גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


םיסדנוהמ םייח ילעבב תופורת רוציי / האופרב / תיטנגה הסדנהה ימושיי / םירמאמ//

םיסדנוהמ םייח ילעבב תופורת רוציי

?םיסדנוהמ םייח ילעבב תופורת רצייל יאדכ המל
בלחב תופורת רוציי
ןתשב תופורת רוציי

 ?םיסדנוהמ םייח ילעבב תופורת רצייל יאדכ המל
לש יונישמ וא תמיוסמ ןובלח תלוקלומב רוסחממ תועבונ םדא ינבב תומיוסמ תולחמ
.רסחה ןובלחה תקפסא ידי לע םגפה תא ןקתל ןתינ םירקמה ןמ קלחב .תאזכ הלוקלומ
.םד תשירק ימרוג םינתונ היליפומה ילוחלו ןילוסניא םינתונ תרכוס ילוחל :המגודל
קיפהל ידכ ,םלוא .םייח ילעב לש וא םדא ינב לש תומקרמ םינובלחה וקפוה רבעב
ורוקמש רישכת ,דועו תאז .תומקר לש המוצע תומכב ךרוצ שי ,תקפסמ תומכב םינובלח
.םיפיגנ ידי לע :לשמל ,םהוזמ תויהל לולע םייח ילעב לש המקרב
תונש ףוס תארקל .הלאה תויעבה תא יקלח ןפואב הרתפ םיקדייחב תיטנגה הסדנהה
לש תוטישב - ןילוסניא - הנושארה הפורתה תא רצייל ולחה 20-ה האמה לש םיעבשה
רבעב ורזענ ,ןילוסניא לש תימוי הקרזהל םיקוקזש תרכוסה ילוח .תיטנג הסדנה
תויומכהו רקי היה הקפהה ךילהת םלוא .רקב לש בלבלה תטולבמ וקיפהש ןילוסניאב
ידכ .תויעב םרג םדאה לש הזל רקבה לש ןילוסניאה ןיב ינושה םג .תונטק ויה וקפוהש
תרזעב .ןילוסניא ןובלחל ןגה תא Genetech תרבחב ודדוב תרחא ךרדב ןילוסניא קיפהל
וכתח הלבגה םיזנא ותוא תרזעב ,םדאה לש א"נדה ןמ ןגה תא "וכתח" הלבגה ימיזנא
ןתונש א"נדה לש ףסונ עטק םע דחי ,ןילוסניאל ןגה תא .E.coli קדייחה לש דימסלפ םג
.קדייחל ץוחמ ותויהב ,חותפה דימסלפה םע ובברע םה ,ןובלח רצייל רזה ןגל הארוה
רזה ןגה תא ליכהש דימסלפה .דימסלפה לש א"נדב בלתשהו רבחתה ןילוסניא לש ןגה
ילזונ ןוזמ עקרק וב היהש לכימ ךותל סנכוה קדייחה .E.coli קדייח אתל רדחוה ןילוסניאל
תויומכ רצי תוברתה ידכ ךותו ,תוברתהל לחה קדייחה .הלידגל םימיאתמ םיאנת וב ויהו
.ןילוסניא לש תולודג
הסדנה לש תומוד תוטישב תורצוימש תופורת דוע קושל ואצוה ןילוסניאה רוציי זאמ
רציימ קדייחה תאז תורמלו ,ןילוסניאב שומיש לכ ןיא ומצע קדייחל יכ ,רוכזל שי .תיטנג
עדימהש תורשפאהו קדייחב ישונא א"נד טבשל תורשפאה .יוארכ סדנוה ןגה םא ,ותוא
:ילסרבינוא אוה יטנגה דוקהש הדבועה לע תוססובמ ,םירמוח רוצייל שמשי ןכא וב ןופצה
.םדאה ללוכ ,םייח ילעבבו םיחמצב ,םיקדייחב
לעו תומכה תייעב לע ורבגתה םיקדייחה יאתמ שקובמה ןובלחה תקפה תועצמאב
אל ןיידע ,םיסדנוהמ םיקדייחמ םויכ קפומש ,ןילוסניאל דוגינב םלוא .םוהיזה תייעב
הביסה .םדא םד לש השירק ימרוג :ןוגכ ,םירחא םינובלח םיקדייחב רצייל ךרד האצמנ
תולוקלומל םירבחתמש םיריישב תינתומ ,םדה תשירק ימרוג לש םתוליעפש איה ךכל
ןכלו ,הלאה םיריישה תא ףיסוהל םילגוסמ םניא םיקדייחה .תורצונ ןהש רחאל ןובלחה
אוה םדה תשירקל םירמוחה לש דיחיה הקפסהה רוקמ .ליעפ וניא רצונש ןובלחה
.דחוימב ההובג םתקפה תולע לבא ,םד תומורת
המקר תויברתמ תיטנג הסדנה לש ךרדב ,הלאה םינובלחה תלבקל תרחא הטיש שי
ךילהתו ,תולודג תויומכ םילבקמ אל תאזה ךרדב םג םלואו .םיסדנוהמ םיקנוי יאת לש
.תורקי ןיידע םד תשירקל תופורתה ןכל .רקיו ךבוסמ רוצייה
תויהל לוכי םיסדנוהמ םייח ילעב לש ןתשב וא בלחב הלאכ םייתפורת םינובלח רוציי
לש תולודג תויומכ ושירפי (םיינגסנרט) םיסדנוהמ םייח ילעב .רתוי הלוז הביטנרטלא
ןתינ היהי היפרגוטמורכ לש תוטישבו ,ףסאיי בלחה .םהלש בלחב םייתפורת םינובלח
ןורתי שי םיסדנוהמ םייח ילעב ידי לע םינובלח רוצייל .שקובמה ןובלחה תא דירפהל
יפיגנ :ןוגכ ,םיפיגנ לש םוהיז תנכס הנומט םדמ םייתפורת םינובלח םיקיפמ רשאכ ;ףסונ
הניא וז הנכס ,ןתשה ןמ וא בלחה ןמ םיקפומ םינובלחה רשאכ .סדייא יפיגנו תבהצ
.תמייק

 בלחב תופורת רוציי
.םיטלוב תונורתי המכ שי םיסדנוהמ םייח ילעב לש בלחב םיידוחיי םירצומ לש רוצייל
םיעייסמ ותוחילמו תיצמוחה ותביבסו ,תולודג תויומכב שרפומ אוה ,ילירטס ורקיעב בלחה
תיברמו ,ודדוב רבכ בלחה ינובלח תא םידדוקמה םינגה תא .רצומה רומישב
םינג םיחקול םא ,ןכל .והוז רבכ בלחה תוטולבב םינגה יוטיבל םייארחאש םירטומורפה
,רצייל וננוצרבש םיישונאה םינובלחה תא םידדוקמה םיפצרמ םיבכרומש ,םיסדנוהמ
םינגה לש םירטומורפה םע דחי ,קשמ תויח לש תורפומ תויציבל םתוא םיקירזמו
בלחב ושירפיש תוסדנוהמ תובקנ לבקל רשפא ,םיירקיעה בלחה ינובלח תא םידדוקמה
.בר ילכלכ ךרע ילעב םינובלח לש תולודג תויומכ
םינובלחל רוקמכ םיסדנוהמ םייח ילעב רוציל םיינושאר תונויסינ ושענ 1980 תנשב רבכ
תירפומ תיציבל ,ןיבולגומהל דדוקמה ,תבנרא לש ןגה תא וקירזה םירקוחה .םייתפורת
םדב ורציי םהו םיסדנוהמה םירבכעב הניקת הרוצב אטבתה רדחוהש ןגה .רבכע לש
.תבנרא לש ןיבולגומה םהלש
איה ,הנש תב התויהב .ינ'ג הריזחה - הנושארה תסדנוהמה היחה הדלונ 1996 תנשב
םרוגש ןובלח ותוא :ישונא ןובלח שרפוה הירוג תא הקינהש בלחבו ,םאל התיה רבכ
.היליפומה ילוח לש םמדב רסחו ,םדא םד לש השירק
קר ,יביטקלס ןפואב ,םירז םינג ליעפהל וחילצה םינעדמ רשאכ הלח תפסונ ךרד תצירפ
ידכ .ןיטעה תמקרב קר אטבתה רזה ןגה .םיסדנוהמ םירבכע לש דשה תטולב יאתב
ןובלחה ןג לש תואטבתהה תא ליעפמ רשא רטומורפל רזה ןגה תא ודימצה ,תאז גישהל
לע הרקב תמייק הבש ,ןיטעה תמקרמ קר שרפוי ןובלחהש חטבוה ךכ .רבכעה בלחב
.םיקנויה לכב בלחה תשרפה ךילהת
,הלאה תוטישה תא וצמיא ,בלח לש הלודג תומכ קיפהל םילוכי םניא םירבכעש רחאמ
תורציימה תויח ןלוכ ,תוסדנוהמ תורפו םיזיע ןכו תוסדנוהמ םישבכ תריציל ,החלצהב
ושרפוה םירזה םינובלחה ,םלוא .תולקב ותוא לבקל רשפאו בלח לש תורכינ תויומכ
.תילכלכ הניחבמ ,םתוא קיפהל קידצה אלו ,תונטק תויומכב בלחב
שמתשהל םוקמב .תרחא השיג תוסנל תרחא םירקוח תצובק הטילחה הז בלשב
ויה םיריזחה לש הריחבל .םיסדנוהמ םיריזח רוציל וסינ םה םיזיעבו םישבכב ,תורפב
:תוביס המכ
.םישדוח העבראכ קר ךשמנ אוה ;תיסחי רצק םיריזח לש ןויריהה ןמז .א
.רשע-םינש דע הרשעל עיגמ הטלמה לכב םירוגה רפסמ .ב
.םיאצאצ טילמהל םילוכי םה םג זאו הנש ךות תינימ תורגבל םיעיגמ םיריזח ירוג .ג
.הנשב רטיל 300-ל העיגמ ;ידמל ההובג הריזח לש בלחה תבונת .ד
םירבכע רוצייל ושמיש רשא תוטישה תא וצמיא םירקוחה ,תוסדנוהמ תוריזח רוציל ידכ
םרוגכ דקפתמה ןובלחל דדוקמה ,ישונא ןג לש א"נד עטקמ וחקל םה :םיסדנוהמ
וקירזה הזה עטקמה תא .רבכע לש בלחה ןובלח לש רטומורפל ותוא ורביחו השירק
.תויאקדנופ תוריזח לש םחרב ולתש תורפומה תויציבה תאו ,ריזח לש תירפומ תיציבל
רחאל .רזה ןגה היה םפוג יאת לכב רשא םירוג תוריזחה וטילמה םישדוח העברא רחאל
םירקוחה לש םתחמשל .וטילמהו ורה ןה םגו ,תורגבל ועיגה רגשבש תורוגה ,יצחו הנשכ
השירקה םרוג - רזה ןובלחה שרפוה וטילמהש תוסדנוהמה תוריזחה לש בלחבש אצמנ
לצנל ןתינש תויומכ ,קפס אלל ךא ,ןובלחה לש תולודג תויומכ ויה אל ,םנמא .ישונאה
.תירחסמ הרוצב
לארשיב םיסדנוהמ םייח ילעב
תא (ןגד תיבב ינקלוו ןוכמ) יאלקחה רקחמה להנימב םינעדמ ומסרפ 1995 ראורבפב
רוצייל ישונאה ןגה תא ליכה סדנוהמה ידגה .ןושארה סדנוהמה ידגה לש ותדלוה רבד
ןג םג היה ולש יטנגה ןעטמבש לארשיב ןושארה לודגה קנויה היה אוה .ןימובלא ןובלחה
.ישונא
םיבצמב .םדה ץחל תא בציימש אוהו ,הלודג תומכב םדב אצמנש ןובלח אוה ןימובלא
וא תונואתמ האצותכ םד דוביא ללגב ,לשמל ,רערעתמ םדה ץחל רשאכ ,םינוש
ללכ ךרדב .םדל ןימובלא ףיסוהל ךירצ ,תויווכ ללגב םילזונ דוביאמ האצותכ וא ,םיחותינמ
וא סדייא יפיגנ :ןוגכ ,םינוש םיפיגנ וב ואצמייש ששח שי לבא ,םד תונממ קפומ ןימובלאה
.תבהצ יפיגנ
.ןימובלאה רוציי תא דדוקמש ןגה תא ישונאה םונגה ךותמ ודדוב ינקלוו ןוכמב םינעדמ
לעב לש ןיטעה תוטולבב אטבתי ןגהש ךכל םורגל היה ךילהתה ךשמהב ירקיעה ישוקה
וחילצה םינעדמה .(םדאה לש דבכב רצוימ ןימובלאה ,יעבט ןפואב) - דבכב אלו ,םייחה
.ןימובלאה לש ןגל ותוא ודימצהו ,זעב בלחה תשרפהל יארחאש רטומורפה תא דדובל
היה .תצמאמ םא לש הלחשב הלתשוה איהו ,תירפומ תיציב ךותל קרזוה סדנוהמה ןגה
תויציבה ןמ ודלונש םיאצאצה ןמ םיינש וא דחא זוחא קר יכ ,תובר תויציב ליתשהל ךירצ
םיידג שי רבכ ןושארה סדנוהמה ידגה זאמ .רזה ןגה תא ואשנ ןכא ,הלאה תורפומה
בלח הבינמ תחא זע קר לבא ,ןימובלאל ןגה תא םהיאתב םיאשונש םיפסונ םיסדנוהמ
רטילב ןימובלא םרג 3-2 הקיפמ זעה ,הקנהה תפוקתב .הריבס המרב ןימובלא ליכמש
.בלח
רפסמ תא יתועמשמ ןפואב לידגהל םויה םיווקמ ,ילוד השבכה לש טובישה ןויסינ ךמס לע
רגוב םייח לעבמ םיפסונ םיטרפ טבשל תלוכיה .רצייל ןתינש םיסדנוהמה םייחה ילעב
.יתועמשמ ןורתי הווהמ ,תועודי ויתונוכתש

 ןתשב תופורת רוציי
םדא ינובלח שי ןהלש בלחבו ,תוסדנוהמ ןלוכ ,תוריזחו תושבכ ,םיזיע ,תורפ םילדגמ םויה
:תונורסח המכ שי בלחב םדא ינובלח רוצייל ,םלואו .תיאופר תובישח ילעב
.בר ןמז רבוע בלח בינהל הליחתמו תינימ תורגבל העיגמ תסדנוהמה היחהש דע .א
26-ו ,םיזיעו תושבכ לצא םישדוח 14 ,תוריזח לצא םישדוח 12 אוה הזה ןמזה קרפ    
.תורפ לצא םישדוח    
.תובקנב קר םישחרתמ ,שרדנה רמוחה רוציי םג ןכלו ,בלחה תשרפה .ב
םאתהב) תופיצרב םישדוח העבש דע םיישדוח ךשמב קר בלח תובינמ תובקנה .ג
.תמיוסמ הפוקת ךשמב בלח תובינמ ןה ןיא ןכמ רחאל ;(םייחה לעב גוסל    
ןובלח ונממ קיפהל ידכ .םינוש םינובלחו םינמוש ליכמ אוהו ,בכרומ לזונ אוה בלחה .ד
.םיכבוסמ יוקינו הדרפה יכילהת עצבל ךירצ ,רוהט סדנוהמ    
םינובלח רוצייל .ןתשה - ולבקל לקש רחא ףוג לזונ שי םייח ילעבל ,תאז תמועל
;םינימה ינשמ םייח ילעבב ןובלחה תא רצייל רשפא :תונורתי המכ שי ןתשב םייתפורת
לש ןתש .םהייח לכ ךשמב רצייל רשפא ןובלחה תאו ,םיריעצ תויהל םילוכי םייחה ילעב
75,000-מ ןתש םיפסוא הנש ידמ .תובר םינש רבכ תופורתל רוקמ שמשמ םייח ילעב
ילנומרוה לופיטל םהב םישמתשמו ,םיינגורטסא םינומרוה ונממ םיקיפמ ,תורה תוסוס
ןובלח רצייל םינעדמ תצובק הטילחה הלאה םינותנה לכ ךמס לע .רבעמה ליגב םישנב
.םדאה לש הלידגה ןומרוה היה רוצייל רחבנש ןובלחה .ןתשל שרפויש רז
םייחה ילעב לע ,תיתפורת תובישח ילעב םינובלח ןתשה ןמ קיפהל רשפא היהיש ידכ
.ןתשל םשירפהל םשמו ,תיחופלשה לש לתיפאב קרו ךא םתוא זתנסל םיסדנוהמה
רטומורפה דודיב .(םיניקלפורוא) םיידוחיי הנרבממ ינובלח שי ןתשה תיחופלש לתיפאל
.ןתשה תיחופלשב קר רזה ןגה תא אטבל םינעדמל רשפא הלאה םינובלחל
לש רטומורפה ןמ בכרומ סדנוהמה ןגה .UPII-hGH םשב סדנוהמ ןג ורצי םינעדמה
תויציבל וקירזה הזה ןגה תא .םדאה לש הלידגה ןומרוהל דדוקמה ןגה ןמו ןיקלפורוא
העשת ודלונ .תויאקדנופ תורבכע לש םחרב ולתש תויציבה תאו ,םירבכע לש תורפומ
הלידג ןומרוה ליכה םהלש ןתשהש ,םירכז השולש ורחבנ םכותמו ,םיסדנוהמ םירבכע
(תוסדנוהמ-אל) תוילמרונ תובקנ םע וגוויז הלאה םירכזה תא .רתויב תולודגה תויומכב
.סדנוהמה ןגה תא ושרי םיאצאצה ןמ 50% .רוהט ןז ותואמ
ויוטיב .ןתשה תיחופלש לש לתיפאל ידוחיי היה UPII-hGH ןגה יוטיב יכ ,הארה רקחמה
אטבתה ןגה הלאה תומקרב םלואו ,םיכשאו חומ ,הילכ :ןוגכ ,תורחא תומקרב םג קדבנ
500-כ היה םירבכעה ןתשב ןומרוהה זוכיר .ללכ אטבתה אלש וא ,דואמ הכומנ המרב
םישרפומה ,םיסדנוהמ םינובלח .ןתשה ינובלח ללכמ 0.002% קר םהש ,ל"מ/םרגוננ
ןובלח ,תאז תמועל .בלחה ינובלח ללכמ 10% דע 1% םיווהמ ,קשמ תויח לש בלחב
.םינובלחה ללכמ 1% דע 0.1% קר הווהמ קשמ תויח לש ןתשל שרפומש סדנוהמ
םינובלח תקפהל ,תאז םע .סדנוהמ ןובלח תוליעיב קיפהל ידכמ ךומנ זוכיר והז ,הרואכל
תולק אוה ירקיעה ןורתיה .הכומנה תומכה לע תוצפל םייושעש תונורתי שי ןתשמ םירז
ךכ רחא קרו ,ןמושה תא הליחת קיחרהל שי ,בלחמ רז ןובלח םיקיפמ רשאכ :הקפהה
ןיא ,ןתשמ ןובלח םיקיפמ רשאכ .םינובלחה ראשמ יוצרה ןובלחה תא דירפהל רשפא
ןובלח קיפהל ידכ ,דועו תאז .רתוי לוזו טושפ ךילהתה ןכלו ךילהתה לש הזה בלשב ךרוצ
תיציבה תנכה עגרמ ,םינש עבש ןיתמהל שי ,םיסדנוהמ םייח ילעב לש בלחמ רז
םיסדנוהמ םייח ילעב רדע לבקל ידכ ,תאז תמועל .בינמ רדע תלבקל דעו תסדנוהמה
.םינש שולש קר תושורד סדנוהמ ןובלח םהלש ןתשה ןמ קיפהל רשפאש


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב