גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


ישונאה םונגה לש ףוצירו יופימ / ישונאה םונגה טקיורפ / ישונאה םונגה / םירמאמ//

ישונאה םונגה לש ףוצירו יופימ

ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
ישונאה םונגה יופימ
יטנג יופימ
ישונאה םונגה לש תיטנג הפמ
?יסיפ יופימ ךירצ המל
יסיפ יופימ לש תוטיש
ישונאה םונגה לש יסיפהו יטנגה יופימב םיבלש
ישונאה םונגה ףוצירל תוטיש
ךורא דחא ףצרל םירצקה םיפצרה רודיס - שדחמ הבכרה
ישונאה םונגה ףוצירב םיבלש

 ישונאה םונגה
ןיערגב אצמנ םונגה .םיאתה יניערגב ובורב זכורמ םונגהו ,םיאת ידראילימ ופוגב שי םדא לכל
לש םלש רגאמ םצעב איה א"נד תלוקלומ לכ .ןיטמורכ יורקה םינובלחו א"נד לש סקלפמוקכ
לע וא םיוסמ דוקפת לע יארחאש ,הזכ ףצר לכ .םיסיסב לש יפיצפס ףצרב אצמנש עדימ
םויה .םיפלא תואמ - רחאבו ,םיסיסב תואמ תויהל םילוכי דחא ןגב .ןג ארקנ ,תמיוסמ הנוכת
(3,000,000,000) דראילימ 3-כמ בכרומש ,םונגה ןמ םועז קלח קר םיווהמ םינגהש ,עודי
.םיסיסב
,סחדנו ץווכתמ ןיטמורכה ,תמלענו תססומתמ ןיערגה תפטעמ ,קלחתהל ליחתמ את רשאכ
םה הלא ;ןיטמורכ לש תוקדוהמו תוזורא תוליבח ןיעמ ,םיכראומ םיפוג םיעיפומ ומוקמבו
לש בלשב ,םימוזומורכב ןגרואמ םיטוירקואאה םירוציה לכ לש יניערגה םונגה .םימוזומורכה
םיטוירקואא םירוצי לש םימונגה תא ןייפאל עייסמ םימוזומורכב םונגה ןוגרא .אתה תקולח
םיהכ בחור יספ לש םגד הלגתמש ןפואב עובצל רשפא םימוזומורכה תא .םתוא תופמלו
םוקימ יפל ,ולדוג יפל ההוזמ םוזומורכ לכ .םוזומורכה לכ ךרואל ,ןיגוריסל םיעיפומה ,םיריהבו
ותוא ןייפאמש ,ולש םינג ךרעמ שי םוזומורכ לכל .ול םיינייפואה םיספה יפלו ולש רמורטנצה
אתב ,12 םוזומורכ לש הכוראה עורזב ,2 ספב ,לשמל ,אצמנש ןג .אתל אתמ הנתשמ וניאו
.רוצי ותוא לש ופוגב רחא אתב םג ,12 םוזומורכב רוזא ותואב קוידב אצמנ ,םיוסמ
םהבש ,םימוזומורכ לש תוגוז 22 .םימוזומורכ 46 שי ,ןימה יאתמ דבל ,םדאה יאתמ את לכב
םינג םיארקנ םהב םייוצמה םינגה ,ןכל .םימוזוטוא םיארקנ םהו ,םיהז דימת גוזה ינב ינש
.Y םוזומורכו X םוזומורכ םיארקנ םהו ,ןימה ימוזומורכ גוז אוה ףסונה גוזה .םיימוזוטוא

 ישונאה םונגה טקיורפ
תעיבקל טקיורפה :עדמה תודלותב רתויב םילודגה םיטקיורפה דחא ךרדל אצי 1990 תנשב
תשולש לש ףצרה תא ףושחל התייה טקיורפה תרטמ .ישונאה םונגה לש אלמה ףצרה
ןתיי ,ףצרה חונעפ יכ התייה החנהה .םדאה לש םונגה תא םיביכרמה םיסיסבה דראילימ
רשפאי הזכ עדימ .ונפוגבש םינובלחה יפלא תורשעמ דחא לכ תריציל "תוארוה רפס" ונידיב
רשפאיו תולחמה תווהתה ןפוא תא חנעפל רוזעי ,תולחמ תמירגל םיארחאש םינג רתאל
םינובלחה לש לודגה ןווגמה תרכה ,ךכל רבעמ ךא .תולחמב לופיטל םיעצמא חתפל
תוחתפתהה ךילהת :ןוגכ ,םיבר םיכילהת תנבהב ונתוא םדקת םייחה יכילהתב םיפתתשמה
תופמל התייה טקיורפה לש תפסונ הרטמ .תינטרסה הרמתההו תונקדזהה ךילהת ,תירבועה
.םירחא םימזינגרוא לש םימונגה תא
,יאקירמאה סרגנוקה ינפב ןוסטוו סמיי'ג עיפוה 1987 יאמב רשאכ ,ב"הראב ליחתה טקיורפה
לבונ סרפב ותעשב הכז ןוסטוו .טקיורפה תא ליחתהל ידכ רלוד ןוילימ 200 לש ביצקת שקיבו
ךות םונגה תא חנעפל התייה תירוקמה תינכתה .א"נדה לש לופכה לילסה הנבמ חונעפ לע
דחא לכ רובע דחא רלוד) םירלוד דראילימ 3 לש תולעב ,2005 תנש דע ומייסלו ,הנש 15
.יידמ רקיו ינתפאש טקיורפה יכ ונעט םינעדמ המכו סרגנוקה ישנאמ המכ .(א"נדה יסיסבמ
רשיא סרגנוקה תאז תורמל .2005 תנש דע םלשה ףצרה תא תוהזל ןטק יוכיס םייק ,םתנעטל
.ביצקתה תא
לש הדובעה יסופד תא תיתוהמ התניש ,1990 תנשב ,טקיורפה תליחת לע תימשרה הזרכהה
ללגבו ,םהלש יפיצפסה רקחמל תויטנוולר ילעב א"נד יפצר םינעדמה וחנעפ זא דע .םינעדמה
תא הכפה טקיורפה לע הזרכהה .וחנעפש עדימה לע תואנקב ורמש םה ,תיעדמה תורחתה
רקיע .ןהיניב לארשיו ,תונידמ 50 תופתתשמ טקיורפב .ימלוע ללכ רקחמל א"נדה חונעפ
םינעדמה לכ ,םוי ידמ לבא ,הילגנאבו ב"הראב תואטיסרבינוא 5-ב תישענ חונעפה תדובע
לש רגאמ הווהמ הזה םינותנה סיסב .טנרטניאבש ירוביצה םינותנה סיסבב םיפצר םידיקפמ
תירקיעה הרטמה .םירחא םימזינגרוא לש םימונגבו ישונאה םונגב םיחנעופמה םיפצרה לכ
שדוחל 26-ב .וב ץופחיש ימ לכ תושרל דומעיש ,םונגה לש ףצרה תא לבקל איה טקיורפה לש
שארו ןוטנילק ליב ,ב"הרא אישנ ועידוה ,רעושמה םויסה ינפל םינש שמח ,2000 תנש ינוי
ןוטנילק אישנה .המלשוה םונגה ףוציר לש תימלוגה הטויטה יכ ,ריילב ינוט ,הינטירב תלשממ
."םייחה תא רצי םיהולא הבש הפשה תא םידמול ונא םויה" :זירכה
?תעדיה
טקיורפל סיסבה ויהש םימדוק םירקחמ אלל עצבתהל לוכי היה אל םונגה יופימ יכ ,ןייצל שי
ולביקש םינעדמ לש לודגה רפסמה דיעי הלאה םירקחמה לש םתובישח לע .הזה םישרמה
:םהיתודובע לע לבונ סרפ
א"נדה הנבמ יוליג לע - סניקליוו קירק ,ןוסטוו - 1962
יטנגה דוקה לש תועמשמה רבסה לע - ילוהו הנרוק ,גרבנרינ - 1968
הלבגהה ימיזנא יוליג לע - סנתנו תימס ,רברא - 1978
א"נדה תלוקלומב םידיטואלקונה ףצר תעיבקל תוטישה חותיפ לע - טרבליגו רגנס - 1980
םינג טובישל תונושארה תוטישה חותיפ לע - גרב - 1980
םינג תוהזל הרטמב יטנניבמוקר א"נד לש תוקינכטב שומיש לע - סומרוו פושיב - 1989
ןטרסל םירושקה          
םינגה לש לצופמה הנבמהו ,א"נר לש רובחשה ךילהת יוליג לע - סטרבורו פרש - 1993
PCR תטיש ןהיניב ,תונוש תוירלוקלומ תוטיש חותיפ לע - תימסו סילומ - 1993

 ישונאה םונגה יופימ
,םיסיסב דראילימ 3-כ אוה םדאב וכרואש ,ולוכ םונגה ךותב םיסיסב יפלא לש ךרואב ןג שופיח
ידכ .לארשי תנידמ לכ לש החטשב סינט רודכ שופיח וא ,תחש תמרעב טחמ שופיח ומכ אוה
אצמתהל ידכ הפמל םיקוקזש יפכ קוידב ,םונגה לש הפמ השורד םדאה לש םונגב אצמתהל
.ונל תרכומ הניאש ץראב
:םיבלש השולשב התשענ םדאה לש םונגה יופימ לע הדובעה
לשו םינג לש יסחיה םוקימה לע תדמלמש ,םונגה לש תיטנג הפמ תיינב - יטנג יופימ .1
.תיטנג הזיחאת לע תססובמ הפמה ;םירחא םייטנג םינמס
לש םיעודי םיפצרל סחיב םינג תמקממה ,םונגה לש תיסיפ הפמ תיינב - יסיפ יופימ .2
.םונגה ךרואל ךרד ינויצכ םישמשמה םינמס םה הלאכ םיפצר ;םיסיסב
.םונגב םיסיסבה לכ לש ףצרה תעיבק - ףוציר .3
תא וקיפה םדה תומיגדמו ,םידחא םישנאמ םד תומיגד וחקלנ ישונאה םונגה תא תופמל ידכ
ןיב םילידבמה םיפצרה .ולש םיפצרה ןמ 99.8%-כב ההז םדא ינב לש א"נדה .יופימל א"נדה
ריהב ןיב לדבהה ןומט הלא םיפצרב .רתויב םייתועמשמ םה ,(םונגה ןמ 0.2%-כ) םדאל םדא
םדא אופא גצימ וניא םונגה טקיורפ .הלוחל אירב ןיב םג םימעפלו ךומנל הובג ןיב ,ההכל
.ישונאה םונגה לש תיללכ הנומת ןתונ אוה ;םיוסמ

 יטנג יופימ
תיפרגואיג הפמב .םונגב םידחוימ םינויפא לש םוקימה תא תוארהל הכירצ תיטנג הפמ
תיטנגה הפמב וליאו ,םירה וא ,םיכרד ,תורהנ :ומכ ,ףונה לש םיטלוב םיביכרמ םה םינויפאה
דוק אלל א"נד לש עטקמ וא ןג תויהל לוכי יטנג ןמס .א"נד ינמס - םייטנג םינמס םה םינויפאה
אוהו ,א"נדב םיסיסב ףצר אוה יטנג ןמס .ולש השרוהה םגד רחא בוקעל ןתינש ,יתועמשמ
תויצטומ לש האצות אוה היסולכואב םזיפרומילופה .היסולכואב םינוש םיטרפ לצא הנוש
דוע ופסונ םהילאו ,םינג ויה יטנגה יופימב ושמישש םינושארה םינמסה .א"נדב ושחרתהש
:רמאמ ואר ,םונג יופימל םינמס לע) .םיפ"ינסו םינייוול-ורקימ ,םינייוול-ינימ ,םיפ"לפר :םינמס
(.תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש :אשונב ,"םיירלוקלומ םיטנג םינמס"
קחרמה .םוזומורכה ךרואל םייטנגה םינמסה לש יסחיה םוקימה תא הארמ תיטנג הפמ
.םהיניב לחש ףולחשה תוחיכש יפל עבקנ (םירחא םינמס ינש ןיב וא) םינג ינש לכ ןיב יסחיה
.תודיטמורכ יתש לכ ןיב ,םוזומורכה ךרואל םוקמ לכב ףולחש שחרתהל לוכי הזוימה ךלהמב
שחרתיש תורבתסהה ,יארקא אוה םוזומורכה ךרואל ףולחשה תודוקנ לש םוקימהו ליאוה
ןיבש קחרמב היולת (םימיוסמ םינג ינש ןיב וא) םוזומורכב תומיוסמ תודוקנ יתש ןיב ףולחש
,קיסהל ןתינ ןאכמ .רתוי הקזח םהיניב הזיחאתה ,הזל הז רתוי םיבורק םינגהש לככ .תודוקנה
םינג ןיב ףולחשה תוחיכש רשאמ רתוי ההובג היהת ,םיקוחר םינג ןיב ףולחשה תוחיכשש
.םיבורק
תוגלפתמ ,םזיפרומילופ שי ןהבש ,תונוכת יתש םא תולגל רשפא ,תואלכה תינכת תרזעב
הזיחאתב תואצמנ תונוכתה יתש :רמולכ ,םיאצאצה לא דחי רובעל תוטונ ןהש וא תיארקא
םימוזומורכ תופמ ובכרוה ,םיאצאצ תובבר תקידבו תואלכה יפלא לש תואצות ךמס לע .תיטנג
םתייטנ תא תוראתמ ןהש רחאמ הזיחאת תופמ םיארוק הלאה תופמל .םינוש םימזינגרוא לש
תודיחיב דדמנ (םינמס וא) םינג ינש ןיב קחרמה ,הזיחאת תפמב .הזב הז זחאיהל םינג לש
יתש ןיב תיטנג היצניבמוקר רבע םיאצאצה לכ ךסמ דחא זוחא רשאכ .(cM) ןגרומיטנס לש
ןגרומיטנס וא ,תחא "הפמ תדיחי" אוה הלאה תונוכתל םייארחאה םינגה ןיב קחרמה ,תונוכת
,השרותב דחי ורבעי םינמס ינשש 99% לש תורבתסה שי רשאכ :תורחא םילימבו .דחא
,ןגרומיטנס 3,000 אוה םדאב םונגה לדוג .1cM אוה םינמסה ינש ןיב יטנגה קחרמה
עצוממב המוד םדאב דחא ןגרומיטנס לש יטנג קחרמ .ןגרומיטנס 1,200-כ אוה היינבגעבו
.1Mb -םיסיסב תוגוז ןוילימ לש יסיפ קחרמל

 ישונאה םונגה לש תיטנג הפמ
ןכלו ,םייח ילעבב וא םיחמצב השענ רבדהש יפכ ,תונווכמ תואלכה ךורעל ןתינ אל םדא ינבב
,ןכל ,תינבנ םדא ינב לש תיטנג הפמ .תואלכה ךמס לע תויטנג הזיחאת תופמ רוציל ןתינ אל
ןסחאמה זכרמ םייק ,לשמל ,תפרצב .תולודג תוחפשמ ינב לש םיפיטונג לש הקידב ךמס לע
.םידדצה ינשמ אתבסו אבסו ,םירוה ,(רתוי וא) םידלי הנומש :תולודג תוחפשמ לש עדימ רגאמ
םיאצממהו רקוח לכ תושרל דמוע רגאמה .החפשמה ינב לכמ םיאת לש תויברת שי רגאמב
.זכרמה לש עדימה רגאמ תא םיביחרמו םימסרפתמ ולש
היהתש ,תיטנג הפמ רוציל התייה ישונאה םונגה טקיורפ לש תונושארה תורטמה ןמ תחא
תנשב .1994 תנשב רבכ הגשוה הרטמה .ןמסל ןמס ןיב (1Mb) םיסיסב ןוילימ לש תופיפצב
הפמה .(600Kb) םיסיסב ןוילימ 0.6 לש תופיפצב התייהש תיטנג הפמ המסרפתה 1996
AC/TG: גוסה ןמ םינייוול-ורקימ ינמס 5,264 לע תססובמ תאזה
5'- ACACACACACACAC -3'
3'- TGTGTGTGTGTGTG -5'
םהו ,םונגב הלאכ םינמס הברה שי (א) :תוביס יתש ללגב יופימל ורחבנ הלאה םינמסה
תונוש ילעב םה הלאה םינמסה (ב) ;םיסיסב ןוילימל דחא לש תשרדנה תופיפצב םירזופמ
ההובג תויטוגיזורטה ילעב םה :תורחא םילימב .םהמ דחא לכל םידחא םיללא שיו ,הבר
ךרוצל .הזכ ןמס לכ לש םיללא ינש ויהי היסולכואב טרפ לכלש ההובג תורבתסה שי .היסולכואב
8 ךותמ ,םיטרפ 134-ב ורזענ ,םדאב םיימוזוטואה םימוזומורכה 22 לש יטנגה יופימה
12-מ םיטרפ 170 ומגדנ X םוזומורכ יופימ ךרוצל .רגאמב תומייקש תולודגה תוחפשמה
םוזומורכב םינמס ןיבש הדבועה ןמ עבנ תופסונ תומיגדב שמתשהל ךרוצה .תורחא תוחפשמ
םירבגלש רחאמ ,ןיסחוי תולשושב תולגל ןתינש םייטנניבמוקר םיעוריא לש ןטק רפסמ שי X
.דחא X םוזומורכ קר שי
לש תופיפצב ישונאה םונגה לש תיסיפ הפמ תיינב םג המלשוה תיטנגה הפמה םוסרפל ךומס
-ורקימ 7,000 וללכש ,תורחא תויסיפ תופמו תאזה הפמה .םינמסה ןיב םיסיסב 100,000
הפמל (תיטנגהו תיסיפה) תופמה יגוס ינש תא דחאל ורשפא ,תויטנגה תופמב ואצמנש םינייוול
.ישונאה םונגה לש הפופצ תחא

 ?יסיפ יופימ ךירצ המל
םינייוול-ורקימ ,םיפ"לפר :םייטנג םינמס לש יסיפה םוקימה לש יווק רואית שי תיסיפ הפמב
תיסיפ הפמ תונבל דואמ בושח היה ,םיסיסבה ףצר חונעפ לש בלשל רבעמה ינפל .םיפ"ינסו
:תוביס יתש ויה יסיפה יופימה לש תובישחל .םונגה לש תטרופמ
ידכ .תטרופמ קיפסמ התייה אל 1996 תנשב המלשוהש ישונאה םונגה לש תיטנגה הפמה .1
ןיב םיסיסב 100,000 לש קחרמ שי הבש הפמב ךרוצ היה ,ףוצירה לש אבה בלשל ךישמהל
.ןמסל ןמס ןיב םיסיסב 600,000 התייה ישונאה םונגה תפמב תופיפצה וליאו ,םינמס ינש לכ
םיטוירקואא םירוצי לש םיאצאצו םדא ינב יאצאצ לש לודג רפסמ לבקל ןתינ אלש ןוויכמ
,םימזינגרואורקימ לש םונגה יופימב .ףולחש לש םיעוריא טעמ אלא קודבל ןתינ אל ,םירחא
לחהשכ ,1990 תנשב .םיפולחש הברה םע םיאצאצ לש לודג רפסמ קודבל ןתינ ,תאז תמועל
לש קחרמב םינמס 1,400 הליכה ולש תיטנגה הפמה ,E. coli קדייחה לש םונגה טקיורפ
תעיבק לש בלשל רובעל ידכ תטרופמ קיפסמ התייה תאזה הפמה .הזמ הז םיסיסב 3,300
.רתוי הפופצ תיסיפ הפמל קקדזהל ילבמ ,ףצרה
רתוי שי םהבש םירוזא שי םימוזומורכב .הלש קוידה תניחבמ הלבגמ שי תיטנג הפמל .2
םינמסה םוקימ לש קויד-יאב יוטיב ידיל האב וז הדבוע .םירחא םירוזאב רשאמ ףולחש יעוריא
תופמל ןתוא וושהו ,םינוש םימוזומורכ לש תויסיפה תופמה תא ומילשה רשאכ .תיטנגה הפמב
לש יופימב תוארל ןתינ ךכל המגוד .םידחא םירתא לש םוקימב םיקויד-יא שיש ואר ,תויטנג
לש םמוקמו םינמסה ןיבש םיקחרמה תעיבקב םיקויד-יא שיש תוארל ןתינ .םדאב 2 םוזומורכ
,יטנגה יופימל ףסונ ,יסיפ יופימב ךרוצ היה הלאה תוביסה יתש ללגב .ףלחוה ףא םינמס ינש
.ףוצירה לש בלשל ורבעש ינפל

 יסיפ יופימ לש תוטיש
: הלא ןה ןהיניבמ תובושחהשכ ,יסיפ יופימל תובר תוטיש וחתופ הדובעה ךלהמב
א"נדה ךרואל הלבגה ירתא לש יסחי יופימ - הלבגה ירתא יופימ .א
םוזומורכל ןמסה לש היצזידירביה תרזעב םינמס לש יופימ - FISH יופימ.ב
תרזעב וא PCR תרזעב םונגה יעטקמ לש הזילנא ידי לע ,םירצק םיפצר יופימ - STS יופימ .ג
.היצזידירביה
הלבגה ירתא יופימ
לש ךרואה תדידמו ,הלבגה ימיזנא תרזעב ,םיכותיח לש הרדסל א"נדה תפישח ידי לע
.הלבגה תפמ ביכרהלו הלבגהה ירתא לש יסחיה םוקימה תא עובקל רשפא ,םיעטקמה
הלבגה ימיזנא ינש לש ךותיחה ירצות ןיב תוושהל איה הלבגה תפמ תיינבל תלבוקמה ךרדה
ידי לע תינמז-וב תישענש ,ךותיח תלועפמ לבקתמ לופכה ךותיחה .לופכ ךותיח לש םירצותל
,הלבגהה ימיזנא לש םתלועפ תובקעב םילבקתמה ,הלבגהה יעטקמ תא .םימיזנא ינש םתוא
ספ לכו ,םיספ תנומת תלבקתמ ל'גה תעיבצב .ל'גב הזרופורטקלא תועצמאב םידירפמ
תאוושה יפ לע םיעבוק םינושה םיעטקה לש לדוגה תא .רחא הלבגה עטקל ליבקמ הנומתב
תיינב" :םירמאמב ואר םיפסונ םיטרפ) .עודי םלדוגש א"נד יעטק לש םמוקמ םע ל'גב םמוקמ
.(תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש :אשונב ,"ל'גב הזרופוראקלא"ו ,"הלבגה תפמ
לודג םונג ךותיחב .וב ושמתשהש םיזנאל ךותיח ירתא טעמ שי םא הלבגה תפמ תונבל לק
ךרוא ותוא ילעב םיעטקמ ןיב לידבהל ןתינ אלו ,ךותיחה רחאל םיעטקמ הברה םילבקתמ
לע הלוע וניא וכרואש א"נדל המיאתמ הטישה .דחא ספכ םיארנ םה העיבצבש רחאמ
תופמ לש המורתה .םינורבא לש א"נדל וא םיפיגנל קר ינייפוא הזכ ךרוא .םיסיסב 50,000
.םירצק םיעטקמ יופימב התייה ישונאה םונגה יופימל הלבגהה
רתאש הלבגה ימיזנאב םישמתשמ ,ךרוא ותוא ילעב םיעטקמ ןיב לידבהל רשפא היהיש ידכ
ךרואב םיעטקמ ךותחי םיסיסב 8 לעב רתא ריכמש םיזנא ;םונגב רתוי רידנ םהלש הלבגהה
םג ואצמנ .הלאכ םימיזנא לש ןטק רפסמ קר שיש איה היעבה .םיסיסב 65,536 םהש 48
רידנ ףצר םיליכמש םירתאב םיכתוח םה יכ ,רידנ דואמ םהלש הלבגהה רתאש םימיזנא
הזכ ךותיח .םיסיסב ןוילימ 10 ךרואב םיעטקמ ךתוחש םיזנא םג אצמנו .ישונאה םונגב
.תוצאו םירמש :לשמל ,םיטושפ םיטוירקואא לש יופימ רשפאמ
רובע הזרופורטקלאב הדרפה תוטיש וחתיפ ,םירידנ םיכותיח ילעב םימיזנאב שמתשהל ידכ
לע הלוע וניא םכרואש םיעטקמ לש הדרפה תלבקתמ ,הליגרה הטישב .םיכורא םיעטקמ
וחילצה ,רתוי בכרומ ילמשח הדש תריציל תודוה ,תרפושמה הטישב .םיסיסב 50,000
םיעטקמב פוקסורקימ ךרד הרישי תולכתסה אוה רחא חותיפ .םיכורא םיעטקמ דירפהל
תוערגמכ םיארנ וכתחנש הלבגהה ירתא .יטפוא יופימ תארקנש הטישב םיכותחה םילודגה
.א"נדה יביסב
FISH תטיש
.Fluorescent In Situ Hybridization - FISH תטיש איה יסיפ יופימל תרחא תלבוקמ הטיש
תטישב .םוזומורכב ןמס לש םוקימה תא ,פוקסורקימ תרזעב ,תוארל רשפא תאז הטישב
םוקימה .יטנצסרואולפ יאלג לש האלכה תרזעב הארנ אוהו ,א"נדב ףצר אוה ןמסה ,FISH
.םוזומורכב קדבנה ןמסה לש ףצרה םוקימ לע דמלמ האלכה יאלגה רבוע וילאש םוזומורכב
רשאכ ,הזאפאטמה בלשב השענ אוהש הדבועה אוה FISH תטישב יופימה לש ןורסיחה
ןויליממ תוחפ אוה םהיניב קחרמהש םינמס ינש ןכלו ,הפופצ םוזומורכב א"נדה תזירא
הזיאב קודבל וצר רשאכ השענ FISH תטישב ירקיעה שומישה .דחא ןמסכ םילבקתמ םיסיסב
בלש היה הזה עדימה .ומוקימ תא קיודמ אל ןפואב ךירעהלו ,םיוסמ ןמס אצמנ םוזומורכ
רתויב יתועמשמ רופיש .רתוי קיודמ יופימ ונתנש תורחאה תוטישה תלעפה ינפל ינושאר
םישמתשמ תאזה הטישב .fiber-FISH תארקנש הטישה חותיפ םע לבקתה FISH תטישב
.םיביסל "םיחתומ" אתה ןמ םיקיפמש א"נדה תא .םימלשה םימוזומורכב םוקמב ,א"נד יביסב
.םיסיסב 10,000 -מ ןטק אוהש קחרמב םינמס תופמל וחילצה א"נד לש הלאכ םיביסב
STS יופימ
.(Sequence Tagged Site) STS תרזעב יופימ איה םונגה לש ףופצ יופימל רתויב הליעיה הטישה
קר עיפומ אוהו ,םיסיסב 500 דע 100-מ ללכ ךרדב בכרומש ,א"נד לש רצק ףצר אוה STS
א"נד יעטקמ לש ףסואב ךרוצ שי STS יעטק תופמל ידכ .קדבנה םונגב וא םוזומורכב תחא םעפ
,3-ו 2 STS שי ב עטקמבו ,2-ו 1 STS שי א עטקמב םא ,המגודל .םיפפוח םירוזא ילעב
.םונגב םיכומס םיעטק םהו ,2 STS לש רוזאב הפיפח רוזא שי ב-ו א םיעטקמלש ירה
הזיאב םיקדוב ,הפמ רוציל ידכ .STS ירתא 12 ילעב םוזומורכ יעטקמ 5 לש ףסוא שי רויאב
ינשש יוכיסה .PCR תרזעב וא היצזידירביה תרזעב תישענ הקידבה .םיוסמ STS עיפומ עטקמ
,דואמ םיבורק םה םא :םונגב םהלש הברקה תדימב ,ןבומכ ,יולת עטקמ ותואב ואצמיי STS
ואצמיי םה םימעפל ,הזמ הז םיקחורמ םה םא לבא ,עטקמ ותואב ואצמיי םהש הובג יוכיס שי
.STS ינמס ינש ןיב קחרמה תעיבקל שמשל םילוכי הלאכ םינותנ .אל םימעפלו עטקמ ותואב
.רמש לש םייתוכאלמ םימוזמורכב דואמ םיכורא םיעטקמ רדסל ןתינ הזכ ןפואב
:תוירקיע םיכרד יתש שי ולוכ םונגה לש וא םוזומורכ יעטקמ לש ףסוא רוצי ידכ
(RH) Radiation Hybrids - םינרקומ םידירביה .1
.םיעטקמ טוביש תרזעב לבקתהש ולוכ םונגה לש םיעטקמ ףסוא - תימונג היירפס .2
הקיטנגב תוטיש :אשונב ,"א"נד תוירפס תריצי" :רמאמ ואר תימונג היירפס תריציל הטישה לע)
(.תירלוקלומ

 ישונאה םונגה לש יסיפהו יטנגה יופימב םיבלש
ישוקה .םידחא םימזינגרוא לש תויטנג תופמ קר ויה 20-ה האמה לש 80-ה תונש תליחת דע
שיש םייפרומילופה םינמסה טעמו ,תוישונא תוחפשמב ןיסחוי תולשושמ םיאצממ חותינב
םע לח ןושארה יונישה .ישונאה םונגה לש תיטנג הפמ תונבל תלוכיה לע דואמ ושקה ,םדאב
1987 תנשב .םייח ילעבב שומישב םינושאר םייפרומילופ םינמס ויהש ,םיפ"לפרה יוליג
הלבקתה הפמה .פ"לפר ינמס 393 הליכהש ,םיפ"לפר לש הנושאר תיטנג הפמ המסרפתה
.םיסיסב ןוילימ 10 לכל דחא ןמס התייה הלש היצולוזרהו ,תוחפשמ 21 לש הקידבמ
תחא ,םלועה לכמ םיאקיטנג ידי לע ישונאה םונגה טקיורפ לחהשכ ,80-ה תונש ףוסב
הגשוה הרטמה .םיסיסב ןוילימ לכל ןמס לש תופיפצב תיטנג הפמ רוציל התייה ויתורטממ
ןהילעש תולודג תוחפשמ לש רגאמל תודוהו םינייוול-ורקימ גוסמ םינמסל תודוה ,1994 תנשב
גוסמ ויה 4,000 םכותמ ,םינמס 5,800 תיטנגה הפמב ויה 1994 תנשב .יופימה השענ
תנשב .(םיסיסב ןוילימ 0.7) םיסיסב 700,000 לכל דחא ןמס התייה היצולוזרה .םינייוול-ורקימ
.םינייוול-ורקימ גוסמ םינמס 1,250 לש תפסות ידי לע ,הפמה תא ורפיש 1996
הנייהתש תויסיפ תופמ תונבל ץמאמ השענ 1993-1990 םינשב ;רגיפ אל יסיפה יופימה
לכ לש תיסיפ הפמ המלשוה 1993 תנשב .םונגב םילודג םיעטקמ ןיב הפיפח לע תוססובמ
לדוג .רמש לש יתוכאלמ םוזומורכב וטבושש ,םיטבש 33,000 לש הפיפח יפ לע ,םונגה
ואצמנש רחאמ הבר תונדשחב ולבקתה םיאצממה ,םלואו .םיסיסב 900,000 היה םיעטקמה
.רמשה םוזומורכ תרזעב יופימה תלוכיב קפס ליטה רבדהו ,תורמיכ
יופימב ודקמתה ,רמש לש יתוכאלמה םוזומורכה תרזעב יופימה תולבגמ תא וליגש רחאל
קחרמב ,STS יעטק 15,086 לש תיסיפ הפמ המלשוה 1995 תנשב .STS יעטק תרזעב
STS יעטק 20,104 דוע 1996 תנשב ופסונ וז הפמל .הזמ הז םיסיסב 199,000 לש עצוממ
לש קחרמב םינמס יופימ לש הרטמל הברקתה ,הלבקתהש הפמה .EST גוסמ ויה םבורש
,ESTs לש םוקימה תא הארמש הפמ םינעדמ ורצי הנש התואב .הזמ הז םיסיסב 100,000
ינמס 7,000-כ לש םוקימ הליכה תיסיפה הפמה .םינג 16,000-מ רתוי לש םוקימ לע תדמלמו
תוושהל הרשפא הלאה םינמסה תללכה .םדאה לש תיטנגה הפמב םג ופומש םינייוול-ורקימ
בלשב הדובעל סיסבכ רתוי תקיודמ תרגסמ רוציל ורשפאו תיטנגה הפמל תיסיפה הפמה תא
.ולוכ םונגה ףוציר לש בלשה - יופימה לש אבה

 ישונאה םונגה ףוצירל תוטיש
דראילימ 3 לכ לש ףצרה תא עובקל התייה ישונאה םונגה טקיורפ לש הנושארה הרטמה
יטנגה יופימה תא תבלשמה םונגה תפמ תיינב רחאל ,1997 תנשמ לחה .םונגב םיסיסבה
לש ףצרה עבקנ הזה בלשב .םונגה לש ףוצירה בלשל םירקוחה ורבע ,יסיפה יופימה םע
.ולוכ םונגה לש דחא ףצרל ורביח םירצקה םיעטקמה תאו םירצק םיעטקמ
רחא עטקממ רצק םהמ דחא לכש ,א"נד יעטקמ לש הרדס תריצי אוה ףוצירה לש ןורקיעה
,םכרוא יפל םיעטקמ 5 םירדסמ םא :המגודל .עטקמ לכב ןורחאה סיסבה יוהיזו ,דחא סיסבב
אוה קדבנה עטקמב םיסיסבה ףצר G,A,T,C,A :ןה עטקמ לכב תונורחאה תויתואהו
...GATCA...
,םיסיסב 800-כ - ולש ףצרה תא עובקל ןתינש עטקמה ךרוא איה תאזה הטישב הלבגמה
םיעטקמל ךותחל ךירצ םוזומורכה תא וא םונגה תא .תוחפ הברה וליפא תובורק םיתעלו
,ןכמ רחאל .הנורחאה תואה יוהיז לש הטישב םהמ דחא לכ לש ףצרה תא עובקלו םירצק
וא) םונגה לש ףצרה לכ תא לבקל ידכ םירצקה םיעטקמה תא ףרצל ידכ בשחמב םירזענ
.(םוזומורכה
םויס תטיש (1) :ןורחאה סיסבה יפ לע ףצרה תעיבקל תוליעי תוטיש יתש וחתופ 1977 תנשב
טרבליגו םסקמ תטיש - ימיכה עוקיבה תטיש (2) ;(F. Sanger) רגנס תטיש - תרשרשה
תעיבק .1980 תנשב לבונ סרפב םירקוחה וכז תוטישה חותיפ לע .(A .Maxam & W. Gilbert)
לש ל'גב הזרופורטקלאה תקינכט חותיפל תודוה הרשפאתה ןורחאה סיסבה יוהיז יפ לע ףצרה
וז תונושה ,תוילידג-דח א"נד תלוקלומ ןיב דירפהל תרשפאמ תאזה הקינכטה .דימאלירקאילופ
.דבלב דחא סיסבב ןכרואב וזמ
רגנס לש תרשרשה םויס תטיש
תעברא תוחכונב ילידג-דח א"נד לש תיטמיזנא המלשה לע תססובמ רגנס תטיש
ףצר תעיבק" :רמאמב ואר הטישה לע םיטרפ) .םהמ דחא לש גולנאו םיליגרה םידיטואלקונה
.(תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש :אשונב ,"א"נדב םיסיסבה
תנשב .תרשרשה םויס תטיש הללכוש ,הובג םוחל םידימעש ,זארמילופ א"נד ימיזנא יוליג םע
ינש שי תאזה הטישל .PCR תיצקאיר לש ימרת רוזחמב ףצרה תעיבקל הטיש החתופ ,1992
תומכב שמתשהל ןתינ (ב) ;תילידג-וד א"נד תלוקלוממ ףצרה תא עובקל ןתינ (א) :תונורתי
.ףצרה תעיבק ינפל הלוקלומה טובישב ךרוצ ןיאש ךכ ,א"נד לש דואמ הנטק
לש היצמוטואה תא הרשפאש תיטנצסרואולפ ןומיס תטישב שמתשהל ולחה ,1987 תנשב
גולנא לכ רשאכ ,םיגולנאה לש תולוקלומל םידימצמ יטנצסרואולפה ןומיסה תא .ףצרה תעיבק
םיעטקמה תאו ,תחא הנחבמב םיעצבמ ףצרה תעיבק לש היצקאירה תא .רחא ןומיסב ןמוסמ
לבקתמ הדרפהה רחאל .דבלב תחא הרושב ,ידימאלירקאילופה ל'גב םידירפמ םילבקתמש
תא ההזמה רישכמ תרזעב ,םידיטואלקונה ףצר תא תורישי אורקל ןתינ ונממ ,םיעבצ םגד
תודוה .םוליצב םגדומ יטמוטוא רישכממ לבקתמה ספדהה .םיטנצסרואולפה םינמיסה
םידיטואלקונה לכ לש ףצרה תא הנושארל עובקל 1995 תנשב וחילצה ,יטמוטואה רושכמל
םונג לש םיסיסב ןוילימ 1.9 לש ףצרה תא וחנעפ םהיתימעו רטנו ,תימס .םזינגרוא לש םונגב
.Haemophilus influenzae קדייחה
טרבליגו םסקמ לש ימיכה קוריפה תטיש
תא תכתוחש תימיכ היצקאיר לע תססובמ ,טרבליגו םסקמ וחתיפש ,ףצרה תעיבקל הטישה
םינוש הזכ ךותיחמ םילבקתמש םיעטקמה .םיוסמ דיטואלקונב ,ידוחיי ןפואב א"נדה תלוקלומ
ףצר תעיבק" :רמאמב ואר הטישה לע םיפסונ םיטרפ) .דחא סיסבב ,םכרואב הזמ הז
.(תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש :אשונב ,"א"נדב םיסיסבה
,ןמזה םע .ףצרה תעיבקל תוטישה יתשב ושמתשה ,םונגה טקיורפ לע הדובעה תליחתב
לש תרשרשה םויס תטישב קר שמתשהל וכישמהו טרבליגו םסקמ לש תימיכה הטישה החנזנ
העיבק תרשפאמו היצמוטואל תנתינ תרשרשה םויס לש הטישה (א) :תוביס יתשמ ,רגנס
םירמוחב םישמתשמ ימיכה קוריפה תטישב (ב) .םילודג םימונגב הצוחנה םיפצר לש הריהמ
.םירקוחה תואירב תא ןכסל םילוכיש ,םיליער םיימיכ

 ךורא דחא ףצרל םירצקה םיפצרה רודיס - שדחמ הבכרה
לש ךרואב ,םירצק א"נד יעטקמב קרו ךא םיפצר אורקל לגוסמ ףצרה לש יטמוטואה רישכמה
םיעטקמה תא שדחמ ביכרהל שי ,םונגה לכ לש ףצרה תא לבקל ידכ .םיסיסב 800-400
ינש לש המאתה ידי לע םיפצרה יעטקמ תא הביכרמ בשחמ תנכות .ךורא דחא ףצרל םירצקה
הרושב ונימוד תויבוק רודיסל המודב תישענ הבכרהה .הזל הז םיפפוח םהיתוצקש םיעטקמ
ןוילימ 6.5-כ תושרדנש ,הארמ טושפ בושיח .הז לומ הז םידמוע םיהזה םינמיסהשכ ,הלופכ
תמרב ףצר לבקל ידכ ,לעופב .םדאה לש א"נדה ףצר לכ תא רדסל ידכ ,הלאכ "תואירק"
,ןהיניב הפיפחה ירוזא יפל ,תורצקה תואירקה לכ תא רבחל רשפא היהיש ידכו ,ההובג תונימא
ךכ ,(םינוילימ תורשע המכ) תואירק לש המכ יפ לודג רפסמ עצבל םיכירצ ויה ,ךורא דחא ףצרל
.םימעפ המכ ארקנ א"נדב רוזא לכש
:תוירקיע תוטיש יתש שי ףצרב םירדוסמה םיעטקמה לש שדחמ הבכרהלו םונגה קוריפל
םיעטקמה לש תיארקא הבכרהו םונגה לש יארקא קוריפ .א
.תויתטישב םיעטקמה תבכרהו םונגה לש ןווכמ קוריפ .ב
םיהז םיפצר לש הפיפח יפ לע עבקנ םונגב םירצקה םיעטקמה לש רדסה ,תוטישה יתשב
.םיכומס םיעטקמ ינשב
םייארקא הבכרהו קוריפ
.(shotgun) "הלפאב היירי"ה תטישב ךתחנ ולוכ םונגה םייארקא הבכרהו קוריפ לש הטישב
תא םירדסמ בשחמה תרזעבו ,תיארקא הרוצב םיבר םירצק םיעטקמל ךתחנ םונגה
םונגה לע םדקומ עדי תשרוד הניא וז ףוציר תטיש .םהלש הפיפחה ירוזא יפ לע םיעטקמה
.ףוצירה בלש ינפל תויסיפ וא תויטנג תופמ תונבל ילבמ םג התוא עצבל רשפא ןכלו ,קדבנה
וקריפ ןושארה בלשב .תאזה הטישב השענ Haemophilus influenzae קדייחה םונג ףוציר
,זוראגא ל'ג לע ודרפוה םיעטקמה .ההובג תורידתב לוק ילג תרזעב ,םיעטקמל ולוכ םונגה תא
ךותמ .םיידימסלפ םיאשנ תרזעב וטבושו ודרפוה םיסיסב 2,000-1,600 ךרואב ויהש ולאו
.םיסיסב 11,631,485 לש ףצר עבקנ לוכה ךסב .םיטבש 19,687 ופציר הרצונש היירפסה
עבקנש רחאל .קדייחה לש םונגב םיסיסבה רפסממ 10 יפ לודג םיסיסבה לש הזה רפסמה
,אבה בלשב .םהיניב םיפפוחה םירוזאה יפ לע םיעטקמה תא וביכרהו בשחמב ורזענ ,ףצרה
ידי לע ורגסנ םיחוורה בור .םיעטקמה ןיב םירסח םיפצר ללגב ורצונש םיחוורה תא ורגס
הלאה םיטבשה ףוציר .םיחוורל םיכומס םיעטקמ ינש לש םיפצר ויה םהיתוצקבש םיטבש
.םונגה ףצר תא םילשהל רשפא
תבכרומ איה ךא ,םונגה לש םדקומ יופימ םישוע אל םא םג תירשפא הלפאב הייריה תטיש
.םיפפוח םיפצר תוהזל רשפא ותרזעב רשאו תנתונ איהש עדימה תניחבמ תלבגומ רקיעבו
תוהזל ידכ ,םירחאה םיפצרה לכל ףצרה תא םיוושמ ,עטקמ לכ לש ףצרה עבקנש רחאל
.בשחמה לש חותינה תלוכיל רבעמ הברה ,המוצע איה חתנל שיש עדימה תומכ .תופיפח
.םיעטקמה רוביחב תויועט םורגל םילוכי ,םונגב םידחא תומוקמב םיאצמנש ,םירזוח םיפצר
םיעטקמ ינשכ ובשחיי םונגב םיקחורמ םיעטקמ ינשש ךכל םורגל תועטב לוכי בשחמה
לע הלוע וניא םהלש םיסיסבה רפסמש ,םינטק םימונגב קר הליעי תאזה הטישה ,ןכל .םיכומס
ףוצירל המיאתמ הניא הטישה ,רמולכ .םירזוח םיפצרב םינייפואמ םניאש םימונגל וא ,ןוילימ 5
.ישונאה םונגה
תיתטיש הבכרהו ןווכמ קוריפ
ףצרל םיעטקמה רוביחו ןווכמ ןפואב השענ םונגה לש קוריפה ,ףצרה תעיבקל תרחא הטישב
איהו ,םונגה לש הפמ השורד תאזה הטישב דובעל ידכ .יתטיש ןפואב השענ ךורא דחא
םיכתוח ,תאזה הטישה יפל .יסיפ וא/ו יטנג יופימ השענ םהיבגלש םימזינגרואל קר המיאתמ
ןכמ רחאלו ,םיסיסב יפלא-תואמ ינב םילודג םיעטקמל ,לבגומ ךותיח ,םונגה תא הליחת
לש תוטיש וחתופ ,םיעטקמה טוביש ךרוצל .הלאה םיעטקמה לש טוביש םיעצבמ
.הלאכ םיעטקמ תאשל םילגוסמש םיאשנ וחתופו ,קנע יעטקמ ןיב הדרפהל ,הזרופורטקלא
ךילהתה .םדוקה בלשב וטבוש רבכש ,םיעטקמ יקלח םתוא לש טוביש םיעצבמ ,אבה בלשב
ךרואב ,םיסיסב לש תודחא תואמ ינב םיעטקמ םילבקתמש דע ךשמנ טוביש-תת לש ,הזה
םיעטקמה ןמ ,הגרדהב תישענ שדחמ הבכרהה .יטמוטואה רושכמב ףוצירל םיאתמש
הפמב םיסנכמ ,ףוסבל .ינושארה ךותיחב ולבקתהש םייקנעה םיעטקמל דעו ופצורש םירצקה
תונוש תודבעמב לבקתהש יפכ ,םונגב םינושה םירוזאה לע עדימה לכ תא ,תחא תמאותמ
.תונוש תוטישבו
םילודג םיעטקמל םיאשנ
םניא םידימסלפה .םידימסלפ ויה ,א"נד יעטקמ טוביש ךרוצל ,וחתופש םינושארה םיאשנה
לש טובישב םיישומיש םניא םה ךכיפלו ,םיסיסב יפלא המכמ םילודג םה רשאכ םיביצי
ךרואב םיעטקמ טבשל רשפא , 'גאפוירטקב לע םיססובמה ,םיאשנ חותיפ .םילודג םיעטקמ
ףוגב ימינפה בחרמה לדוג איה טבושמה עטקה ךרוא לש הלבגמה .םיסיסב 44,000 לש
לש םימונגב .הזה בחרמה ךותב זראנ יטנניבמוקרה א"נדהש רחאמ ,'גאפוירטקבה
. 'גאפוירטקב לש םיאשנב טוביש תרזעב ףצרה עבקנ ,רמשה :ומכ ,םינטק םיטוירקואא
שמישש ,YAC - רמשה לש יתוכאלמה םוזומורכה תא וחתיפ רשאכ התייה ךרד תצירפ
-10,000 אוה םכרואו ,S. cerevisiae רמשב םיברתמ םייתוכאלמה םימוזומורכה .אשנכ
.(םיסיסב 700,000 - 230,000 אוה רמשב םייעבטה םימוזומורכה ךרוא) םיסיסב 15,000
השולש ריאשהל םידיפקמ ךא ,א"נדה בור תא םיקלסמ ,יתוכאלמ םוזומורכ םירצוי רשאכ
רוזא תאו םירמולטה תא ,רמורטנצה תא :םוזומורכה דוקפתל הבר תובישח ילעב םירוזא
600,000 לש ךרואב םיעטקמ טבשל ןתינ יתוכאלמה םוזומורכה תרזעב .הלפכהה תליחת
.םיסיסב 1,400,000 לש ךרואב םיעטק טבשל וחילצה ףא ,םידחוימ םירקמבו ,םיסיסב
רסוח לש תויעב שיש ררבתהש דע ,בחרתהו ךלה רמש לש יתוכאלמ םוזומורכב שומישה
,הבכרהב תויועט םרגו יתוכאלמה םוזומורכב היצניבמוקר רבע טבושמה א"נדה .תוביצי
םוזומורכהש ררבתה רשאכ .םיכומס םיעטקמ ינשל תועטב ובשחנ םיקחורמ םיעטקמ :לשמל
לש טוביש תלוכי ילעב יכ םא ,רתוי םיביצי םיאשנב שמתשהל ולחה ביצי וניא יתוכאלמה
םיעטקמ טוביש תלוכי לעב ,P1 'גאפוירטקב ,לשמל ,םה הלאכ םיאשנ .רתוי םירצק םיעטקמ
לע ססובמה ,קדייח לש יתוכאלמ םוזומורכ אוהש BAC-ו ,םיסיסב 125,000 לש ךרואב
300,000 ךרואב םיעטקמ טבשל לוכיו ,תיסחי ,לודג אשנ אוה F דימסלפ .E.coli לש F דימסלפ
.םיסיסב
םיפפוחה םיעטקמה יוהיז
דחא טבש םע ליחתהל איה םיפפוח םיעטקמ לש רדסה תא עובקל רתויב הטושפה ךרדה
,ןושארה טבשב ףצרל ףפוחש ףצר ול שיש רחא טבש תוהזל ,םיטבש לש תימונג היירפסמ
הטישה לש ןורקיעה .האלה ןכו ,ינשה טבשל ףפוח ףצר ול שיש ישילש טבש תוהזל ךכ רחאו
לש ימוזומורכה רדסה תא תוהזל הנושארל וגהנ תאזה הטישב .םוזומורכה ךרואל הכילה אוה
תרשפאמ םיעטקמה לש םהיתוצק ןיב הפיפחה .תימונג היירפסב םיטבושמה א"נדה יעטקמ
היירפסה ךותמ ותוהזלו ,ךומס טבש יוהיזל יאלגכ ההוזש םיוסמ טבש לש והצקב שמתשהל
םא :םירזוחה םיפצרה איה הטישה לש תירקיעה היעבה .היצזידירביה תועצמאב תימונגה
ןכל .םיוסמ עטקמל תידוחיי היהת אל האלכהה ,םונגב םימעפ המכ םירזוחש םיפצר שי יאלגב
םיפצר ילעב םירחא םימזינגרואו םדאה לש םונגה יופימ ךרוצל תלבגומ תאזה הטישה
.םונגב תובר םימעפ םירזוחש
.םינושה םיטבשה תא םינייפאמה ,םיידוחיי יוהיז ינמיסב ושמתשה םילודג םימונג יופימל
היהו ,םיפפוח םירוזא שי םיטבשה ינשלש ךכמ וקיסה ,םיטבש ינשב ידוחיי ןמיס ותוא ואצמשכ
יופימב ושמישש ,םיירקיעה םיפתושמה יוהיזה ינמיס .םונגב םהלש תוכימסה תא עובקל רשפא
ירתא .םיסיסב תואמ המכ לש ףצר ידי לע םינמוסמה םירתא םהש ,STS ויה ,ישונאה םונגה
שמשל ידכ יזכרמ עדימ רגאמל ורבעוהו ,םונגה לש יסיפה יופימה בלשב והוז םיבר STS
.ישונאה םונגה ףוצירב

 ישונאה םונגה ףוצירב םיבלש
הפמ תריצי - םייניב בלש עוציבב ודקמתה םונגה יופימל טקיורפה לש תונושארה םינשה עבש
תא קיספהל טלחוה 1997 תנשב .הרטמה תגשהל יחרכה זא הארנש - םונגה לש תטרופמ
ףצרמה רישכמ - חתופש רישכמב שמתשהל רשפאש הארנ היה .ףוצירב זכרתהלו יופימה
,םלועב םונגה רקחמ יזכרמב םירקוחה ידיב ויה הלאכ םירישכמ 300 .יטמוטוא ןפואב א"נד
לש ףוצירה תא םייסל םירומא ויה ,הרואכל .םויל םיסיסב ןוילימ 10-כ ףצרל םילגוסמ ויה דחיבו
ףוצירה רישכמ .רתוי ךבוסמ היה בצמה ,השעמל ךא .תחא הנשב א"נדה יסיסב דראילימ 3
ףצר לבקל ידכו ,םיסיסב 800-400 לש ךרואב ,םינטק א"נד יעטקמ קר ףצרל לגוסמ יטמוטואה
ררבתה .םימעפ הנומשכ רוזא לכ ףצרל ךירצ היה ,(99.9% לש קויד) ההובג תונימא תמרב
.םינש 8-ל הנשמ ךראתהל היושע המישמהש אופא
,ןתבכרהו ףצר תואירק ינוילימ תורשע םיעצבמ הבש ,הרידאה המישמה םע דדומתהל ידכ
והשלכ חתנ הצקוה הזכ זכרמ לכל .הפוריא ברעמבו ב"הראב םילודג םונג יזכרמ 12 ומקוה
קרפ ךותב ביכרהלו ףצרל םיכירצ ויה ותואו - םוזומורכ יקלח וא םימלש םימוזומורכ - םונגה לש
םע בולישב ולעפש ,םייטמוטוא האירק ירישכמ לש ךרעמ םקוה הזכ זכרמ לכב .םיוסמ ןמז
.תורחא תויטובור תוכרעמ
.שדח גוסמ יטמוטוא ףוציר רישכמ קושל האיצוה רמלא ןיקרפ תרבח ,1998 תנשב ,זאו
.10 יפ לודג בצקב םיסיסבה םיארקנ םהבש םיקיקד םיירליפק תורוניצ לע ססובמ רישכמה
ללכושמ בושחימ ךרעמ החתיפו ,הלאכ םירישכמ 200 השכר (Celera) הרלס תרבח
.תחא תבב ישונאה םונגה לכל "הלפאב הייריה" תטיש תא םשייל ולכוי םתרזעבש
הטויטה תמלשה לע הרלס ינעדמו ירוביצה טקיורפה לש םינעדמה וזירכה ,2000 ינויב
טקיורפה לש טנרטניאה רתאב רסמנש חווידה יפל .ישונאה םונגה ףוציר לש הנושארה
ופצור םונגה ןמ 20.2%-כ דועו ,ישונאה םונגה ןמ 64.3% לש הטויט ףצרל וחילצה ,ירוביצה
עטקמ לכ ופציר םהבש םימעפה רפסמב לדבה שי קיודמה ףוצירה ןיבו הטויטה ןיב .קיודמב
ינויב .םימעפ 10 עטקמ לכ ופציר קיודמה ףוצירב וליאו ,םימעפ 5-ב וקפתסה הטויטב :םונגב
ולוכ םונגה לש יפוסה ףוצירה .קיודמב וא הטויטב ,םונגה ןמ 84.5%-כ לוכה ךסב ופציר ,2000
.ןכ ינפל תצק וא ,2003-ב םייתסהל רומא
.הבר תונדשחב העדוהה הלבקתה םונגה ףוציר תא המייס יכ הזירכה הרלס תרבח רשאכ
ירוזא לכל טעמכ גוציי שי ,תיטסיטטס הניחבמ .דבלב םימעפ 3 עטקמ לכ ופציר הרלס תרבחב
,"םירוח" יפלא וב שי .תומלשמ דואמ קוחר ןיידע םונגה לש ףצרה ,תויארקאה לשב ךא ,םונגה
לכ םע דדומתהל הסנמה בשחמה תולבגמ לשב ,תובר תואיגש תונומט ופצור רבכש םיעטקבו
.תחא תבב םונגה לש ךרואה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב