסדנוהמ םיחמצ םירצוי םידרושש םיאתה ןמ .םיתמ רדחמה תא וטלק
.היצרנגר תועצמאב (םיינגסנרט
.(neomycin phosphotransferase) nptII ארקנש ןג אוה םיחמצל רתויב ץופנה הרירבה ןמס
.םיקדייחב ורוקמ הזה ןגה םג ,הקיטויביטנאל תודימע םינקמש םינגה בור ומכ
ןיצימנק הקיטויביטנאה לש הקיזמה תוליעפה תא לרטנמ רשא םיזנאל דדוקמ אוה
ןיצימואנ :ןוגכ ,םירחא םייטויביטנא םירמוח המכ לש תוליעפה תאו (Kanamycin)
המיאתמ הניא איה ךא ,רתויב הצופנה איה ןיצימנק תועצמאב הרירבה .(neomycin)
ןמ קלח :לשמל) ןיצימנקל יעבט ןפואב םידימע םימיוסמ םיחמצש ןוויכמ ,םיחמצה לכל
.(םיינגדה
ךשמהב ,ללכ ךרדב .דבלב פיטונפה לע תססובמ הרירב ינמס תועצמאב הרירבה
אדוולו ,ןובלחה תמרב וא א"נרה תמרב ,א"נדה תמרב הקידב םג ךורעל ךירצ ךילהתה
.הביצי היצמרופסנרט הלבקתה ןכאש
םיחוודמ םינג
םינג .םיחוודמ םינג תועצמאב איה רדחמה תא וטלקש םיאתה תא תוהזל תרחא ךרד
תובוגתה ירצות תא תוארל רשפאש םימיזנאל םידדוקמש םינג ,ללכ ךרדב ,םה םיחוודמ
םה רדחמה תא םיטלוק םיאתה רשאכו ,רדחמל םירבחמ חוודמה ןגה תא .םהלש
רשפא (םיזנאה לעופ וילעש רמוח) םיאתמ טרטסבוס תרזעב .חוודמה ןגה תא םג םיטלוק
.אטבתמ חוודמה ןגה םא קודבל
יקדייח ןג (1) :םיחמצב תיטנגה הסדנהב רתויב םיצופנש םיחוודמ םינג השולש שי
תוחכונב ;(beta-glucoronidase אוה אלמה ומשו) GUS רוציקב ארקנש םיזנאל דדוקמש
ןג (2) .לוחכ רמוח תעפוהל תמרוגש הבוגת זרזמ הזה םיזנאה ,םיאתמ טרטסבוס
;(green fluorescent protein אוה אלמה ומשו) GFP רוציקב ארקנש ןובלחל דדוקמש הזודממ
.קרקרי יטנצסרואולפ רוא טלופ אוה לוחכ רואב וא (UV) לוגס-לע רואב ןרקומ הזה ןובלחה רשאכ
םיזנאה ,םיאתמ טרטסבוס תוחכונב ;זארפיצול ארקנש םיזנאל דדוקמש תילילחגמ ןג (3)
.רוא תררחשמש הבוגת זרזמ הזה
םניא רדחמה תא וטלק אלש םיאתה ,םיחוודמה םינגה לש יוטיבה תא םיקדוב רשאכ
,ןכל .(םיתמ רדחמה תא וטלק אלש םיאתה ובש ,הרירב ינמסב שומישהמ הנושב) םיתמ
קר אלא ,םיסדנוהמה םיאתה תא רורבל ידכ םיחוודמה םינגב שמתשהל םיגהונ אל
השדח הרדחה תטיש םיחתפמשכ ,לשמל ,רדחמה תא וטלק םיאתה םא תוארל ליבשב
יתמו ןכיה ןוחבל םירשפאמ םיחוודמה םינגהש ןוויכמ .החילצה הרדחהה םא קודבל םיצורו
םינגה תוליעפ לש יסיסב רקחמל םהב שמתשהל לבוקמ ,םלשה חמצב אטבתמ רזה ןגה
.םדוקפתו

 םיחמצב היצרנגר
חמצ לדגל תורשפאה איה ,םיחמצב תיטנגה הסדנהב דואמ הבושחו תדחוימ העפות
,םייח ילעבמ הנושב) םלש חמצל חתפתהל לוכי את לכ טעמכ ,םיחמצב .דדוב אתמ םלש
וא דדוב אתמ םלש חמצ תריצי לש ךילהתל .(תאזכ תלוכי שי הייברה יאתל קר םהבש
אתה ,רז ןג וילא רדחוהש יחמצ אתמ סדנוהמ חמצ רוציל ידכ .היצרנגר םיארוק המקרמ
(1) :םיחמצב תיטנג הסדנהב היצרנגרל תולבוקמ םיכרד יתש שי .היצרנגר רובעל ךירצ
.םיטסלפוטורפמ היצרנגר ;(2) סולאק תמקרמ היצרנגר
סולאק תמקרמ היצרנגר
תיברת לש םימיאתמ םיאנתב התוא םיחינמו רגוב חמצמ תקתונמ המקר םיחקול רשאכ
.המקרה תא םיביכרמש םיאתה לש םיידוחייה םינייפאמה ,ללכ ךרדב ,םילטבתמ ,המקר
תוניימתהה ךילהתל ךופה ךילהת ;(היצאיצנרפיד-הד) תוניימתה-הד םיארוק הזה ךילהתל
ןוגרא רסח םיאת שוגל תכפוה תוניימתה-הד הרבעש םיאת תמקר .(היצאיצנרפידה)
סולאקה יאת ,תוניימתה דדועמש לודיג עצמל סולאק יאת םיריבעמ רשאכ .סולאק ארקנש
החימצ יתסוומ ליכמ סולאקה תוניימתהל לודיגה עצמ .היצרנגרו שדחמ תוניימתה םירבוע
ןיסקוא :החימצה יתסוומ ינש ןיבש םיזוכירה יסחיב היולת סולאקה יאת תוניימתה .םימיוסמ
םיחתפתמ ןיניקוטיצה לש זוכירל תיסחי הובג ןיסקואה לש זוכירה רשאכ .ןיניקוטיצו
.םירצנ םיחתפתמ ןיניקוטיצה לש זוכירל תיסחי ךומנ ןיסקואה לש זוכירה רשאכו ,םישרוש
תועצמאב א"נד םירידחמ רשאכ ,תובורק םיתעל ,םישמתשמ סולאק תמקרמ היצרנגרב
רחאלו ,םוירטקבורגאב םיחלאמ ,לשמל ,םילעה תויקסיד תא .םוירטקבורגא יקדייח
עצמ םג ,בור יפ לע ,הווהמש ,היצרנגר עצמל םילעה תויקסיד תא םיריבעמ ,הרדחהה
.סולאק תמקר תחתפתמ םהמו םיסדנוהמה םיאתה קר םידרוש הזכ עצמב .הרירב
םיליחתמ תועובש המכ ךות .ןיניקוטיצה זוכירל תיסחי ךומנ ןיסקואה לש זוכירה הזה עצמב
תוחתפתה דדועמש עצמל םיריבעמ הלאה םירצנה תא .סולאקה תמקרמ םירצנ ןיימתהל
,םישרוש םירצונש ירחא .ןיניקוטיצה זוכירל תיסחי הובג ןיסקואה זוכיר ובו ,םישרוש
ךות םיסדנוהמ םיחמצ לבקל רשפא ,תאזה הטישב .המדאל םינוחמצה תא םיריבעמ
,דואמ הריהמ סולאק תמקרמ היצרנגרה .םישדוח המכ ךות רתויה לכלו ,תועובש המכ
.םיטסלפוטורפמ היצרנגרל האוושהב
םיטסלפוטורפמ היצרנגר
(הקרזה-ורקימו היצקינוס ,היצרופורטקלא :לשמל) היצמרופסנרטה תוטישמ קלח
תא םיריבעמ הרדחהה רחאל ,הלאכ םירקמב .םיטסלפוטורפ תויברתל קר תומיאתמ
םיאתה ןמ .הרירב עצמלו ןפודה לש תשדוחמ הריצי דדועמש עצמל םיטסלפוטורפה
רובעל לוכי סולאקהו ,סולאק רצייל רשפא ,השדחתה םהלש ןפודהש ,םיסדנוהמה
,םיבר םיחמצב הלבקתה םיטסלפוטורפמ תחלצומ היצרנגר .םלש חמצל היצרנגר
הטישה םיבר םירקמב םלואו .היינבגעו ןתשפ ,קבט ,היינמח ,בורכ ,המדא חופת :םהיניב
םילודיגה לש רתויב הבושחה הצובקה םה רשא ,לשמל ,םיינגדב .תכבוסמו השק תאזה
.םיטסלפוטורפמ היצרנגר עצבל דואמ השק ,םייאלקחה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב