גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


םיחמצב תויודימע תיינקה / תואלקחב / תיטנגה הסדנהה ימושיי / םירמאמ//

םיחמצב תויודימע תיינקה

םיקיזמל םידימע םיחמצ
תולחמל םידימע םיחמצ
םיבשע ילטוקל םידימע םיחמצ
תויתביבס תוקעל םידימע םיחמצ
םימוהיזל םידימע םיחמצ

 םיקיזמל םידימע םיחמצ
םיקרח ידי לע םיעגפנ םיבר םייאלקח םילודיג ,הרבדה ירמוחב ברה שומישה תורמל
ירמוחב שומישה .םילודיגה ללכמ 10% לש רועישב לובי ידספה שי הנש לכ .םיקיזמ
ינבל קיזהל לולעו הביבסה תא םהזמ םג אוהו ,יאלקחל תוהובג תויולעב ךורכ הרבדה
רשפא היהי ,םיקיזמ םיקרחל םידימע ויהיש םיחמצ חתפל וחילצי םא ,ןכל .םדאה
תנכס תא תיחפהלו הרבדה לע תואצוהב ךוסחל ,לוביה לש םידספהה תא םצמצל
.םוהיזה
?תעדיה
Bt קדייחה לש ןלערה יוטיב
תועצמאב ,םיקיזמ דגנ םיחמצל תודימע תיינקהל רתויב תחלצומהו הצופנה המגודה
(Bacillus thuringiensis) סוליצב ארקנש קדייחה לש םינגב שומישה איה ,תיטנג הסדנה
םיעגופש םינלער םהש םינובלח יעבט ןפואב רציימ Bt קדייחה .Bt רוציקב וא
הרבדהל סוסיר ירמוחכ ,1948 זאמ ,םישמתשמ הלאה םינובלחב .םיקרחב
,םיקרח לש ןטק רפסמ דגנ קר ליעפ הלאה םינלערהמ דחא לכ .םימיוסמ םיקיזמ לש
.םדא ינב וא תויח ןכסמ וניאו ,םירחא םיקרח ןכסמ וניא םהב שומישה ןכלו
;ההובג םהלש רוצייה תולע .תולבגמ המכ שי ,סוסיר ירמוחכ ,Bt-ה ינלערב שומישל
םהו (םירזוח םיסוסיר המכ לודיגה תפוקת ךשמב םישורד ןכלו) רצק םהלש םייחה ךרוא
לע .המדאה ךותב וא םילעל תחתמ ,חמצה ךותב םייוצמש םיקרח דגנ םיליעי םניא
(םיינגסנרט) םיסדנוהמ םיחמצב םישמתשמ םא רבגתהל רשפא הלאה תולבגמה
םה הלאכ םיחמצ .םהל םיקיזמש םיקרחב םיעגופו ,Bt-ה ינלער תא םמצעב םירציימש
,סרית לש םיסדנוהמ םיחמצ .קדייחה ןמ םינלערל םינגה תא םכותל ורידחהש םיחמצ
םיסדנוהמה םיחמצה ןיב ויה ,Bt-ה ינלערמ דחא תא םירציימש ,הנתוכו ד"ופת
םילדגמ ידי לע שומישל ולבקתהו ,(1995 תנשב) הקירמאב קושל ועיגהש םינושארה
ללכמ 20%-ל עיגה הזה גוסהמ סדנוהמה סריתה לודיג ,לשמל ,2001 תנשב .םיבר
.רתוי דוע בחרנ ףקיהב היה הנתוכה לודיגו ,הקירמא ןופצב סריתה ילודיג
?תעדיה
תורחא תושיג
תורחא םיכרד אוצמל וסינ ןכלו םיקיזמ לש ,תיסחי ,ןטק רפסמ דגנ םיליעי Bt-ה ינלער
לש תוליעפב םיעגופש םינג רידחהל וסינ םיכרדה תחאב .תודימע םיחמצל תונקהל
םהו ,םימיוסמ םיחמצב יעבט ןפואב םייוצמ הלאכ םינג .םיקרחה לש לוכיעה תכרעמ
םיעגופ וא קרחה לש לוכיעה תכרעמב םינובלחה קוריפב םיעגופש םינובלחל םידדוקמ
אלש ,םיחמצל הלאכ םינג לש הרבעהש וארה רבכ ,הדש ייוסינ המכב .ןלימעה קוריפב
םדאל ,תיסחי ,החוטב תויהל הרומא תאזה הטישה .םידימעל םתוא הכפה ,םידימע ויה
ילעב לש וזמ דואמ הנוש םיקרחה לש לוכיעה תכרעמש ןוויכמ ,םירחא םייח ילעבלו
.םירחאה םייחה
לש תוליעפה תא בכעל איה םיקיזמל םידימע ויהיש ידכ םיחמצ סדנהל תרחא ךרד
שבשל רשפא ןיטויב ןימטיווה לש תוליעפה תא ,לשמל .םיקיזמה ףוגב םינימטיווה
יחמצ רצייל וחילצה ,הדבעמב .תולוגנרת יציבב רצוימו ןידיבא ארקנש רמוח תועצמאב
הלאה םיערזה ןמ ונוזינש ,םיקיזמ .ןידיבא רצונ םהלש םיערזבש םיסדנוהמ סרית
.העגפנ ןיטויב ןימטיווה לש תוליעפהש םושמ ןיקת ןפואב וחתפתה אל ,ןוסחאה ךשמב

 תולחמל םידימע םיחמצ
םידספה תומרוג ,תודוטמנו םיפיגנ ,םיקדייח ,תוירטפ ידי לע תומרגנש םיחמצ תולחמ
:ןוגכ ,לודיג תוטיש תועצמאב רקיעב םילעופ םיחמצה תולחמ דגנ .םימוצע םיילכלכ
הרבדה ירמוח תועצמאב ;םיחמצ לש רחא גוס םילדגמ הנוע לכב ובש ,םיערז רוזחמ
ונקי םא ןכלו ,תולבגמ הברה שי הלאה תוטישל .םידימע םינזב שומיש ידי לעו םיימיכ
,םויה דע .הבר תובישח ךכל היהת ,תיטנג הסדנה תועצמאב ,תולחמל תודימע םיחמצל
םיחמצ םה המדא-חופתו קבט ,היפאפ ,תעלד .הזה םוחתב תובר תוחלצה ומשרנ רבכ
םייוצמ ןיידע םירחא םיחמצ .קושב םייוצמ רבכ םהו ,תונוש תולחמל תודימע םהל ונקהש
.הקידב לש םינוש םיבלשב
?תעדיה
םיפיגנל תודימע
.םיימיכ םירמוח תועצמאב םתוא ריבדהל רשפא-יאו לוביל םידבכ םיקזנ םימרוג םיפיגנ
.םיפיגנה תא םיאשונש םימזינגרואה תא ריבדהל איה םיפיגנב םחליהל תירקיעה ךרדה
םירמוח תועצמאב ריבדהל רשפא םתואו ,םיקרח רקיעב םה הלאה םימזינגרואה
םיחמצל הנקתש ,תיטנג הסדנה ןכלו ,תלבגומ תימיכה הרבדהה לש תוליעיה .םיימיכ
.רתוי ליעי ןורתפ קפסל היושע ,םיפיגנ דגנ תודימע
30-כ דגנ םידימע םהש םיסדנוהמ םיחמצ ינימ 25-מ רתוי ורציי םלועב תונוש תודבעמ
םיפיגנ לש םינג לע תססבתמ תודימעה ,הלאה םיחמצה בורב .תויפיגנ תולחמ
לש םימיוסמ םיבלשב םיעגופ םירדחומה םינגה ירצות ;יחמצה םונגה ךות לא ורדחוהש
העיגפה ןונגנמ .ולש הצפהב וא לופכשב םיעגופ :לשמל ,ףיגנה לש הקבדהה רוזחמ
ךותב ףיגנה לש תפטעמה ןובלח תא םיאטבמ ,לשמל ,םא יכ רורב לבא ,רורב וניא ןיידע
תפיטעל שמשמ ףיגנה לש תפטעמה ןובלח) חמצב תוברתהל לוכי וניא ףיגנה ,חמצה
ורציי רבכ ,תאזכ ךרדב .(חמצב ףיגנה לש תוברתהה ךלהמב יפיגנה יטנגה רמוחה
ךרד .זרואו סרית ,ןולמ ,היינבגע ,המדא חופת :םהיניב ,םיפיגנל םידימע םיחמצ ינז המכ
ןובלח אטבל וא ,ףיגנה לש יטנגה רמוחה לופכשב ברועמש ןובלח אטבל איה תרחא
.אתל אתמ ףיגנה לש העונתב ברועמש
תוירטפל תודימע
?תעדיה
םינג רידחהל רשפא .תוירטפב םיעגופש םינלער םירציימ יעבט ןפואבש םיחמצ שי
חמצמ ,דדובל וחילצה ,לשמל .ןלערה תא םירציימ םניא יעבט ןפואבש םיחמצל הלאכ
רשאכ .תוירטפה לש םימוזובירה תוליעפ תא בכעמש ןלערל דדוקמש ןג ,הרועשה
יחמצ תודימע התלע ,העיצפל ביגמש רטומורפ יווילב ,קבט יחמצל הזה ןגה תא ורידחה
.הינוטקוזיר תארקנש היירטפל קבטה
חמצב אצמנש ןלערה תומכ תא ריבגהל איה תודימע םיחמצל תונקהל תרחא ךרד
,חמצב םינלער רוציי לע םייארחאש ,םיבר םינג ;הנטק תומכב לבא ,יעבט ןפואב
קר םירצוימ םינלערה ,רמולכ .תוירטפ לש הפקתהל ביגמש רטומורפ ידי לע םילעפומ
יוטיבל םרוגש רטומורפ םע דחי חמצל הלאכ םינג תרדחה .תוירטפ תפקתה תובקעב
,לשמל ,זרוא יחמצל .חמצב ןלערה לש רוצייה תמר תא הלידגמ ,ןגה לש הובגו עובק
.ןמזה לכ ההובג המרב ותוא ליעפמש רטומורפ םע דחי ,זאניטיכ םיזנאל ןג ורידחה
,תוירטפה יאת ןפודב בושח ביכרמ אוהש ,ןיטיכ לש קוריפה תא זרזמ זאניטיכ םיזנאה
םע זאניטיכל ןגה תא ואשנש ,םיסדנוהמה זרואה יחמצ .חמצה יאת ןפודב םייק וניאו
םינג ינש םירידחמ םא .תוירטפ דגנ תרפושמ תודימע ילעב ויה ,"שדח"ה רטומורפה
,(ןקולגו ןיטיכ) היירטפב םינוש םירמוח ינש םיקרפמש ,זאנקולגו זאניטיכ :לשמל ,םינוש
.תוירטפה דגנ םיחמצה לש תודימעה תא רתוי דוע םיריבגמ
תוטישהש ןוויכמ .הדש ייוסינב םייוצמ רבכ הלאכ תוטישב וחתופש ,םידימע םיחמצ
םינגה ,תוירטפ תפקתהל םיחמצ לש תיעבטה הבוגתה לע רקיעב תוססבתמ הלאה
םיחמצה ,ןכל ,םהמ םינוזינה םדאה ינבלו םיחמצל םירז םניא םהירצותו םירדחומה
.םדא ינב שומישל ,תיסחי ,םיחוטב םיסדנוהמה
םיקדייחל תודימע
דגנ םיחמצל תודימע תיינקה לש םוחתב תובר תוחלצה ומשרנ אל ןיידע ,םויה דע
הרדחה איה הזה םוחתב תוירקיעה תוטישה תחא .תיטנג הסדנה תועצמאב ,םיקדייח
ןפודב ,לשמל ,םיעגופ הלאכ םירמוח .םיקדייחב םיעגופש םירמוחל םידדוקמש םינג לש
םיחקול הלאה םינגה תא .םהלש םיאתה ימורק לש הניקתה תוליעפב וא םיקדייחה
,לשמל ,המדא יחופת לש םיחמצל .םירחא םיחמצמ וא םי'גאפוירטקבמ ,םייח ילעבמ
םתומל םרוגו םייקדייח לש תונפד קרפמש םיזנא אוהש ,םיזוזילל י'גאפוירטקב ןג ורידחה
ילעב ויה ,םיזוזילל ןגה תא ואשנש ,םיסדנוהמה המדאה יחופת יחמצ .םיקדייחה לש
רלוד ןולימ 100 לש יוושב םידספה םרוג רשא ,היניווריא קדייחה דגנ תרפושמ תודימע
.הנשב
,קדייחה לש םינגב שמתשהל איה םיקדייח דגנ םיחמצל תודימע תונקהל תרחא ךרד
תיארחא הלאכ םינג לש תחא הצובק .ומצע וב עוגפל רציימ אוהש ןלערה ןמ םיענומש
קדייחה .ןלערל םישיגר םניאש םימיזנאל תדדוקמ תרחא הצובקו ,קדייחב ןלערה קוריפל
הצמוחה תריציל לולסמה לש חתפמה םיזנאב עגופש ןלער רציימ ,לשמל ,סנומודואספ
רשאכ .ןלערל שיגר וניא קדייחב ןיניגרא רוצייל חתפמה םיזנא .חמצב ןיניגרא תינימאה
תוחפ הברה ויהש םיחמצ ולביק ,יקדייחה חתפמה םיזנאל ןגה תא קבט יחמצל ורידחה
.רציימ קדייחהש ןלערל םישיגר

 םיבשע ילטוקל םידימע םיחמצ
רתוי קושב םייוצמ ,םויכ .תויאלקח תוקלחב רב יבשע תרבדהל םישמשמ םיבשע ילטוק
םה םיבר םירקמבש םושמ ,לבגומ םהב שומישה לבא ,םינוש םיבשע ילטוק 100-מ
ילטוקל תודימע ילעב ויהיש םילודיג חתפל וחילצי םא .יאלקחה לודיגב םג עוגפל םייושע
םג ,ילואו .ומצע לודיגל קזנ םרגייש ששח אלל םיבשעה ילטוקב שמתשהל ולכוי ,םיבשע
ילעבל םיקיזמ תוחפו םיליעי רתוי ויהיש םישדח םיבשע ילטוקב שמתשהל רשפא היהי
.הביבסלו םייחה
הסדנה תועצמאב ,םיבשע ילטוק דגנ םיחמצל תודימע תונקהל תוירקיע םיכרד יתש שי
.תיטנג
.םיבשעה לטוק תא לרטנל םילוכיש םיקדייחמ םינג םיחמצל רידחהל רשפא .1
תכרעמב עגופש םיבשע לטוק אוה (Bromoxynil) ליניסקומורב :המגודל
קרפתמ הזה רמוחה ,עקרקב .םילע יבחר םיבשע דגנ ליעיו תיטתניסוטופה
ודדוב הזכ קדייחמ .םיקדייח :םהיניב ,םימזינגרואורקימ ינימ לכ ידי לע ,תוריהמב
.הנתוכלו קבט יחמצל ןגה תא ורידחהו ,רמוחה קוריפל יארחאש ןגה תא
.ליניסקומורב םיבשעה לטוקל םידימע ויה ולבקתהש םיחמצה
םיחמצמ םינג תועצמאב םיבשעה לטוק לש הרטמה רתא תא תונשל רשפא .2
םיבשע לטוק אוה (פאדנואר) טסופילג :המגודל .םיקדייחמ וא תוירטפמ ,םירחא
ןיזוריט ,ןפוטפירט) םיחמצב תוינימא תוצמוח המכ לש הריציב עגופש
ילעבל ליער וניא אוה ,בשע לכ טעמכ ריבדהל לוכי הזה לטוקה .(ןינאלאלינפו
חתפל ןויסינב .םיבר םילודיגב עגופ אוה ךא ,עקרקב תוריהמב קרפתמו םייח
דדוקמש יטנטומ ןג םהמ ודדובו םיקדייח וחקל ,טסופילגל םידימע םילודיג
,יטנטומ אוה הלאה םיקדייחב םיזנאהש ןוויכמ .לטוקה לש הרטמה םיזנאל
יטנטומה ןגה תא ורידחהשכ .ולש תוליעפב עגופ וניאו ותוא "ריכמ" וניא לטוקה
םידימע םיחמצ ולביק ,הנתוכלו היינבגעל ,היוסל :לשמל ,םינוש םיחמצל הזה
םיבשעה לטוקל םידימע םהש ,םיסדנוהמ היוס יערז .טסופילג םיבשעה לטוקל
.תירבה תוצראב היוסה ילודיג ןיב םויכ רתויב םיצופנה םה ,טסופילג

 תויתביבס תוקעל םידימע םיחמצ
חומיצה תא הבר הדימב תוליבגמ ,תוחילמו ,שבוי ,הניצ ,םוח :ןוגכ ,תויתביבס תוקע
לוביה תא לידגהל ולכוי הלאה תוקעל תודימע םיחמצל תונקהל וחילצי םא .לוביב תועגופו
עגרכש םיאנתבו תומוקמב םיחמצה תא לדגל רשפא היהי ,וזמ הרתי .ותוכיא תא רפשלו
תירשפא ,תיטנג הסדנה תועצמאב ,הלאכ תויודימע תיינקה .םיירשפא יתלב םה
.תואמגוד המכ ןלהל .תונוש םיכרדב
םיאתה ימורקב םינמושה בכרה יוניש
,הניצה ןמ תועיגפה תא עונמל רשפא היהי םא .הניצ תוקע ללגב לוביל םרגנ בר קזנ
םימיאתמה םייפרגואיגה םירוזאה תא לידגהלו ,לודיגה תונוע תא ךיראהל רשפא היהי
.םימיוסמ םילודיגל
ימורק תא םיביכרמש םינמושב שחרתמש ילקיסיפ יונישמ ,רתיה ןיב ,עבונ הניצמ קזנה
בכעמו םהלש תורידחה תא ריבגמ ,םימורקה לש תוליעפב עגופ הזה יונישה .םיאתה
םינמושה לש הלוכתה ,םיאתה ימורקב .םהב םיאצמנש םימיזנאה לש תוליעפה תא
תלוכת תא .ילקיסיפה יונישה שחרתמ הבש הרוטרפמטה לע העיפשמ םייוור יתלבה
.םיוור יתלב םינמוש רוצייל םידדוקמש םינג םירידחמ םא ,תונשל רשפא הלאה םינמושה
יתלבה םינמושה תלוכת תא הלידגה (קבטל ,לשמל) םיחמצל הלאכ םינג לש הרדחה
ורידחהש םינגה תא .הניצל םיחמצה תודימע תא הריבגהו םיאתה ימורקב םייוור
.הניצל ,תיסחי ,ההובג תודימע ילעב םיחמצמ וא םיקדייחמ וחקל הלאה םיחמצל
םיסמומה רוציי תרבגה
הלוכי םימ תקע .םימה תונימז אוה םלועב םילוביה תומכ תא ליבגמש ירקיעה םרוגה
תועקרק תחלמה .עקרקב ההובג תוחילממ וא היקשה ימבו םימשג ימב רוסחממ עובנל
תוחילמ ללגב .םהב תוקשהל םיברמש םירוזאבו ,תיסחי ,םינוחש םירוזאב רקיעב הצופנ
תוחפ ךא תוחילמל םידימע רתוי םהש םילודיג לדגל םיבר םילדגמ םיצלאנ ,עקרקה
שוטנל םיצלאנ ףא םה ,םיינוציק םירקמבו ,(תות םוקמב קושיטרא לדגל ,לשמל) םייחוור
.םייאלקח םיחטש
?תעדיה
תימיכויבה הבוגתה .תומקרב םימה תלוכתב תועגופ חלמ תקע םגו שבוי תקע םג
םינעדמ .העיגפה תא םיענומש םידחוימ םיסמומ לש הריגא איה חמצה לש תיעבטה
םיחמצ ולביקו ,הלאכ םירמוח רוצייל םייארחאש םייקדייח םינג םיחמצל רידחהל וחילצה
שבויל רתוי םידימע ויה הלאה םיחמצה .תרבגומ תומכב םירמוחה דחא תא םירציימש
תוקעל םתודימע תא םג הרפיש םיסדנוהמה םיחמצב םיסמומה תריגא .תוחילמלו
םיחמצ המכ .תוכומנ רוא תומצועו תוהובג רוא תומצוע ,הרק ,םוח :ןוגכ ,תורחא
תוסדנוהמ תוינבגע םיקדוב :לשמל ,הדש ייוסינ לש בלשב וישכע םייוצמ הלאכ םיסדנוהמ
.שבויל תרבגומ תודימע ןהל שיש
ןוצמח יכילהת בוכיע
תוחילמ ,ףלוח שבוי ,ריווא םוהיז ,הרק ,תוהובג רוא תומצוע :לשמל ,תובורמ תוקע
.ןוצמח יכילהת לש תרשרש תוליעפמ ןהש ךכ ידי לע ,חמצל םיקזנ תומרוג ,הפצהו
עונמל רשפא .םייחמצה םיאתה ימורק תא םיביכרמש םינמושב םיעגופ ןוצמחה יכילהת
ידגונ םירמוח רוצייל םייארחאש םינג לש הרדחה ידי לע הלאה ןוצמחה יכילהת תא
וחילצה ,תאזכ ךרדב .ןוצמחה יכילהת תא לרטנמש ,םיזנאל ןג רידחהל ,לשמל ,ןוצמח
ויהש םירחא םיחמצ ורציו ,ןוזואב םוהיזל םידימע ויהש המדא יחופתו קבט יחמצ רוציל
.ףלוח שבוילו הניצל ,תוהובג רוא תומצועל םידימע

 םימוהיזל םידימע םיחמצ
תחא אוה ,היישעתבו תואלקחב םרוקמש ,םינוש םירמוח ידי לע םימו עקרק םוהיז
תאו םייחה ילעב תא םינכסמ הלאכ םימוהיז .הנורחאה תעב תוצופנהו תושקה תויעבה
חטש תא םיניטקמו ,היקשהלו הייתשל םינימזה םימה תומכ תא םיניטקמ ,םדאה ינב
תא רשפאל לוכי םימוהיזל םידימע םיחמצ חותיפ .יאלקח דוביעל תויוארה תוקלחה
םיחמצה .םירוזא םתוא רוהיטל שמשל םג ילואו םימהוזמ םירוזאב םג לודיגה ךשמה
תועצמאב םימה ןמ וא עקרקה ןמ םימהזמה םירמוחה תא טולקל םילוכי םידימעה
תא תוקנל רשפא ,םוקמה ןמ םיחמצה תא םיקיחרמשכ ,ןכמ רחאלו ,םישרושה תכרעמ
םירמוחה תא קרפל םילוכי םג םיחמצה ,םימיוסמ םירקמב .םוהיזה ןמ רוזאה
ולכויש ידכ וא ,םימוהיזל םידימע ויהיש ידכ םיחמצ סדנהל םיכרד המכ שי .םימהזמה
.תואמגוד המכ ןלהל .םימו עקרק רוהיטל שמשל
םימהזמה לש הטילקה תעינמ
הלאה תועקרקה .רתי תויצמוחמ תולבוס םלועב דוביעל תויוארה תועקרקה ןמ 40%
לש זוכירה תא .םיחמצה בורל ליער רמוח אוה םוינימולאהו ,םוינימולאב תורישע
תא דירומ ריגה .עקרקל ריג תפסוה ידי לע ןיטקהל רשפא הלאכ תועקרקב םוינימולאה
.תיתועמשמ קיפסמ הניא ולש העפשהה םיבר םירקמב לבא ,עקרקה תויצמוח
הרושק תאזה תודימעהש ,ררבתה .םוינימולאל יעבט ןפואב םידימע םהש םיחמצ שי
הלאה תוצמוחה .םישרושה ןמ ,טארטיצו טאלמ :ומכ ,תוינגרוא תוצמוח לש רורחשל
םא .חמצל ולש הרידחה תא תוענומ ךכו ,שרושל ץוחמ םוינמולאל ,הארנכ ,תורשקנ
תא ריבגהל רשפא ,םיחמצה ישרושב טאלמ לש וא טרטיצ לש רוצייה תא םיריבגמ
קבט יחמצל רידחהל וחילצה םינעדמ .עקרקב םוינימולאל םיחמצה לש תודימעה
רתוי ושירפהו ורציי םיסדנוהמה םיחמצהו ,טארטיצ רוצייל יארחאש יקדייח ןג היפאפו
.עקרקה תויצמוחל םידימע רתוי ויהו םוינימולא תוחפ וטלק ,טארטיצ
םילרטנמ םינדגונו םימיזנא רוציי
ךכ ידי לעו ,חמצב וטלקנש םימהזמ םירמוח לרטנל וא קרפל םילוכי םינדגונ וא םימיזנא
םידדוקמש םירז םינג םיחמצל רידחהל רשפא .חמצב םימהזמה תעיגפ תא עונמל
תיפסכה .תיפסכ לרטנמש ןג םהל רידחהל רשפא :לשמל ,הלאכ םינדגונל וא םימיזנאל
איהשכ וליפא םיחמצל תינלטק איהו ,תואלקחבו היישעתב ורוקמש םהזמ רמוח איה
םהל שי יכ ,תיפסכל םידימע םהש םיקדייח שי .(מ"ח 20-5) דואמ םיכומנ םיזוכירב
םינעדמ .ליער תוחפ הברהו ףידנ תויהל ול םרוגו ,ליערה תיפסכה ןוי תא רזחמש םיזנא
תודימע םהל שיש םיחמצ ולביקו ,הזה םיזנאל ןגה תא הפצפצ יחמצל רידחהל וחילצה
ילואו ,תומהוזמ תועקרקב םג לודגל ולכוי הלאכ םיסדנוהמ םיחמצ .תיפסכל תרפושמ
.תועקרקה רוהיטל שמשל וליפא
שמשמש רמוח אוה ןיזרטא .ןיזרטא דגנ םינדגונ רוצייל יארחאש יקדייח ןג םג שי
םינדגונהש ררבתה .םימה תורוקמ תאו תועקרקה תא םהזמ אוהו םיבשע תרבדהל
יארחאש ןגה תא .ולש הקיזמה תוליעפה תא םיענומו ןיזרטאל םירשקנ רציימ קדייחהש
םידימע ויהש םיחמצ ולביקו ,קבט יחמצל רידחהל וחילצה ,ןיזרטאה דגנ םינדגונה רוצייל
םישרוש תכרעמ םהל שיש םיחמצל הזה ןגה תא רידחהל םיננכתמ ,םויכ .ןיזרטאל
.ןיזרטאב םימהוזמ םירוזא רהטל םישקבמ הלאה םיחמצה תועצמאבו ,הקומע


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב