גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


ינג יופיר / האופרב / תיטנגה הסדנהה ימושיי / םירמאמ//

ינג יופיר

?והמ - ינג יופיר
?םייטמוס םיאתב וא םיירבוע םיאתב - ינג יופיר
ןיקתה ןגה תרדחה
םירחא םיאשנ תרזעב וא םיפיגנ תרזעב ןגה תרדחה
תילירטסה העובה תצירפ - ינג יופירב הנושאר החלצה
ןטרסה תלחמ לש ינג יופיר
םד ילכו בל תולחמב ינג לופיט
ינג יופירב םיישקה


 ?והמ - ינג יופיר
וא ,ורוצייל יארחא אוהש ןובלחה תא רצייל לוכי וניא ןגה ,היצטומ תשחרתמ ןגב רשאכ
ןה ,רודל רודמ תורבעומש ,םינגב תויצטומ .המוגפ ותוליעפ לבא ןובלחה תא רציימ אוהש
דקמתמ תויתשרותה תולחמב לופיטה ,םיבר םירקמב .תויתשרות תולחמל הביסה
,הירונטקלינפה תלחמ ,המגודל .הלחמה לש םרוגב אלו הלחמה ינימסת תלקהב
הצמוחו ןינלאלינפ לש תורבטצה ללגב תמרגנ ,ילכש רוגיפב יוטיב ידיל האבש
רסח תמרוגש היצטוממ האצותכ האב ףוגב ןינלאלינפה תורבטצה .ףוגב תיבוריפלינפ
לופיטה ;שובישה תא ןקתמ וניא הלחמב לופיטה לבא ,זאליסקורדיה ןינלא לינפ םיזנאב
,תרחא הלחמב .ןינלאלינפ וב ןיאש ןוזמ לש הטאיד ידי לע הלחמל םרוגה תא ףקוע קר
אל ,וז הלחמב םג .רסחה ןובלחה תקפסא ידי לע הלוחב םילפטמ ,השוגה תלחמ
.ללכ תוירשפא ןניא הלאה לופיטה תוטישש ,תולחמ שי ,םלואו .הלחמה םרוגב םילפטמ
ןיקתה ןובלחהה תא הלוחל קפסל תורשפא ןיא ,לשמל ,סיזורביפ קיטסיסה תלחמב
םיסנמ הלאכ םירקמב .םש דקפתיו האירה יאתל סנכיי ןובלחהש ןפואב ,ול רסחש
.יטנגה שובישה תא ןקתל - רחא ןורתפ אוצמל
ןג ףוגל םירידחמ ינגה יופירה תועצמאב .ינגה יופירה אוה הלאכ תולחמל עצומה לופיטה
ילבמ) םיאתל ןגה לש ןיקת קתוע םיפיסומ וא ,םוגפה ןגה לש ותלועפ תא ףילחמש ןיקת
דקפתמ ןובלחהו ,םיאתב רסחה ןובלחה תא רציימ ןיקתה ןגה .(םוגפה ןגב תעגל
תושדח םיכרד וצרפנ תיטנגה הסדנהה תוטיש תועצמאב .אתה תושירדל םאתהב
:איה הלאשנש הלאשהו .םינגה לש םתלועפ ךרד תנבהלו םדאה לש םונגה תרכהל
?עוגפה ןגה תא ןקתל ןתינ םאה ?תויתשרות תולחמ אפרל ידכ עדיה תא לצנל ןתינ םאה
,םדא לש הלידגה ןומרוהל ןגה לתשוה םהבש ,םיסדנוהמ םירבכע רוציל וחילצהש רחאל
ןגב היצטומ ללגב ,םלודיגב םיקולש םירבכע לש יתשרות םגפ אפרל תוסנל וטילחה
ןומרוה םהל רסח היהש ,םייסננ םירבכע וחקל ,ךכ םשל .הלידגה ןומרוהל דדוקמה
תויציבל וקירזה ןגה תא .הלידגה ןומרוהל דדוקמש ישונא ןג םהל וקירזהו ,הלידגה
ןמ וחתפתהש םירבכעב אטבתמ לתשומה ןגה ,ןכאו .םייסננ םירבכעמ וחקלנש תורפומ
לש םונגה בכרהב םינעדמה וברעתה הזה יוסינב .םהיאצאצב ףאו ,הלאה תויציבה
,ןכל .הלידגה ןומרוהל ןגב םגפה תא ,ןיקת ןג תועצמאב ןקתל ידכ ,םייסננה םירבכעה
.ינג יופיר הזה ךילהתל וארק

 ?םייטמוס םיאתב וא םיירבוע םיאתב - ינג יופיר
רחאל קר ירשפא השענ ,ףוגה יאת לכל ןיקת ןג תרדחה תועצמאב ינגה יופירה
תוטיש וחתופש רחאלו (םיינגסנרט) םיסדנוהמ םייח ילעב תריציל היגולונכטה החתופש
יבלשב רבועב וא ןימה יאתב עצבתהל לוכי ינגה יופירה .םדאב תיפוג-ץוחה הירפהה
לכל עיגמו ,םיירוקמה םינגה םע דחי ,לופכש רבוע רדחומש ןגה .םימדקומה ותוחתפתה
םיירבוע םיאתב וא ןימה יאת תמרב השענש יטנג לופיט לכ .ןימה יאתל ללוכ ,ףוגב את
.םיאבה תורודב םג יוטיב ידיל אובל אופא לוכי
,ויאצאצמ לבסה תא ךוסחל חמשי ,תיתשרות הלחמב הלוחש םדא יכ ,חינהל ןתינ
הנייהתש תורשפאה דבלמ ,םלוא .םהלש םיירבועה םיאתב ינג יופיר עצבל שקביו
ןמ תעבונש תיתא היגוס םג תמייק ,ומצע רבועה תוחתפתה לע תועודי יתלב תועפשה
הרתי ?שדחמ ובצעלו ישונאה םונגב ברעתהל רתומ םאה :םיירבוע םיאתב ינגה יופירה
,הדעונ המשלש הרטמל קר שמשת תאזה הקינכטה םאה :הלאשה םג הלאשנ ,וזמ
ץרפיי םאש ,אוה םירקוחה לש ןבומה םששח ?תויטנג תולחמ יופירל קר שמשת ןכאו
,םדא ינבב הלא ןיעמ םייוסינ לש םעוציב תא ענומ םויכ רשא ,ירסומהו יתאה םוסחמה
יופיר םויה םיעצבמ אל ,הלאכ תוירסומ תולאש לשב .תוינסרה תואצות ךכל תויהל תולולע
השענש ןוקית .םייטמוס םיאתב ינג יופירב םייוסינ םיכרענ לבא ,םיירבוע םיאתב ינג
תטיש .ןוקיתה עצבתה ובש טרפב קר אטבתמ אוהו השרותב רבוע וניא םייטמוס םיאתב
יכרד לש הבחרהו קוזיח הווהמ איה ןכש ,הבר תודגנתה ררועת אל תאזה יופירה
.תיתרוסמה האופרה
םירתאהש םירקמל קר ;תויתשרות תולחמ המכל לבגומ םייטמוס םיאת לש ינג יופיר
הלחמה לש ימיכויבה סיסבה םא קרו ,תירשפא השיג ןהילא שיש תומקר םה ועגפנש
רקיעש ןוויכמ .רבעב טבושו דדוב רבכ עוגפה ןובלחל דדוקמה ןגה םאו ,בטיה רכומ
תולחמה ,םוגפה ןגה תפלחהב אלו ,םיאתל ןיקת ןג תפסוהב םידקמתמ תונויסינה
ןיקתה ןגה תפסוהב יד ,תיביסצר איה הלחמה רשאכ קר .תויביסצר תויהל תובייח הלאה
תלחמו רומחה בלושמה ינוסיחה לשכה תלחמ .יוצרה יונישה תא םורגל ידכ
.םיאנתה תשולש ןהב םימייקתמש ,הלאכ תולחמ לש תואמגוד ןה ,הירונטקלינפה
הלודיג ,הלוחה ןמ המקר לש המיגד תאצוה לע ססובמ הלאה תולחמה לש ינגה יופירה
ןוויכמ .הלוחה ףוג לא םתרזחהו המקרה יאתב ןיקתה ןגה "תלתשה" ,המקר תיברתב
םיאתה תא החדי אל ףוגהש חינהל ריבס ,ומצע הלוחה ףוגמ ואיצוה םיאתה תאש
לש רצותה תא הלוכ המקרל קפסל ליחתהלו תוברתהל םירומא לתשה יאת .םילתשומה
.רסח היהש ןגה

 ןיקתה ןגה תרדחה
:ינג יופירב תושמשמ תוירקיע תוטיש יתש
תא רידחהל םיצור םהילאש םיאתה תא ףוגה ןמ םיאיצומ - תיפוג-ץוח הטיש .1
.ףוגל "םינקותמ"ה םיאתה תא םיריזחמו ןגה תא םכותל םירידחמ ,ןגה    
ךרדב ,ףוגה ךותב םתויהב םיאתל םירידחמ ןיקתה ןגה תא - תיפוג-ךות הטיש .2
.לפטל םיצור הבש המקרה ךות לא תורישי ,ללכ    
היעבה תוטישה יתשב ,ךכ וא ךכ .הלחמה לש הייפואב היולת תוטישה יתש ןיב הריחבה    
בלתשי ןגהש חיטבהל ךיאו ,אתה ךותל ןיקתה ןגה תא רידחהל דציכ :איה תירקיעה    
,םיאתל םינגה תא רידחהל ידכ .םינגה רתי ומכ דקפתל ליחתיו אתבש ירוקמה א"נדב    
.םימוזופיל תרדחהו ,דימסלפ לש הרישי הקרזה ,םיפיגנ תקרזה :לשמל ,םיכרד המכ שי    

 םירחא םיאשנ תרזעב וא םיפיגנ תרזעב ןגה תרדחה
ךרדו אתה םורק ךרד רודחל ךירצ אוה ,הכלהכ דקפתיו את לש א"נדב בלתשי ןגש ידכ
ילכ" לע ותוא ביכרהל ךירצ אתה ןיערגל ןג רידחהל ידכ .ןיערגה ךות לא ןיערגה םורק
שי עבטב .םיאשנה םה הלאכ בכר ילכ .םיאתה לא תוליעיב רודחל לוכיש ,םיאתמ "בכר
תא אטבל םיאתל םימרוגו םיאתל םהלש םינגה תרדחהב "םיחמתמש" םייגולויב םיאשנ
.םיפיגנה םה הלאה םיאשנה .םינגה
.תינובלח תפטעמו (א"נר וא א"נד) יתשרותה רמוחה הכותבש הביל שי ףיגנ לכל
לפכשל תלוכי םהל ןיא .םיטלחומ םיליפט םתויה איה םיפיגנה לש תקהבומה הנוכתה
רחא םזינגרוא לש אתל רודחל תלוכיה תא וחתיפ םה ןכ לעו ,םינובלח רציילו םמצע תא
לש א"נדב םהלש יתשרותה רמוחה תא בלשל םיעדוי םג םיפיגנה ןמ קלח .(ןסכאמ)
בלשבו ,ןסכאמה יאת לש םינונגנמה תרזעב םילפכתשמ םיפיגנה .ןסכאמה םזינגרואה
.םירחא םיאתל םירדוחו םדב םירזפתמ ,אתה םורק תא םיצרופ םה םיוסמ
ןג אשונש ףיגנב םילוח םיאת קיבדהל תורשפאה לע ססבתמ ינגה יופירה לש ןורקיעה
םיאתל קר ןגה תא ןווכל דציכ איה תיזכרמה היעבה .םתוא אפרל ךכ ידי לעו ,ןיקת
.ולש הרטמה יאתו ףיגנ לכ ;םייפיצפס םיאתל םירדוח םיפיגנה ,םירקמה בורב .םילוחה
ףיגנ) HIV ףיגנ :ומכ ,םירחא םיפיגנו ,םיבצעה תכרעמ יאתב םיעגופ םימיוסמ םיפיגנ
םירקמ םיעודי ,וזמ הרתי .T גוסמ תינוסיחה תכרעמה לש םיאת םיקיבדמ ,(סדייאה
ךכו ,קבדומה אתה לש םונגה ךותל ולש םינגה תא ףרצמ ,אתל רדוחש ףיגנהש םיבר
.אתה לש םונגהמ דרפנ יתלב קלח השענ ףיגנה
אתל ירשפא קזנ עונמל ידכ דחוימ לופיט רובעל בייח ינג יופירב אשנכ שמשמש ףיגנ
,ותומילאל םייארחאש םינגה תא ףיגנה לש םונגהמ םיקלסמ ,ןושארה בלשב .ןסכאמה
ףיגנה תא הלוחה המקרל םירידחמ ,ינשה בלשב .ןיקתה ןגה תא וכותל םירידחמו
ןגה תוברל ,ולש יתשרותה רמוחה תא רידחהל ףיגנה לש תיעבטה ותלוכי תא םילצנמו
ןיקתה ןגה .םהלש םימוזומורכל ףא וא ,םימוגפה םיאתה לש ןיערגה ךותל ,ןיקתה
וניא ומצע ףיגנה .יוטיב ידיל אובל ליחתמ ןובלחהו ,םילוחה םיאתה לש םונגב בלתשמ
םילוכי ךכ .ןיקתה ןגה תא קר וירחא ריאשמ אוהשכ םלענ אוהו לפכתשהל לגוסמ
.הלחמ לכ םורגל ילבמ םיאתמה ןגה תא הרטמה יאתל רידחהל םיפיגנה
ורטר יפיגנ :ינג יופירב םישמשמש םיפיגנ לש םיגוס ינש שי םימייקה םיפיגנה ללשמ
.(םיסוריו-ונדא) ונדא יפיגנו (םיסוריו-ורטר)
לשב םינג תרבעהב רתויב םיישומיש - ורטרה תצובקמ א"נרה יפיגנ - םיסוריו-ורטרה
לש םוזומורכב בלתשמ (א"נדל ךפוהמב קתעותמש) ףיגנה לש םונגה (א) :תונוכת יתש
יגוסל רודחל םילגוסמ ורטרה יפיגנ (ב) ;הביצי הרוצב וכותב ראשנו ,הבר תוליעיב אתה
בלשמ ורטרה ףיגנ (א) :תונורסח המכ םג ורטר יפיגנב שומישל ,תאז םע .םיבר םיאת
םינג לש םתוליעפב עוגפל לולע אוה ןכלו ,םוזומורכב םייארקא תומוקמב ולש םונגה תא
ןגה לא תפסותכ אב ןיקתה ןגה (ב) ;םירחא םייוצר יתלב םינג ליעפהל וא םימיוסמ
רצותה לש המרב שחרתמ ינגה יופירה .ישממ ןוקית שחרתמ אל :רמולכ ,םוגפה
,ןיקתה ןגה תא רידחהל ןתינ היה וליא .היהש יפכ ראשנ םוגפה ןגה לבא ,ינובלחה
ןוקית ךכב היה ,םוגפה קתועה תפלחה ךות ,ןוכנה ימוזומורכה ומוקימ לא ,תנווכמ הרוצב
םילוכי םה .ןיערגה םורק ךרד רודחל םילוכי םניא ורטרה יפיגנ (ג) ;יטנגה םגפה לש אלמ
אופא םיליעי םה .םלענ ןיערגה םורקש ןמזב ,ןיערגה תקולח לש בלשב קר ןיערגל רודחל
.רידס חרואב םיברתמש םיאתב קרו ,םיאתה לש םייחה רוזחמב םיוסמ יותיעב קר
םיליעי םהו ,ינג יופירב םינג לש םיאשנכ ןכ םג םישמשמ (םיסוריו-ונדא) ונדאה יפיגנ
יפיגנ .ןובלח לש הלודג תוליעפ םירצוי םגו את לכל תולקב םירדוח םהש םושמ דחוימב
ראשנ אוהו ,יאתה יתשרותה ןעטמל םהלש יתשרותה ןעטמה תא םירידחמ םניא ונדאה
םינג תרדחה לש ןוכיסה תא אופא ענומ ונדאה יפיגנב שומישה .תיאמצע הדיחיכ
םינגה ןכש ,ונדאה יפיגנ לש םנורסח םג והז םלוא .אתה לש םיינויח םינג ךותל תיארקא
,תאז םע .דבלב ינמז םהלש יוטיבה ןכלו אתה ימוזומורכ םע םילפכומ םניא ורדחוהש
רידחהל םתלוכי אוה ונדאה יפיגנ לש ףסונ ןורתי .ינמז יוטיב קר שורד םימיוסמ םילופיטב
םיררועמ ונדאה יפיגנש אלא .םיקלחתמ םניאש םיאתל םג םהלש יטנגה ןעטמה תא
.רכינ ןורסיח והזו ,םילפוטמה םיאתה דגנ הפירח תינוסיח הבוגת ףוגב
ןגה תרדחהל םירחא םיאשנ
םיאשנ חתפל םירקוחה םיסנמ ,יופיר יכרוצל םינג יאשנכ םיפיגנה לש תונורתיה תורמל
םיאשנ חותיפ .אלמ יוזיחל תנתינ הניא םיפיגנה לש םתוגהנתהש םושמ ,םייפיגנ םניאש
דימסלפל םירידחמ םיאתל רידחהל םישקבמש ןגה תא .םידימסלפב דקמתמ םיפיגנ םניאש
םורק ךרד ישוקב רבוע ,א"נד תלוקלומ לכ ומכ ,דימסלפה םלוא .דחוימ רתאב
תארקנש ,הריעז תיטתניס תיעוב ךותב ותוא "םיאלוכ" אתל רודחל ול רשפאל ידכו ,אתה
םיינמושה םימורקל דעבמ רודחל לגוסמ תוינמוש תולוקלוממ יונבה םוזופילה .םוזופיל
ןעטמל םירבחתמ םניא םימוזופיל ידי לע םירדחומש םינג ,םירקמה בורב .אתה לש
תורמל .םיפיגנ לש וזמ הברהב הכומנ תוליעיב םיאתל םירדוח םהו ,אתה לש יתשרותה
תוחפ אל ינגה יופירב לבוקמ הרדחה יעצמא םיווהמ םימוזופילה ,םתוחיטב לשב ,תאז
.םיפיגנה רשאמ

 תילירטסה העובה תצירפ - ינג יופירב הנושאר החלצה
יתש .ויהואמ תומואת גוזב 1990 תנשב עצוב םדא ינבב ינג יופירב ןושארה יוסינה
הלחמב ולח ןהו ,ןהלש תינוסיחה תכרעמה תא סרהש םוגפ ןג םע ודלונ תודליה
תעוב ךותב הלאכ תוקונית ולדיג רבעב .רומח בלושמ ינוסיח לשכ - SCID תארקנש
אלל ."העוב ידלי" םיארקנ םה ןכלו םתביבס םע עגמ םהמ הענמש ,תילירטס קיטסלפ
ירקממ 25%-כ .רתויב לקה םג ,םוהיזמ תומל םילולע הלאכ תוקונית ,המיאתמ הנגה
זאנימא-הד ןיזונדא םיזנאל דדוקמה ןגב היצטוממ האצותכ םימרגנ תאזה הלחמה
םיאתה - T גוסמ םינבל םד יאת תריציב חתפמ דיקפת שי הזה םיזנאל .(ADA)
םיתמ ,םיזנאה אלל .םימוהיז ינפמ הנגהב םיפתתשמש ןוסיחה תכרעמב םייזכרמה
.םימוהיז דגנ "םימחול" אלל ראשנ ףוגהו ,םצעה חומב םתורצוויה םע ,T יאת
םיילמרונ עזג יאת ובו ,םצע חומ תלתשה :ןהו ,הלחמב לופיטל תולבוקמ תושיג שולש שי
שמתשהל ידכ .ומצע םיזנאה לש הקרזהו ;םיילמרונ םד יאת לש יוריע ;T יאת לש
העפשה שי תורחאה תוטישה יתשל ;םיאתמ םרות שורד הנושארה לופיטה תטישב
םילופיטה לש םהיתולבגמ לשב .םעפב םעפ ידמ ןהילע רוזחל שי ןכ לעו ,דעומ תרצק
איה ,םישיגנ םיאתב יוטיב ידיל האבו דיחי ןג ידי לע תמרגנ הלחמהש ןוויכמו ,םילבוקמה
.ינג יופיר תועצמאב תודדומתהל הנושאר הרטמ התוויה
:םיבלש השולש ללכ יופירה
הלוחה ןמ T יאת לש המיגד תליטנ .א
T-ה יאתל ADA םיזנאל דדוקמה ןיקת ןג תרדחה .ב
.הלוחה ףוגל םינקותמה םיאתה תרזחה .ג
T-ה יאת .סוריו-ורטר תועצמאב ןיקת ןג רדחוה ,תומואתה לש ןפוגמ וחקלנש ,T יאתל
וטלקש םיאתה .יוריע תועצמאב ,תודליה לש ןפוגל ורזחוהו הדבעמב ולדוג םיסדנוהמה
הקזחתה ,םילופיט המכ רחאלו ,רסחה םיזנאה תא רצייל וליחתה ןיקתה ןגה תא
םייח תויחל ולחהו העובה ןמ ואצי ןהו רפתשה ןבצמ .תודליה לש תינוסיחה תכרעמה
המכ ידמ ךילהתה לע רוזחל שיו ,םירופס םישדוח םייח T יאת .ןמז ךרואל אל ךא .םיליגר
.םישדוח
לש םצע חוממ םד תומיגד וחקל םירקוחה .תפסונ תומדקתה הגשוה 1995 תנשב
יאת לכ םיניימתמ הלאה עזגה יאתמ .עזגה יאת תא םהמ ודדובו םילוח תוקונית השולש
,סוריו-ורטרל םתוא ופשחו ,הדבעמב וברה םה עזגה יאת תא .T יאת םללכב ,םדה
ןיקתה ןגה ילעב םיאתה תא .ADA םיזנאל ישונאה ןגה לש ןיקת קתוע וב לתשוהש
הרצי עזגה יאתל ןיקתה ןגה לש הרדחה .םילוחה תוקוניתה לש םדה רוזחמל וקירזה
,וברתה םיסדנוהמה םיאתה .ןיקתה ןגה תא םיאשונש םיאת לש שדחתמו עובק רגאמ
ולביק ,ינגה לופיטל ליבקמב .םוגפה ןגה ילעב םיאתה תא ופילחה רבד לש ופוסבו
ולכי ינגה לופיטל תודוה .ADA םיזנאה םהל קרזוה םהבש ,םירחא םילופיט םג םידליה
רחאל .תומכה תיצחמל דע קרזומה םיזנאה ןונימ תא תיחפהל ,ןמזה ךשמב ,םיאפורה
הרכינו ,ןיקתה ןגה תא ואשנש םיאתה רפסמב היילע האצמנ לופיט לש םייתנש
.ןוסיחה תכרעמ לש תוששואתה
הדבועה ;ינג יופיר ידי לע קר הלחמב לפטל רשפא םא תונקסמ קיסהל םדקומ ןיידע
לש קיודמ שוריפ לבקל הרשפא אל םיזנאה תא םג וקירזה ,ינגה לופיטה דצלש
ךרואל דמעמ וקיזחי םיסדנוהמה םדה יאת םא תעדל רשפא-יא םג ,םויכ .תואצותה
.םינש

 ןטרסה תלחמ לש ינג יופיר
תולחמ ןה ןטרסה תולחממ קלח .ןטרס ילוחב םויה םישענ ינג יופירב םייוסינה בור
םוגפה ןגה ,םיבר םירקמב .םוגפ ןג תשרוהמ האצותכ תומרגנ ןה :רמולכ ,תויתשרות
."םונגה רמוש" ארקנש ,P53 ןובלחל דדוקמ אוהו ,"ןטרס יאכדמ םינג" תצובקל ךייש
הרקמב לבא .ןוקיתה ינונגנמ תא ליעפמו א"נדה יפצרב תויועט רתאמ הזה ןובלחה
תא ךופהלו אתה לש הקולחה ןונגנמב עוגפל תולולעש תויצטומ תורבטצמ ,םוגפ ןגהש
ולכויש חינהל רשפא ,הלוח לש ופוגל ןיקת P53 ןג רידחהל וחילצי םא .ינטרסל אתה
.דיתעב םיינטרס םילודיג בכעל
תויצטוממ האצותכ אלא ,םייוקל םינג תשרוהמ האצותכ אל םיחתפתמ םיבר ןטרס יגוס
תויצטומה רשאכ .טרפה לש םייחה ךלהמב ,ףוגה לש םייטמוסה םיאתב תושחרתמה
יופירה ,ןכל .ינטרס לודיג חתפתהל לולע ,אתה תקולח לע הרקבה ןונגנמ תא תושבשמ
םינג תרדחהב אלא ,ןטרס יאתל ןיקת ןג תרדחהב דקמתמ וניא ןטרסה תלחמל ינגה
.םייפרתומכה םילופיטל םיעיגפ תויהל םיינטרסה םיאתל ומרגיש
"םידבאתמ םינג" תרזעב ןטרסה תלחמ יופיר
םיפיגנ - "םימכח םיפיגנ" תרזעב םישענ םיינטרס םילודיג קוליסל םיינויסינ םילופיט
לש א"נד תלוקלומל .לודיגה יאתב קר םיעגופו ינטרסה לודיגל םיקרזומש םיסדנוהמ
םיידוחייה םינגה תא קר ליעפמ דחא קלח :םיליעפ םיקלח ינש שי סדנוהמה ףיגנה
ןג" ארקנ הזה קלחה .קזח לער תריציל דדוקמש ןגה אוה רחא קלחו ,םיינטרסה םיאתל
אתה ךותל רודחל ףיגנל תרשפאמ איהו תפטעמב םיזורא םיקלחה ינש ."דבאתמ
.דבאתמה ןגה תא ליעפמ אוה םיינטרסה םיאתב לעפומ ןושארה קלחה רשאכ .ינטרסה
התסונ תאזה לופיטה תטיש .ינטרסה אתה תא סרוהש קזח לער רציימ דבאתמה ןגה
ןמ ןטרסב םילוחש םישנאה ןמ 75% לצא .ןתשה תיחופלשב וחתפתהש ןטרס יאת לע
תוכומסה תואירבה תומקרב אצמנ וניאו ,םיינטרסה םיאתב H19 ןגה אצמנ ,הזה גוסה
אוהשכ H19 ןגה תא ליעפמש יטנג רמוחמ סדנוהמ ףיגנ "ונב" םירקוחה .ינטרסה לודיגל
םיסדנוהמה םיפיגנה תא ופיסוה רשאכ .הירתפידה קדייח לש קזחה ןלערל רבוחמ
.םיינטרסה םיאתה ולסוח ,ןתשה תיחופלש ןטרס לש תיברתל
הלאה םיפיגנה תא ."םידבאתמ םינג"ב "ושמוח"ש ,ספרהה ףיגנ :ומכ ,םיפיגנ המכ שי
ודימשה םיפיגנהו סגה יעמבו חומב םיינטרס םילודיג םהל ויהש הדבעמ תויחל וקירזה
םיפיגנ םג הדבעמ תויח ןתואל וקירזה םידבאתמה םינגל ףסונ .םיריאממה םילודיגה תא
.דבאתמה ןגה לש הלועפה טקפא תא ריבגהל ידכ ,ןוסיחה תכרעמל זרז ואשנש
יאת לש תדחוימ הנוכתל תודוה ,חומב ןטרס יופירל םותרל ןתינ םידבאתמה םינגה תא
רבשנ ,ינטרס השענ בצע את רשאכ ךא ,םיקלחתמ םניא בצעה יאת ,ללכ ךרדב .חומה
,רמולכ .םיקלחתמש םיאתל קר רודחל םיחילצמ ורטר גוסמ םיפיגנש עודי .הזה ללכה
קר רודחי ףיגנה ,ינטרס לודיג הב שיש חומ תומקרל הלאה םיפיגנה תא רידחנ םא
ןג םיפיגנל סינכהל חילצנ םא .םיינטרסה םיאתל קר ,רמולכ ,םיקלחתמש םיאתל
תא וסרהי םיפיגנה ,חומב םיינטרסה םיאתל םיסדנוהמה םיפיגנה תא רידחנו ,דבאתמ
.לודיגה
ןוסיחה תכרעמ קוזיחל םינג
םיחילצמ םילודיג .ןטרסה דגנ ןוסיחה תכרעמ תא קזחל תדעוימ תרחא יופיר תטיש
ןכלו ,םהלש םינגיטנאה תא "םיריתסמ" לודיגה יאתש ןוויכמ ,ראשה ןיב ,חתפתהל
ןג ןטרסה ילוחל םירידחמ ,ינגה יופירב .םהב םחליהל הלוכי הניא ןוסיחה תכרעמ
תרציימו ןגיטנאה דגנ הביגמ ןוסיחה תכרעמ .לודיגה תא דחיימש ןגיטנאל דדוקמש
.םיינטרסה םיאתה תא םיקלסמש םירמוח
תטיש .םירבכע לש דבכב םיינטרס םילודיג ןיטקהל וחילצה ןוסיחה תכרעמ קוזיח תרזעב
תכרעמ ידי לע םיפקתומ ,םיניקוטיצ םירציימש םיאתש ןורקיעה לע הססבתה לופיטה
םידדוקמש םינג םילוח םירבכעל רידחהל ידכ םיסוריו-ורטרב ושמתשה םה .ןוסיחה
רדח םיניקוטיצל ןגה ,הקולח יבלשב םיאת לע םילעופ םיסוריו-ורטרש רחאמ .םיניקוטיצל
.ףוגב םיאירבה םיאתל אלו לודיגה יאתל רקיעב
םד ילכ תריצי םיבכעמש םינג
,םישדח םד ילכ תרציימש תכרעמב העיגפ ידי לע איה ןטרסב םחליהל םיכרדה תחא
םינובלחל םידדוקמה םינג םירידחמ ןטרס ילוח לש םיאתל .ןוזמו ןצמח לודיגל םיקפסמה
אל טעמכ ,םירגובמ לצא יכ ,איה החנהה .םישדחה םדה ילכ תריצי תא םיבכעמש
םביבס םיפסואש םיינטרסה םילודיגב רקיעב היהת העיגפה ןכלו ,םישדח םד ילכ םירצונ
.הגופה אלל ,םד ילכ

 םד ילכו בל תולחמב ינג לופיט
לש הניקת הקפסא לבקמ וניא בלה ,םירצ םישענ בלה תא םיניזמה םיקרועה רשאכ
המיתס שי הלאה םיקרועה ןמ דחאב רשאכ .תשבתשמ בלה תלועפו ,ןוזמו ןצמח
תחתפתמ בלב רוזא ותואבו ןצמח רסוח ללגב בלה רירש רוזאב קמנ רצונ ,האלמ
.דבלב יקלח קפסהב לעופ בלה ,הזה בצמב .ץווכתהל תלוכי הל ןיאש תקלצ תמקר
תרדחה ידי לע .בלה רירש לש ויתלוכי תא תונשל םיסנמ ,םיינשדחה םילופיטה תרגסמב
םיכרדה תחא .םישדח םד ילכ תריצי םידדועמ ,םינובלחל םידדוקמש םידחוימ םינג
םה הלידגה ימרוג .הלידג ימרוג לש םינג ליתשהל איה םדה ילכ תריצי תא דדועל
ילכ תוחתפתה תא םידדועמ םה ,ראשה ןיבו ,יעבט ןפואב ףוגב םיאצמנש םינובלח
הלידג ימרוג לש םרוציי לע םיארחאש םינג הדבעמב קיפהל רשפא ,םויה .םדה
לבוסש רוזאל םיקירזמ ףיגנה תא .אשנ שמשמש ףיגנל םירידחמ םתואו ,םיישונא
לש א"נדל הלידגה םרוג לש ןגה תא ףרצמו םיאתל רדוח ףיגנהו ,םד תקפסא רסוחמ
.םישדח םד ילכ םירצונ םביבסו ,הלידגה ימרוג תא רצייל וישכע םילוכי בלה יאת .אתה

 ינג יופירב םיישקה
.ינגה יופירה רקחל םצרמו םנמז תא םישידקמ םלועה יבחרב םירקוח לש בר רפסמ
יופירה ךא .תולחמה ינימסתב תוינמז תולקהל וליבוהש תוחלצה ויה םירקחמה ןמ קלחב
תא הכרבב הלביק תיעדמה הליהקה .הכורא ןיידע ךרדהו וילותיחב אצמנ ןיידע ינגה
.תויתואיצמ ויה אל בחרנו ידימ שומימל תווקתה לבא ,ינגה יופירה לש ןויערה
.םיאתה ךות לא החלצהב םינגה תא רידחהל ךרוצה ןמ עבונ ינגה יופירב ירקיעה ישוקה
ןמ איצוהל היה יללכה ןויערה .םיפיגנב שמתשהל העצהה התלע ךרדה תליחתב רבכ
.רידחהל םיצורש םיניקתה םינגה תא םמוקמב סינכהלו ,םיינגותפה םינגה תא ףיגנה
.ןיקתה ןגה תא םכותל רידחיו םיאתל רודחי הזה סדנוהמה ףיגנה
תונויסינה .ינגה יופירה לש שואייה םגו הווקתה םג הנומט םיפיגנבש ,ררבתה םלוא
םיגוס .המישמל ומיאתה אל םיפיגנה יגוסמ לודג קלח ;הפי ולע אל ושענש םינושארה
םהש ןגה .הרטמה את לש םונגה ךותל םהלש ןגה תא םירידחמ םניא םיפיגנ לש םיבר
ףיגנב אתה ןמ הצוחה אצוי ןכמ רחאלו ומצע תא לפכשמ ,אתב בבותסמ םירידחמ
תא ריבעי אל אוה ,ונממ םיאצוי םיפיגנהש ירחא תמ אל קבדומה אתה םא םג .שדח
ןגה תא רידחהל םיחילצמשכ םגש ררבתה ,ורטר תצובקמ םיפיגנה יבגל .ויאצאצל ןגה
הרדחה .תיארקא אלא םיוסמ םוקמל תנווכמ הניא הרדחהה ,אתה לש םונגה ךותל
לש םתלועפ תא וא אתב םירחא םינג לש םתלועפ תא שבשל הלולע תאזכ תיארקא
.ינטרס לודיג םורגל וליפא לולע הזכ שובישו ,הרקבה יפצר
?תעדיה
ללכ ךרדב ,וב תמחלנו ביואכ ףיגנה תא ההזמ ,התוהמ םצעמ ,ןוסיחה תכרעמ
,םירדוח םה םהילאש םיאתה ינפ לע םינמיס םיריאשמ םג םיפיגנה יגוס בור .החלצהב
יאנת שי ףיגנ לכל לבא .םתוא תלסחמו הלאה םיאתה תא ןוסיחה תכרעמ ההזמ ךכו
אוהש ןמזב קר אתל רודחל םילגוסמש םיפיגנ שי :לשמל ,ול קר םימיאתמש הרידח
רידחהל רשפא-יא ןכלו ,קלחתהל דואמ םיטעממ רירשה וא דבכה ,חומה יאת .קלחתמ
ףיגנ :דעי יאתל םיידוחיי םה םיפיגנה ,דועו תאז .הלאה םיפיגנה תרזעב םינג םהילא
סדנוהמ ףיגנ םיחתפמ רשאכ ,ןכל .האלה ךכו ,רוע יאתל רודחי אל חומ יאתל רדוחש
יגוס המכב אטבתמ םוגפה ןגה םא .המקר לש דחא גוסל קר םיאתהל לכוי אוה ,דחא
.היעבה תא רותפל לכוי אל סדנוהמה ןגה ,םיאת
םה ,הלוחה ףוגל םינגה תא םירידחמש רחאל :ןורתפ הל אצמנ םרטש היעב דוע שי
םישידקמ םירקוחה .םיליעפ יתלבל םישענ ןכמ רחאלו םיוסמ ןמז ךשמב יוטיב ידיל םיאב
.לתשומה ןגה לש יוטיבה ךשמ תא ךיראהל םיכרד אוצמל ידכ בר ץמאמ
18 ןב רגניסל'ג יס'ג תמ 1999 רבמטפסב .תונולשכ המכ םג לחנ ינגה יופירה
דעונש יטנג יוסינב ףתתשה ,הרידנ דבכ תייעבמ לבסש ,יס'ג .ב"הרא ,הנוזיראמ
דבכה .דחוימב השק היה אל יס'ג לש ובצמ ,ינגה לופיטה ינפל .ןיקת ןג ופוגל רידחהל
.הטילשב ויה הינומאה תומר תופורתו הנוזת תועצמאב לבא ,הינומא קריפ אל ולש
הרוה ,ותומ לע עדונשכ דימ .ימואתפ ןפואב יס'ג תמ םילופיטה דחא רחאל תורופס תועש
,םדא ינבב ינג יופירב םייוסינה תא קיספהל יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנימ
יופירל םידגנתמה .יוסינב םיכורכה םינוכיסה תא םילפוטמל ריבסהל ושרדנ םירקוחהו
.האחמ לוק ומיקהו ,םהלש תרוקיבה תקדצל תחצינ החכוה ךכב ואר ינגה
ונעטש םייתד םיפיטמ םגו ,םיאנותיע ,םיאקיטילופ םג ףחסש חוכיו ררוע יס'ג לש ותומ
ליבוי ינגה יופירהש ונעט םינועבט לש תועונת .האירבה השעמב תוברעתה יהוזש
סחייתמ ינגה יופירל םידגנתמה ולעהש םינועיטה דחא .עבטב םינוזיא תרפהל
תורודה ךשמב .ןתוגהנתה תא אבנל ישוקלו תויגולויבה תוכרעמה לש ןתובכרומל
ויאצאצל םדאמ םירבעומ הלאה םינגה .םיפיגנ לש םינג םדא לכ לש םונגב ורבטצה
שמשמה ,סדנוהמ ףיגנש םיששוח הטישה ידגנתמ .םיאתב יוטיב ידיל םיאב םהש ילבמ
,םיינלטק םיפיגנ לש םישדח םינז רצייו םתוא לפכשי ,הלאה םינגה ןמ קלח אצמי ,אשנכ
.םתא דדומתהל עדי אל שיאו


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב