גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


יטנג ןוסיח / האופרב / תיטנגה הסדנהה ימושיי / םירמאמ//

יטנג ןוסיח

תוימוהיז תולחמ דגנ ענומ ןוסיח
יטנג ןוסיח ביכרת
יחמצ ןוסיח

 תוימוהיז תולחמ דגנ ענומ ןוסיח
אוה םיינגותפ םימזינגרואורקימ ידי לע תומרגנש תולחמ תעינמל רתויב ליעיה יעצמאה
וא םיתמ םינגותפמ בכרומש ןוסיח ביכרת ףוגל םירידחמ ענומה ןוסיחב .ענומה ןוסיחה
.העילבב וא רועב הטירסב ,הקירזב ףוגל םירידחמ ןוסיחה ביכרת תא .םישלחומ
ןוסיחה ביכרת .ןוסיחה תכרעמ תלעופ םדגנש םינגיטנאה םה םירדחומה םינגותפה
ויה םינגותפה וליא ,תחתפתמ התייהש הבוגתל המוד וא ההז ןוסיח תבוגת ררועמ
.יעבט ןפואב ףוגל םירדוח
,םידחוימ םד יאתו םינדגונ רצייל ףוגבש תינוסיחה תכרעמל םרוג ןוסיחה ביכרת
יתשב רז ןגיטנא לע ביגהל הלוכי ןוסיחה תכרעמ .הלחמה ימרוגב םחליהל םילגוסמש
,םימזינגרואורקימ וא םינלער םילרטנמש םינדגונ רציימ ףוגה תחאה ךרדב .םיכרד
,םיטיצופמיל רציימ ףוגה תרחאה ךרדב .תילרומוה ןוסיח תבוגת םיארוק הבוגתל
הלאה םיאתהש ןוויכמ ,םהילא ורדח םימזינגרואורקימש ףוגה יאת תא םידימשמש
.תיאת הבוגת םיארוק תאזה הבוגתל .םירז םינגיטנא םהינפ לע םיאשונ
םה ןורכיזה יאת .ןורכיז יאת םג םירצונ ןוסיחה תבוגת ךלהמב ,םינדגונהו םיאתה דבלמ
ןוסיחה תכרעמש םימזינגרואורקימ םתוא לש הפקתה דגנ ןוסיחה תא ףוגל םינקמש
תכרעמה ,ןסוחמ רבכ אוהש ףוגל םירדוח הלאכ הלחמ ימרוג םא .רבעב השגפ רבכ
תוברתהל םהל תרשפאמ הניאו םתוא תלסחמ וא תלרטנמ ,םתוא ההזמ תינוסיחה
.דבלב םילק םינימסתמ לובסי אוהש וא ללכ הלחמב הלחי אל םדאה - האצותהו .ףוגב
תורשע רבכ םישמתשמ ,םישלחומ וא םיתמומ הלחמ ימרוג םיללוכש ,ןוסיח יביכרתב
עונמלו ,תורוחש תועובעבא :ומכ ,תולחמ ריבדהל וחילצה ןוסיחה יביכרת תרזעב .םינש
המכ שי םילבוקמה ןוסיחה יביכרתל םלואו .תמדאו סונטט ,תרזח ,תבצח :ומכ ,תולחמ
:תונורסח
דחא ליעפ ףיגנב יד ,ףוגל םיקרזומש ,םישלחומה וא םיתמומה םיפיגנה ינוילימ ןיבמ .א
.המצע הלחמה לש םימוטפמיסמ לובסל ןוסיחה תא לבקמש םזינגרואל םורגל ידכ    
הנתשי ,היצטומ רובעי ףוגל קרזוהש הלחמה םרוג לש שלחומ ןזש ,ןוכיס םייק דימת .ב
.םילא ןזל ךופהיו    
התוליעפש ,תיאתה ןוסיחה תבוגת תא ררועמ וניא תמומ םרוג תועצמאב ןוסיח .ג
.םיליפטו םיפיגנ ידי לע תומרגנש תולחמב רקיעב הבושח    
הניא םהלש ןוסיחה תכרעמש םישנאל ןכוסמ תויהל לוכי ןסחל דעונש ביכרתה .ד
לצא .יפרתומכ לופיט םילבקמש םילוחו סדייא יאשנ ,םישישק :ןוגכ ,יוארכ תדקפתמ    
.חתפתת הלחמהש ןוכיס לש רתוי הבר הדימ שי ,הלאכ םישנא    
הלאה םימוהיזהו ,רוצייה ךילהתמ דרפנ יתלב קלח םהש ,םימוהיז ליכמ ביכרת לכ .ה
.םינסוחמה לצא תויגרלא תובוגת ררועל םילוכי    
רוזחל ךרוצ שיו תותימצל ראשנ וניא ,ףוגל ימעפ-דח ןפואב רדחומה ,ןסחמה ןובלחה .ו
.םימעפ המכ ןוסיחה לע    
תואצוהה םג ךכו ,תיסחי ההובג םילבוקמה ןוסיחה ירישכת לש םרוציי תולע .ז
.םנוסחאל    

 יטנג ןוסיח ביכרת
תבהצ ,סדייא ,הירלמ :ומכ ,תוינלטק תולחמ דגנ םיליעי םניא םילבוקמה ןוסיחה יביכרת
םיביכרמ לע םיססובמה םיביכרתל ,דועו תאז .ספרהה ףיגנ םרוגש תולחמו C סופיטמ
ויהיש םירחא םיביכרת חתפל ףוחד ךרוצ ררועתה ןכל ,םידחא תונורסח שי םיינגותפ
.רתוי םיליעיו םיחוטב
ןוסיחה ביכרת תמועל .יטנג ןוסיח ביכרת אוה תונורחאה םינשב חתופש ינשדח ביכרת
ןוסיחה ביכרת ,ןוסיחה תבוגת תא ררועמש (ןגיטנאה) ןובלחה תא ליכמש ,לבוקמה
.ומצע ןובלחה תא אלו ,ןסחמה ןובלחל דדוקמה ןגה תא ליכמ יטנגה
?יטנג ןוסיח ביכרת םיקיפמ דציכ
םירידחמ ,ףוגל ורידחהלו ,ןסחל םיניינועמ ודגנש ןובלחה תא הדבעמב קיפהל םוקמב
ותרוצב היהי םיאתב רצווייש ןובלחה .ןובלח ותוא רוצייל יארחאש א"נדה תא תורישי
.ןוסיחה תכרעמ ינפל גצויו דוביע רובעי אוהו ,רתויב "תיעבט"ה
רידחהל תרשפאמש ,תיטנג הסדנה לש היגולונכטב םירזענ הזה ןובלחה תא רצייל ידכ
רשפא .אתל רז א"נד תרדחהל תוטיש המכ שי .רחא רוציל דחא רוצימ יתשרות רמוח
א"נדה תא רושקל רשפאו ;םיאשנכ םישמשמש דימסלפ וא ףיגנ תועצמאב ורידחהל
אשנ ינפ לע ןורתי שי ידימסלפה אשנל .םיאתל רצונש סקלפמוקה תא חפסלו םימוזופילל
.ןסוחמה םייחה לעב לש םיאתב הברתמ וניא אוהש יפיגנ
תא ליעפהל םיצור ודגנש ןגיטנאל דדוקמש ןגה תא ןגותפה ןמ םידדובמ ןושאר בלשב
תא םיררועמש םינגה תא קר ללוכ םידימסלפל רדחומה א"נדה עטקמ .ןוסיחה תכרעמ
םורגלו תוברתהל הלחמה םרוגל םירשפאמש םינגה תא ללוכ וניאו ,ןוסיחה תכרעמ
לש םינג ליכמש ,יקדייח דימסלפ ךותל םיסינכמ הזה עטקמה תא .הלחמה תוצרפתהל
סדנוהמה דימסלפה .ליעי קותעת שחרתי יטוירקואאה אתבש ידכ ,קזח רטומורפו הרקב
םילבקתמו וכותב לפכומ דימסלפה ,הברתמ קדייחה רשאכו ,םיאתמ קדייחל סנכומ
קדייחה יביכרמ רתימ םידדובמ םיסדנוהמה םידימסלפה תא .ונממ םיבר םיקתוע
וא ,ליגר קרזמ תועצמאב םיקירזמ םיסדנוהמה םידימסלפה תא .ףוגל םתוא םיקירזמו
ביכרתה ,הליגר הקרזהב .וז הרטמל דחוימב חתופש רישכמ - םינג חדקא תועצמאב
ךותב .תוירירה יאתל וא רועה יאתל ותוא רידחמ םינגה חדקא וליאו ,רירשל קרזומ
ידיל םיאב םינגה ,ןכמ רחאל .ןיערגל םכרד תא םישוע םיסדנוהמה םידימסלפה ,םיאתה
תא םיליעפמ הלאה םינגיטנאה .(םינגיטנאה) םישקובמה םינובלחה םירצונו יוטיב
.םדב םינדגונ םיעיפומ תועובש המכ ךותו ןוסיחה תכרעמ
?תעדיה
םייטנג םיביכרת חותיפ
לצא .דבכב תעגופש תבהצ ,B גוסמ תבהצ דגנ היה ןושארה יטנגה ןוסיחה ביכרת
יקיקלח םג ,םימלשה םיפיגנה דצל ,םדב םיעיפומ B גוסמ תבהצב םילוחש םישנא
תפטעמה ינובלחש ,ררבתמ .ףיגנה תפטעמ ינובלח לש תולוקלומ םיליכמש םיפיגנ
ידכ םהלש םיקיקלחב שמתשהל רשפאו ,הקזח תינוסיח הבוגת ררועל םילוכי הלאה
לדגל השק ומצע ףיגנה תא :הב ץוקו הילא םלוא .תבהצה תלחמל ןוסיח ביכרת רצייל
וסייג ,ךכ םשל .ףיגנה ןמ תורישי םיקיקלחה תא קיפהל רשפא-יא ןכלו הדבעמב
דחאל דדוקמה ןגה תא וטביש וירבחו (Moss) סומ .תיטנגה הסדנהה תא םירקוחה
,םירמש יאתל ורבעוה םיטבושמה םינגה .E.coli יקדייחב ףיגנה לש תפטעמה ינובלחמ
ולביקו ,םילודג םילכב ,םירקובמ םיאנתב ולדיג םירמשה תא .היצמרופסנרט לש ךילהתב
ףיגנ לש תפטעמה ןובלח - שקובמה ןובלחה תא וליכהש ,םיאת לש הלודג הסמ
.ןוסיח ביכרתכ ירחסמ ןפואב ןובלחה רצוימ םויכ ,ןכאו .תבהצה
ןיידע לבא ,תובר םינש רכומ תבלכה ףיגנ .תבלכ דגנ ןוסיחה תא םג םיניכמ המוד ךרדב
תבלכל ליגרה ןוסיחה תא .םלועה יבחרב םדא ינב 40,000-כ הנש ידמ לטוק אוה
תא .םיעוגנ םייח ילעב לש תומקרמ םיחקולש ,םייח םיאת לש תויברתב לדגל םיבייח
לש ןוסיחה תכרעמ תא ררועמ הזכ שלחומ ףיגנ .םילוחל ותוא םיקירזמו ,םישילחמ ףיגנה
ותוא רומשל ךירצו ,םייתביבס םיאנתל שיגר הזה ןוסיחה ביכרת .ףיגנב תמחלנש ,םילוח
.וב םישמתשמש דע קודה חוקיפבו רוריקב
ףיגנ לש תפטעמה ןובלח רוצי לע יארחאש ןגה תא דדובל וחילצה הזה הרקמב םג
הזה תפטעמה ןובלח .ןובלחה לש םיבר םיקתוע ורציו ןגה תא וטביש ךכ רחא .תבלכה
.ףיגנב םימחלנש םהו ,םיידוחיי םינדגונ ןוסיחה תכרעמ תרציימ ודגנש ןגיטנאכ שמשמ
הנתינ הנש יצח רחאל .םיפוקל יטנגה ביכרתה תא וקירזה ,ןוסיחה תוליעי תא קודבל ידכ
התייה איהו םיפוקה לש םמדב םינדגונה תמר הקדבנ הירחאלו ,ףחד תקירז םיפוקל
ןמ דחא ףאו ,תבלכ לש םילא ףיגנ םיפוקל וקירזה ,םישדוח העבש רובעכ .ההובג
רתוי ההובג התייה םינדגונה תמר םיפוקה בור לצא .הלחמ ינמיס הארה אל םיפוקה
.לבוקמה ןוסיחה ביכרתב ונסוחש םיפוק לצא האצמנש םינדגונה תמרמ
תאזה הרטמל וחתופש םייטנגה םיביכרתה בור .יטנג ביכרת חתפל וסינ סדייאה דגנ םג
הזה ןובלחל .סדייאה ףיגנ לש תפטעמב אצמנש ,gp 160 ירכוסה ןובלחל ןגה תא וליכה
דמציהל לוכי וניא ףיגנה וידעלבו תינוסיחה תכרעמה לע הקזח תררועמ העפשה שי
ביכרתה לש ביכרמ שמשל ידכ הזה ןובלחה רחבנ ,ןכל .םהילא רודחלו T-ה יאתל
בצקב תונתשהל תלוכי שי ,תפטעמה ןובלחל דדוקמש ,הזה יפיגנה ןגל ,םלואו .יטנגה
לכל הבוגת םירשפאמש תודרשיה ינונגנמ היצולובאה ךלהמב חתיפ סדייאה ףיגנ .ריהמ
ןובלח לש דימתמ יוניש ידי לע רתיה ןיב ,ןוסיחה תכרעמ לש הפקתה תורשפא
ותונתשה ללגב ,ולשכנ סדייאה ףיגנ דגנכ ןוסיח ביכרת חתפל תונויסינה לכ .תפטעמה
.תדמתמה
יטנגה ביכרתה רופישל םיעצמא
רבגתהל תורחא םיכרד וסינ ,םידימסלפ תועצמאב םיאתל רז ןג רידחהל השקש רחאמ
המכ שי םימוזופילל .םיאשנכ םימוזופילב שומיש איה םיכרדה תחא .תאזה היעבה לע
םה ;ןוסיחה תכרעמ לש ןגיטנא יגיצמ םיאת ידי לע תוליעיב םיעלבנ םה :תונורתי
םניא םה ;תכשוממ ןוסיח תבוגת םימרוגו םכותב אולכה רמוחה תא תויטיאב םיררחשמ
.תכשוממ הפוקת םתוא רומשלו תולודג תויומכב םתוא ןיכהל ןתינ ;םיליער
יביכרתל םיפיסומ ,םייטנגה ןוסיחה יביכרת לש םתוליעי תא רתוי דוע רפשל הרטמב
הבוגתה ךלהמב םירצונש םינובלח םה םיניקוטיצה .םיניקוטיצל םידדוקמש םינג ןוסיחה
.ןוסיחה תכרעמ יאת לש לועפשהו תוניימתהה ,תוברתהה תרקבל םיינויח םהו תינוסיחה
םימוזופיל תרזעב תעפש דגנ םירבכע ןוסיח לש יוסינ תואצות תוארל ולכות ףרגב
.םיניקוטיצ תפסותבו
םה םיניקומכה .(chemokines) םיניקומכל םידדוקמש םינג םג לולכל רשפא דימסלפב
תומקרל םיינעלב םינבל םד יאתו T יאת ,ןגיטנא יגיצמ םיאת "םיכשומ"ש םיניקוטיצ
םיניקומכ ינימ לכ שי .הייווכמ וא העיצפמ ,לשמל וקוזינש תומקרל וא ןגותפ םהילא רדחש
םינג םג םהב שיש םידימסלפ םיניכמ םא .םיאת לש רחא גוס "התפמ" ןיקומכ לכו
.ביכרתה לש ותוליעי תא םיריבגמ ,םיניקומיכ םגו ,ןגותפה לש םינגיטנאל םידדוקמש
ליפט :ןוגכ ,םיליפט דגנו תולחמ ימרוג המכ דגנ ידימסלפ א"נדב םייח ילעב םינסחמ ,םויכ
שמתשהל תורשפאה תא קודבל ולחה ,הנורחאל .היצרהליבה ליפטו ,הירלמה
.סדייא דגנו תוריאממ תולחמ דגנ א"נד יביכרתב
תונורתיה
םה (א) :ליעי ביכרתמ תושרדנה תונוכתה לכ תא אוצמל רשפא םייטנגה םיביכרתב
(ד) ;תולודג תויומכב םתוא רצייל לק (ג) ;הלחמ ומרגי םהש הנכס ןיא (ב) ;ןוסיח םירשמ
תונורתי המכ םג שי םייטנגה םיביכרתל .םידחוימ םיאנתב םתוא ןסחאל ךרוצ ןיא
:םילבוקמה םיביכרתל האוושהב
וניא ביכרתה לש א"נדה ;יפיגנ אשנב ךרוצ ןיא אתל יטנגה ביכרתה תא רידחהל ידכ .א
.םילאו יח ףיגנ תורצוויה לש הנכסה תענמנ ךכו ,אתב הברתמ    
תזטניס תכרעמ ךרד םירבוע יטנגה ביכרתה תעפשהב אתב םירצונש םינובלחה .ב
הנבמ לע הרימש ךות ,תירוקמה םתרוצב םירצונ םה ןכלו ,תיאתה םינובלחה    
.ןוכנ יבחרמ    
בצמב ויהי ןוסיח תכרעמ יאתש חיטבמ אתב ךשוממ ןמז אצמנש יטנג ביכרת .ג
.ךשמתמ ןוסיח גישהל ידכ ,תובר ףחד תוקירז תתל ךרוצ ןיא ןכלו ,ררועמ    
וא ,םינגותפ המכ לש םינגיטנאל םינג םהב שיש םייטנג םיביכרת סדנהל רשפא .ד
.(תעפשה ףיגנ לש םינוש םינז ,לשמל) םינוש םינזמ לבא ןגותפ ותוא לש םינג    
.תשכרנה הנגהה םוחת תא ביחרמ הזכ ביכרת    
תולעמ 40-מ תוהובג תורוטרפמטב םג ,ןמז ךרואל ותוליעפ לע רמוש יטנג ביכרת .ה
.בחרנ ףקיהב תויסולכוא ןסחל םיכירצשכ רקיעב יוטיב ידיל אב הזה ןורתיה .סויזלצ    
דיתעל טבמ
שי הלאה תויורשפאה תא שממל ידכ ךא ,תובר תויורשפא םינפוצ םייטנגה םיביכרתה
םאה ?ףוגב ליעפ הזכ ביכרתש ןמזה ךשמ והמ :ןוגכ תולאש המכ םע דדומתהל
םאה ,ךפהל וא ?תינומיאוטוא הלחמ חתפתהל הלולעו םינדגונ ררועל לולע וב שומישה
לדבה שי םאה ?הלחמה םרוג דגנ םינדגונ ורצוויי אלו תינוסיח תוליבס חתפתת
רידחהל שי ןאלו ךיא ?םיאתמה ןונימה והמ ?הזכ ביכרת לע םינוש םישנא לש םתבוגתב
שי םינגיטנא וליא ,לוכמ בושחהו ?תיבטימה הבוגתה תא לבקל ידכ יטנגה ביכרתה תא
?ןגותפ לכ לש םינגיטנאה לולכמ ךותמ רוחבל
הווקת לעו ,םירקוחה לש הריהז תוימיטפוא לע דיעמ םיביכרת חותיפל רקחמה ךשמה
האוושהב ,םייטנג םיביכרתב שומישמ םייופצה תונורתיה יכ ,הארנ .םיישק לע רבגתהל
ןוויכב רקחמה ךשמה תא םיקידצמ ,םימייק ןוסיח יביכרתמ התע דע וגשוהש תואצותל
.הזה

 יחמצ ןוסיח
אלא ,דבלב ןוזמ יקפס דוע אל ;םיחמצל תוסחייתהה הנתשמו תכלוה תונורחאה םינשב
םייאופר םירמוח רוצייל תוחלצומה תואמגודה תחא .םייאופר םירמוחל "תשורח יתב" םג
,ןוסיח ביכרת חמצב רצייל ידכ .ןוסיח יביכרת לש רוצייה איה םיסדנוהמ םיחמצב
דדוקמ םירידחמש ןגה .הלחמ םימרוגש ףיגנה ןמ וא קדייחה ןמ ןג חמצל םירידחמ
תא םילכוא רשאכו ,הלחמה םרוג דגנ םינדגונ תריצי םדאה ףוגב םורגל לוכיש ןובלחל
.הלחמה םרוג דגנ םינסחתמ סדנוהמה חמצה
.ימויה טירפתה ןמ קלחכ ןוסיח ביכרת םישנאל קפסל אוה יחמצה ןוסיחה לש ןויערה
ויהי םיביכרתה .תולודג תויומכב םיחמצ לדגל לק יכ ,דואמ םילוז ויהי הלאכ ןוסיח יביכרת
שורדה דויצ רסח הלאה תוצראבש םושמ ,ישילשה םלועה תיסולכואל םיליעי רתוי םג
.םתלבוהלו ןוסיח יביכרת רוצייל
?תעדיה
קדייח לש ןג אטבל וחילצה רשאכ ,1990 תנשב חתופ ןושארה יחמצה ןוסיחה ביכרת
הבוגת וחתיפ םיסדנוהמה קבטה יחמצ תא ולכאש םירבכע .קבט יחמצב סוקוקוטפרטס
B תבהצ דגנ ןוסיח :לשמל ,םירחא םינוסיח םג רצייל וחילצה ,זאמ .קדייחה דגנ תינוסיח
המדא חופתו קבט יחמצב הרלוכ דגנ ןוסיח ,היינבגעב תבלכ דגנ ןוסיח ,הננב יחמצב
.(סיספודיברא) תינרדות חמצב םייפלטהו הפה תלחמ דגנ ןוסיחו
לש תוליעיה תא וקדב ובש ,םדא ינבב ןושארה יוסינה תירבה תוצראב ךרענ ,1997-ב
יחופת לוכאל םיבדנתמל ונתנ הזה יוסינב .םיסדנוהמ םיחמצ תליכא תועצמאב ןוסיח
.E. coli יקדייח ידי לע תומרגנש ,םייעמ תולחמ דגנ ןסחל םירומא ויהש םיסדנוהמ המדא
.קדייחה דגנ םינדגונה תמרב תיתועמשמ היילע האצמנ הלאה םיבדנתמה לש םדב
ונסוחש םירחא םיבדנתמ לצא הלבקתהש היילעל המוד התייה םינדגונה תמרב היילעה
ףוגל רדחוהש ,ןוסיחה ביכרתש וחיכוה יוסינב .םימלש םיקדייח לש יתרוסמה ןוסיחב
ףוגב ררועו ,לוכיעה תכרעמב קוריפ ינפב דימע היה ,המדא יחופת תליכא תועצמאב
לש םדב ורצונש םינדגונהש ואדיווש רחאל .יאוול תועפות לכ אלל ,תינוסיח הבוגת םדאה
בלשל םירקוחה וכישמה ,רציימ קדייחהש ןלערה תא לרטנל םילגוסמ ןכא םיבדנתמה
התייה ,ןוסיחה אלמלאש ,םיקדייח תנמל םיבדנתמה תא ופשח םה ,הזה בלשב .אבה
דחא ףא הארנ אל םיבדנתמה לצא .םישק םילושלשב הוולמה הלחמ םהל תמרוג
:לשמל ,םדא ינבב םייוסינ דוע םיעצבתמו ועצבתה ,הזה יוסינה זאמ .הלחמה ינמיסמ
.םיסדנוהמ המדא יחופת תועצמאב B תבהצ דגנ ןוסיח לש תוליעיה תקידבל יוסינ
ינבל םתונימז תאו םינוסיחה תולע תא ליזוהל הלודג הווקת ובוחב ןמוט יחמצה ןוסיחה
םינסחמה םירמוחה לש יידמ תולודג תויומכש אדוול שי ןיידע ,תאז םע .םייח ילעבלו םדא
,ררבתי םא .ןוסיחה דגנ תולחמה ימרוג לצא תודימע לש תוחתפתהל ומרגי אל
.ימוימוי ןוזמכ אלו יאופר רצומכ קר שמשל םיחמצה ולכוי ,תאזכ תודימע תחתפתמש


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב