גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


הביבסל יתודידי / הביבסה תוכיאב / תיטנגה הסדנהה ימושיי / םירמאמ//

הביבסל יתודידי

םימו עקרק רוהיט
הביבסל םייתודידי םירצומ
תואלקחב םיימיכ םירמוחל םייגולויב םיפילחת

 םימו עקרק רוהיט
םירמוח ידי לע םימו עקרק םוהיז איה הנורחאה תעב תוצופנהו תושקה תויעבה תחא
ינב תאו םייחה ילעב תא םינכסמ הלאכ םימוהיז .היישעתבו תואלקחב םרוקמש ,םינוש
חטש תא םיניטקמו ,היקשהלו הייתשל םייוארה םימה תומכ תא םיניטקמ ,םדאה
רשפאל לוכי םימוהיזל םידימע ויהיש םיחמצ חותיפ .יאלקח דוביעל תויוארה תוקלחה
.םימהוזמ םירוזא םתוא תא רהטל םג ילואו םימהוזמ םירוזאב םג םיחמצ לדגל
ןמ וא עקרקה ןמ םימהזמה םירמוחה תא טולקל םילוכי םוהיזל םידימעש םיחמצה
םירמוחה תא קיחרהל רשפא ךכ רחאו ,םהלש םישרושה תכרעמ תועצמאב ,םימה
םירמוחה תא קרפל םילוכי םג םיחמצה ,םימיוסמ םירקמב .רוזא ותואמ הלאה
.םימהוזמ םירתא רוהיטב עייסל םילוכי (םיינגסנרט) םיסדנוהמ םיקדייח םג .םימהזמה
.םימהזמ קוליסל שמשל םילוכיש םיסדנוהמ םיקדייח לשו םיחמצ לש תואמגוד המכ ןלהל
םיקרפמ םיחמצ
וליפא םיחמצל תינלטק איהו ,תואלקחבו היישעתב ורוקמש םהזמ רמוח איה תיפסכה .1
.תיפסכל םידימע םהש םיקדייח שי .(מ"ח 20-5) םיכומנ דואמ םיזוכירב תאצמנ איה םא
ףידנ השענ אוהש ךכ ,ליערה תיפסכה ןוי תא רזחמש םיזנא םירציימ הלאה םיקדייחה
ולביקו ,הפצפצ יחמצל רידחהל וחילצה הזה םיזנאל ןגה תא .ליער תוחפ הברה םגו
ףא ילואו ,תומהוזמ תועקרקב לודגל ולכוי הלאה םיחמצה .תיפסכל תודימע ילעב םיחמצ
ןמ ףדנתהל םהל ומרגיו ,תמהוזמה עקרקה ןמ תיפסכה ינוי תא וטלקי םה ;ןתוא רהטל
.הליער יתלב הרוצב הריפסומטאה לא םילעה
תועקרק הברה םהזמ אוהו ,םיבשע תרבדהל שמשמש ץופנ רמוח אוה ןיזרטא .2
םירציימ הלאה םיקדייחה .ןיזרטאל םידימע םהש םיקדייח שי .םימ לש תורוקמ הברהו
רוצייל יארחאש ןגה תא .ולש הקיזמה תוליעפה תא םיענומו ןיזרטאל םירשקנש םינדגונ
תא .ןיזרטאל םידימע םיחמצ ולביקו ,קבט יחמצל רידחהל וחילצה ןיזרטאה דגנ םינדגונה
םיחמצבו ,הקומע םישרוש תכרעמ םהל שיש םיחמצל םג רידחהל םיננכתמ הזה ןגה
.ןיזרטאב םימהוזמ םירוזא רוהיטל שמתשהל םינווכתמ ולבקתיש
םיקרפמ םיקדייח
,םינכוסמ םירמוח םה (דיהדלאמרופו ןאולוט ,םרופורולכ ,לונפ :לשמל) םיינגרוא םיסיממ
םיקבדה תיישעתבו םיעבצה תיישעתב ,קיטסלפה תיישעתב םילבוקמ םה לבא
היהי ילוא םתועצמאבו ,הלאה םירמוחה תא קרפל םילוכיש םיקדייח שי .םיטיהרהו
םידרוש םניא הלאה םיקדייחה ,םלואו .הליערה תלוספה ירתא תא רהטל רשפא
הנירקה .תיביטקאוידר תלוספ םג םש שי ללכ ךרדבש םושמ ,הלאכ םירתאב
םיסיממה תא קרפל םיקיפסמ םהש ינפל הברה םיקדייחה תא תלסחמ תיביטקאוידרה
הנירקל םידימע םגו םיסיממ יקרפמ םג ויהיש םיקדייח חתפל וחילצי םא .םיינגרואה
םירקוח תצובק .תלוספה ירתא תא רהטל הלאה םיקדייחה ולכוי ,תיביטקאוידר
ותוא ריבעהלו ,םיינגרואה םיסיממה קוריפל יארחאש ןגה תא דדובל החילצה םייאקירמא
.תיביטקאוידר הנירקל םידימע םהש םירחא םיקדייח לא םיסיממה יקרפמ םיקדייחה ןמ
םגו תיביטקאוידר םג התייהש הביבסב םייקתהל וחילצה םיסדנוהמה םיקדייחה
ירתאב ,םלואו .םיקיזמה םירמוחה תא קרפל וחילצה ףאו ,םיינגרוא םיסיממב תמהוזמ
,ןכל .תודבכ תוכתמ :לשמל ,םירחא םילערו םימהזמ םירמוח םג םירבטצמ תלוספה
רבכ םירקוח .תויודימע המכ ילעב ויהיש םיקדייח סדנהל ידכ ךרד שפחל םינווכתמ
רוציל איה הרטמהו ,תיפסכ לרטנל םהל םירשפאמש םינג םיקדייחל רידחהל וחילצה
ןמזב ובו ,ץראה רודכ לע רתויב "תניועה" הביבסב םייקתהל חילציש "קדייח רפוס" ןיעמ
,הזכ הרקמב .הביבס התואב םייוצמש םיקיזמה םיביכרמה תא לרטנל קדייח ותוא חילצי
תא עונמלו הלאה םיקדייחה תא ןסרל וא דימשהל ןתינ היהי ךרוצה תעשבש אדוול בושח
לע טולשל םיכרדה תחא .יתביבס עגפמל םמצעב וכפהי אלש ידכ ,םתוטשפתה
לש וילוקיש יפ לע לעפויש תימצע הדמשה ןונגנמ םכותב לותשל איה הלאה םיקדייחה
.םיקדייחב שמתשמה

 הביבסל םייתודידי םירצומ
םיקדייח ידי לע תיאת רוציי
בצמל ועיגה םינשה םעו ,םיבר םיצע םיתרוכ ,ריינהו ץעה תיישעתל ,תיאת תקפה ךרוצל
ריינ ןוט ןוילימ 50 םיבשותה םילצנמ ,לשמל ב"הראב .לוסיח תנכסב םיאצמנ תורעיהש
העיגפ עונמל ידכ .םיצע ןוילימ 850 תורכל ךירצ ריינ לש תאזכ תומכ רצייל ידכו ,הנש לכ
וצלאנ ,םיבר תומוקמב .םירלוד ינוילימ םלועב תונידמ המכ וביצקה ,תורעיב תפסונ
םיכרצה ללגב ,םלואו .תורעיה לע ןגהל המגמב ,םירימחמ םיקוח קקוחל תונוטלשה
ליצהל ידכש ,הארנ .תורעיה תדמשה תא רוצעל השק ,ריינהו ץעה תוישעת לש םילודגה
.םייפולח םלג ירמוח אוצמלו ריינו ץע ירצומ רזחמל וכרטצי תורעיה תא
.יעבט ןפואב תיאת םירציימש (רטקבוטצא) םיקדייחמ קיפהל רשפא םייפולח םלג ירמוח
תועצמאב .תירחסמ הנניא הלאה םיקדייחה ןמ קיפהל רשפאש תיאתה תומכ ,םלואו
,םיקדייחה לש תיאתה רוציי בצק תא ליפכהל םיילארשי םירקוח וחילצה תיטנג הסדנה
הקפהה תויולעו תיתיישעתו תירחסמ תומכב תיאת םירציימ םיסדנוהמה םיקדייחה םויהו
שמשל לוכי ןולולצה .ןולולצ םיארוק הלאה םיקדייחה ןמ םיקיפמש תיאתל .תיסחי ,תוכומנ
רתוי הבע ןולולצה .דועו םיעבצה ,תוזיראה ,ןוזמה ,ריינה תוישעתב םינוש םירצומ רוצייל
ןמ 200 יפ לודג חטש יוסיכל קיפסמ ןולולצ דחא ק"מס ןכלו ,ץעמ תקפומה תיאתה ןמ
.הליגר תיאת לש תומכ התוא הסכמש חטשה
םיחמצ ידי לע הלכתמ קיטסלפ רוציי
,רמולכ) הלכתמ וניא אוהש ןוויכמ ךא ,םיבר םירצומ רוצייל שמשמש רמוח אוה קיטסלפה
.הביבסה לש םוהיז םרוגו רבטצמ אוה ,(וב שומישה רחאל יגולויב קוריפ קרפתמ וניא
תיטנג הסדנה תועצמאב .לבגומו רקי באשמ אוהש ,טפנמ רצוימ קיטסלפה ,דועו תאז
ףילחהל לכוי הזה קיטסלפהו ,הלכתמ קיטסלפ ורצייש םיסדנוהמ םיחמצ חתפל רשפא
לחה ,תונושו תובר תורטמל שמשל לוכי הלכתמה קיטסלפה .ליגרה קיטסלפה תא
.םילותיחל דעו הלק הייתש יקובקבמ
.םיקדייח ינימ לכ ידי לע יעבט ןפואב םירצוימש קיטסלפ ייומד םיינגרוא םירמוח שי
הלאה םירמוחה תקפה .םיקדייח םתואל תרומשת ירמוחכ םישמשמ הלאה םירמוחה
םינגה תא .הלאכ םירמוח ורצייש םיחמצ חתפל וסינ ןכלו ,תבכרומו הרקי םיקדייחה ןמ
,לדרחו הלונק יחמצל רידחהל וחילצה הלאה םירמוחה רוצייל םייארחאש םייקדייחה
.םירחא םירביאבו םיערזב ןכו ,םהלש םילעב הלכתמ קיטסלפ םירציימש םיחמצ ולביקו
אל ןיידע םיסדנוהמ םיחמצ םתואמ קיפהל וחילצהש רמוחה תומכש ,ןייצל שי תאז םע
.תירחסמ הניחבמ תיאדכ התייה

 תואלקחב םיימיכ םירמוחל םייגולויב םיפילחת
תרבדהל םייטתניס םירמוחבו םיימיכ םינשדב שמתשהל םיברמ ,תינרדומה תואלקחב
תא םהזמ ,םייח ילעבבו םיחמצב עגופ הלאה םירמוחב שומישה .םיקיזמו תולחמ
הסדנה תועצמאב .היגרנא לש הבר תומכ לצנמו םימה תורוקמ תאו עקרקה תא ,ריוואה
העיגפה תא ןיטקהל ךכ ידי לעו ,הלאכ םירמוחב שומישה תא תיחפהל םיווקמ תיטנג
.תואמגוד המכ ןלהל .הביבסב םהלש
תולחמלו םיקיזמל תודימע
תוכישממש תוליערה תויראשה ללגב ,הנכס ובוחב ןמוט םיימיכ הרבדה ירמוחב שומישה
םירמוחב הבורמה שומישה ללגב ,וזמ הרתי .לופיטה רחאל לוביב וא הדשב לועפל
.םתוא ריבדהל השקש םיקיזמ לש םידימע םיעזג וחתפתה ,הלאה
?תעדיה
תא םצמצל לוכי ,תולחמ ימרוגלו םיקיזמל תודימע ילעב םיסדנוהמ םיחמצ חותיפ
תודימע תיינקהל רתויב תחלצומהו הצופנה המגודה .םיימיכ הרבדה ירמוחב שומישה
קדייחמ םינלערל םינגב שומישה איה ,תיטנג הסדנה תועצמאב ,םיקיזמ דגנ םיחמצל
ןפואב ,רציימ Bt קדייחה .Bt - רוציקב וא ,(Bacillus thuringiensis) סוליצב ארקנש
הלאה םינלערה םישמשמ ,1948 זאמ .םיקרחב םיעגופש םינלער םינובלח ,יעבט
קר ליעפ הלאה םינלערהמ דחא לכ .(סוסיר תועצמאב) םימיוסמ םיקיזמ לש הרבדהל
ילעב ןכסמ וניאו ,םירחא םיקרח ןכסמ וניא םהב שומישה ןכלו ,םיקרח לש ןטק רפסמ דגנ
ךרואו ההובג ,סוסיר ירמוחכ ,Bt-ה ינלער לש רוצייה תולע ,םלואו .םדא ינב וא םייח
,דועו תאז .םימעפ המכ ססרל ךירצ ,לודיגה תפוקת ךלהמב ,ןכלו .רצק םהלש םייחה
ךותב וא םילעל תחתמ ,חמצה ךותב םיאצמנש םיקרח דגנ םיליעי םניא סוסירה ירמוח
לא קדייחה לש םינלערל םינגה תא ורידחה הלאה תולבגמה לע רבגתהל ידכ .המדאה
םיעגופש ,Bt-ה ינלער תא םמצעב םירציימ הלאכ םיסדנוהמ םיחמצ .םיחמצה ךות
,Bt-ה ינלערמ דחא םירציימש ,הנתוכו המדא חופת ,סרית יחמצ .םהל םיקיזמה םיקרחב
,(1995-מ לחה) הקירמאב קושל ועיגהש םינושארה םיסדנוהמה םיחמצה ןיב ויה
גוסה ןמ תסדנוהמה הנתוכה לודיג ,2001 תנשב .םיבר םילדגמ ידי לע שומישל וסנכנו
.הקירמא ןופצב הנתוכה ילודיג ללכמ 50%-ל עיגה ,הזה
?תעדיה
תיגולויב הרבדה
הרבדהב שמתשהל איה םיימיכ הרבדה ירמוחב שומישה תא תיחפהל תרחא ךרד
ימרוגבו םיקיזמב םיעגופ יעבט ןפואבש םימזינגרואב שמתשהל :רמולכ ,תיגולויב
המכ ןלהל .תאזכ הרבדה לש תוליעיה תא ריבגהל הלוכי תיטנג הסדנה .תולחמה
.תואמגוד
םילודיגל םיקיזמ ,תועקפה שע :ןוגכ ,הריטפודיפלה תרדסמ םישע - םישע תרבדה .1
ףקותש ולוקבה תצובקמ ףיגנב שמתשהל וסינ הלאה םישעה תא ריבדהל ידכ .םייאלקח
אוה ןכלו ,תוילוח ילעבב עגופ וניאו םירחא םיקרח ףקות וניא הזה ףיגנה .דבלב םישע
יביכרת 17 ב"הראב וצפוהו ונכוה 1975-1960 םינשב .יגולויב ריבדמכ שמשל םיאתמ
יגולויב ריבדמכ לעופ ולוקבהש ררבתה זא ,לבא .םישע תרבדהל ודעונש ,םינוש ולוקב
ךישמהל לוכי קיזמה לחזה ןכלו ,(תואצות תגשהל םימי 10-5 םישורד) תיסחי תויטיאב
,ההובג התיה הלאה םייגולויבה םיביכרתה לש הקפהה תולע םג .לודיגל קיזהלו
.םיימיכ הרבדה ירמוח לש הקפהה תולעל האוושהב
םיפיגנל רידחהלו תיטנג הסדנהב רזעיהל וסינ הלאה םיישקה ןמ קלח לע רבגתהל ידכ
תסוומש ןומרוהל דדוקמש ןג תויהל לוכי הזכ "ינלטק" ןג .דימ תומל לחזל םורגיש ןג
םיילובטמ םיכילהתב ףתתשמש םיזנאל דדוקמ וא ,לחזב םיינויח םיילובטמ םיכילהת
רטומורפ לש יווילב ,העצבתה ףיגנל הלאכ םינג תרדחה .ןלערל דדוקמ וא ,לחזב םיינויח
ההובג המרב אטבתמש ,ןג לש קותעת רקבמ הזה רטומורפה .ומצע ףיגנב ורוקמש
25%-כ הווהמ ותריציל דדוקמ הזה ןגהש ןובלחה) .ףיגנה לש הקבדהה ךלהמב דואמ
ךילהתב ינויח וניא הזה ןגהש ןוויכמ .(ףיגנב קבדוהש אתב םירצוימש םינובלחה ללכמ
לש דואמ בר רוציי לבקלו "ינלטק"ה ןגב ותוא ףילחהל רשפא היה ,ףיגנה לש הקבדהה
."ינלטקה" ןובלחה
םירוענה ןומרוה תא קרפמש םיזנאל ןג םיאשונש ולוקב יפיגנ רוציל וחילצה תאזכ ךרדב
ינויח אוהו לודגל ידכ לחזל שורד םירוענה ןומרוה .םיקיזמה םישעה יניממ דחא לש
םילחזה ,סדנוהמה ולוקבה ףיגנב ,םילחז םתוא תא וקיבדה רשאכ .רגוב בלשל ותעגהל
יפיגנ רצייל וחילצה םג ךרד התואב .רצק ןמז ךות ותמו לוכאל וקיספה ,םינטק וראשנ
.לוכאל קיספהל םילחזל םרג הזה ןלערה םגו ,Bt קדייחה לש ןלערל ןג םיאשונש ולוקב
ןיטיכה .ןיטיכ קרפמש זאניטיכ םיזנאה תא ורצייש ולוקב יפיגנ חתפל תונויסינ םישענ ,םויכ
תכרעמב ,לשמל) קרחה לש דוקפתה תוכרעמבו םירביאב רתויב בושח ביכרמ אוה
.תוילוח ילעבב יוצמ וניא אוהו (המישנה
ןגהש הרטמב ,ברקעמ חקלנש ןג םיפיגנל רידחהל ותרטמש רקחמ עצבתמ ,לארשיב
םינלערל דדוקמ ברקעה לש ןגה .םייגולויב םיריבדמכ םיפיגנה לש םתוליעי תא רפשי
.םיקרח דגנ םילעופש םייפיצפס
תנשב) הילרטסואל תובנרא 12 ואבוהש זאמ - הילרטסואב תובנרא תרבדה .2
יחמצלו תואלקחל םידבכ םיקזנ תומרוג תובנראה .ןוילימ 300-ל ןרפסמ עיגה ,(1840
תובנראה לש היסולכואה לודיג תא ןסרל ידכ .תוימוקמ סיכ תויח םע תורחתמו ,רבה
,המוסקימה ףיגנ עבטב רזופ 1950-ב ,ןכאו .תיממ ףיגנב תובנראה תא קיבדהל ועיצה
ףיגנ תועצמאב הרבדהה ,םלואו .הילרטסואב תובנראה תייסולכואמ 99% לסיחש
,תובנראה ונסחתה המ ןמז רחאלש ןוויכמ ,ןמז ךרואל הליעי התייה אל המוסקימה
שפחל וליחתה םילרטסואה .םדוקה הלדוגל הרזח היסולכואהו ןהב עוגפל קיספה ףיגנה
תיממ וניאש סדנוהמ ףיגנ חתפל היה ועצוהש םיעצמאה דחאו ,םירחא הרבדה יעצמא
וליחתה הזה ףיגנה תא .תובנראה לש תוירופב תעגופש הלחמ םרוג לבא תובנראה תא
ןרפסמ ,תובנראה תייסולכוא רחא ובקעש םישנאה תכרעה יפ לעו ,1996-ב רזפל
םייח ילעב םגו ,גשגשל םיבר רב יחמצ ולחה ,ךכמ האצותכ .95%-כב םצמטצה
3 ךותב השיש יפ הלדג ורוגנקה תייסולכוא) דואמ וברתה ,רופאה ורוגנקה :ןוגכ ,םימיוסמ
.(םישדוח
אל םג ,ןבומכו ,םירחא םייח ילעבל רבע ףיגנהש ןמיס לכ ןיא ,תוששחה תורמל ,התע דע
ןתמחלמ תא םילשהלו ,ןתינה לככ תובנראב םחליהל ךישמהל תוננכתמ תויושרה .םדאל
אלש חיטבהל ידכ ,תאז לכו ,תובנרא לש תוליחמ סרהו ןושיע ,דיצ :ןוגכ ,םירחא םיעצמאב
.לדגי בוש ןרפסמו ,תובנראה ברקב הזה ףיגנל ןוסיח חתפתי
ןקנח תרישק
םינשה ןיב ;םילוביה תלדגהל םיימיכ םינשדב שומישה דואמ הלע ,םינורחאה םירושעב
37-מ ןגלשאו ןחרז ,ןקנח םיליכמש םיימיכ םינשדב שומישה םלועב לדג 1998-ל 1962
התואב םינשדה תכירצ הלדג לארשיב םג .הנשב ןוט ןוילימ 120-ל הנשב ןוט ןוילימ
ןוויכמ ,הביבסב עגופ זרפומ ימיכ ןושיד .ךרעב ,השולש יפ הלפכוה איהו הפוקת
ןשדה ןמ לודג קלח .המדאל תרדחומש ןשדה תומכ לכ תא םיטלוק םניא םיחמצהש
ימו םימשגה ימ ידי לע ףטשנ ,תוקנח רקיעב ,רחא קלח .התחלמהל םרוגו עקרקב ראשנ
ןשד ירמוח .יוצר וניא אוה םהבש םירחא תומוקמל וא םוהתה ימל עיגהל יושעו היקשהה
,דועו תאז .םימגאו םילחנ םיסרוהו הייתשה ימ תא םימהזמ םוהתה ימ לא םיעיגמש
.הבר היגרנא לש לוצינב ךורכ םיימיכ םינשד לש רוצייה
ירשוק םיקדייחב עקרקה לש הרשעה אוה ימיכה ןושידל םייגולויבה םיפילחתה דחא
לוכי חמצה הינומאה תאו ,הינומאל ריוואב יוצמש ןקנח םיכפוה הלאה םיקדייחה .ןקנח
הזויבמיס םימייקמש ,םויבוזירה יקדייח םה וז הרטמל רתויב םיליעיה םיקדייחה .לצנל
ישרוש לא םירדוח הלאה םיקדייחה .(תיעועשו היוס ,סומוח :ןוגכ) תוינטק יחמצ םע
,תיעקפה ךותב .תיעקפ ארקנש ,דחוימ יחמצ לודיג לש תוחתפתהל םימרוגו תוינטקה
,"הרומתב" .ותוא לצנל לוכי חמצהש ךכ ריוואה ןמ ןקנחה תא םירשוק םויבוזירה יקדייח
.היגרנא רוקמ וליבשב תווהמש תומימחפ קדייחל קפסמ חמצה
,םויבוזיר יקדייחב עקרקה תא רישעהל לבוקמ ,(םינטוב :לשמל) תוינטק םילדגמשכ
ןיא ןכלו ,חמצה יכרוצל םאתומ תיגולויבה ןקנחה תרישק בצק .ימיכ ינקנח ןושידל ףילחתכ
ןקנחה תרישק ,דועו תאז .םימה תורוקמ תא םהזל םייושעש תוקנח יפדוע ורצוויש הנכס
יבאשמ לש לוצינב הכורכ הניא איה ןכלו ,רואה תייגרנא תא ןיפיקעב תלצנמ תיגולויבה
.םירקי היגרנא
היהי ןהמ קלח לעו ,תולבגמ הברה שי יאלקחה הדשב תיגולויב ןקנח תרישקל ,תאז םע
רשפא היהי תיטנג הסדנה תועצמאב .תיטנג הסדנה תועצמאב רבגתהל ילוא רשפא
םיחמצב םג ןקנח תרישק רשפאתת ,תוינטקה ישרושב ןקנחה תרישק בצק תא ריבגהל
.םמצעב ןקנח רושקל םיחמצל םורגל ולכוי וליפא ילואו ,תוינטקה תרדסמ םניאש ,םירחא
יקדייח לש תויתורחתה רשוכ תא רפשל ,לשמל ,ולכוי תיטנג הסדנה תועצמאב
תיעבטה םיקדייחה תייסולכוא לומ ,תיתוכאלמ הרוצב עקרקל םיפיסומש ,םויבוזירה
םהש) עקרקל םיפיסומש םויבוזירה יקדייחמ תענומ תאזה תורחתה .עקרקב תאצמנש
רושקלו םיחמצה ישרושל רודחלמ (םייעבטה םיקדייחה ןמ רתוי ןקנח תרישקב םיליעי
םיסדנוהמ םיחמצ חותיפ ידי לע ,לשמל ,רבגתהל רשפא תאזה היעבה לע .ןקנח
.םירחאה םיקדייחה תא אלו םייוצרה םיקדייחה תא םהילא וכשמיש םירמוח ושירפיש
קדייחה לש תידוחייה הקיזה תא םיעבוקש ,םייקדייחה םינגה תא תונשל םג רשפא
.םייוצרה םיקדייחה לש תויתורחתה רשוכ תא ריבגהל ךכ ידי לעו ,םיוסמ חמצל
םיילנומרוה םייוניש
ןזאמה לע םיעיפשמש םיימיכ םירמוחב שמתשהל םיברמ תינרדומה תואלקחב
םה הלאה םירמוחה ןמ קלח .לוביה תא םירפשמש םייוניש םימרוגו םיחמצב ילנומרוהה
תא תונשל רשפא תיטנג הסדנה תועצמאב .הביבסה תא םהזל םייושע םה ןכלו םיליער
שמתשהל ילבמ םייוצרה םייונישה תא לבקלו ,םיחמצב ימינפה ילנומרוהה ןזאמה
.תואמגוד המכ ןלהל .םיימיכ םירמוחב
ארקנש החימצ תסוומ רמוח תארשהב תשחרתמ םיחרפ לש תמדקומ תונקדזה .1
,םיחרפה לש ףדמה ייח תא ךיראהלו תאזה תונקדזהה תא עונמל ידכ .ןליתא
הלאה םירמוחב .ןליתאה לש תוליעפה תא םיענומש םיימיכ םירמוחב םישמתשמ
.דואמ הליער הדבכ תכתמ איהש ,תיפסכ שי
שמתשהל רשפא ,םתונקדזה תא תוחדלו םיחרפב ןליתאה תלוכת תא ןיטקהל ידכ
לש הריציה לולסמב םינגה לש יוטיבה תא בכעל ,לשמל ,רשפא .תיטנג הסדנהב
וחילצה רבכ ,תאזה ךרדב .לולסמב םינגה דחאל סנסיטנא לש הרדחה ידי לע ,ןליתאה
םהלש תונקדזהה ןכלו ,רתוי הכומנ התייה םהב ןליתאה תמרש ןרופיצ יחמצ רצייל
ףיטקה יחרפ ויה הלאה ןרופיצה יחרפ .רתוי םיכורא ויה םהלש ףדמה ייחו התחדנ
.ירחסמ שומישל ורשואש םינושארה םיסדנוהמה
,יתועמשמ ןפואב םלועב הטיחה לובי הלע 20-ה האמה לש 70-הו 60-ה תונשב .2
לודיגב יונישה .תושדח לודיג תוטישב שומישו הטיח לש םישדח םינזב שומישל תודות
ינז ."הקוריה הכפהמה" םשב העודיש תיאלקחה הכפהמה ןמ קלח היה םלועב הטיחה
םהו םיקדו םיכורא םילועבג ילעב ויה הקוריה הכפהמה ינפל שומישב ויהש הטיחה
ידכו ,לוביל םילודג םידספה המרג תאזה העפותה .חורבו םשגב תולקב ורבשנו ופפוכתה
תא ענמש ימיכ רמוחב םיחמצה תא ססרל םיאלקחה וגהנ העפותה תא עונמל
לועבגהש םינזב שמתשהל וליחתה ,הקוריה הכפהמה זאמ .םילועבגה תוכראתה
אל הלאה םינזב לועבגה .םשגלו חורל דימע רתוי הברה אוה ןכלו ,הבעו רצק םהלש
החימצ תסוומ אוה ןילרבי'גה) ןילרבי'גל הבוגתה תא רקבמש ןגב היצטומ ללגב ךראתמ
יחמצו ,זרוא יחמצל ריבעהל וחילצה טנטומה ןגה תא .(לועבגה תוכראתהל םרוגש
םירחא םילודיגל םג ריבעהל רשפא תוסננה תנוכת תא .םייסננ ויה ולבקתהש זרואה
.םימהזמ םיימיכ םירמוחב שמתשהל ילבמ לוביה תא לידגהל וז ךרדבו


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב