גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


םיישונא םירבוע טוביש / םדא טוביש / טוביש / םירמאמ//

םיישונא םירבוע טוביש

ישונא רבוע לש ןושאר טוביש
עזג יאת תקפה ךרוצל םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה טובישל הרושקה תירסומה המלידה
2009 לירפא ,ץראה , םירבוע 14 יתטביש : ןעדמ ? ןורחאה ובאטה רבשנ םאה

 ישונא רבוע לש ןושאר טוביש
הז םיהז םיקתועה לכ .םייח ילעב לש םיבר םיקתוע רצייל תרשפאמש הקינכט אוה טובישה
ושמתשה תאזה הקינכטה החתופש זאמ .וטבוש ונממש רוקמל םיהזו ,תיטנג הניחבמ הזל
תיגולונכטויב הרבח לש תודבעמב וטביש 2001 רבמבונב לבא .םייח ילעב טבשל ידכ קר הב
םיאת ילעב ויהש ,םירבוע ינש ורצונ הזה טובישה ןמ .ןושארה ישונאה רבועה תא ב"הראב
תימשר העדוהב .חתפתהל ךישמהל וחילצה אלו תועש המכ ודרש םירבועה .דבלב םידחא
יוסינה ;רגוב םדא היהיש דע ולדגלו רבוע רוציל הנווכ התייה אלש רמאנ ,הרבחה המסרפש
.עזג יאת תקפה ךרוצל םיטבושמ םירבוע רוציל םתרטמש ,םייוסינ תרדסמ קלחכ עצבתה
תויוליעפל "םיחמתמ"ו םיניימתמ הלאה םיאתה .ףוגה לש רוקמה יאת םה םיירבוע עזג יאת
המקר לכל ןיימתהל םילוכיש םיאת םהמ רוצילו ,לדגל רשפא עזגה יאת תא .ףוגב תודחוימ
ליתשהלו ,בלבל יאת ,לשמל ,לבקל ולכוי עזג יאת תקפה ידי לעש םיווקמ םינעדמה .איהש
בלבלה יאת םוקמב ןילוסניא רצייל ולכוי הלאה םיאתה .תרכוס ילוח לש בלבלב םתוא
תלתשהב ךרוצה לע תונעל ףא לכות עזג יאת תרדחהש ןכתיי .רצייל וקיספהש ,םיירוקמה
.והשלכ רביא תלתשהל םיניתממש םישנאה לש תוומה ירקמ רפסמ תא םצמצת ךכו ,םירביא
גוויס לש םינגיטנאה תא םג ,תיטנג הסדנה תועצמאב ,"הדימ יפל רופתל" רשפא היהי ,דיתעב
םירביאה לש וא םיאתה לש הייחד עונמל ךכו ,לבקמה הלוחה לש גוסל םאתהב ,תומקרה
.םילתשומה
ידי לע השענ ,תיאקירמאה הרבחה לש תודבעמב השענש ,ישונאה רבועה לש טובישה
ידי לע ומרתנש תויציב לש המורתו ,היוסח הראשנ םתוהזש םישנאמ רוע יאת לש המורת
וקירזה ,ץויב לכב ,תויציבה רפסמ תא לידגהל ידכ .םינותיעב ומסרופש תועדומל ונענש ,םישנ
לכ ךותל רוע את וריבעה ,ןהלש ןיערגה תא תויציבה ךותמ ואיצוהש רחאל .םינומרוה םישנל
תא לבקל וחילצהש דע תויציב 71 ואיצוה ,תויציבה תא םורתל ומיכסהש םישנה עבשמ .תיציב
בלשל דע חתפתהל וכישמהש םירבוע ינש לבקל וחילצה לוכה ךסב .ןושארה טבושמה רבועה
אל הלאה םירבועה ינש .םיאת 6 - רחאלו םיאת 4 ויה םהמ דחאל ;"רבוע םורט" ארקנש
םדאה לש יטנג קתעה היה הזכ רבוע לכ .הזה ינושארה בלשל רבעמ חתפתהל וכישמה
(השיא וא רבג) םרותהו תיציבה תא המרתש םאה אופא ויה "וירוה" .רועה את תא םרתש
.רועה את תא םרתש
וכישמה אל םירבועהש הדבועהש םינעוט ,תיאקירמא הרבח התואל םירושק םניאש ,םינעדמ
את תקרזהל תיציבה לש הבוגת אלא ,הניקת תוחתפתה םש התייה אלש החיכומ חתפתהל
,תאז תמועל .םוסרפ גישהלו בל תמושת ךושמל ידכ קר םסרפתה רקחמה ,םתנעטל .רועה
םהיאצממ תא םסרפל וזרדזה הללגבש תוביסה תחא יכ ,ורמא טובישה תא ועציבש םינעדמה
רוסאיו קוחל ץוחמ םיטובישה תא יאקירמאה סרגנוקה איצוי בורקה דיתעבש ששחה איה
.הזה םוחתב תוליעפ לכ עצבל

 עזג יאת תקפה ךרוצל םיישונא םירבוע טוביש
טובישב שומיש שרופמב רסוא קוחה .םדא ינב טבשל רסואש קוח לארשיב רשוא 1998-ב
וניא קוחה ,תאז םע .תורגבל דע ותוא לדגלו ישונא רבוע טבשל רוסא :רמולכ ,הייברל ףילחתכ
לש ותושארב ,םיעדמל תימואלה הימדקאה לש הדעו .עזג יאת תקפה ךרוצל טוביש רסוא
הדעווה תצלמה יפל .תומוד תוצלמה השיגהו אשונה תא הקדב ,ןמצייו ןוכממ לבר לשימ 'פורפ
קר שמתשהל רתומ היהי םירבועבו ,םהייחל 14-ה םויל דע םלדגלו םירבוע טבשל רתומ היהי
.עזג יאת תקפה ךרוצל
םיאתה תא .דואמ םיריעצ םירבועב קר םימייק םהו ,םינייפאמ ירסח םיאת םה עזגה יאת
.ףוגבש םינושה םיאתה יגוסל םתוחתפתה תא ןווכלו ,הדבעמ תויחולצל ריבעהל ןתינ הלאה
הכ דע ושענש םירקחמה .הלתשהל תומקר לש רגאמכ שמתשהל רשפא היהי הלאכ םיאתב
תומוגפ תומקר שודיחל םהב שמתשהל רשפא היהי דיתעבש הווקת םיררועמ עזג יאת לע
תולחמב םילוח לש םהיתוחומב ולתשויש בצע יאת םהמ רוציל ולכוי ,לשמל ,ךכ .תולחמ יופירלו
םילוח לצא ולתשויש דבכ יאת וא ,תרכוס ילוח לצא ולתשויש בלבל יאת וא ,ןוסניקרפ ומכ ,תוינווינ
חתפתהל םירומאש םירבועה תא דימשהל ךירצ ,עזג יאת קיפהל ידכ ,םלואו .דבכ תלחמב
.עזג יאת לע רקחמה ךשמה יבגל ףירח יכרע חוכיו להנתמ ,ןכלו .םהמ
ינש לע הצילמה ,םיעדמל תימואלה הימדקאה לש הקיתאויב םוחתב תצעיימה הדעווה
ילופיט תרגסמב םירצונש ,םיאפקומ םירבוע אוה דחא רוקמ .םיירבוע עזג יאת תקפהל תורוקמ
הממ רתוי הברה ,םירבוע לש לודג רפסמ ,ללכ ךרדב ,רצונ הלאכ םילופיטב .הנחבמ תיירפה
םירבועב שומיש השענ אל לופיטה םייתסמש רחאל .םחרב הלתשהל ,רבד לש ופוסב שורדש
יאתל רחא רוקמ .םתוא םורתל גוזה ינב תמכסהב הנתומ הלאכ םירבועב שומישה .םיראשנש
- "יאופר טוביש" ארקנ העיצמ הדעווהש טובישה .םדא ירבוע לש (טוביש) יטנג לופכש אוה עזג
ןמ עזג יאת קיפהל רתומ היהי הדעווה תוצלמה יפל .דבלב יאופר רקחמ תורטמל טוביש
רבעמ רבועה לודיג תא ךישמהל רוסא היהי לבא ,תאזה טובישה תטישב ולדגיש םירבועה
.םדא ינב לופכשל יעצמאכ וא תוירופ תויעבב לופיטל יעצמאכ שמשל לכוי אל טובישה .םוי 14-ל
תואירבה ןוגרא :ומכ ,םינוש םיפוגו ,קוחב רוסא טובישה הפוריא תונידממ המכבו ב"הראב םג
תא רסואש קוח .םדא ינב טבשל תונויסינ םיעיקומ ,יפוריאה דוחיאהו ם"ואה לש ימלועה
ךלהמב .2001 ילוי שדוח ףוסב ,יאקירמאה םירחבנה תיבב םוצע בורב רשוא ישונאה טובישה
,תואטיסרבינוא יגיצנו רקחמ תודבעמ יגיצנ םירחבנה תיב תדעו ינפב ועיפוה קוחה לע םינוידה
לשממה יגיצנו רסומל םיחמומ םלואו .תושק תויאופר תויעב רותפל לוכי טובישה יכ ונעטש
אל םימיה תוברבש ידכ ,הצרפ לכ רוגסלו טובישה תא עונמל שי יכ ונעט הדעווה ינפב ועיפוהש
.אלמ ישונא טוביש לש בצמ רצוויי
קוחה .גוס לכמ יטנג לופכשו טוביש דגנ הפיקת תוינידמ ב"הרא תטקונ ,רומאה קוחה אלל םג
תא רבע רבכש ,רחא קוח .ישונא טוביש תולועפ עצבל יטרפ םדא וא הדבעמ לכ לע רסוא ל"נה
יאקירמאה םיסמה םלשמ יפסכמ ןממל הלשממה לע רסוא ,אישנה ידי לע םתחנו םיכילהה לכ
םיקוקזש םירקחמב רבודמש ןוויכמ .אשונב רקחמ לכו ישונא טובישב הרושקש הלועפ לכ
טוביש ירקחמ עוציב לע םייקה קוחה השקמ ,יתלשממ עויס אלל גישהל השק ותואו בר ןומימל
.ב"הראב
ןמ םינרקס ראש לשו םיאנותיע לש ,םינעדמ לש תדמתמ "לגרל היילע" תמייקתמ ,לארשיבו
לש תמדקתמה התשיגמ תינהנ לארשי .םיירבוע עזג יאת רקחב תוקסועש תודבעמל םלועה
רבועה היפלש ,הכלהה תשיג םגו ךכל סיסבה ןה ,"אפרי אפר" :םילימ יתש .אשונל תודהיה
בלשב .םירקחמ וב עצבל העינמ לכ ןיא ךכיפלו ,היח תושי בשחנ ונניא םחרב ותלתשה םרטב
ישונא רוקממ םיירבוע עזג יאת לע םייעדמה םימוסרפה ללכמ 80% ,(2002 רבמטפס) הז
.םיילארשי םינעדמ ידיב םיבתכנ

 ישונאה טובישל הרושקה תירסומה המלידה
יובירל יופיר ןיב הנחבה
תויהת הלעמ ,טובישה תייגולונכטב שומישה דגנו דעב ,םינש המכ הז להנתמש חוכיווה
דומעי םירוה גוז ובש שיחרת םיניימדמ םיטסימיטפוא .ןתוא רתופ וניאו תובר תוירסומ תומלידו
החד ופוג ;וחילצה אל םצע חומ וב ליתשהל תונויסינה לכ .ןטרסמ ססוגה םנב לומ םינוא רסח
ךילהת רחאלו ,םימיכסמ םירוהה .הלוחה םנב תא לפכשל אוה ןורחאה יוכיסה .םילתשה תא
רחאל .הלוחה חאה לש ופוגב הלתשהל םיאתמ ולש םצעה חומ רשא אירב דלי רצונ םיאתמ
םינב ינש םירוהל שי ,ססוג ןב םוקמב ,הזה שיחרתה יפל .ןטרסהמ אפרנ דליה הלתשהה
רלטיה ףלודא לש גוסהמ םישנא ובש שיחרת םיניימדמ ,םתמועל ,םיטסימיספה .םיאירב
יהכ ,המחלמ יבאת םילייח ינוילימ םילפכשמ םה המישמה ךרוצל .םלועה תא שובכל םיטילחמ
.םתורמל ורוסיש ,ןופצמ ירסח ,םישוח
טובישו יוביר ךרוצל טוביש :טוביש יגוס ינש ןיב םיניחבמ ,םימיוסמ םינקיתא םג ומכ ,םינעדמ
םהמש םיישונא םיאת רצייל דעונ ינשה גוסה וליאו ,םידלי רצייל דעונ ןושארה גוסה .יופיר ךרוצל
תיברעמה תיטסינמוהה הרבחה לש םיגשומב .תולחמ יופירל עזג יאת לבקל רשפא היהי
םירבועה תא וטביש רשאכ .ינשה גוסה ןמ טובישה תא ,תירסומ הניחבמ ,קידצהל ילוא רשפא
אוהש הנעטב טובישה עצבמ תא וקידצה םה ,תיאקירמאה הרבחב ,םינושארה םיישונאה
רצווייש תורשפא לכ עונמל ידכ םיעצמאה לכב וטקנ םה ,םתנעטל .עזג יאת תקפהל קר דעונ
לע ךומסל וכרטצי דימת יכ ,רבד החיטבמ הניא תאז הנעט ,םלואו .ישונא רוציי עזגה יאתמ
.שמתשמה לש ותוניגה
?תיגולונכט תוחתפתה לע רתוול םאה
.היגולונכטב הערל שומיש עונמל ידכ תיעדמ המדק לע רתוול ךירצ םא םילאוש םיבר םינעדמ
ךירצ ,היגולונכטב שומישה לע טולשל רשפא היהי אלו ליאוהש רמאיש ימ שי תאזכ הלאש לע
ילעבב םינושארה םייוסינה תא ולחהש עגרמש םירחא ורמאי םתמועל .החותיפ תא עונמל
,הנושארה הנחבמה תקונית לש התדיל םג .רוחאל לגלגה תא ריזחהל ןתינ אל רבכ ,םייח
ןושארה בלשה והזש ,זא ורמא .םישק םייתא םיחוכיו הררוע ,1978 תנשב ,ןוארב זיאול
ורמא .תורחא תונוכת אללו תומיוסמ תונוכת ילעב ויהיש תוקונית ,הנמזה יפ לע תוקונית תריציב
תודוס תא חנעפל תוסנל קיספהל ךירצ ,ללכבו ,יתחפשמה אתה הנבמ תא לסחי רבדהש
תעייסמ איה םויכו הללכתשה היגולונכטה ,זאמ .האירבה יכילהתב תוברעתהמ ענמהלו םייחה
.םידלי תדלל םישקתמ תויאופר תויעב ללגבש םיבר םישנאל
הקיטנגה םוחתב עדמה לש האבה תוחתפתהה ."קלקלחה ןורדמה" ינפמ ששחה םייק דימת
,תומיוסמ תונוכת רצייל תלוכיה - תיטנגה הסדנהה התייה ,הנחבמה תוקונית רחאל ,תישונאה
שומיש לע רבדמ תיטנג הסדנהב קסועש ימ םג םלואו .הנחבמה תוירפה ידגנתמ וששחש יפכ
.יופיר תורטמל קר תאזה היגולונכטב
םדא ינב טוביש דגנ םינועיט
ינפמ תוששחה תא רתיה ןיב םילעמ םדא ינב לש םייטנג םילופכש תריציל םידגנתמש םיחמומ
,םייח ילעב לופכשב ועריאש תועפות לע םיכמתסמ םה .םייוסינה ךלהמב תוירשפא תולקת
םייחה ילעבב ולגתהש תויעבה .םתומל ומרגש םימוממ ולבס ולפכושש םייח ילעב רשאכ
.ןוסיחה תכרעמב םימגפו תואירב תויעב ,בלב םידלומ םימומ ,יתוחתפתה רוגיפ ויה םיטבושמה
ךילהת ,םינעדמ תעדל .םדא ינב טבשלמ עיתרהל ידכ ןהב שיש ךכ לכ תורומח תויעבה
יתלב תויעב רוציל תולוכי הלאה תויועטה .םינגה לש יוטיבב תויארקא תויועט םורגל לוכי טובישה
בלשב םתעפשה תא ךירעהל ןתינ אלש םייתרבח םייוניש וליפאו בר ישונא לבס םורגלו ,תויופצ
.הזה
יפל .עבטב וא האירבב תוברעתהל םיסחייתמ םדא ינב טוביש דגנ םיעמשנש םירחא םינועיט
תרגסמב עוגפל לולע טובישה .םייחה תשודקב העיגפ הווהמ לופכשה הזה ןועיטה
וררועתי טובישה תועצמאב םידלי ורצוויי םא .תורוהה דמעמב עוגפלו תלבוקמה תיתחפשמה
יסחי וא ,דליו הרוה יסחי ויהי טבושמה רוצייה ןיבו ירוקמה אתה לעב ןיב םאה :ןוגכ ,תויעב המכ
אתה םרות אוה הרוהה םאה - םיינש וא דחא יגולויב הרוה שי טבושמה דליל םאה ?םימואת
?טובישל אתה תא וחקל ונממש ןבה תא ורציש םירוה גוז ותוא וא ,ירוקמה
איה םאהש - ילארשיה קוחה השועש יפכ - עובקלו המ תדימב הלאשה תא ףוקעל רשפא
תרשפאמה היגולונכטה חתפתת רשאכ הרקי המ לבא .ןויריהה תא המחרב האשנש השיאה
לבא ,ינוידב שיחרת הארנ הז עגרכ ?םחרב אל ,הדבעמב חתפתהל טבושמה רוציל
.דחוימב קוחר הארנ וניא אוה תיגולונכטה תוחתפתהה לש בצקב בשחתהב
רתוול רוסא ,םתעדל ,םינוכיס הברה הבוחב תאשונ טובישה לש היגולונכטה ,םינטפשמ תעדל
תדוקנ .המדקה םע תודדומתהב דעצ דעצ תכלל ךירצו ,יעדמו יפוסוליפ ,יתד ,יתא ןויד לע
ןתינ היהי אל ,םיקנויב יטנג לופכש עצובש רחאלש ןובשחב איבהל הכירצ הזכ ןוידל אצומה
,תטלחומ הרוצב תיעדמ תוחתפתה עונמל ןתינ אלש דמלמ ןויסינה .םדא ינבב טוביש עונמל
.תיעדמה תונרקסה תא םוסחל רשפא יאו שדח עדי דוע רובצל ןוצרה תא םולבל ןתינ אלו
לש הערל לוצינ לש ןוכיסה תא ןיטקהל רשפא המיאתמ הקיקחו תירוביצ המכסה ידי לע ,םלואו
.עדיה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב