גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


?םיטבשמ דציכ / םייח ילעב טוביש / טוביש / םירמאמ//

?םיטבשמ דציכ

?טוביש והמ
רבוע יאת תדרפה ידי לע םייח ילעב טוביש
ןיערג תרבעה ידי לע םייח ילעב טוביש
ילוד השבכה
תונולשיכו םיישק

 ?טוביש והמ
לש ,םיאת לש רתוי וא דחא קתוע לפכשל תרשפאמה הייבר תטיש אוה - (cloning) טוביש
םירצונ טובישב .רוקמל תיטנג םיהז ויהי םיקתועה לכו ,םיחמצ וא םייח ילעב לש ,םיקדייח
את םע תיציב את יוחיא ידי לע אל :רמולכ ,תינימ ךרדב אלש ("טבש") הזל הז םיהז םיטרפ
.ערז
הצופנ תיביטטגווה הייברה .תיביטטגו הייבר תארקנ איהו עבטב תמייק תינימ-לא הייבר
וא את ,תאזה הייברה תטישב .שרוש ינק וא ,םירוחיי ידי לע ,לשמל ,השענ יובירהו םיחמצב
ההז שדחה חמצהו ,שדח םלש חמצל אצומ םיווהמ רגוב חמצ לש ףוגה יאתמ םיאת תצובק
לש תדחוימ הנוכתל תודוה ירשפא םירגוב חמצ יאתמ טובישה .רגובה חמצל תיטנג הניחבמ
את ומכ הקולח רשוכ לעב תויהל רוזחל לוכי ,תוניימתה רבעש יחמצ רגוב את :חמצה יאת
ןורתי שי יביטטגווה יובירל .םלש חמצ תמלשהל שורדה יתשרותה עדימה לכ תא ליכהלו ,ירבוע
לודיג תלבק רשפאמו תורוד ךשמב תויוצר תונוכת רומיש רשפאמ אוהש םושמ ,תואלקחב בר
.לופיטלו דוביעל חונ ,דיחא
רשפא הדבעמ יאנתב .ץופנ ךילהת םגו תיסחי טושפ ךילהת אוה הדבעמב םיחמצ לש טוביש
תורעי םויכ שי םלועב .םלש חמצ תלבקל דע ,רגוב חמצב ורוקמש ,דדוב יחמצ את לדגל
"טבש" םה הלאה תורעיב םיצעה לכ .רגוב ןרוא ץע לש דחא ינטחמ הלעב םרוקמש םימלש
.תיטנג הניחבמ םיהז םיצע לש (clone)
?תינימ-אל ךרדב םלש יח רוצי ,(הדבעמב) ונממ רוצילו ,רגוב םייח לעבמ את תחקל ןתינ םאה
.ירשפא ןכא רבדהש חכוה ,תונורחאה םינשב קרו ,תובר םינש ךשמב תמייק התייה וז היגוס

  רבוע יאת תדרפה ידי לע םייח ילעב טוביש
הנממו ,תלצפתמ תחא תירפומ תיציב רשאכ ,יעבט "טוביש" לש רצות םה םיהז םימואת
ץופנ הזה ךילהתה םלצאש םייח ילעב שי .תיטנג הניחבמ םיהז םהש םירבוע ינש םיחתפתמ
?הדבעמב םג םיהז םימואת רוציל ןתינ םאה .םדאה לצא רשאמ רתוי הברה
םיחקול ,לשמל ,רקבב .םייתוכיא םיאצאצ יוביר ךרוצל יחה קשמב לבוקמ םיוסמ טוביש ךילהת
םירשפאמ תירפומה תיציבל .רפ לש ערז אתב הנחבמב התוא םירפמו הרפ לש תיציב
וז ךרדב .בוש קלחתהל את לכל םירשפאמו ,םיאתה ןיב םידירפמ זאו ,תוקולח המכ קלחתהל
תא םיליתשמ .תירפומה תיציבב םרוקמש ,תיטנג הניחבמ םיהז םירבוע המכ םילבקמ
,תיטנג הניחבמ םיהז םילגע וטילמי תורפה לכ .תודחא תורפ לש םחרב הלאה םירבועה
םחרב הלתשהה תא .םילודג םירפסמב "םיהז םימואת" לש תיתוכאלמ הריצי יהוז השעמלו
הניחבמ ןה ,רתויב םיחלצומה םירבועה םה ימ םיעבוקש רחאל קר םישוע תורפה לש
םיחבושמ םיאצאצ לש לודג רפסמ לבקל ןתינ תאזה הטישב .תיטנג הניחבמ ןהו תיגולופרומ
ןייצל בושח ,תאז םע .תיטנג םיהז ויהי םלוכו ,הלועמ רשב ילעב וא רישע בלח ינרצי :לשמל
םירקוח עינה םיחבושמ םייח ילעב לפכשל ןוצרה .םהירוהל םיהז םניא הלאה םיאצאצהש
.םהירוהל םיהז ויהיש םיאצאצ ולבקתי ןהבש ,תורחא טוביש תוטיש תוסנל

 ןיערג תרבעה ידי לע םייח ילעב טוביש
ןמיפס סנה ינמרגה רקוחה עיצה ,א"נדה הנבמ חנעופש ינפל הברה ,1938 תנשב רבכ
רחאל ,רחא טרפ לש תיציב יאתל ורידחהלו םיוסמ טרפ לש אתמ ןיערג תחקל ,(Spemann)
םייח-וד ירבוע לש םיאתמ םיניערג איצוהל וחילצה םירקוח ,ןכאו .ןיערגה תא םהמ וקיחריש
הלאה תויציבה ןמ .ןכל םדוק ואצוה םהיניערגש תויציב יאתל םתוא ריבעהלו דואמ םיריעצ
.םירגובל ויה ףאו םינשארל וחתפתהש ,םייח םירבוע לבקל וחילצה
םירקוח תצובק .1972 תנשב השענ רגוב םייח לעבמ יטנג רמוח ריבעהל ןושארה יוסינה
ןיערג תולוטנ תויציבל םתוא הריבעהו ,תרגוב עדרפצ לש רוע יאתמ םיניערג האיצוה הילגנאמ
וכישמה אל םה םלוא ,םינשאר ףאו םירבוע וחתפתה הלאה תויציבה ןמ .םיעדרפצ לש
םירחא תונויסינ דועו הזה ןולשיכה תובקעב .תורגוב םיעדרפצ לש בלשל ועיגה אלו חתפתהל
םייוניש תודוא רגאנש עדימ תובקעבו ולשכנו ,םירחא םירגוב םייח ילעב םע ושענש
לש טוביש יכ העדה םירקוח ברקב השבגתה ,רבועה תוחתפתה ךלהמב א"נדב םישחרתמה
תוניימתה רבעש םייח לעב לש את יכ ,בושחל לבוקמ היה .ירשפא יתלב אוה רגוב םייח לעב
.רחא אתל ךופהל לגוסמ וניאו ולש תוינושארה תונוכתה תא דבאמ ,יפוסה ודועייל עיגהו
,םימיוסמ םינג "םילעננ" ריעצה רבועה יאת לש תוניימתהה ךלהמב יכ ,ורעיש םירקוחה
שמתשהל תלוכיה תא דעל םידבאמ תוניימתה םירבועש םיאת ,ןכל .ךיפה יתלב אוה ךילהתהו
.םיאת לש רחא גוס תויהלו ןיימתהל םילוכי םניאו ,"ולעננ"ש םינגב
ןוכממ םינעדמה וירבחו (Wilmut) טומליו ןאיא ר"ד רשאכ שחרתה תאזה הבישחב יתוהמ יוניש
עיגהש לשב את וחקל םה .ילוד השבכה תא םלועה ריוואל איבהל וחילצה ,דנלטוקסבש ןילזור
םזינגרואל חתפתהל תלוכי לעב ירבוע את לש דוסיה תונוכת תא ול וריזחהו ,תיפוס תוניימתהל
.ילוד השבכה הרצונ ךכו ,םלש

 ילוד השבכה
השבכ לש ןיטעמ םיאת ואיצוה ,דנלטוקסבש ןילזור ןוכממ ,וירבחו (Wilmut) טומליו ןאיא ר"ד
ןיב ודירפה םירקוחה .הנויריהל ישילשה שילשב התייה ,"טסרוד" עזגמ ,השבכה .םינש 6 תב
בלשב .קלחתהל םיאתל ורשפאש םיאנתב ,המקר תיברתב םתוא ולדיגו ואצוהש םיאתה
;תיקלח הבערהב ולדגי םיאתהש ידכ ,הלידג ימרוגב לד היהש עצמל םיאתה ורבעוה םיוסמ
.המדרת בצמל וסנכנ םיאתהו ,הרצענ םיאתה תקולח הלאה םיאנתב
עזגמ ,תוירופ םישבכ םירקוחה וחקל ,תיברתה יאתב המדרתה בצמ תיירשהל ליבקמב
םרוג הזה ןומרוהה .GnRH - םיניפורטודנוג ררחשמה ןומרוהה תא ןהל וקירזהו "םינפ רוחש"
הקרזהה רחאל תועש 30-כ .ץויבל םימרוג הלאה םינומרוההו תולחשב םינומרוה תשרפהל
,םיניערגה ואצוה ופסאנש תויציבה ןמ .םישבכה לש תויציבה רוניצ ךותמ תויציב םירקוחה ופסא
םרז תרזעב .תיברתב וברתהש םיאתה ןמ ידיאולפיד את ודימצה תאזכ תיציב לכלו
,ידיאולפיד ,דחואמ את רצונו ,תיברתה את ןיבו תיציבה את ןיב יוחיא שחרתה ילמשח
ינש לש יוחיאל קר אל המרג למשחה תכמ .תירפומ יתלב תיציב לש איה ולש המזלפוטיצהש
.רבוע רוצילו קלחתהל ליחתהל תיציבה תא הררוע םג אלא ,םיאתה
לכ ךשמל ,"םינפ רוחש" עזגמ ,תיאקדנופ השבכ לש םחרל וריבעה ורצונש םירבועה תא
תא תיאקדנופה השבכה הטילמה ,1996 ילויב ,םישדוח השיש רחאל .ןויריהה תפוקת
תרגובה השבכה לש םלשומ קתעה איה ילוד השבכהש ,וחיכוה א"נד תוקידב .ילוד השבכה
םאל תיטנג הניחבמ ההז ילודש חיכוהל ידכ .יטנגה רמוחה תא וחקל הנממש ,"טסרוד" עזגמ
לש ןיטעה יאתבו ילוד לש היאתב םייטנג םינמס העברא ויפתושו טומליו וקדב ,תמרותה
םילדבה ואצמנו ,תיאקדנופה םאל האוושהב םג הקדבנ ילוד .םיהז םהש ואצמו ,תמרותה
רצונש םייח לעב לש ההז קתעה לש רוצייה התייה הזה יוסינב הגשוהש ךרדה תצירפ .םייטנג
שארמ תעדל ולכי אל םיירבוע םיאתמ םייח ילעב ולפכש רשאכ .רגוב םייח לעב לש יטמוס אתמ
ילעב לש םהיתונוכת תא שארמ תעדל רשפא ילוד השבכה םע יוסינה זאמ .םהיתונוכת תא
.םילפכשמש םייחה
ורבעש םיאתה ןמ המכב תוחפל יכ םיחיכומ ,םירגוב םיאתמ וטבושש ,םירחא םייח ילעבו ילוד
לש המזלפוטיצה תעפשהב הלטבתה תוניימתההו ,םיכיפה תאז לכב ויה םייונישה ,תוניימתה
יניערגש הדבועל תובישח שי יכ ,םירעשמ ילוד תא וטבישש םירקוחה .תירפומ יתלב תיציב את
הכורא תוהש תיציבה תמזלפוטיצל התייה וז ךרדב .המדרת בצמב םייורש ויה יוסינב םיאתה
-בר ןיערגל אתה ןיערג תא ךופהלו ,רגובה אתב א"נדה לש שדחמ תונכת ךורעל ,לועפל רתוי
חילצהל הלוכי לופכשה תטיש ,םירקוחה תעדל .ףוגה יאת לכ ןיימתהל םילוכי ונממש ,תויורשפא
יוצר לבא ,לופכש ךרוצל םירגובמ םיאת לש םיבר םיגוסב שמתשהל רשפאו םייח לעב לכב
םירצונ םהמש ,תושדחתה רשוכ ילעב רגוב לש םיאתה םה םאה יאת ."םא יאת"ב שמתשהל
תעדל .ןיטעה ןפודב ,לשמל ,ףוגב תומוקמ המכב םיאצמנ הלאכ םא יאת .םיניוממ םיאת
,רירש יאתו בצע יאת :ןוגכ ,םיינוציק הנבמ ייונישב הכורכ םהלש תוניימתההש םיאת ,םירקוחה
.ירשפא וניא תיציבה תמזלפוטיצ ידי לע שדחמ םתונכת יכ ,ןיימתהל ולכוי אל

 תונולשיכו םיישק
קר ,תורפומ תויציב 277 ךותמ .ךומנ היה ןילזור ןוכמב םינעדמה תצובק לש החלצהה רועיש
ןויריהל עיגהל וחילצה תורפומ תויציב 9 קר ןכותמו ,םיינושארה הקולחה יבלש תא וליחתה 30
הרצונ ךכו ,הטלמהה בלשל העיגה תורפומה תויציבה ןמ תחא קר .תיאקדנופ השבכב
.ילוד השבכה
,םיריזח ,םיזע ,תורפ ורצונ הירחא .טובישה תטישב רצונש ןושארה םייחה לעב התייה ילוד
םיטבושמה םייחה ילעבמ םידדוב םיזוחא קר ,םויה דע .םיטבושמ םלוכ ,םיפוקו םירבכע
.םדהו המישנה תכרעמב םימגפ םע םידלונ ,םירקמה תיברמב ,םה םגו ,םלועה ריוואל םיעיגמ
.םתומל ומרגש םימוממ ולבסש םיטבושמ םייח ילעב לע וחוויד תונורחאה םינשב
לש ליגה תא םג השרי איה תונוכתה רתי ןיבש הדבועה איה ילוד השבכה לש תויעבה תחא
"םירכוז" םיטבושמ םירוצי לש ףוגה יאת .ליגרהמ ריהמ בצקב ונקדזה היאת .תיטנגה המא
םליגמ םינקז דימת םה םיטבושמ םירוצי ןכלו ,וחתפתה םה ונממש אתה לש יתימאה וליג תא
.יתימאה
תחוורה הירואיתה ?ולפכוש םה ונממש רוציה לש וליג תא "רוכזל" םיאתה םילוכי ךיא
םעפ לכב ,תאזה הירואיתה יפ לע .םימוזומורכה לש תווצקה םהש ,םירמולטה תא "המישאמ"
םיירקיעה םימרוגה דחא איה םירמולטה תורצקתה .םירצקתמ ולש םירמולטה ,קלחתמ אתש
את ךותמ םיאיצומ רשאכ .קלחתהל דוע לוכי וניא אתה ,יידמ םירצק םירמולטהשכ .הנקזל
לעב לש וליגל םיאתמ םירמולטה ךרוא ,תיציבל םתוא ריבעהל ידכ םימוזומורכה תא והשלכ
תא בשחל ךירצ ,טבושמ רוצי לש ליגה תא בשחל ידכ ,ןכל .םימוזומורכה וחקלנ ונממש םייחה
.ירוקמה הרוהה דלונש זאמ ףלחש ןמזה 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב