גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


?םיטבשמ המ םשל / םייח ילעב טוביש / טוביש / םירמאמ//

?םיטבשמ המ םשל

םיישונא םינובלח רוציי
םירביאל יח "תשורח תיב"
הדחכה תנכסב םיאצמנש םייח ילעב טוביש

 םיישונא םינובלח רוציי
םויה םירצוימ הלאכ םינובלח .תובר תופורת תנכהל ינויח םיישונא םינובלח לש יתוכאלמ רוציי
,רקי הזה רוצייה ךילהת .םיקנוי ינימ לכמ םיחקולש םיאתבו םירמשב ,םיקדייחב שומיש ךות
םייח ילעב לש בלחמ םג קיפהל ןתינ םינובלחה תא .דואמ הנטק וב תרצוימה ןובלחה תומכו
את ןב רבוע לש ןיערגל םדא לש ןג םירידחמ םיסדנוהמה םייחה ילעב תא רצייל ידכ .םיסדנוהמ
יאצאצ ,לשמל ,ךכ .םיאצאצל השרותב רבוע ,רבועה לש םייעבטה םינגה ומכ ,רזה ןגה .דחא
,ןיספירטיטנא-1-אפלא ןובלחה לש תולודג תויומכ רצייל םיכישממ ,יסיירט םשב ,תיטוקס השבכ
-1-אפלא ןובלחה .השבכה לש רבועה יאתל הזה ןובלחל דדוקמה ןגה תא ורידחהש רחאל
לעב לש םינג יונישש איה היעבה .דבכו תואיר לש תוינורכ תולחמב לופיטל שמשמ ןיספירטיטנא
.דרפנב םייח לעב לכב ותוא עצבל ךירצ היה הכ דעו ,דואמ רקי ךילה אוה םייח
ילעב לפכשל ב"הראב וחילצה רשאכ ,1998 רבמבונב השחרתה הזה םוחתב ךרד תצירפ
ליכמש בלח רצייל תולגוסמש םיזע שולש ולפכש םינעדמה ;יטנג יוניש ןכל םדוק ורבעש ,םייח
,םיזעה לופכש .םד ישירק תריצי ענומ הזה ןובלחה .ישונא ןיבמורטיטנא ןובלח לש הלודג תומכ
םייח ילעבב בחרנ שומיש תארקל םינושארה םידעצה דחא אוה (3-ו 2 ,1 הרימ וארקנש)
תא ליזומ םיסדנוהמ םייח ילעב לש לופכש .םדא ינב לש תולחמב לפטל ודעונש תופורת רוצייל
ךילהתה לע שדחמ םעפ לכב רוזחל ךרוצ ןיאש ןוויכמ ,םייח ילעבמ םינובלחה תקפה ךילהת
,םירלוד ינוילימ לש העקשה השורד תוסדנוהמ קשמ תויח רצייל ידכ .תיטנגה הסדנהה לש
,םירקיה םינובלחה רוציי תא דואמ ליזות תוסדנוהמ קשמ תויח לפכשל תורשפא .בר ןמז שורדו
.רקחמלו האופרל םישורדש
תונויסינ 139 .ילוד השבכה תא וטבישש הקינכט התואב ושמתשה ,םיזעה לופכש ךרוצל
זעה תא ולביק הנממו ,תירפומ תיציב רוציל וחילצה 140-ה ןויסינב קרו ולשכנ לופכש
2 הרימ) 1 הרימל תומואת םיזע יתש דוע לפכשל ידכ .1998 רבוטקואב ,1 הרימ ,הנושארה
.דבלב תויציב 92-ל וקקזנ ןכלו ,רתוי תומדקתמ תוטישב ושמתשה ,(3-ו

 םירביאל יח "תשורח תיב"
רשפא היהיש םירביא לש רגאמ רוציל איה םייח ילעב טוביש לש תוירקיעה תורטמה תחא
שדח ןדיע חתפ ,(2000 ץרמב) םיריזח לש חלצומה טובישה .ךרוצה תעב םדא ינבב ליתשהל
הלתשהל רתויב םימיאתמה םה םיריזח ירביא ,תיגולויב הניחבמ .םירביא תולתשה םוחתב
לש הייחדה רועיש ,וזמ הרתי .םדאה ינב לש הלאל םלדוגבו םתרוצב םימוד םה יכ ,םדא ינבב
טוביש ,םינעדמה תעדל .םדא תומורתמ םירביא לש הייחדה רועישמ ךומנ היה ריזחה ירביא
.(דחוימב רומח אוה לארשיבו) םלועב םייקש הלתשהל םירביאב רוסחמל ץק םישי םיריזח
תייחד לש היעב תמייק ןיידע ,הלתשהל םירביאב רוסחמה תייעב לע ורבגתי םא םג לבא
ול תרשפאמ הניאו רז םרוגכ לתשה תא ההזמ לתשומה לש ןוסיחה תכרעמ :רזה לתשה
ןעטמה תא ליתשהל םינעדמה םיסנמ ,לתשה לש הייחדה תייעב תא רותפל ידכ .ףוגב טלקיהל
.הלתשהל רביאה תא וחקי ונממש םייחה לעב לש תיציבה ךותל לתשומה םדאה לש יטנגה
רצייל רשפא ,םיריזח טבשל םגו אתה לש יטנגה רמוחב ברעתהל םילגוסמ םינעדמשכ ,םויה
.םדאה לש ופוגב םהלש םירביא ליתשהל רשפא היהיו ,םדאל ומיאתי תיטנג הניחבמש םיריזח
היהי אלו ,םדאה לש םירביאה םתואל דואמ םימוד ויהי הלאכ םיריזח לש בלהו תוילכה ,דבכה
.םתלתשהל הייחד תבוגת ישונאה ףוגב ררועמש ןגה םהב

 הדחכה תנכסב םיאצמנש םייח ילעב טוביש
ילעב 5,485 םיעיפומ ,עבטב םייח ילעב רומישל ימלועה דוגיאה ץיפמש "המודאה המישר"ב
םלועל בישהל ידכו ,הדחכהמ םירידנ םייח ילעב ליצהל ידכ .הדחכה תנכסב םיאצמנש ,םייח
תייגולונכטב שמתשהל םינעדמ המכ ועיצה ,ינמסטה סיכה באז :ומכ ,ודחכנ רבכש םייח ילעב
טבשל וחילצה םירחא םינעדמ .התוממ טבשל תוסנל הלחה ףא םינעדמ תצובק .טובישה
.רקבב תעגופש םייעמ תלחממ ,םיימוי רובעכ תמ טבושמה ראוגה םלוא ,(ידוה ןוזיב) ראוג
ישבכ .ןולפומ ןיממ רב תשבכ 2001 לירפאב טבשל וחילצה הינידרסב רב תויח תלצהל זכרמב
,םירידנ םייח ילעבל םיבשחנ םה ,םויכ .ןיסירפקבו הקיסרוקב ,הינידרסב םייח ןולפומ ןיממ רבה
הטישב וטביש רבה תשבכ תא .יקוח אל דיצ ללגב ןכו ,וסרהנ םהלש לודיגה יתבש ןוויכמ רקיעב
תועש 18-כ ,תמ םייח לעבמ חקלנ רוקמה את םלוא ,ילוד השבכה לש טובישה תטישל המוד
החקלנש תיציב ךותל וריבעה - א"נדה לכ טעמכ אצמנ ובש - אתה ןיערג תא .ותומ רחאל
ןיב ודחיא ילמשח םרז תועצמאב .הלש ןיערגה תא הנממ ואיצוהש רחאל ,הליגר תיב תשבכמ
הזה ךילהתה לע .הליגר תירפומ תיציב ומכ קלחתהל הלחה תיציבהו ,ןיערגה ןיבו תיציבה
ישבכ עברא לש םחרב םיטבושמה םירבועה תא וליתשה עובש רובעכו ,תויציב 23-ב ורזח
םוי 155 רובעכ .רבועה תא הליפה ןהמ תחאו ,דבלב םישבכ יתשב טלקנ ןויריהה .תיב
.האירב ןולפומ רב תשבכ היינשה השבכה הטילמה
םיצלאנ ,ןולפומ ןיממ רבה תשבכ ומכ ,הדחכה תנכסב םיאצמנש םייח ילעב ליצהל ידכ
םיאיצומש ,את לש ןיערג םיחקול ,הלאכ םירקמב .בורק ןימ לש תיציבב שמתשהל םימעפל
לעב ותואל בורק ןיממ םיחקולש תיציב ךותל ותוא םירידחמו ,הדחכה תנכסבש םייח לעבמ
.הרפ לש תיציבבו ראוגמ אצוהש את לש ןיערגב ושמתשה ראוגה טובישב ,לשמל ךכ .םייח
םג שי ,תאז םע .הדחכה תנכסבש םייחה לעב קפסמ ותואו ,ןיערגב זכורמ א"נדה לכ טעמכ
וטבישש רבה תשבכ ,ךכיפל .ינוירדנוכוטימה א"נדה אוהו ,תיציבב ראשנש ,ןיערגל ץוחמ א"נד
ויהי הזה בולישל םא םיעדוי אל ןיידעו ,תיב תשבכ טעמ םע רב תשבכ לש בוליש םצעב איה
.קוחרה חווטב ןהשלכ תועפשה
תואצמנש תודנפה תא ליצהל שאונ ץמאמב ,טובישה ןויערב "םיעשעתשמ" םיניס םינעדמ
שמתשהל ולכוי םא קר חילצהל יושע טוביש תועצמאב תודנפה רומיש .הדחכה תנכסב םויה
.תיאקדנופ םאכ שמשי רשא ,רוחשה בודה תמגודכ ,תיטנג הניחבמ םהל בורקש םייח לעבב
שמשל לוכיש רחא םייח לעב ןיא יכ ,םילודג םניא וז הטיש לש החלצהה ייוכיס ,םינעדמ ירבדל
רשאמ קזנ רתוי ךכב היהי ,חילצי טובישה םא םגש ,םירובס םיבר םינעדמ .תיאקדנופ םאכ
לצא םינגה רגאמ תא תמצמצמ איהו ,תינימ-לא הייבר איה טובישה תקינכטש םושמ ,תלעות
םילעופה םיפוגה יכ דע ,רומח הכ אוה םלועב תודנפה בצמ לבא .טבושמה םייחה לעב
ינב טוביש לע הרסאש ,םיעדמל תיניסה הימדקאה וליפא .לוכה טעמכ תוסנל םינכומ םתלצהל
תא הריסה ,םיחמצו םייח ילעב טובישב תונומטה תויתביבסה תונכסה ינפמ הריהזהו םדא
.תודנפל רושקה לכב התודגנתה
?דחכנש ןימ טבשל ןתינ םאה
היהיש ובשח םינעדמ .המלש טעמכ התוממ תפוג ,ריביס תוברעב ,הצלוח 1999 רבוטקואב
םינשב ולגתהש ,תורחא תותוממ לשו התוממה לש א"נדה תוקידבמ לבא ,התוא טבשל רשפא
רשפא-יאו עטוקמ היה תותוממה לש א"נדה .ירשפא וניא טובישה יכ ררבתה ,תונורחאה
.טוביש יכרוצל וב שמתשהל
זאמ רמשנ ופוגש ,ינמסט רמנ לש רוגמ הבוט תוכיאב א"נד קיפהל וחילצה ,הילרטסואב
טוביש תועצמאב .1936 תוביבסב דחכנש םייח לעב אוה ,(סיכה באז) ינמסטה רמנה .1866
תירקיעה היעבה .תיעבטה ותביבסל ינמסטה רמנה תא ריזחהל םיווקמ ,רוג ותוא לש םיאת
ולש הבקנל רשפאת ינמסטה רמנל ותברקש םייח לעב ףא ןיאש איה םירקוחה ינפב תדמועש
םיאתיש םייח לעב אצמיי םא םגש ,םירובס םינעדמה .טבושיש רבועל תיאקדנופ םאכ שמשל
ורשפאי ,םלועב םויכ םיררושה ,םייתביבסה םיאנתה םא רורב אל ,תיאקדנופ םאכ שמשל
,יטנגה רקחמב הקיתא ןעמל ןוגראה .םיינמסט םירמנ לש יתועמשמ רפסמל לודיג תיב רוציל
ןמ לבקתיש המ" יכ ןעוט ןוגראה להנמ .ודחכנש םינימ שדחמ רוציל המגמה ינפמ ריהזמ
."תויח ןגב וייח תא הלבי אוהו ,הייברל גוז תב וא ןב אלל םייח לעב היהי טובישה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב