גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי / םייח ילעבב תיטנג הסדנה / תיטנג הסדנה / םירמאמ//

םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי

?םיסדנוהמ םייח ילעב המ םשל
תירפומ תיציב לש ןיערגל ןגה תקרזה
םייח ילעבל ןג תרדחהל תורחא תוטיש

 ?םיסדנוהמ םייח ילעב המ םשל
תונוכת יאשונ םינז לש האלכה לע תססובמ םייח ילעב תחבשהל תיסאלקה הטישה
תאזה הטישה .תואלכהה ךשמהל היוצרה הנוכתה יאשונ םיטרפ תריחב לעו ,תופדעומ
ןדיע החתפ תיטנגה הסדנהה תייגולונכטב הלחש הברה תומדקתהה .תעגיימו תיטיא איה
תיטנגה הסדנהה תייגולונכטל תודוה .םייח ילעב לש חופיטהו החבשהה םוחתב שדח
תקיודמו תנווכמ הרוצבו רתוי הריהמ ךרדב ,םייח ילעבב םייטנג םייוניש עצבל םויה רשפא
.תואלכהה לש תיתרוסמה הטישב ולבקתהש םייונישל האוושהב ,רתוי
,לשמל ,רשפא .תויטנג תולבגמ לכ אלל םינג ריבעהל תרשפאמ תיטנגה הסדנהה
וא ,םיקדייחב ,םיפיגנב םרוקמש םינג וא ,(הדבעמב ורצונש) םייטתניס םינג ריבעהל
ילעב ינימ לכ רצייל םויה רשפא ,ךכמ האצותכ .רחא עזגמ םייח-ילעב לש םינג וא ,םיחמצב
.תרחא ךרד םושב םרצייל ןתינ אלש ,םייח
הטישה התסונ ,ןכמ רחאל .םירבכעבו םיעדרפצב ושענ םייח ילעבב םינושארה םייוסינה
א"נדה יכ וארה םיאצממה .הזנפמיש יפוק לע ףאו םיריזח לע ,םישבכ לע ,תובנרא לע םג
אבה רודל רבעוה וליפא אוה םירקמ המכב ;אטבתמו יאתה םונגה ךותב טלקנ רזה
.ןימה יאת תועצמאב
שיחהל ידכ ,לשמל ,תיאלקח איה םייח ילעבל םירז םינג תרבעה לש תירקיעה הרטמה
,רמצ רתוי רצייל ,בלחה תבונת תא לידגהל ,תוירופה תא ריבגהל ,הלידגה בצק תא
.בלחה בכרה תא תונשלו
ינרציכ םישמשמ (םיינגסנרט) םיסדנוהמ םייח ילעב ;יאופרה םוחתב םה םירחא םימושיי
,םירחא םד ינובלחו ןיבולגומה םירציימ רבכ םיסדנוהמ םייח ילעב .םדא ינבל תופורת
תולחמ לש רקחמל םילדומכ םג םישמשמ םה .תורחא םיכרדב םגישהל השקש
,(םיריזחב דחוימב) םייח ילעבב תיטנג הסדנה לש רחא יאופר םושיי .םדאב תויתשרות
.םדא ינבב םירביא תלתשהל רוקמ שמשל דעונ

 תירפומ תיציב לש ןיערגל ןגה תקרזה
תושדח תונוכת תונקהל תורשפאב איה תיטנגה הסדנהה תייגולונכט לש תובישחה
לעב לש תמיוסמ המקרב ,היוצר השדח הנוכת לש תואטבתה לבקל ידכ .םזינגרואל
ןגה תלעפהל םיאתמש רטומורפ רדחומה ןגל דימצהל שי ,יוצרה יותיעבו ,סדנוהמה םייחה
תא םיעבוקו ,רדחומה ןגה אטבתי המקר וזיאב עבוקש רטומורפב םירחוב .םייחה לעבב
םיינבמה םיקלחה תא םידימצמ רטומורפה לא .ןגה תואטבתה לש המצועה תאו יותיעה
.יוצרה ןובלחה תא םידדוקמה םיפצרה םהש ,ןגה לש
דחאל יוצרה ןגה תקרזה איה םיסדנוהמ םייח ילעב תלבקל רתויב תלבוקמה הטישה
םילופיט ורבעש םייח ילעב םירחוב ,הקרזהה תרטמל .תירפומ תיציב לש םיניערגה
.תולחשה ןמ תויציבה לש הגירחה דעומ ןומזתלו םיצויבה רפסמ תלדגהל םיילנומרוה
את ןיערגו תיציבה את ןיערג - םיניערגה ינש ובש בלשב ,הירפהה רחאל תופסאנ תויציבה
ךרדב ,ןגה תא םיקירזמ ,דואמ הנידע טחמ תועצמאב .םהלש יברמה חפנל םיעיגמ ערזה
לעבב ויוטיבל יארחאש רטומורפל רושק קרזומה ןגה .ערזה אתב ורוקמש ןיערגל ,ללכ
לכל ןגה לש םיקתוע יפלא ףא וא תואמ םיקירזמ ,רזה ןגה לש הרידח חיטבהל ידכ .םייחה
םירדוח קרזומה ןגה לש םיבר םיקתועש אצמנ םיבר תונויסינ ךמס לע .תירפומ תיציב
הז םיכומס םהשכ רתא ותואל ,ללכ ךרדב םיעיגמ םיקתועה לכו ,םוזומורכב יארקא רתאל
.הזל
תואצמנש "תוצמאמ תוהמא" לש תויציבה רוניצל תויציבה תא םילתוש ,הקרזהה רחאל
תמיגד םיחקול םיחתפתמש םיאצאצה ןמ .םירבועה תטילקל םיאתמ ילנומרוה בצמב
טלקנ ןכא קרזוהש ןגה םא םיררבמ המקרה תקידבב .א"נד םיקיפמ הנממו המקר
םייח ילעבל תוחתפתמ תוקרזומה תויציבה לש ןטק זוחא קר .יתשרותה רמוחב
יאת ללוכ ,םהלש ףוגה יאת לכב היוצמ ,םיאצאצל הרבעש הנוכת התוא ,םלוא ,םיסדנוהמ
אלש םיטרפ םע םיאילכמ םיסדנוהמה םיאצאצה תא .השרותב רובעת איה ןכלו ,ןימה
.םיאצאצל םג השרותב רבוע טלקנש ןגה הדימ וזיאב עובקל ידכ ,ןגה םהל רדחוה
.םיסדנוהמ םיאצאצ 50%-כ םילבקתמ ,לדנמ יקוח יפל ,הלאכ תואלכהמ
11,206 ךותמ ,לשמל ,רקבב .דואמ הכומנ םיסדנוהמ םייח ילעב תריצי לש תוליעיה
תונולשכל תוביס המכ שי .(דבלב 0.06%) םיסדנוהמ םייח ילעב 7 קר ולבקתה תוקרזה
םידרוש םניא םירבועה בור ;םירבוע לש הלודג התומת (א) :םיסדנוהמ םייח ילעב תריציב
םיטלוק םירבועה לש ןטק זוחא קר (ב) ;תיאקדנופה םאל הרבעההו הקרזהה בלש תא
תוקרזהבו ,תירפומה תיציבב םיניערגה תא רתאל דואמ השק ,קשמ תויחב .רזה ןגה תא
שי הקרזהה לש קיודמה יותיעל םג .ןיערגל יטנגה רמוחה תא רידחהל םיחילצמ אל תובר
הקרזהה םא .לופכש רובעל ךירצ א"נדה ,םונגב בלתשי רז א"נדש ידכ .הבר תובישח
הדבועה ;ןגה תואטבתהב העיגפ (ג) .םונגב טלקיי אל רזה ןגה ,לופכשה רחאל התשענ
אל תוכלשה רורגל הלוכי ,יארקא ןפואב רבועה יאת לש םונגה ךותב טלקנ רזה ןגהש
איה תרחא הביס .ןגה לש תיתומכה תואטבתהה לע הרקב רסוח וא תויצטומ :ומכ ,תויוצר
טלקנ םיקתוע לש בר רפסמ םא .ןסכאמה םונגב םיטלקנש רזה ןגה לש םיקתועה רפסמ
היהתו ימוזומורכ רוזא ותוא לש ןוגראב םייתועמשמ םייוניש שחרתהל םילוכי ,דחא רתאב
.ודוקפתב הערפה

  םייח ילעבל ןג תרדחהל תורחא תוטיש
םירבועל .תירפומה תיציבל הקרזהה תטישב רז ןג םהל רידחהל ןתינ אלש םייח ילעב שי
תטישב שומישה תא תוענומ ףאו תוליבגמש תויגולופרומ תונוכת שי ,לשמל ,תופוע לש
אוהו עזג את תרוצב ןומלחה לע אצמנ תלוגנרתה לש ינושארה הרפומה אתה .הקרזהה
ליתשהל ,םיציבה רוניצמ ינושארה אתה תא איצוהל רשפא ,תיטרואית .הציבה ךותב רוגס
אל ,םויה דע השעמל .הציבה תוחתפתהל דע םיציבה רוניצל וריזחהלו יטנג רמוח וב
שי ,הלטוה רבכ הציבהש רחאל .ינושאר את תוהזל דואמ השק יכ תאז עצבל וחילצה
,הזה בלשב .רבועב םייוניש תושעל רשפא-יא רבכ זאו ,םייטמוס םיאת 60,000-כ רבועב
.ותומל דימ םורגי ,רבועב לפטל ןויסינ לכו ,הירפהה רחאל תועש 24-כ אצמנ רבכ רבועה
תרזעב ןגה תא רידחהל םירקוחה וסינ ,םירקמה לכל הליעי הניא הקרזהה תטישש רחאמ
-ורטר תועצמאב איה תופועב רזה ןגה תא רידחהל תלבוקמה הטישהו ,םייפיגנ םיאשנ
ןיידע םהשכ ,ףועה לש ןימה יאתל רזה ןגה תא םירידחמ ץויבה ןמזל דואמ ךומס .םיסוריו
תא ליכמ רבכ אוה ,םיציבה רוניצל עיגמו הלחשה ןמ אצוי הרפומה אתה רשאכ .הלחשב
.סוריו-ורטרה תועצמאב ,וב לתשוהש רזה יטנגה רמוחה
רחאל .א"נד תרבעהל םיבוט םיאשנ םה ,יתשרות ןעטמכ א"נר םיליכמש ,םיסוריו-ורטרה
-סרוור םיזנאה תועצמאב א"נדל םהלש א"נרה ךפוה ,ןסכאמה יאתל םירדוח םהש
,היצולובאה ךלהמב .ןסכאמה לש א"נדב בלתשמ םהלש א"נדהו ,זאטפירקסנרט
תא לצנל רשפא ךכו ,םיאתל םהלש םינגה תרבעהל םיליעי םינונגנמ ושכר הלאה םיפיגנה
םילדגמ ,ףיגנב וקבדוהש םיאת לש דבור לע .רז ןג תרדחהל םהלש תויעבטה תונוכתה
תא םיררחשמ דבורה יאת .םיאת 16-4 לש בלשב םהש ,השולש-םיימוי ינב םירבוע
,תועש 24-כ לש הפישח רחאל .םירבועה יאת לא רדוח אוהו ,לודיגה עצמל ףיגנה
םיאשונ םירבועה בור .םתוחתפתה ךשמהל תצמאמ םא לש םחרל םירבועה םירזחומ
,ןימה יאת וחתפתי םהמש ,עזגה יאתב טלקנש עדימה קר .םפוג יאתמ קלחב ףיגנה תא
.םיאצאצל השרותב רבוע
םיסוריו-ורטר תרזעב הרדחה(1) :םידחא תונורסח שי םיסוריו-ורטרב הקבדהה תטישל
רובעת הנוכתה ןכלו ,םהיאתמ קלחב קר רזה ןגה תא םיאשונש םייח ילעב תרצוי
תרבעה לש תוליעיב תמגופ תאז הדבוע .םהלש ןימה יאתב טלקנ ןגה םא קר םיאצאצל
הטישה ןכלו ,א"נד יעטקמ לש תלבגומ תומכ קר תאשל םילוכי םיסוריו-ורטרה(2) .ןגה
.םידחא םינג וא לודג ןג ריבעהל םיצור םהבש םירקמל המיאתמ הניא
ןגה תא םירידחמ ,וז הטישב .םיירבוע םיאת תועצמאב איה רז ןג תרדחהל תרחא הטיש
םיאת םיאיצומ .ךרעל םימי 4 ןב אוה רבועה ובש בלשה ,טסיצוטסלבה בלשב רבוע יאתל
םהל רידחהל רשפאמ ףוגל ץוחמ םיאתה לש םלודיג .תיברתב םתוא םילדגמו רבועה ןמ
רבועל םיקרזומ רזה ןגה תא וטלקש םיאתה .ותוא וטלקש םיאתה תא קר רורבלו רז ןג
םא לש םחרב םילתוש רזה ןגה תא םיליכמש םיאתה םע רבועה תא .רחא ריעצ
תריציב רבועה יאת ראש םע םיבלתשמ ,רזה ןגה םע םיירבועה םיאתה .תיאקדנופ
םייחה לעבה לש םיאתה לכ אלש םושמ תחתפתמ הרמיכה .הרמיכ תלבקתמו תומקרה
יאתל רבועב וחתפתיש ,רזה ןגה םע םיירבוע םיאת םתוא .רזה ןגה תא םיליכמ רגובה
ולבקתי תפסונ האלכה רחאל ,ןכל .םיאצאצל השרותב רזה ןגה תא וריבעיש םה ,עזג
.רזה ןגה תא ושריי םהמ קלח קרש םיאצאצ
תויצטומה .תויצטומ תמרוג ,יוחיאו הריבש לש ךילהתב ,אתה םונגל רז ןג לש הרדחה לכ
אובל םירומאש םינג קתשל וא ,יוטיב ידיל אובל םירומא םניאש םינג ליעפהל תולוכי הלאה
ףוגה יאת לכב ואצמיי ןה ,תורפומ תויציבב תושחרתמ הלאכ תויצטומ רשאכ .יוטיב ידיל
דדוקמ וניא םונגה בורש רחאמ .ןהיאצאצל ףא ורבעיו ,תורפומה תויציבה ןמ וחתפתיש
רתאב השעית רזה ןגה תטילק םא .היצטומ הלגתת אל םירקמה בורבש ירה ,םינובלחל
היצטומ .יטנטומ ןז לבקתיו הזה ןגה לש ותוליעפ תא שבשת איה ,תינויח הנוכתל דדוקמה
דגנו דעב םילוקישה תרגסמב .םייגולופרומ םייוניש םורגל וא ,תימהל םיתעל הלוכי תאזכ
.תאזה הבושחה הדבועה תא ןובשחב תחקל שי םייח ילעבב תיטנג הסדנה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב