גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


האופרה תורישב םיסדנוהמ םיחמצ / האופרב / תיטנגה הסדנהה ימושיי / םירמאמ//

האופרה תורישב םיסדנוהמ םיחמצ

תופורת ינרצייכ םיחמצה
ןוסיח יביכרת לש םינרצייכ םיחמצה

 תופורת ינרצייכ םיחמצה
םייאופר םירמוחל תשורח יתב םיחמצה ןמ תושעל רשפא תיטנג הסדנה תועצמאב
.םינדגונו ןוסיח יביכרת ,םד יפילחתל םינובלח ,םימיזנא ,תופורת :ןוגכ ,םינוש םיגוסמ
הלאכ םירמוח רוצייל לוזו טושפ יעצמא תווהל םילוכי (םיינגסנרט) םיסדנוהמ םיחמצ
.םילרנימו םימ ,רוא קר םישורד םתוא לדגל ליבשבש ןוויכמ
.םיכרד המכב קיפהל רשפא םירציימ םיסדנוהמה םיחמצהש םייאופרה םירמוחה תא
םירקמב .ותוא תוצמל לק ןכלו ,חמצה יאתמ שרפומ יאופרה רמוחה ,םירקמה בורב
ןגה לש םיאתמ ןונכת ידי לע ,רמוחה תא שירפהל חמצל םורגל רשפא ,םירחא
,ןובלחה הצקב תוינימא תוצמוח לש םיוסמ ףצרל דדוקל ךירצ הזכ ןג .חמצל םירידחמש
רצייל ,לשמל ,רשפא .יחמצה אתל ץוחמ לא יאופרה רמוחה תא וליבוי הלאה תוצמוחהו
ילזונ לודיג עצמל תורישי ,םישרושה ןמ יאופרה רמוחה תא ושירפיש םיסדנוהמ םיחמצ
םיאתהו ,המקר תיברתב םיסדנוהמ םיאת לדגל םג רשפא .םיחמצה תא םילדגמ ובש
.לודיגה עצמל רמוחה תא ושירפי
םירמוחה לש רוצייה תא וריבגי םא .יעבט ןפואב םייאופר םירמוח םירציימש םיחמצ שי
יעבט ןפואב םירצונ ,לשמל ,ילוקורב יחמצב .םתוא קיפהל ילכלכ רתוי היהי ,הלאה
תולחל ןוכיסה תא תיחפהל ,הארנכ ,םילוכי הלאה םירמוחה .ןוצמח ידגונ םירמוח
תומכ ,לבא .ןטרסו ץבש ,בל תולחמ :ומכ ,ףוגב ןוצמח יכילהתמ תועבונש תולחמב
תא ריבגהל וחילצי םא .הקפהל תיאדכ הניאו ,הנטק ילוקורבב ןוצמחה ידגונ םירמוחה
ןמ רצייל רשפא היהי ילוא ,ןוצמחה ידגונ םירמוחה רוצייל םייארחאש םינגה לש יוטיבה
לש ןז חתפל החילצה רבכ םילקימיכו ןוזמ רוצייל הלודג הרבח .תוענומ תופורת ילוקורבה
.(ןטורק-אתיב) ןוצמח דגונ רמוח לש תוהובג תומר ליכמש ,ןמש רוצייל הלונק
םינג םהל ריבעהל איה םייאופר םירמוח ינרציי םיחמצה ןמ תושעל תרחא ךרד
םירקוח וחילצה ,תאזכ ךרדב .םירחא םימזינגרואמ ,םייאופר םירמוחל םידדוקמש
םס לש תוליעפ ול שיש ןובלח ,ןימובלא ,ןיבולגומה םירציימש םיסדנוהמ םיחמצ חתפל
.תואמגוד המכ ןלהל .דועו הובג םד ץחל דגנ ליעיש בלח ןובלח ,העגרה
?תעדיה
תרכוס
שורד ןילוסניאה .ןילוסניא קיפסמ רציימ וניא ףוגה הבש הלחמ איה םירוענ תרכוס
ןוסיחה תכרעמ רשאכ תחתפתמ םירוענה תרכוס .םדב תוניקת רכוס תומר לע הרימשל
רוצייב תעגופ ךכ ידי לעו ,ןילוסניאה רוציי לע םייארחאש םיאתב םינובלח תפקות
תינוסיחה תכרעמהש םינובלח םתוא לש הלודג תומכ לוכאל רשפא היה וליא .ןילוסניאה
הלודג תומכ קפסיש רוקמ אוצמל השק ,םלואו .הלחמה תא עונמל רשפא היה ,תסרוה
ןג המדא יחופת יחמצל רידחהל וחילצה םיידנק םירקוח .הליכאל הלאכ םינובלח לש
םיחמצב .ןוסיחה תכרעממ עגפנש םיירקיעה םינובלחה דחא רוצייל יארחאש
םירבכע לצא תרכוס תוחתפתה וענמ םהו ,ןובלחה לש תולודג תויומכ ורצונ םיסדנוהמה
.םתוא ולכאש
השוג
קרפמש םיוסמ םיזנאב רוסחממ תעבונ איה ;תיתשרות הלחמ איה השוג תלחמ
הלוכי םינמושה תורבטצה .םיאתב םינמוש םירבטצמ ךכמ האצותכו ,ףוגב םינמוש
לופיטה .םימומידו השלוח ,תומצע תריבש ,םירביא תלדגה :ןוגכ ,תועפות ינימ לכ םורגל
דע .הפורתכ ,םהל רסחש םיזנאה תא םילוחל קפסל אוה תאזה הלחמב לבוקמה
ךא ,םירגוא יאתמ וא םישנ לש הילשמ הזה םיזנאה תא וקיפה תונורחאה םינשה
תופורתה תחאל הבשחנ השוג תלחמל הפורתה ןכלו דואמ הרקי התייה תאזה הקפהה
הסדנה לש תוטישב השוג תלחמל הפורתה תא רצייל רשפא ,םויכ .רתויב תורקיה
םיסדנוהמ קבט יחמצ רצייל םירקוח וחילצה ,תירבה תוצרא ,היני'גריווב .תיטנג
קפוהש רמוחה לש תוליעפל המוד תוליעפ ול התייהו ,הזה םיזנאה תא םירציימש
.השיא תיילשמ
תויפיגנ תולחמ
תרזעב לפטל רשפא ,תבלכו C גוסמ תבהצ ,ספרה :ןוגכ ,תומיוסמ תויפיגנ תולחמב
,םדאה ףוגב יעבט ןפואב רצוימש ןובלח אוה ןורפרטניאה .ןורפרטניא ארקנש רמוח
תוברתהב םיעגופש םירמוח רציימ ףוגה ןורפרטניאה תעפשהב .יפיגנ םוהיז תובקעב
םימיוסמ םירקמ םעו הצופנ תשרט םע תודדומתהל םג שמשמ ןורפרטניאה .ףיגנה לש
תויברתב ןורפרטניא לש רוצייה .ןטרס תולחמ יופירב ותוליעי תקדבנ ,םויכ .סדייא לש
.דואמ הובג יפוסה רצומה ריחמו ,לבגומ ףקיהב אוה םייח ילעב לש םיאת
דואמ םימודש םינובלח יעבט ןפואב םירציימ קבט יחמצש ואצמ םיילארשי םירקוח
,הזה אצממה ךמס לע .םיפיגנ ינפמ חמצה לע םיניגמ םהו ,ישונאה ןורפרטניאל
דדוקמה ןג קבט יחמצל ורידחה ,םיפיגנ דגנ םיחמצה לש םתודימע תא רפשל הרטמבו
ךא ,םיפיגנה דגנ םיחמצה לש םתודימע תא הרפיש אל ןגה תרדחה .ישונא ןורפרטניאל
רשפאו ,םיפיגנ דגנ םיישונא םיאתב ליעפ קבטה ילעב רצונש ןורפרטניאהש ,ררבתה
200-150 םישורד ןורפרטניא ג"מ 1 קיפהל ידכ ,םייתניב .קבטה יחמצמ ותוא קיפהל
הברהב ליזוהל לוכי "קורי" ןורפרטניא רוצייש ,םינימאמ םירקוחה ךא ,םיסדנוהמ םיחמצ
.ןורפרטניאה רוציי תויולע תא
םיינישב ןובקיר
ןובקיר םימרוגש סוקוקוטפרטס יקדייח דגנ ,לשמל ,םינדגונ רוצייל שמשל םילוכי םיחמצ
ולביקו הלאכ םינדגונ רוצייל םייארחאש םינג םיחמצל רידחהל וחילצה םירקוח .םיינישב
םינוש םינובלח העבראמ םיבכרומ הלאה םינדגונה .םינדגונה תא םירציימש םיחמצ
ורצי ,ןושאר בלשב .םינוש םינג העברא לש הרדחה השרד םיחמצב םתריצי ןכלו
ךותמ דחא ןובלח קר רציי םהמ דחא לכו םיסדנוהמ םיחמצ העברא םירקוחה
לבקל וחילצהש דע ,הלאה םיחמצה תעברא ןיב תואלכה וכרענ ,ינשה בלשב .העבראה
םיליעפ םינדגונ רציי הזה חמצה .םינובלחה תעברא לכ תא רציימש דחא חמצ
הלאה םינדגונה תא .םתוא קיפהל לק היה ןכלו ,חמצה יאתל ץוחמ לא ושרפוהש
,םויב םיימעפ וב ושמתשהש םיבדנתמל ותוא ונתנו ,הפ תפיטשל רישכתל ורידחה
םיסדנוהמה םיחמצה ןמ וקפוהש םינדגונהש הארה יוסינה .םישדוח העברא ךשמב
.םיבדנתמה לש םיינישב חתפתהל םיקדייחה ןמ וענמ
ןטרס
םיחמצ סדנהל רשפא .ןטרס תולחמב לופיטל םג שמשל םילוכי םינדגונ ירציימ םיחמצ
הלאה םינדגונל ודימצי םא .םיינטרס םיאתב םיידוחיי םירתא והזיש םינדגונ ורצייש
לודיגה - הלש דעיה רתא לא רשייה הפורתה תא וליבוי םינדגונה ,תיפרתומכ הפורת
תויחב םימדקומ םייוסינו ,היוס יחמצב הלאכ םינדגונ רצייל וחילצה םירקוח .ינטרסה
דגנ תיפרתומכ הפורתל הלבוה יעצמא שמשל םילוכי םינדגונ םתואש וארה הדבעמ
.תואירה ןטרסו תולחשה ןטרס ,סג יעמה ןטרס ,דשה ןטרס
סדייא
םוחתב רקחמה .סדייאה תלחמב לופיטל םג דיתעב שמשל ולכוי ילוא םיסדנוהמ םיחמצ
וחילצה םירקוח ,לשמל .תוינושאר תוחלצה המכ שי רבכ ךא ,וילותיחב אצמנ ןיידע הזה
ןובלחל דדוקמ הזה ןגה .סדייאה ףיגנ לש תוליעפב עגופש ןג םיוסמ ףיגנל רידחהל
םינובלח לש הריצי בכעמ ךכ ידי לעו סדייאה ףיגנב םימוזובירה לש תוליעפב עגופש
ןובלחה תא םילעה ןמ קיפהל וחילצהו סדנוהמה ףיגנב םיחמצ וקיבדה םירקוחה .ףיגנב
תוליעפ תא בכיע םיסדנוהמה םיחמצה ילעמ וקיפה םירקוחהש ןובלחה .יוצרה
.םינובלח לש הריצי וב ענמו הנחבמב סדייאה ףיגנ לש םימוזובירה

 ןוסיח יביכרת לש םינרצייכ םיחמצה
לש רוצייה איה םיסדנוהמ םיחמצב םייאופר םירמוח רוצייל תוחלצומה תואמגודה תחא
ןגה .הלחמה תא םימרוגש ףיגנה ןמ וא קדייחה ןמ ןג םירידחמ םיחמצל .ןוסיח יביכרת
םרוג דגנ םינדגונ לש הריצי ,םדאה ףוגב ,םורגל לוכיש ןובלחל דדוקמ םירידחמש
.הלחמה םרוג דגנ ןסחתמ סדנוהמה חמצה תא לכואש םדא .הלחמה
םיווהמ םיחמצה ;תונורתי הברה שי םיסדנוהמ םיחמצ לש הליכא תועצמאב ןוסיחל
תוילירטסב ךרוצה תא לטבמ םיחמצב םינוסיחה יוטיב .םינוסיח יוטיבל לוזו טושפ יעצמא
תנכס םג תענמנ ךכ .הליכא תועצמאב ןוסיחה לש הקפסא רשפאמו ,רוריקבו תטלחומ
.םינוש םינוסיח המכ ליכהל רשפא דחא חמצב ,דועו תאז .הקרזהב הכורכה ,םוהיזה
םושמ ,ישילשה םלועה תונידמב דוחייב תובישח שי םיסדנוהמ םיחמצ תועצמאב ןוסיחל
.היסולכואה בורל םש םינימז םניא םויה םימייקש ןוסיחה יביכרתש
?תעדיה
רשפא הננבה תא .הננבה חמצ אוה םינוסיח רוצייל רתויב םימיאתמש םיחמצה דחא
לע ,תוקונית לע בוהא לכאמ איה ,(ןוסיחה רמוח תא סורהל יושעש) לושיב אלל לוכאל
עודי ,ץופנ אוהו דחוימ לופיט שרוד וניא ,לודיגל לק הננבה חיש .םירגובמ לעו םידלי
.ישילשה םלועה תוצראמ תוברב לבוקמו
קדייחה לש ןג ורידחהשכ ,יחמצ ןוסיח רצייל הנושארל וחילצה ,1990 תנשב
הבוגת וחתיפ םיסדנוהמה םיחמצה ןמ ולכאש םירבכע .קבט יחמצל סוקוקוטפרטס
:לשמל ,םירחא םיחמצב ,םירחא םינוסיח םג רצייל וחילצה ,זאמ .קדייחה דגנ תינוסיח
יחמצב הרלוכ דגנ ןוסיח ,היינבגעב תבלכ דגנ ןוסיח ,הננב יחמצב B תבהצ דגנ ןוסיח
.(סיספודיברא) תינרדות חמצב םייפלטהו הפה תלחמ דגנ ןוסיחו המדא יחופתו קבט
םיסדנוהמ היינבגע יחמצ וחתיפ ,םיאקירמא םירקוח םע ףותישב ,לארשיב םירקוח
,לושלש םימרוג הלאה םייעמה יקדייח .םייעמ יקדייח דגנ ןוסיחל שמשל םילוכיש
ןוסיחה תוליעי .תוחתפתמ תוצראב ,תוקונית לש זופשא לש םיבר םירקמל םייארחאו
.םירבכע לע הקדבנ הלאה תוינבגעב
לש תוליעיה תא וקדב ובש םדא ינבב ןושארה יוסינה ,תירבה תוצראב ךרענ ,1997-ב
יחופת לוכאל םיבדנתמל ונתנ הזה יוסינב .םיסדנוהמ םיחמצ לש הליכא תועצמאב ןוסיח
לש םדב .םייעמ תולחמ םרוגש ,E. coli קדייח דגנ ןוסיח ביכרת ורצייש םיסדנוהמ המדא
היילעה .קדייחה דגנ םינדגונה לש המרב תיתועמשמ היילע האצמנ הלאה םיבדנתמה
ןוסיחב םירחא םיבדנתמ ונסיח רשאכ הלבקתהש היילעל המוד התייה םינדגונה תמרב
תכרעמב קרפתמ וניא לכאנש ןוסיחהש ,וחיכוה יוסינב .םימלש םיקדייח לש יתרוסמה
ואדיווש רחאל .יאוול תועפות אלל ,תינוסיח הבוגת םדאה ףוגב ררועמו ,לוכיעה
קדייחהש ןלערה תא לרטנל םילגוסמ ןכא םיבדנתמה לש םדב ורצונש םינדגונהש
תנמל םיבדנתמה תא ופשח םה ,הזה בלשב .אבה בלשל םירקוחה וכישמה ,רציימ
לצא .םישק םילושלשב הוולמה הלחמ םהל תמרוג התייה ,ןוסיחה אלמלאש ,םיקדייח
םיעצבתמו ועצבתה ,הזה יוסינה זאמ .הלחמה ינמיסמ דחא ףא הארנ אל םיבדנתמה
תועצמאב B תבהצ דגנ ןוסיח לש תוליעיה תקידבל יוסינ :לשמל ,םדא ינבב םייוסינ דוע
.םיסדנוהמ המדא יחופת
ינבל םתונימז תאו םינוסיחה תולע תא ליזוהל הלודג הווקת ובוחב ןמוט יחמצה ןוסיחה
אל םינסחמה םירמוחה לש יידמ תולודג תויומכש אדוול שי ,תאז םע .םייח ילעבלו םדא
תחתפתמש ררבתי םא .תולחמה ימרוג לצא ןוסיחה דגנ תודימע לש תוחתפתהל ומרגי
.ימוימוי ןוזמכ אלו יאופר רצומכ קר שמשל םיחמצה ולכוי ,תאזכ תודימע

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב