גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


לוביה רופיש / תואלקחב / תיטנגה הסדנהה ימושיי / םירמאמ//

לוביה רופיש

לוביה תלדגה
לוביה לש יתנוזתה ךרעה רופיש
יאלקחה רצומה תוכיא רופיש

 לוביה תלדגה
דעש םיפוצ םיחמומה .םדא ינב ידראילימ השיש םלועב םייח ,21-ה האמה תישארב ,םויכ
,תובר תוכלשה שי הזה ןיסולכואה לודיגל .םלועב םישנאה רפסמ לפכוי 2050 תנש
שלשל ףא ףידעו ליפכהל םיבייח ,םלוכל ןוזמ חיטבהל ידכש הדבועה איה ןהבש תירקיעהו
עקרקבו םימב רוסחמה רבוגש םושמ ,םייתעבש השק אוהו םוצע רגתאה .ןוזמה רוציי תא
תיתועמשמ המורת םורתל לוכי תיטנג הסדנה לש תוטישב שומישה .יאלקח דוביעל
הסדנה דציכ תוראתמש ,תואמגוד המכ ןלהל .םלועב םירציימש ןוזמה תויומכ תלדגהל
.יאלקחה לוביה תא לידגהל הלוכי םיחמצב תיטנג
הזתניסוטופה רועיש תרבגה
םיריבגמשכ .הזתניסוטופה ךילהת אוה לוביה תומכ לע עיפשמש ירקיעה יגולויבה ךילהתה
ושענ ,םויה דע .לוביה תומכ תא תיתועמשמ הרוצב םילידגמ ,הזתניסוטופה רועיש תא
החלצהה ךא ,תיטנג הסדנה תועצמאב הזתניסוטופה רועיש תא ריבגהל םיבר תונויסינ
ןג וחקל םינעדמ .זרוא יחמצב השענ ,תיסחי ,םיחלצומה תונויסינה דחא .תמצמוצמ ןיידע
.זרוא חמצל ןגה תא ורידחהו ,C-4 חמצ אוהש ,סרית לש הזתניסוטופה ךילהתב ברועמש
תוחפ םהלש הזתניסוטופה ךילהת .ידוחיי הזתניסוטופ ךילהת ילעב םיחמצ םה ,C-4 יחמצ
.םירחא םיחמצב רשאמ ליעי רתוי םהלש הזתניסוטופה ךילהת ןכלו ,ןצמח ידי לע בכועמ
בכוע אל זרואה לש הזתניסוטופה ךילהתש ואצמ ,סריתה לש ןגה תא זרואל ורידחה רשאכ
.ןצמחה ידי לע ךכ לכ
םיכרדב םג ריבגהל רשפא ,תיטנג הסדנה תועצמאב ,םיחמצ לש הזתניסוטופה רועיש תא
עוביק לע יארחאש ,וקסיבור חתפמה םיזנאב םייוניש רידחהל ,לשמל ,רשפא .תורחא
םינג לש יוטיבה תא ריבגהל רשפא .רתוי הליעי היהת ולש תוליעפהש םורגלו ,ןמחפה
לידגהל רשפאו ,םילעב םיטסלפורולכה רפסמ תא לידגהל ;ןמחפה עוביק לולסמב םירחא
.םיטסלפורולכב ליפורולכה תלוכת תא
"הקוריה הכפהמה"
תודות ,יתועמשמ ןפואב םלועב הטיחה לובי לדג 20-ה האמה לש 70-הו 60-ה תונשב
ויה לודיגה תוטישבו םינזב םייונישה .תושדח לודיג תוטישבו םישדח הטיח ינזב שומישל
ילעב ויה ולדוגש הטיחה ינז ,זא דע ."הקוריה הכפהמה" הארקנש תיאלקח הכפהממ קלח
.לוביל םרגנ בר קזנו ,חורבו םשגב תולקב ורבשנו ופפוכתה םה ןכלו םיקדו םיכורא םילועבג
ענמש ימיכ רמוחב םיחמצה תא ססרל םיאלקחה וגהנ רבשיהלמ םילועבגה ןמ עונמל ידכ
,הבעו רצק לועבג ילעב םינז שומישל וסינכה ,הקוריה הכפהמב .םילועבגה תוכראתה תא
היצטומ ללגב ךראתה אל הלאה םינזב לועבגה .םשגלו חורל םידימע רתוי הברה ויה םהו
תא .לועבגה תוכראתהל םרוגש החימצ תסוומ אוהש ,ןילרבי'גל הבוגתה תא תסוומש ןגב
לע .םייסננ ויה ולבקתהש זרואה יחמצו ,זרוא יחמצל ריבעהל וחילצה הזה יטנטומה ןגה
םילודיגל םג תוסננה תנוכת תא ריבעהל רשפא היהיש םיחינמ ,זרואה יחמצב ןויסינה ךמס
תויהל םייושעש ,םיימיכ םירמוחב שומישה תא ךוסחלו לוביה תא ריבגהל וז ךרדבו ,םירחא
.םימהזמ
חמצה תונקדזה תייחד
.םיירוזחמ-דח םיחמצ םה ,הרועשו הטיח :לשמל ,םיבושחה םייאלקחה םילודיגה ןמ םיבר
םיערזהו תוריפה תריצי רחאל דימו םיחרופ ,תחא הנוע ךשמב םיחמוצ הלאכ םיחמצ
המכב וליפאו ,הלאה םיחמצה ייח תא ךיראהל רשפא היהי םא .תומלו ןקדזהל םיליחתמ
.לדגי לוביהו רתוי הלודג היהת םיערזל עיגתש תומימחפה תומכ ,םימי
אוהו ,ןיניקוטיצ ארקנש החימצ תסוומ אוה םיחמצב תומקר לש תונקדזה בכעמש רמוחה
.חמצה תונקדזהל תמרוג חמצב ןיניקוטיצה תמרב הדירי ."םירוענה ןומרוה" םשב םג רכומ
תמרב הלחש הדיריה תא עונמל םיילארשי םירקוח וסינ ,םיחמצה תונקדזה תא תוחדל ידכ
םירחא םיכילהת לע םג העפשה שי ןיניקוטיצל לבא .םיערזה תריצי רחאל ןיניקוטיצה
םשל .תונקדזהה תפוקתל קר ןיניקוטיצה תמרב תוברעתהה תא ליבגהל בושח ןכלו ,חמצב
רבוחמ אוהשכ ,ןיניקוטיצ לש הריציה לולסמב םיזנאל דדוקמש ןג חמצל ורידחה ךכ
ןיניקוטיצה תמרב הדיריה הענמנ תאז ךרדב .תונקדזהה תליחת םע לעפומש רטומורפל
תוחתפתה ךלהמב ןיניקוטיצה לש תילמרונה ותוליעפ העגפנ אל לבא ,םיערזה תריצי רחאל
רחאל תועובש המכ דוע תויחל וכישמהו תילמרונ הרוצב ולדג ,ולבקתהש םיחמצה .חמצה
.םיערזה תריצי
,ןיניקוטיצה רוצייב היילעל ,הארנכ ,םרוגש ןג קבט יחמצל ורידחה ,המוד ךרדב
.קבטה יחמצ לש תונקדזהה תא תוחדל וחילצהו
ןקנח תרישק
תודוה ,תיאמצע ןקנח תקפסאמ םינהנ ,ןתלתו תספסא ,היוס ,תיעועש :ןוגכ ,תינטק יחמצ
םירדוח הלאה םיקדייחה .םויבוזיר םיארקנש ,עקרק יקדייח ןיבו םניב תמייקש הזויבמיסל
ךותב .תיעקפ ארקנש ,שרושב דחוימ לודיג לש תוחתפתה םימרוגו חמצה ישרושל
ןמ ןקנחה תא םיכפוה םויבוזירה יקדייח ובש ,ןקנח תרישק לש ךילהת שחרתמ ,תיעקפה
תומימחפ קדייחל קפסמ חמצה ,הרומתב .לצנל לוכי חמצה הינומאה תאו ,הינומאל ריוואה
הריבגמו חומיצה תא תדדועמ תוינטקה ישרושב ןקנחה תרישק .היגרנא רוקמ ול תווהמ ןהו
.לוביה תא
ידכ ,םויבוזיר יקדייחב עקרקה תא רישעהל לבוקמ (םינטוב ,לשמל) תוינטק םילדגמשכ
.םימה תאו עקרקה תא םהזל םייושע םג םהו ההובג םתולעש ,םיימיכ ןושיד ירמוחב ךוסחל
תועצמאב רבגתהל רשפא היהי ילוא ןהמ קלח לעו ,תולבגמ ינימ לכ שי תאזכ הרשעהל
תוינטקה ןיב הזויבמיסה תוליעי תא רפשל רשפא תיטנג הסדנה תועצמאב .תיטנג הסדנה
ילואו תוינטק םניאש םיחמצ םע םג הלאכ הזויבמיס יסחי רוציל רשפא ;םויבוזירה יקדייחל
רפשל רשפא תיטנג הסדנה תועצמאב ,לשמל .םמצעב ןקנח רושקל םיחמצל םורגל וליפא
תמייקש תיעבטה םיקדייחה תייסולכוא לומ םויבוזירה יקדייח לש תורחתה תלוכי תא
תרישקב םיליעי םהש) עקרקל םיפיסומש םיקדייחל תרשפאמ אל תאזה תורחתה .עקרקב
רבגתהל רשפא תאזה היעבה לע .ןקנח רושקלו םישרושל רודחל (םייעבטהמ רתוי ןקנח
תא אלו םייוצרה םיקדייחה תא םהילא וכשמיש םירמוח ושירפיש םיחמצ תריצי ידי לע
.עקרקב םירחאה םיקדייחה

 לוביה לש יתנוזתה ךרעה רופיש
םיחמצב םירמוחה בכרהל .קשמה תויח לשו םדאה לש ירקיעה ןוזמה רוקמ םה םיחמצה
לש יתואירבהו יתנוזתה ךרעה תא .תיתואירב הניחבמו תיתנוזת הניחבמ הבר תובישח שי
םינמושה ,םינובלחה בכרה יוניש ידי לע רפשל רשפא ,חמוצה ןמ םרוקמש ,תונוזמה
.תיטנג הסדנה תועצמאב ,םיחמצב םינימטיווהו
םינובלחה בכרה יוניש
תוינימא תוצמוח 20 תושורד ונפוגב םתוא רצייל ידכו םדאה ףוגב ינויח ביכרמ םה םינובלחה
תוצמוחה 20 לכ תא רצייל םילגוסמ םניא ,םדא ינב ללוכ ,םייח ילעב .תונוש
תורצוימ ןניאש תוינימאה תוצמוחה .םפוגב םינובלחה רוצייל םהל תושורדה תוינימאה
תינפוגה תוחתפתהה .ןוזמה ןמ ןתוא לבקל ךירצו ,תוינויח תוינימא תוצמוח תוארקנ ונפוגב
.תוינויח תוינימא תוצמוחב רוסחמ ללגב ,ךיפה יתלב ןפואב ,עגפיהל הלוכי םידלי לש
תוצמוחה בכרה לבא םינובלח הברה שי ,םדאל ןוזמכ םישמשמש ,םיבר םיערזב
הסדנהה לש תורטמה תחא .םדאה תנוזתב יוצרה בכרהל םיאתמ וניא םהב תוינימאה
,הבושח וז הרטמ .םיערזב תוינויחה תוינימאה תוצמוחה תלוכת תא לידגהל איה תיטנגה
תוחתפתמ תונידמב תויסולכואה :לשמל ,יחה ןמ ןובלחמ תונוזינ ןניאש תויסולכואל ,רקיעב
תומיוסמ תוינימא תוצמוח ףיסוהל ךרוצה תא ךוסחל םג לכות הזה םוחתב החלצה .תובר
.קשמה תויחל ןתינש יחמצה ןוזמל
?תעדיה
תועצמאב ,םיחמצב ןובלחה לש יתנוזתה ךרעה תא רפשל תונוש םיכרד שי
תוינימא תוצמוחב דחוימב רישע ןובלחל דדוקמש ןג חמצל רידחהל רשפא .תיטנג הסדנה
ןגהש ןובלחהש ךכ ,םידיטואלקונ ףיסוהל וא םייק ןגב םידיטואלקונ ףילחהל רשפא ;תויוצר
ינובלחל קר המיאתמ תאזכ הטיש .תויוצר תוינימא תוצמוחב רתוי רישע היהי ול דדוקמ
ותוליעפב עוגפל יושע תוינימאה תוצמוחה ףצר יוניש םירחא םינובלחבש ןוויכמ ,תרומשת
.ןובלחה לש
החלצהב השענ רבכ ,רפושמ תוינימא תוצמוח בכרה ילעב ,םיסדנוהמ םיערז רוציי
ינחבמ .(תויחל ןוזמכ שמשמה) סומרותו הלונק ,תיעועש ,היוס ,סרית :ןוגכ ,םינוש םיחמצב
םיערז לש יתנוזתה ךרעהש וארה (תולוגנרתו תודלוח :ןוגכ) םייח ילעב לע וכרענש הלכאה
וחילצה םג םינעדמ .בורקב קושל תאצל םירומא הלאה םיערזהו ,רפושמ ןכא הלאכ
,ךכ .יחה ןמ םרוקמו ,םהלש יתנוזתה ךרעב םיעודיש םינובלחל םינג םיחמצל רידחהל
.ןיאזק בלחה ןובלחל ישונאה ןגה תא םיחמצב אטבל וחילצה ,לשמל
םינמושה בכרה יוניש
ינש ןיב הזכ סחי .םייוור םינמוש תוחפו םייוור יתלב םינמוש רתוי ויהיש יוצר םדאה תנוזתב
םג שי םיערזב םינמושה בכרהל .בל תולחמב תולחל יוכיסה תא ןיטקמ םינמושה יגוס
.ןמשה תיישעתב הבר תיגולונכט תובישח
יערז ולביקו ,םייוור םינמוש לש הריציה לולסמב םינג לש יוטיבה תא בכעל וחילצה םינעדמ
םיסדנוהמה םיערזה .םייוור יתלב םינמוש לש רתוי ההובג הלוכת םהב שיש ,הלונקו היוס
:ןוגכ ,םייגולונכט תונורתי המכ םג שי םהמ םירצוימש םינמשלו ,לכאמל רתוי םיאירב הלאה
.תרבגומ תוביצי
,םיסדנוהמ םיערזמ רצוימש ,רפושמ םינמוש בכרה לעב הלונק ןמש קושב יוצמ רבכ ,םויכ
.בורקב קושל תאצל םידמוע םירחא םינמשו
םינימטיווה בכרה יוניש
ןוזמב םתואיצמ .םדאה ףוגב םיבר םיכילהת לש ןיקתה ךלהמל םיינויח םינימטיווה
םינימטיווה בכרה תא רפשל ידכ .ומצעב םתוא רצייל לגוסמ וניא ףוגהש ןוויכמ ,תיחרכה
ושמתשה ,לשמל ,ךכ .תיטנג הסדנהב שמתשהל רשפא ,חמוצה ןמ ורוקמש ,ןוזמב
(ןעבצ) טנמגיפ אוה ןטורק-אתיב .ןטורק-אתיב ליכמש זרוא רצייל ליבשב תיטנג הסדנהב
,םימיוסמ םיחמצב עפשב יוצמ אוה .A ןימטיוול ונפוגב ךפוהו יחמצה ןוזמב יוצמש םותכ
A ןימטיווב רוסחמ .זרוא ירגרגב :לשמל ,םירחא םיחמצב םייק וניא אוה ךא ,רזגב :לשמל
רוגיפ םרוגו תוחתפתהב עגופ ,ןוסיחה תכרעמב עגופ ,אלמ וא יקלח ןורוויע םרוג ,םדא ינבל
תוחכונ ,םלועה תייסולכואמ תיצחמכ לש הנוזתב יזכרמ ביכרמ אוה זרואהש ןוויכמ .ילכש
.הלאה תועפותה ןמ הברה עונמל הלוכי זרואב ןטורק-אתיב
?תעדיה
-אתיב לש הריציה לולסמ תא חנעפל וחילצה םלועב םירחא תומוקמבו לארשיב םינעדמ
םייארחאש םינג השולש זרואל רידחהל וחילצה ,תאזה תילגתה תוכזב .םיחמצב ןטורק
עבצ שי ולבקתהש זרואה ירגרגל .ןטורק-אתיבה תריציב םיפתתשמש םימיזנאה רוצייל
תימוי תומכ ,הזכ בוהז זרוא לש םרג 300 .ןטורק-אתיב לש ההובג הלוכת לע דיעמש ,בוהז
.םדאל השורדה A ןימטיו לש תימויה תומכה לכ תא וקפסי ,היסאב םישנא לוכאל םיגהונש

 יאלקחה רצומה תוכיא רופיש
יאלקחה רצומה לש תוכיאה .ותוכיאב הבר הדימב יולת יאלקח לודיג לש ירחסמה וכרע
ףדמ ייח ךרוא ,םקרמ ,חיר ,םעט ,הארמ ,לדוג :ןהיניב ,תונוכת המכ יפ לע תדדמנ
לידגהל ךכ ידי לעו תוכיאה תא רפשל רשפא תיטנג הסדנה תועצמאב .תוינגרלאו
.םינכרצה לש םנוצר תועיבש תאו םילדגמה לש םיחוורה תא
ףדמ ייח תכראה
םיכורא ןהלש ףדמה ייחש ,תוינבגע היה םיקוושל עיגהש ןושארה סדנוהמה ירטה רצומה
תוינבגע ןתוא לש ףדמה ייח תכראה .רתוי ךורא ןמז ךשמב הליכאל תויואר ןה :רמולכ ,רתוי
,ילמרונ ןפואב ,תוריפ לש תוככרתהה .ךכרתהל ילבמ תולישבמ ןהש הדבועה ןמ תעבונ
קוריפל יארחאש ןגה ,תוסדנוהמה תוינבגעב .ירפב םיאתה לש תונפדה קוריפמ תעבונ
םינגה תרדחה" רמאמב "תיראניבה הטישב ןושארה רצומה" ואר) לעופ וניא ירפה תונפוד
ףדמה ייח ךרואו ,ךכרתהל ילבמ חישה לע לישבהל תולוכי הלאה תוינבגעה .("חמצה יאתל
םג אוהו רפושמ םעט ללכ ךרדב שי חישה לע תולישבמש תוינבגעל .הנתשמ וניא ןהלש
,דועו תאז .ףיטקה רחאל תולישבמש תוינבגע לש ןמעט רשאמ רתוי ,בר ןמז ךשמב רמשנ
םימה תלוכת ."תוזכורמ" רתוי ןהו ,הכומנ ןהב םימה תלוכת ,תוככרתמ אל ןהש ןוויכמ
ןורתי דוע שיו .קסרל דוביעו הלבוה ,ףיטק לע תואצוהב רכינ ןוכסיח תרשפאמ הכומנה
לש הפקתהל תושיגר תוחפו תועיגפל תושיגר תוחפ ןה ,הלבוהה ןמזב - הלאה תוינבגעל
.תוירטפו םיקדייח
תוינבגע קסר ,םיקרמ רוציל קר הליחת ושמיש תוככרתמ ןניאש תוסדנוהמה תוינבגעה
תוינבגעה ורכמנ ,1999 תנשב .דוביע אלל הליכאל םג ורשוא ןה 1994 תנשב ךא ,פושטקו
תוצראלו הדנקל ,וקיסקמל םג וקווש ןהו ,תירבה תוצראב תויונח 3000-מ רתויב הלאה
רבד לש ופוסבו תוסדנוהמה תוינבגעה לש תוריכמב הדירי הלחה 2000 תנשמ .תורחא
.לגרה תא הטשפ ןתוא החתיפש הרבחה
תונקדזהה וא הלשבהה תייחד ידי לע םג ךיראהל רשפא יאלקח רצומ לש ףדמה ייח תא
תארשהב תושחרתמ םיחרפ לש תמדקומ תונקדזהו תוריפ לש תמדקומ הלשבה .ולש
עונמל ידכ תונוש תוטישב םישמתשמ םילדגמה .ןליתא ארקנש החימצ תסוומ
וא םילישבמ םהש ינפל תוריפה תא םיפטוק םה :לשמל ,תמדקומ תונקדזה וא הלשבה
.ןליתא לש תוליעפה תא םיענומש םיימיכ םירמוחב םישמתשמ םהש
?תעדיה
רשפא ,םהלש ףדמה ייח תא ךיראהלו םיחרפבו תוריפב ןליתאה תלוכת תא ןיטקהל ידכ
.תיטנג הסדנה לש תוירקיע םיכרד יתשב שמתשהל
לש הרדחה ידי לע ,לשמל ,ןליתא לש הריציה לולסמב םינג לש יוטיבה תא בכעל רשפא .1
םיסדנוהמ ןרופיצ יחמצ רצייל םירקוח וחילצה תאזה ךרדב .לולסמב םינגה דחאל סנסיטנא    
ויהו רתוי רחואמ ונקדזה הלאה ןרופיצה יחרפ .רתוי הכומנ התייה םהב ןליתאה תמרש    
שומישל ורשואש ,םינושארה םיסדנוהמה ףיטקה יחרפ ויה םה .רתוי םיכורא ףדמ ייח םהל    
.לארשיב םג םתוא םילדגמו ירחסמ    
ידי לע ,לשמל ,חמצב ןליתאה רצונ ונממש ,אצומה רמוח לש זוכירה תא דירוהל רשפא .2
תא בכעל וחילצה תאזה ךרדב .אצומה רמוח תא קרפמש םיזנאל דדוקמש ןג לש הרדחה    
תוריפה תא .םהלש ףדמה ייח תא ךיראהלו ,םינולמו תוינבגע :ןוגכ ,תוריפ לש הלשבהה    
,סוסיר) ןליתאב ינוציח לופיט ידי לע ,יוצרה דעומב לישבהל רשפא הלאה םיסדנוהמה    
.(לשמל    
חירו םעט יוניש
.רבעב םהל היהש חירו םעט ותוא ןיא ,קושב םויכ םייוצמש ,םיחרפו תוריפ לש םיבר םינזל
,לדוג ,םיכורא ףדמ ייח :ומכ ,תורחא תונוכת חפטל הדעונש החבשה לש םינש ךלהמב
תא םייאלקחה םירצומל ריזחהל םישרוד םינכרצה .חירהו םעטה דוביאל וכלה ,הרוצו עבצ
.םהל דבאש חירהו םעטה
ףאה תועצמאב םתוא םישחו ,(המורא ירמוח) חירה ירמוח םג השעמל םה םעטה ירמוח
קר .(ןושלב םישח םתואש ,רמו ץומח ,קותמ ,חולמ :םייסיסבה םימעטה תעברא טעמל)
המוראה ירמוח םירצונ םהבש םיימיכויבה םילולסמה תא ןיבהל וליחתה תונורחאה םינשב
הלאה םינגה תרזעב .דדובל וחילצה רבכ הלאה םילולסמב םידחא םינג .םיחרפבו תוריפב
תואלקחל הטלוקפב .חירה תאו םעטה תא םימיוסמ םיחרפבו תוריפב תונשל וחילצה
לדגש דחוימב קזח חיר לעב ,(clarkia היקרלק) רב חמצמ ודדובש ןגב ושמתשה ,תובוחרב
.(linalool) לולניל ארקנש חיר רמוח לש הריציה לולסמב םיזנאל דדוקמ הזה ןגה .הינרופילקב
רמוח תא םירציימש םיחרפ לבקל וחילצהו חיר ירסח ןרופיצ יחמצל ורידחה הזה ןגה תא
.קזחה חירה
תא ורידחה ,הזה הרקמב .תוינבגע לש םעטה תא רפשל ןויסינב םג ושמתשה לולנילל ןגב
רצייש היינבגע חמצ לבקל וחילצהו ,תוריפב קר לעופש רטומורפ לש הרקב תחת ןגה
-יא ןיידע ?רתוי תומיעט ויה ולבקתהש תוסדנוהמה תוינבגעה םאה .ולש תוריפב לולניל
תוריפב המיעט ינחבמ עצבל רושיא לבקל וחילצה אל םירקוחהש ןוויכמ ,תעדל רשפא
.םיסדנוהמה
עבצ יוניש
לש הרדסב םירצונ הלאו ,(םינעבצה) םיטנמגיפה בכרהב יולת ירפ לש וא חרפ לש עבצה
תא תונשל רשפא ,תאזה הרדסב םיבלשה דחא תא םימסוח םא .םייתמיזנא םיכילהת
לולסמב םימיזנאה דחאל דדוקמש ןג לש יוטיבה תא בכעל וחילצה ,לשמל ,ךכ .עבצה
.םודא טנמגיפ אלל םינרופיצו תורברג ,תויצרח ולביקו ,םודאה טנמגיפה לש הריציה
.םינבל וא םידורו ויה םיסדנוהמה םיחרפה
לולסמב םיזנאל דדוקמש ןג חמצל םירידחמ םא םג תונשל רשפא ירפה וא חרפה עבצ תא
חרפ לבקל וחילצה ,לשמל ,ךכ .חמצ ותואב יעבט ןפואב רצוימ וניאש ,טנמגיפ לש הריציה
,םותכה טנמגיפה תריציל אצומה רמוח תא הינוטפ יחרפב שי ,יעבט ןפואב .םותכ הינוטפ
טנמגיפל אצומה רמוח תא ךופהל רומאש םיזנאה רסחש םושמ רצונ אל טנמגיפה ךא
םיטנמגיפה תריציל אצומה רמוח היצטומ ללגבש ,הנבל הינוטפ ואצמ םירקוחה .םותכה
ןג ורידחה תאזה הינוטפל .םיטנמגיפ ונממ ורצונ אל ללכו ,הלש תרתוכה ילעב רבטצה
.המותכ הינוטפ ולביקו םותכה טנמגיפל אצומה רמוח תא ךפוהש םיזנאל דדוקמש ,סריתמ
המ םיעדוי רבכ ךא ,םייק אל ןיידע הזכ חרפ ,בר שוקיב ול שיש תורמל ?לוחכ דרו םע המו
ךירצ :(1) תולועפ שולש עצבל ךירצ לוחכ חרפ לבקל ידכ ;ותריציל םישורדה םימרוגה םה
טנמגיפה תא רושקתש תמיוסמ הלוקלומ רוציל ךירצ ;(2)לוחכה טנמגיפה תא רוציל
תאו לוחכה טנמגיפל ןגה תא .חרפה יאת לש תיללחב pH-ה תא תונשל ךירצ ;(3)לוחכה
חרפה יאת לש תיללחב pH-ה תא לבא ,ודדוב רבכ ותוא רושקל הכירצש הלוקלומל ןגה
.לוחכ דרו ןיא ןיידע ןכלו ,תונשל וחילצה אל ןיידע
םינקבא ירסח םיחרפ תריצי
םיווהמ ,בורחו תיז ,שורב :ומכ ,יונ יצע לש רקיעב ,םימיוסמ םיחמצ לש הקבאה ירגרג
ירגרג לש הריציה תא עונמל וחילצי םא .היגרלאמ םילבוסש םיבר םישנאל רומח דרטמ
יחרפב .םישנא םתוא לש לבסה תא תיתועמשמ הרוצב ולקי ,הלאכ םיחמצב הקבאה
.הלש הריציה תא עונמל יוצר ןכלו ,בר ךולכל תמרוג הקבאה ,ןשוש :ןוגכ ,םימיוסמ ףיטק
םיחמצ .םיחמצ תוחפטמש תורבחל ילכלכ ןורתי םג שי הקבאה ירגרג לש הריציה תעינמל
,תימצע הירפה תענומ תירכזה תורקעהו ,תירכז םירקע םיחמצ םה םינקבא ירסח
תויאלקח תונוכת שי םייאלכה ינזל ,תובורק םיתיעל .םייאלכ ןז רוציל םיחפטמל תרשפאמו
לדגל םיצור םהש םעפ לכב ןכל .םמצעב םתוא תוברהל םילוכי םניא םיאלקחהו ,תורפושמ
.םתוא תרציימש הרבחה ןמ םיערזה תא תונקל םהילע ,הלאכ םיחמצ
הסדנה תועצמאב תירכז תורקע תורשהלו הקבאה ירגרג תריצי תא עונמל םיכרד המכ שי
:תואמגוד יתש ןלהל .תיטנג
לעופש רטומורפ לש הרקב תחת ,א"נר קרפמש םיזנאל דדוקמש ןג רידחהל רשפא .1
ןפואב םילדגש םיחמצ ולביקו ,הזכ ןג רידחהל וחילצה קבט יחמצל .םינקבאב קר    
.הקבא ירגרג םירציימ םניא ךא ,ילמרונ    
ןג רידחהל רשפא ,םיוסמ םיבשע לטוקל םישיגר םניא יעבט ןפואבש ,םיחמצל .2
לש הרקב תחת ,הזכ ןג םיחמצל רידחהל וחילצה רשאכ .לטוקל שיגר אוהש םיזנאל    
,םיבשעה לטוקב םיסדנוהמה םיחמצה תא וססירו ,םינקבאב קר ליעפש רטומורפ    
.עגפנ אל םהלש חומיצהו ,תירכז םירקע וכפה םיחמצה    
םיערז ירסח תוריפ תריצי
תומר ירפב שי רשאכ םירצונ הלאכ תוריפ .םיערז ירסח תוריפ םיפידעמ םיבר םינכרצ
ריבגהל רשפא ירפב ןיסקוא לש רוצייה תא .החימצ תסוומ אוהש ,ןיסקוא לש תוהובג
לולסמב םימיזנאל םידדוקמש םינג לש הרדחה ידי לע ,לשמל ,תיטנג הסדנה תועצמאב
יקדייחב םרוקמש) הלאכ םינג רידחהל וחילצה םיילארשי םירקוח .ןיסקואה לש הריציה
.ןיסקוא לש ההובג המר םהב שיש תוריפ ולביקו ליצחו היינבגע יחמצל (םוירטקבורגא
תולע ,דוביעל םידעוימ ויה םה רשאכו ,לובי רתוי ובינה םה ,םיערז ירסח ויה תוריפה
.התוחפ התייה םהב הדובעה


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב