גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


ימונגה ףצרה חונעפ ימושיי / ישונאה םונגה טקיורפ / ישונאה םונגה / םירמאמ//

םונגה חונעפ לש םימושיי

ימונגה ףצרה חונעפ ימושיי
םינג יוהיז
א"נד יבבש חותיפ
תולחמ ןוחבא
הדיל ינפל תולחמ ןוחבא
תופורת חותיפ
םדא ינב ןיב תונושה יוהיז
תויסולכוא לש הקיטנג
םינוש םימזינגרוא לש םימונג יופימ
ףסכ אוה עדי

 ימונגה ףצרה חונעפ ימושיי
.א"נדה יבג לע תובותכה תוארוהה תא חנעפל התייה ישונאה םונגה טקיורפ לש הרטמה
לש םיגוס יפלא .םינובלחה יגוס לכ לש "רוצייה תוארוה" םה א"נדה יבג לע םייוצמש םינגה
תאזכ תכרעמ לוהינ .אלמ םואיתב ,אתה ךותב םילעופ ,םיפלא תורשע םימעפלו ,םינובלח
השענ הזה לוהינה לכ .הכובס תויורשקתה תכרעמו םיביכרמה ןיב ןידע ןוזיא לע הרימש שרוד
.םינגה תארוהב םירצוימ הלאו ,םינובלחה תועצמאב
.ףוגה לש ודוקפת ןפוא תא ןיבהל רשפאי םלשה ישונאה םונגה חונעפש וחינה טקיורפה ימזוי
היצקארטניאה לאו םינובלחה לא דיחיה ןגה ןמ םדקתהל רשפא םיסיסבה ףצר ךמס לע
םירביאל ,ןתחימצ ןפואלו תומקרל ,םהילע םירבועש םיכילהתלו םיאתל ךישמהל ,םהיניבש
םינג ולגתה ישונאה םונגה לש יופימה ךלהמב .םלשה ףוגה לש דוקפתה תנבהל דע םתלועפו
תוימיכ תוטישב .םיוסמ ןובלח תריציל תוארוה שי ןג לכב .ןכ ינפל םירכומ ויה אלש םיבר םישדח
המ ,ןובלחה לש וכרוא המ ,ןובלח לכ לש ימיכה בכרהה והמ עובקל רשפא ,תיסחי ,תוטושפ
.הארנ אוה דציכ וליפא ,םיתעלו ולקשמ
אוה בלש הזיאבו ,אתב םירחא םינובלח םע רשקתמ אוה דציכ ?ןובלח לכ השוע המ לבא
וחתפתהו וכלה ,ןכלו .תונעל לוכי וניא דבלב ףצרה לע עדימה ,הלאכ תולאש לע ?תאז השוע
יתמ :ןיבהל םיסנמ םתרזעבש ,הקימואטורפו תידוקפת הקימונג :ומכ ,םישדח םימוחת
אתב םירחא םינובלח םע םירשקתמ םה דציכ ?םילעופ םה דציכו ,אתב םינובלחה םיאטבתמ
תא שפחל ךירצ הלאכ תולאש לע תונעל ידכ ?תורשקתהה תשחרתמ אתה ייחב בלש הזיאבו
.םינוש םילדומו תואחסונ וחתופ ךכ םשלו ,הלאה תויורשקתהל םיקוחה
ולגי םא .תופורת לש רוצייו חותיפ היה הב המוצעה העקשהלו וזה תוליעפה לכל ירקיעה עינמה
םינובלחה תא ורתאי םאו ,םינובלחה ןיב שיש ןוימדה תא והזיו ןובלח לכ לש ודיקפת תא
המש םידומ םירקוחה .תובר תולחמל תופורת חתפל רשפא היהי ,תמיוסמ הלחמ םימרוגש
.םתא תושעל רשפא המ אלא ,םינגה אל םה ,םונגב םויה ןיינעמש
ארקנש שדח םוחת תוחתפתהל ליבוה םונגה חונעפ םע רבטצהש ברה עדיה
תויוליעפ ללוכו ,םיבשחמהו היגולויבה ימוחתמ עדימ בלשמ הזה םוחתה .הקיטמרופניאויב
לש הקיטנגה .בר יגולויב עדימ חתנל רשפא ןתרזעבש ,תויטמתמ תוטישו תובר תובשחוממ
,תאז תמועל ,הקיטמרופניאויבה .דדוב ןג תריקחב רקיעב הדקמתה םירשעה האמה
לבקל תרשפאמ תאזה השיגה .תחא-תבב םינג יפלא תורשע לש םינותנ חתנל תרשפאמ
וישכע ,תדדוב הלוקלומב וזכרתה רבעב םא .ףוגב םינובלחה לש תוליעפה לע רתוי בוט גשומ
תא תוארל תוסנל איה הרטמה .תיתכרעמ השיגב דובעלו תולודג תוכרעמ לע לכתסהל םיסנמ
.םלשה םזינגרואה תמרו אתה תמר דעו הלוקלומה תמרמ ,הלוכ הנומתה
לע רבטצהש עדיב שמתשהל ורשפא תוירלוקלומ תוטיש חותיפו הקיטמרופניאויבה תוחתפתה
םימושייה .םדאה תואירב לש םוחתב רקיעב ,םינוש םימוחתב ותוא םשיילו םונגה הנבמ
:םה תואירבב םירושקה
םינג ןיב הלועפ ףותישו םינג יוהיז .1
תולחמ ןוחבא .2
תופורת חותיפ .3
.םדא ינב ןיב תונושה יוהיז .4

 םינג יוהיז
ףצר אוה םונגה חונעפ לש טקיורפב לבקתהש המ .ךרדה ףוס תויהלמ קוחר םונגה חונעפ
ינויב) םונגה לש הנושארה הטויטה יופימ תמלשה םע .א"נד "תויתוא" דראילימ 3-כ לש יקנע
לע התשענ תאזה הכרעהה .םינג 35,000-כ שי םדאה לש םונגבש םירקוחה וכירעה ,(2000
םיפצרה תא תולגל ןתינ דציכ .םינג 12 עצוממב שי םיסיסב ןוילימ לכבש וארהש םיאצממה יפ
?קנעה םונגה ךותב םינגה לש
ינמיס וב ןיא :תנבומ-אל הפשב בותכ ימונגה טסקטהו רחאמ תבכרומ המישמ אוה םינגה יוליג
םניאש א"נד יפצר םידירפמ ןגל ןג ןיב .רמגנ אוה ןכיהו ןג ליחתמ ןכיה םינייצמש ,קוסיפ
.םינורטניאלו םינוסקאל םיקלוחמ םמצע םינגה םגו ,ןובלחל םידדוקמ
לש יופימ ךמס לע ,םדאב םינג 16,000 לש םוקימה תא תוהזל וחילצה ,1996 תנשב רבכ
רגאמב םינג רותיאל םיכרד ושפיח ,םיבר םיפצרב רשעתה עדימה רגאמ רשאכ .ESTs
םיפצר .םינג םינייפאמה םיפצר ורתיאש ,תודחוימ בשחמ תונכותב ורזענ ךכ םשל .עדימה
וחתופ .םירטומורפב המכסה יפצרו ,ןג םויס לשו ןג תלחתה לש םיפצר ,לשמל ,םה םיינייפוא
םיפצרה יפ לע ,ןגה לש ףצרה ךותב םינוסקא תוהזל תורשפאמש בשחמ תונכות םג
.םינורטניאל םינוסקאה ןיב ךותיחה ירוזאל םיינייפואה
םיפצרה תא ;שקובמה ןגל םימוד םיפצר שפחל רשפא עדימה רגאמב םינג רתאל ידכ
םינותנה יסיסבב שפחל רשפא שדח ןג םילגמ רשאכ .וחנעופש םימונגב םישפחמ
ונב ךכ םשל .שדחה ןגה לש ףצרל המוד ףצר לעב ןג ,םיפצרה ינוילימ ןיב ,םיבשחוממה
הזה בשחמה תועצמאב .תחא היינשב בושיח תולועפ (!!!) דראילימ 7.5 עצבל לוכיש בשחמ
יפלאו תואמ אוה קדבנה ףצרה לש וכרוא םא םג ,ישוק לכ אלל םינג יפלא רוקסל רשפא
םהו םינותנה רגאמב םיאצמנש םיפצרה לכ תא רתאל רשפא ,תודחא תוינש ךות .םיסיסב
שופיח יעונמ תועצמאב .שדחה ןגה לש ודוקפת יבגל םיזמר לבקלו ,הזל הז םימוד
דע םיעודי ויה אל הלאה םינגה .תולחמ תומרוג םהב תויצטומש םינג תורשע וליג ,םיבשחוממ
תושדח תופורת חתפל רשפאי םייוליגו ,תובורקה םינשב תולגתהל םייופצ םינג תואמ דוע .הכ
.ןוחבא תוקידב עצבלו

 א"נד יבבש חותיפ
תולוקלומ לש ןדיקפת תא חנעפל ולכי ובש בצקה לבא ,דואמ וברתה םיחנעופמה א"נדה יפצר
וליחתה ןכלו ,תובושתה לכ תא קפסל ולכי אל תומייקה רקחמה תוטיש .יטא ראשנ תודדוב
תחא ויה א"נדה יבבש .רבטצהש עדימה תויומכ םע דדומתהל ידכ תושדח תוטיש שפחל
שומישה לע דואמ העיפשה הקיטמרופניאויבה לש התוחפתה .תוירשפאה תובושתה
.יאופר ןוחבאלו רקחמ תורטמל א"נדה יבבש םישמשמ ,םויכ .םיבבשב
ףאו םיפלא תורשעל תקלוחמ איהו ,ר"מס 1-כ לש לדוגב תיכוכז תסיפ אוה א"נדה בבש
לש םיקתעה ינוילימ תצבשמ לכל םיסינכמ ,טובור תרזעב .תונטק תוצבשמ לש םיפלא תואמל
םדאה לש א"נדב םינגה תא םיהזמ ,ךכ רחא .יאלגכ שמשמש (דיטואלקונוגילוא) א"נד לש עטק
,השעמל ,תואטבמש ,חילש-א"נרה תולוקלומ לכ תא םיקיפמ ,קודבל םיצורש המקרמ .קדבנה
(םילשמה א"נדה תא וא) א"נרה תא .הקפהה ןמזב ,המקרב םיליעפה םינגה לולכמ תא
.םיעודי םינג וב שיש ,בבשה ךותל ותוא םיקירזמו םייטנצסרואולפ םיעבצב םיעבוצ
היצזידירביה םהיניב שחרתת ,בבשב יוצמש א"נדל םימילשמ (א"נד וא) א"נר יעטק םייוצמ םא
,האלכה הב תשחרתמש בבשב תצבשמ לכ .תאז ההזי רזייל ןרק לעב יטפוא קרוסו ,(האלכה)
ןגה לש תוליעפה תמרש לככ .תוכושח תוראשנ תורחאה תוצבשמה וליאו ,רוא תטלופ
וזה היצמרופניאה לכ .רוא רתוי טלפייו האלכה ורבעי רתוי תובר תולוקלומ ,רתוי ההובג
.םינותנה תא דבעמ בשחמהו ,בשחמל תרבעומ
םיהזמ א"נד יבבש תרזעב .ןותנ ןמזב המקר לש םינגה לכ תא קודבל רשפאמ בבשה
לש תוליעפ םיעבוק ,םינוש םיטרפל תומאתומש תופורת םיחתפמ ,תולחמ תומרוגש תויצטומ
.םינגותפ םימזינגרואורקימ תוריהמב םירתאמו ,ןותנ ןמזב תמיוסמ המקרב םינג
(.תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש :אשונב ,"א"נד יבבש" רמאמב וארק םיבבש לע םיטרפ דוע)

 תולחמ ןוחבא
.יתשרות ןהלש עקרהש תולחמ לש םדקומ ןוחבא עצבל םויה םיחילצמ םונגה יופימ ךמס לע
תא עונמל רשפאמ םדקומ ןוחבא .רתוי רגובמ ליגב וא םיירבוע םיבלשב השענ ןוחבאה
םהב היצטומהש ,םינג תורשע דדובל וחילצה רבכ םויה דע .התרמוחמ תיחפהל וא הלחמה
יבחרב תובר םישנ .יתשרות דש ןטרס :לשמל ,יתשרותה גוסה ןמ ןטרסה תולחמל הרושק
תצובקמ םינג ינש תוהזל וחילצהש םירקוחל (ןהייח תא - םיתעל) ןתואירב תא תובייח םלועה
.דש ןטרס לש םיבר םירקמב העיפומ םהב היצטומה רשא ,(13-ו 17 םימוזומורכ לע) BRCA
תעצבתמש ,הטושפ םד תקידבב .הלאה םינגב תויצטומ לש םינוש םיגוס תואמ והוז רבכ
השיא .התוא אשונ החפשמה ינבמ ימ תולגלו תויצטומה תא רתאל רשפא ,ימעפ-דח ןפואב
הב לפטל רשפא היהיש ידכו ,דש ןטרסב תולחל הובג ןוכיסב תאצמנ תאזכ היצטומ תאשונש
תורצונש ינפל דוע דומצ יאופר בקעמב היהת איהש דואמ בושח ,הלחמה תעפוה םע דימ
לופיט השיאל קינעהל וא ,המלחהה ייוכיס תא דואמ רפשל לוכי הזכ בקעמ .תוינטרס תורורג
.הלחמה תעפוה םרטב ענומ
?תעדיה
א"נד יבבש תרזעב ןוחבא
תאוושה לע ססבתמ ןוחבאה .א"נד יבבש תרזעב תוהזל ןתינ תולחמ תומרוגש תויצטומה תא
םייטנטומ םינג שי קדבנל םא ."ילמרונ" יטנג ךרעמ םע קדבנה םזינגרואה לש יטנגה ךרעמה
תויצטומ ללגב תמרגנ ,לשמל ,סיזורביפ קיטסיסה תלחמ .תיתשרות הלחמ חתפל לולע אוה
תואמ והוז םויה דע .הזה ןגה ךרואל םיבר םירתאב שחרתהל תולולע תויצטומה .CFTR ןגב
ונב הלחמ תומרוגש תויצטומ שי םא קודבל ידכ .םינוש םילוח לצא ,םינוש םירתאב תויצטומ
םהבש םירתא ,CFTR ןגב םינוש םירתא תורשעמ א"נד תואמגוד תויוצמ וילעש בבש
הילא םירשוקש רחאלו ,א"נד תמגוד םיחקול קדבנה לש ופוגמ .תורכומ תויצטומ תושחרתמ
םירתאה תא תוגציימה תואמגוד שי וילעש ,בבשה יבג לע התוא םיקדוב יטנצסרואולפ רמוח
ולש תצבשמהו ,ןיקתה יגולומוהה רתאל רשקתי אל היצטומ םע רוזא .CFTR ןגה לש םיניקתה
יהמו ,ןגב יהשלכ היצטומ אשונ םדאה םא קודבל רשפא ,דחא טושפ יוסינב ,ךכ .הכושח היהת
ןגב תוירשפאה תויצטומה לכ תוגצוימ םהילע רשא םיבבש םיחתפמ ,םויכ .היצטומ התוא
.תורכומ ןניא ןיידעש תויצטומ םג תוהזל היהי רשפאש ךכ ,םיוסמ
לש הנומת םיחקול ,המגודל .םיינטרס םילודיגב םיליעפש םינג תוהזל םירשפאמ א"נד יבבש
תא .האירב רוע תמקר לש הנומתל התוא םיוושמו ,רועב ןטרס לש לודיגב םיליעפש םינגה
דחא .תוריאממה ויתונוכת תא ול םיקינעמש םהו ינטרסה לודיגב קר םיהזמ םיליעפש םינגה
תולחמ תנייפאמ הזה ןגב היצטומ .17 םוזומורכב P53 ןגה אוה םיבבשב רקחמה ידקוממ
םידיטואילקונוגילוא "התנב" תיאקירמאה (Affymetrix) סקירטמיפא תרבח .תובר תוינטרס
לכ תא .ןטרס םורגל תולולעש תויצטומ ,P53 ןגב תורכומה תויצטומה לכ תא םיליכמש
רשפא ,תוינש ךות ."תויצטומה בבש" ארקנש ,א"נד בבש לע המש איה הלאה תויצטומה
.םיקדוב התואש ,א"נד תמגודב שיש תויצטומה לע עדימ לבקל
תובר תולחמ .הלחמ לש תוחתפתה לע עיפשהל הלוכי ,המקרב םינגה לש תוליעפה תמר םג
,א"נדה יבבש תועצמאב .םינוש םינג לש יוטיבה תומרב הדירי וא היילע ללגב ,הארנכ ,תומרגנ
תומכ שי תקדבנה המקרב םא .םינג יפלא לש יוטיבה תדימ תא ןותנ ןמזב "םלצ"ל רשפא
הזכ הרקמב .ההובג ןג ותוא לש יוטיבה תמרש ןמיס ,גוס ותואמ א"נר תולוקלומ לש הלודג
.דחא ןג תגציימש תצבשמה לא ורשקתי תובר תורהוז תולוקלומ
ולכוי ותרזעבו ,תיתשרות הלחמ לכל דחוימ בבש בצעל ולכוי דיתעבש תווקמ םיבבשה תורבח
יוטיבה תמצוע תאו ,דושחה אתב יוטיב ידיל םיאבש םינגה תא תונקיידבו תוריהמב ןחבאל
.םהלש

 הדיל ינפל תולחמ ןוחבא
תולחמ לש םיאשנ רתאל הרטמב ,תויטנג תוקידב לארשיב וגהנוה תונורחאה םינשב
רקיעב תושענ תוקידבה .תומיוסמ תוינתא תוצובקב וא ,תיללכה היסולכואב תוחיכש תויתשרות
תוקידבה תרטמ .ןויריהל הסינכ תוננכתמש תוחפשמ וא ,ןויריהב השיאה ןהבש תוחפשמ לצא
תורשפאמ תוקידבה .תיטנג תנומסתב עוגנ אצאצ םלועל איבהל תולולעש תוחפשמ רתאל
,ריבשה X-ה תנומסת ,השוג תלחמ ,סיזורביפ קיטסיס :ומכ ,תולחמ המכ לש ןג יאשונ רתאל
גוז ינב לש לוקישה לע עיפשהל תולוכי ,יטנגה ןוחבאה רחאל ,תולבקתמש תואצותה .סקאז-ייטו
.החפשמה תא ביחרהל םיננכתמה
ימ .ריפש ימ תקידב איה ,רבועב םימגפ רותיאל הדילה ינפל תושענש ,תוצופנה תוקידבה תחא
תומכ םיאיצומ םא .םיירבוע םיאת םיליכמ םהו ,םחרב ותויהב רבועה תא םיפטוע ריפשה
תוברהל ,הדבעמב םתוא לדגל רשפאו ,רבועה לש םיאת המכ םילבקמ ,ריפש ימ לש הנטק
הנבמ תא קודבל תרשפאמ ריפשה ימ תקידב .םתקולח ןמזב םהב תופצלו םתוא
הלאכ תוילמוזומורכ תוקידב .םימגפ םהב תוהזלו ,םרודיס תאו םרפסמ תא ,םימוזומורכה
.הילש יסיס תקידבב וא רובטה לבחמ םיחקולש םד יאתב םג תושעל רשפא
תויטנג תולחמל תוריהמ ןוחבא תוטיש םג וחתפתה תוירלוקלומ תוקינכט לש ןחותיפ םע
תומכ ,רצק ןמז ךות ,לבקל םילוכי ,(PCR) זארמילופה לש תרשרשה תבוגתל תודוה .תודחא
(.תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש :אשונב "תרשרשה תבוגת" רמאמב םג ואר) .א"נד לש הלודג
רחאמ ,רבועב תולחמ ןוחבאל תוירלוקלומ תוקידבב דחוימב הבושח א"נדה לופכש תבוגת
עוציבל הקיפסמ הניא רבועה לש הילשה יסיסמ וא ריפשה יאתמ תלבקתמש א"נדה תומכש
האלכה עצבלו ,היצטומה רוזא לש ריהמ לופכש עצבל רשפא תושידחה תוטישב .תוקידבה
הקידבהש רחאמ .םיימוי דע םוי ךות תולבקתמ הקידבה תואצות .ןיקת יאלגלו יטנטומ יאלגל
קר ירשפא ןוחבאה ,ןיקתה ןגה ףצרלו היצטומל םיידוחיי םהש םיירלוקלומ םיאלג לע תססובמ
.םוגפה ןגה לש םיסיסבה ףצר עודיו ,תרכומ תיתשרות הלחמ תמרוג היצטומה רשאכ
פ"לפרל הזיחאת תרזעב ןוחבא
הזיחאתב םיאצמנש םיפ"לפר .םיפ"לפר תרזעב תישענ ןוחבאל תוירלוקלומה תוטישה תחא
הלדג ,םוגפה ןגל בורק פ"לפרהש לככ .םימוגפ םינג לש ןוחבאל םייטנג םינמס םישמשמ
קיטסיסו ןוטגניטנה :ןהיניב תולחמ המכב לבוקמ םי"פלפר תרזעב ןוחבא .ןוחבאה לש ותונימא
םיטוגיזורטה םיאשנ רותיאב םג תלבוקמ פ"לפר לש הזיחאת תרזעב ןוחבא .סיזורביפ
הלחמ לש הירוטסיה תלעב ,החפשמ ןבל םא תעדל ולכי אל רבעב .תויביסצר תולחמל
םויכ .הלוח קונית םהל דלונש רחאל קר םיטוגיזורטהה ולגתה ,בורל .םוגפ ללא שי ,תיתשרות
ללא :םהלש פיטונגב םימייקש םיפוריצ יגוס ינש יפ לע ,דעומ דועב םיהוזמ םיטוגיזורטהה
ןגה לעב רחא ללאו ,הלחמה לש יפרומילופה ןמסל הזיחאתב אצמנש ,םוגפה ןגה לעב דחא
םיטוגיזורטה תוהזל תורשפאה .יפרומילופה רתאב רחא ללאל הזיחאתב אצמנש ,ילמרונה
שיש םיעדויש ,םירוה גוז .א"נדה לע תוססובמה ןוחבאה תוטיש לש רתויב בושחה גשיהה איה
.רבועה לש םדקומ ןוחבא עצבל וגאדי ,יטנג םגפ ותוא םהל
FISH תטישב ןוחבא
.(Fluorescent In Situ Hybridization) FISH תארקנ ,תובר תולחמ לש קיודמו שיגר ןוחבאל תרחא הטיש
.תויביסצר תולחמ לש םיאשנ םג תוהזל ןתינ תאזה הטישה תועצמאב
הטישב .ההוז רבכ ןהב ברועמש ןגהש ,תועודי תוילמוזומורכ תויצטומ תוהזל תרשפאמ הטישה
עבצ רבוחמ יאלג לכל .םיאלגכ םישמשמש םיידוחיי א"נד יפצרב םישמתשמ תאזה
אתה לש א"נדל םיפיסומ עובצה יאלגה תא .פוקסורקימב תוארל רשפא ותואש ,יטנצסרואולפ
יאלגה לש (היצזידירביה) האלכה השחרתהש ןמיס ,עיפומ יטנצסרואולפה עבצה םא .קדבנש
,םמוקימו םרפסמ תא ,םימוזומורכה הנבמ תא תוהזל רשפא תאזה ךרדב .א"נדה םע
,הריהמ תאזה ןוחבאה תטיש .םירסח וא תויצקולסנרט :ומכ ,םימגפ םימוזומורכב תוהזלו
.אתה רוזחמ לש בלש לכב םימוזומורכ יעטקמ קודבל תרשפאמו הנמיהמ
(."הקיטנגב הקיתא" רמאמב ואר הדיל ינפל תולחמ ןוחבא לש תויתא תויעב לע)

 תופורת חותיפ
תושדח תופורת חתפל םירשפאמ םינגה לש םדוקפת תעיבקו תולחמב םיברועמה םינגה יוהיז
תולעופ תושדחה תופורתה .הלש םימוטפמיסב אלו הלחמה לש תויסיסבה תוביסב הנלפטתש
דע) הרתיא רבכ ,לשמל ,םוינלימ תרבח .רתוי תוליעיו תוקיודמ ןה ןכל ,םייפיצפס םירתא לע
ןמ המכ .םייח ילעב לע םויכ תוקדבנש תופורת 17 החתיפו הרטמ ירתא 121 (2001 ראוני
רפשל הרבח התואב םיסנמ ,רתיה ןיב .םדא ינב לע יוסינ לש בלשב תואצמנ רבכ תופורתה
תא תובכעמ הלאה תופורתה .(ACE יבכעמ) םדה ץחל תדרוהל תוירלופופה תופורתה תא
ץחלב היילע שי ךכמ האצותכ ,םדה ילכב רירשה יאת תוצווכתהל םרוגש ACE םיזנאה תוליעפ
ךרוצ היה ןכלו ,הובג םד ץחלמ םילבוסש םישנאה לכ לע םילעופ םניא ACE יבכעמ ,םלואו .םדה
םיזנאל דדוקמש ןגה לש ףצרב בשחמה תא וניזה ,ךכ םשל .תרחא הפורת םליבשב שפחל
םרפסמ תא ומצמצ א"נד יבבש תרזעב .המוד תוליעפ ילעב םינג יפלא ואצמו ACE
הז םיזנא וקדב רשאכ .ACE-2 וארק הזה םיזנאל .חיטבמ הארנש דחא םיזנאל ועיגהש דע
תובר תומקר לע לעופ ACE םיזנאה וליאו ,היילכה יאתו בלה יאתל תדקוממ ותוליעפש ררבתה
תססובמש הפורתש הווקתב ,רקחמה תא ךישמהל םירקוחה תא דדוע הזה אצממה .ףוגב
תרבחב ואצמ ,בשחמה תרזעב .םילוח רתוי לע עיפשתו הליעי רתוי היהת ACE-2 םיזנא לע
תא עונמלו םיזנאל רשקתהל םהל רשפאמ םהלש ימיכה הנבמהש םירמוח 700 םוינלימ
תא וניש ,םינובלח לש יבחרמה הנבמה תא תראתמש ,תדחוימ הנכות תרזעב .ותוליעפ
םייתנש ךות .םיזנאה תוליעפ בוכיעל רתויב םיאתיש ךכ ,רחבנש בכעמה רמוחה לש הנבמה
,הרבחה ילהנמ תכרעה יפל .םייח ילעב לע תקדבנ איה וישכעו ,השדח הפורת הרבחה הרצי
,(ןוילימ 200-ל רלוד ןוילימ 500-מ) תופורתה חותיפ תא ליזוהל רשפאת השדחה היגולונכטה
תורבח תורשעמ םג תועמשנ תומוד תוכרעה .6-ל םינש 10-מ חותיפה ךשמ תא רצקתו
.ימונגה עדימה סיסב לע תופורת חותיפ לש ץורימל וסנכנש תורחא
םירקוחה ."תישיא תומאתומ תופורת" רוציי איה תופורתה יחתפמ ינפב תדמועש תרחא הרטמ
.םירחא לע תועיפשמ ןניאו םילוחה ןמ קלח לע תועיפשמ תומיוסמ תופורת עודמ ןיבהל םיסנמ
התוא ,רמולכ .םינוש םימרוג לש האצות תויהל םילוכי הלחמ לש םיהז םימוטפמיסש ררבתה
בבש החתיפ תילארשיה ן'גויפמוק תרבח .תונוש תויצטומ לש האצות תויהל הלוכי הלחמ
חתפל רשפא ,א"נדב םייונישה תא םיהזמש רחאל .הימקיול יגוס ינש ןיב ןיחבהל רשפאמש
.ול המיאתמה הפורתה תא לבקי הימקול הלוח לכש חיטבהלו ,יטנטומה ןגל תידוחיי הפורת
,ןה יאוול תועפות .ימונגה עדימה תרזעב רבגתהל םיסנמ תופורת לש יאוול תועפות לע םג
ןובלחל הלש תורשקתהל ףסונ ,רחא ןובלחל הפורתה תורשקתה לש האצות ,םיתיעל
וחילצי םאו ,תרשקתמ הפורתה םינובלח וליאל קודבל ןתינ ,א"נד יבבש תרזעב .הרטמה
.יאוולה תועפות תא עונמל ולכוי ,הרטמה וניאש ןובלחל הפורתה תורשקתה תא עונמל
.תיטנג הסדנהב ורצונש םייאופר םינובלח - שדח גוסמ תופורת חותיפל םג םרות םונגה חונעפ
תולודג תויומכ רצייל ןתינ ,םיוסמ ןובלח תריציל דדוקמש ןג לש ףצרה תא חנעפל םיחילצמשכ
ןילוסניא :המגודל ,הלאכ תופורת קושב םימייק םויה רבכ .תיטנג הסדנהב ןובלח ותוא לש
םירזענ א"נד יבבשב .המוק יכומנ םידלי תהבגהל ןתינש הלידג ןומרוהו ,תרכס ילוחל ןתינש
KGF2 :םה ,תופורתכ חותיפ יבלשב םיאצמנש ,םינובלח ינש .םייאופר םינובלח רותיאל םויה
םד ילכ תוחתפתה דדועמש VEGF-ו ,ינורכ סוקלוא ילוחב לופיטל רוע יאת תוחתפתה דדועמש
.םדה ילכב תומיתסמ םילבוסש םילוחל

 םדא ינב ןיב תונושה יוהיז
תא ףשוח אוה ןכש ,םדאה ינב ןיב תונושה לע רבד הלגמ וניא ישונאה םונגה לש ףצרה חונעפ
ההז םדאה ינב לכ לש א"נדה ףצרמ 99.8% .דבלב םידחא םישנא לש יתשרותה רמוחה
תונושה בור .םדאה ינב ןיב םייטנג םילדבה שי םונגה ןמ 0.2%-ב ,םלוא ,תויסולכואה לכב
יונישה .א"נדב דבלב דחא ינקנח סיסב לש יונישמ - םיפ"ינסמ תעבונ םדאה ינב ןיב תיטנגה
תואמגוד ואשיש םיבבש רצייל םיננכתמ םירקוחה .םיסיסב 300-100 לכ א"נדה ףצרב עיפומ הזה
הזכ בבש תועצמאב .םיפ"ינסה ללכ ךרדב םיעיפומ םהב םירתא ,א"נדב םירתא יפלאמ
,םויכ ,האוושה םשל .םירתא יפלאמ בכרומ היהיש ,םדאה ינב לש יטנג ליפורפ לבקתי
הלאכ םיבבשל .דבלב םייפרומילופ םירתא 7-5 ךמס לע יטנג ליפורפ עבקנ ,ילילפ יוהיז יכרוצל
תעיבקב ,תונואת לש תונברוק וא המחלמ יללח יוהיזב ,תויסולכוא לש יטנג ןויפאב בר ךרע שי
ךותמ םיעשופ תוהזל ךרוצ שי ןהבש ,תוילילפ תוריקחבו ,תרחא תיתחפשמ הברק וא תורוה
.חטשב םיאצממ

 תויסולכוא לש הקיטנג
תמועל ,תומלש היסולכוא תוצובק לש יופימל רובעל הרשפא הקיטמרופניאויבה תוחתפתה
ולכי תחא היסולכוא לש םינותנה ךמס לע .רבעב גוהנ היהש תודדוב תוחפשמ לש יופימה
:ומכ ,יטנג דודיב ורבעש תוזוחמ לש תואמגוד המכ שי ,םלועב .תויסולכואה רתי לע קיסהל
לש תורוד 2,000 רחאלו ,שיא ןוילימ 5 שי דנלניפב .הטויב םינומרומה תליהקו דנלסיא ,דנלניפ
םירקחמל תילאידיא הדבעמ תבשחנ לארשי םג .הכומנ תיטנג תונוש םש שי ,יטנג דודיב
ויהש תוליהק תללוכש ,הלש היסולכואה לש יטנגה ןוויגה ללגב ,תויסולכוא לש הקיטנגב
לש ןפוד תואצוי תויוחיכשב תונייפואמ הלאה תוליהקה ןמ קלח .םיבר תורוד ךשמב תודדובמ
.תויתשרות תולחמו תונוכת
-הרפ םישרוש רותיאבו ,םיינתא םיקוחר-םיבורק רותיאב םג תעייסמ תויסולכוא לש הקיטנג
לעו םדאה לש אצומה לע דומלל ןתינ םדא ינב תויסולכוא לש בר רפסמ תמיגדמ .םיירוטסיה
לע ועיפשהש תיעבטה הרירבה ינונגנמו היצקלסה תמצוע לע דומלל רשפאו ,היצולובאה
.תויסולכואה לש יטנגה בכרהה
?תעדיה

 םינוש םימזינגרוא לש םימונג יופימ
םינג לש דוקפת לע דומלל רשפא ויפ לעש לדומ שמשמ םירחא םימזינגרוא לש םונגה ףצר
לעב ןג םישפחמ ,םינוש םימזינגרואב םימיוסמ םינג ןיבש ןוימדה ךמס לע .םילגתמש םישדח
ךות ,רתאל רשפא בשחמ תנכות תרזעב .ודוקפת לע דומלל םיצורש שדח ןג ותואל המוד ףצר
.הזל הז םימודש םיפצרה לכ תא ,תודחא תוינש
יפ לע .םהלש היצולובאה תא חנעפלו ,םינוש םינימ לש םימונג יפצר ןיב תוושהל םג רשפא
קרפ תא עובקל םתרזעבו ,"םיירלוקלומ םינועש" תונבל רשפא ,םימונגה לש םיפצרה יעטק
םינותנה לכ ךמס לע .ףתושמ א"נד עטקמ ולצפתה הלאה םיפצרה יעטקש זאמ ףלחש ןמזה
.םימזינגרואה לש ןיסחויה תולשוש תא תונבל רשפא
םישמתשמ םיפסאנש םיאצממבו ,םיחמצ לש םימונג יופימב םיקסוע םירחא םיטקיורפ
.םיחמצ לש תיטנג הסדנהב ,םיישעמ םימושייב
(."םינוש םימונג לש חונעפ" רמאמב ואר הבחרה)

 ףסכ אוה עדי
תורבח לש ץורימ לחה ,ימונגה ףצרה לע םינושארה םינותנה רבטצהל וליחתה רשאכ
לש םיעטק לע םיטנטפ םושרל ושקיב םלוכו ,תואטיסרבינוא לשו םירקוח לש ,תויגולונכטויב
.והיזש ןגה לש ודיקפת המ ועדיש ינפל דוע טנטפ םשרנ ,םיתעל .חנעפל וחילצה םתואש א"נד
םיעטקב םייובח תויהל םייושע םירלוד ידראילימש וחינהש םושמ טנטפ םושרל ורהימ םישנא
חותיפל סיסב שמשל םייושע םה ,הלחמ ללוחמ ןגמ קלח םה םיעטקהש ררבתי םא :הלאה
.םירלוד ינוילימו יפלא םיחיוורמ םה םויה דעו םהלש יוליגה ןמ וחיוורה םיבר ,םנמאו .הפורת
רגאמ תריכממ הנשב םירלוד ינוילימ תורשע תפרוגו הלמעב הכרב האור ,הרלס תרבח
רתאב םסרפש ,ירוביצה טקיורפל דוגינב .תופורת תוחתפמש תורבחל הלש םייטנגה םינותנה
ורמש תורחא תויטרפ תורבחו הרלס תרבח ,ףסאש םייטנגה םינותנה לכ תא ,ולש טנרטניאה
.יטרפה ןשומישל םינותנה תא
יארחאש ןגה לעו ,אתיב-ןורפרטניא ןובלחה לע טנטפב םויה קיזחמ תובוחרב ןמציו ןוכמ םג
ןובלחב שומישה ןמ םיגולמתהו ,הצופנ תשרטב לופיטל הזה ןובלחב םישמתשמ םויה .ורוצייל
.הנשב םירלוד ינוילימ 10-כ ןוכמל םיסינכמ הזה
םיססהמ םינעדמ :הכופה האצות םג תויהל הלולע א"נד יעטק לע םיטנטפה םושירל לבא
.טנטפ וילע םשרו םתוא םידקה רבכ והשימ אמש ששחמ ,םיוסמ ןג לע רקחמב ליחתהל
תוכרעמ לע וא יח רוצי לע טנטפ םושרל רתומ םאה :תויתא תולאש םג הלעמ םיטנטפה םושיר
ךיישו עבטב םייקש והשמ אלא ,האצמה וניא ןגש ,םינעוט םושירל םידגנתמה ?תוישונא
הלאש .תעדה לע לבקתמ יתלב רבד אוה םדאה ףוגמ קלח לע לופונומ ,ןכלו .הלוכ תושונאל
תרבחל וא ,ףצרה תא החנעפש הרבחל וא הטיסרבינואל ?טנטפה ךייש ימל :איה תרחא
?םונגה חונעפל א"נדה חקלנ ונממש םדאל ילואו ?הפורתה תא החתיפש רקחמה
.השדח תילגתכ בשחיהל לוכי וניא ףצר ,(טנרטניאב) שרוד לכל שיגנ ישונאה םונגהשכ ,םויכ
תולחמ םורגל תולוכיש תויצטומ ,א"נדב תויצטומ לע םיטנטפ תומשור ןיידע תורבחה ,םלואו
תא ןיבהל ידכ לודג ןלכלכ תויהל ךירצ אל ,ןבומכו .יטנג ןוחבאל ןהב שמתשהל רשפאש וא
.תופורת תורציימש תורבח ליבשב םיפ"ינס יוליג לש תיפסכה תועמשמה
תורציימש הרמוח תורבח ,לשמל ,רחא םוחתב תורבחל םג הפונת ןתנ ישונאה םונגה טקיורפ
סקירטמיפא איה ןהבש תטלובה הרבחה .םייטנג םיפצר דבעלו אורקל תורשפאמש תוכרעמ
תוקסועש תורבח תמקה דדוע טקיורפהש ןבומו .םינג יפצר תאירקל א"נד יבבש תחתפמש
ןימה תא ומדקי הלאה םיחותיפה לכ .יטנג ןהלש רוקמהש תולחמ דגנ תופורת חותיפב
.תופורתה ירציימל םיבוט םיחוור ואיבי תאז םע דחיו ,ישונאה

 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב