גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


רוצייה רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב / תואלקחב / תיטנגה הסדנהה ימושיי / םירמאמ//

רוצייה רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב

הלידגה בצק רופיש
תוירופה תרבגה
בלח תבונת תרבגה
רמצ רוציי
בלחה בכרה יוניש
םישק הביבס יאנתל תודימע

 הלידגה בצק רופיש
םימרוגה .םייח ילעב לש הלידגה לע םייארחאו םואיתב םילעופש םימרוג לש לולכמ שי
,תילנומרוהה תכרעמה .יתנוזתה בצמהו יטנגה לאיצנטופה ,םדב םינומרוהה ,םה הלאה
אוה תאזה תכרעמב יזכרמה ןומרוההו ,םינומרוה המכ תללוכ הלידגה תא תרקבמש
.הלידגה ןומרוה
הדלוחמ הלידגה ןומרוהל דדוקמה ןגה תרבעה לע הנושארל םסרופ ,1982 תנש יהלשב
לש הלידגה ןומרוה תא םידדוקמש םינג רבכע לש םונגל רידחהל וחילצה ,זאמ .רבכעל
לש הלידגה בצקב תיטמרד היילע האצמנ םייוסינה בורב .ןאצה לשו רקבה לש ,םדאה
השולש דעו תועובש השולש ליגמ לחה יוטיב ידיל האב איהו ,םיסדנוהמה םירבכעה
םייוסינה .תרוקיבה ירבכע לש הזמ לופכ טעמכ לדוגל ועיגה םיסדנוהמה םירבכעה .םישדוח
,קשמ תויחל םג הלאה םינגה תא רידחהלו תוסנל םירקוחה תא ודדוע םירבכעב הלאה
תאו ןוזמה לוצינ תא ,לודיגה בצק תא רפשמש ךילהת לכ .הלידגה בצק תא רפשל הרטמב
םייאלקח םיפוג ,ןכל .בר ילכלכ ךרע לעב ךילהת אוה קשמה תויח לש יפוסה לקשמה
.הזכ רקחמב םיבר םיפסכ עיקשהל םינכומ ויה םייטרפ םיעיקשמו
הלידגה ןומרוהל דדוקמה ןגה תרדחה ידי לע רפשל וחילצה םיגד לש הלידגה בצק תא
גד לש הלידגה ןומרוהל ןגה תא דדובל וחילצה רחא רקחמב .םינוש םייח ילעבמ ודדובש
םינויפרקה .םייקנע םינויפרק ולבקתה ךכמ האצותכ .םינויפרקל ותוא וקירזהו ךמשה
.ןוזמה תא לצנל רתוי הבוט תלוכיו ריהמ לודיג בצק ילעב ויה םיסדנוהמה
תויפצתה בור .תובזכאמ ויה קשמ תויחב הלידגה בצק תא רפשל םייוסינה לש תואצותה
יוניש וארה אל ,םדא לש וא רקב לש הלידגה ןומרוהל ןגה תא ואשנש ,םייחה ילעב לע
,םייחה ילעב תיברמ לש תוינדפק תוקידב ,תאז תמועל .םהלש הלידגה בצקב יתועמשמ
םיביכ ,תובקנה תוירופב העיגפ ,הילכב תודייתסה ,דבכה תלדגה :תויתואירב תויעב וליג
.תואיר תקלדו ,לדגומ בל ,תינווינ םיקרפ תלחמ ,הביקב
םינגה .םהל המיאתמש הרקב אלל םייחה ילעבל ורידחה הלידגה בצקל יארחאש ןגה תא
םייחה לעב :רמולכ ,םימדקומה תוחתפתהה יבלשמ לחה ,ףוגה יאת לכב ואטבתה םירזה
דעו ולש תירבועה הפוקתה ןמ ,הלידגה ןומרוה לש תוהובג תומרל ףשחנ סדנוהמה
,תועפשה ינימ לכ שי הלידגה ןומרוהל .תושקה יאוולה תועפות ועבנ ,הארנכ ,ןאכמ .הנקזה
קר - הלא יתש םגו ,תויוצר - תרבגומ בלח תבונתו ריהמ הלידג בצק - ןהמ םייתש קר לבא
ךירצ ,הלאה תויבויחה תועפשהה תא קר גישהל ידכ .ןוכנה ןמזב יוטיב ידיל תואב ןה םא
והיז אל ,הכ דע .תויוצרה תונוכתה תא חיטבהל םייושעש םירטומורפל רושיקב שמתשהל
םינגה לוצינל ךרדה חתפית ,הלאכ םיפצר והזי םא .םייח ילעבב םייביטקלס הכ םירטומורפ
.תוישומיש תורטמל םיבושחה

 תוירופה תרבגה
חינהל ריבס ,ןכלו .בכרומ ינומרוה חוקיפב תאצמנ םייח ילעב תייבר םג ,הלידגל המודב
.םייחה לעב לש תוירופה תא רפשל ידכ ,הז ינומרוה ךרעממ ,דדוב ןג תרדחהב יד אלש
םינז המכב ,תאז םע .הנשב דחא אצאצ לש הטלמה שי םיעודיה םישבכה ינז בורל
העפותה לע טלושש ןגה .תוישילשו םימואת לש ההובג תורידת תדדובה הטלמהב םיאצומ
לש ןתורגבתהל םרוגו הלחשבש םיקיקזה לע תורישי ,הארנכ ,לעופ אוהו ההוז תאזה
רשפא היהי ,הזה ןגה תא דדובל וחילצי םא .םוחיי רוזחמ לכב תויציב לש דואמ לודג רפסמ
.תורחא קשמ תויחל םג ותוא ריבעהל

 בלח תבונת תרבגה
,הלידגה לע עיפשמ חומה תרתוי תטולב לש תימדקה הנואהמ שרפומה הלידגה ןומרוה
תא ריבגמה ירקיעה ןומרוהה אוה הלידגה ןומרוה .דבלב הלידגל תלבגומ ותעפשה ןיא ךא
לא םדה תמירז תשחומ תורפל הלידגה ןומרוה תפסות תעפשהב .הריג ילעמב בלחה רוציי
תפסות .בלחה רוצייל אצומה ירמוח תקפסא תרבגומ ךכ בקע ,35%-ב הלדג איהו ןיטעה
תונימז .ןיטעה יאת לש רוצייה רשוכ תאו תורפה לש ןוזמה תכירצ תא םג הריבגמ ןומרוהה
בלחה תבונת תא םילעמ ןיטעה יאת לש רוצייה רשוכ תרבגהו בלחל אצומה ירמוח
.20%-כב
191 לש תרשרשמ היונב הלוקלומה .לודג ירלוקלומ לקשמ רקב לש הלידגה ןומרוהל
תוטולב ויה ול דיחיה רוקמהו ,יטתניס ןומרוה רצייל היה ןתינ אל וז הביסמ .תוינימא תוצמוח
השורדה ןומרוהה תומכ תא קיפהל ידכ .רשבל טחשנש רקבמ וקפוהש חומה תרתוי
הקפהה ללגב .חומ תרתוי תוטולב 200 תושורד ויה דחא םוי ךשמב תחא הרפב לופיטל
.םצמוצמ היה וב שומישה הרקיה
הלידגה ןומרוה רוצייל יארחאה ןגה תא דדובל וחילצה ץראב התשענש רקחמ תדובעב
םירציימ ןגה םהל רדחוהש םיקדייחה .E.coli קדייחה לש םידימסלפ לא ורידחהלו רקבב
קפומה רקב לש הלידגה ןומרוה .ריהמה םיוביר רשוכל תודוה הלודג תומכב ןומרוהה תא
רוציי לע ותעפשה םלוא ,רקב לש יעבטה ןומרוהה ןמ תצקמב הנוש םיקדייח תויברתמ
ןימז םיקדייח תויברתמ קפומה ןומרוהה .יעבטה ןומרוהה לש וזמ תלפונ הניא בלחה
םניא םירקובה בלחה רוציי לועייו ןומרוהה תונימז תורמל .ריבס ריחמבו ירחסמ שומישל
ימעטמ םינומרוהב שומישל םידגנתמה םלועב םיבר םינכרצ שי ."האיצמ"ה לע םיטע
יכו ,ןכרצל םינכוסמ תויהל םילולע בלחבו רשבב םינומרוהה יעקשמ יכ םינעוט םה .תואירב
תוכיא רומישל תועונתהמ םישנא תוצובק םג .לפוטמה םייחה לעבל קזנ םרוג םג ןומרוהה
תפסונ היעב .יתביבס םוהיז לש הנעטב הלידגה ןומרוהב שומישל תודגנתמ הביבסה
הלידגה ןומרוה .תלפוטמה הרפל ותניתנ ןפוא איה הלידגה ןומרוהב שומישה תא הליבגמה
אלא ןוזמה תועצמאב ותוא תתל ןתינ אל ןכלו ,לוכיעה תכרעמב קרפתמ רשא ,ןובלח אוה
.הלודגה תירחסמה תפרב תישעמ הניא רירשל תימוי הקרזה .דבלב הקרזהב
ילעב תריצי ידי לע איה ,הלידגה ןומרוה תועצמאב ,בלחה תבונת תא לידגהל תרחא ךרד
תא ליכיש סדנוהמ ןג רידחהל ךירצ ,רתוי הלודג בלח תבונתל עיגהל ידכ .םיסדנוהמ םייח
אטבתהל ןגל ומרגיש ,הרקבה לש םיפצרה תאו הלידגה ןומרוה תא םידדוקמה םיפצרה
הלידגה ןומרוה ,הזכ סדנוהמ ןג רידחהל וחילצי םא .הבנהה תעב קרו בלחה תוטולבב קר
.שורדה ןמזה קרפב קרו הרטמה תמקרב קר שרפוי

 רמצ רוציי
הלאה םינובלחל םידדוקמה םינגהו ,ןיטרקה ינובלח אוה רמצה לש רתויב בושחה ביכרמה
ליבגמה םרוגה הניא הלאה םינובלחה תמרש ,אצמנ םלואו .תוידוסיב ורקחנו ודדוב רבכ
ןיאטסיצ תינימאה הצמוחה תמר אוה ליבגמה םרוגה .םישבכב רמצה לש רוצייה בצק תא
.תדחוימ הנוזת תרזעב ןיאטסיצה תמר תא תולעהל תונויסינה לכ ולשכנ הכ דע .םדב
תכרעמב םייוצמש םיקדייח ידי לע תקרפתמ ןיאטסיצ הצמוחהש רחאמ ולשכנ תונויסינה
.השבכה לש לוכיעה
רצייל ,לשמל ,תורחא תוינימא תוצמוחמ ןיאטסיצ רצייל םילגוסמש םיבר םיקדייח שי ,םלואו
םימיזנאל םינגה תא טבשל וחילצה הילרטסואב .םימיזנא ינש תרזעב ,ןירסמ ןיאטסיצ
רשפא היהיש ידכ ,םישבכה לש יעמב לתיפאה יאתל םינגה תא רידחהל םינווכתמו הלאה
.רמצה לש רוצייה בצק תא ריבגהל רשפא היהיו ,ןיאטסיצל ןירסה תא ךופהל

 בלחה בכרה יוניש
,םינובלחה :ויביכרמ לש תונימזלו ןוזיאל תודוה ,עבטב םלשומ יכה ןוזמה אוה בלחה
הנוזת ימרוג לש הובג זוכיר םג שי בלחב .םילרנימהו םינימטיוה ,תומימחפה ,םינמושה
הנוזתה ימרוג זוכיר .תוינויח ןמוש תוצמוחו תוינויח תוינימא תוצמוח ,ןדיס :ומכ ,םיינויח
.וירצותו בלחה לש יתנוזתה וכרע תא לידגמ דוע בלחה דוביע ידי לע הלאה
לש תורטמה תחא .םינובלחו זוטקל רכוס ,ןמוש ,םימ םה בלחה לש םיירקיעה םיביכרמה
רתוי חונ היהישו ,הלעי ולש יתנוזתה ךרעהש ךכ ,בלחה בכרה תא תונשל איה רקחמה
,םדאל ילוש יתנוזת ךרע שי ,בלחה רכוס ,זוטקלל ,המגודל .בלחה ירצומ תיישעתב דוביעל
ירצומ תליכא תא תוולמ תופירח יאוול תועפות ,דועו תאז .זוטקל לד בלח רצייל יאדכ ןכלו
ושירפיש םישבכ וא תורפ רצייל םיסנמ ,םויכ .זוטקל לש ההובג המר םהב שיש בלחה
הלעי וז ךרדב .זוטקלגלו זוקולגל בלחבש זוטקלה תא קרפי אוהו ,זאטקל םיזנאה תא בלחל
.תויגרלאה תועפותה וענמייו ,םדאל בלחה לש יתנוזתה וכרע

 םישק הביבס יאנתל תודימע
תדרוי ,הדנק לש יטנלטאה ףוחב םלוא .ךרע ירקיו םימיעט םיגד םה ךמשהו ןומלסה
,תוחפ םימיעט ,םירחא םיגד .םיתמ הלאה םיגדהו ספאל תחתמ ףרוחב הרוטרפמטה
תא ריבגמש ןובלחל דדוקמש םיוסמ ןג תוכזב ,םולשב רקה ףרוחה תא םירבוע אקווד
ןגה תא .גדה לש ןואפיקה תדוקנ תא החוטב המרל דירומ הזכ ןובלח .רוקל םתודימע
םיגדה םידרוש ,םויכו .ךמש יגדבו ןומלס יגדב וליתשהו ודדוב ןואפיקה תא ענומש ןובלחל
.הדנק לש יטנלטאה ףוחב ףרוחה לש תושקה תורוטרפמטה תא הלאה םימיעטה


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב