גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


םינוש םימונג חונעפ / ישונאה םונגה טקיורפ / ישונאה םונגה / םירמאמ//

םינוש םימונג חונעפ

?םינוש םימונג חנעפל המל
םייטוירקורפ םימזינגרוא לש םונגה חונעפ
םייטוירקואא םימזינגרוא לש םונגה חונעפ

 ?םינוש םימונג חנעפל המל
,תובר תויגולונכט תויעב םע דדומתהל םירקוחה וצלאנ ,ישונאה םונגה חונעפ ךלהמב
-םיטושפ םירוצי לש םירצק םימונגמ םדקתהל ,דבכה לא לקה ןמ תכלל ופידעה םהו
הווהמ םהלש םונגה רקחש םימזינגרוא המכ ורחבנ .רתוי םיבכרומ םימונג לא ,תיסחי
רחאמ ,רקחמב "םילדומ"כ םישמשמ הלאה םימזינגרואה .םירחא םימונג רקחמל לדומ
חונעפ .םירחא םימזינגרוא יבגל םג יתועמשמ ףקות שי םיאצממלו ,םתוא רוקחל לקש
םיחמצב רתויב םייסיסבה םייחה ינונגנממ המכ ןיבהל עייסמ והשלכ לדומ לש םונגה
םימונגה חונעפ ךמס לע ודמלנ ףוצירהו יופימה תויגולונכט בור .םדאה ללוכ ,םייח ילעבבו
.הלאה םימזינגרואה לש
םונג שי םהל יכ ,םיפיגנ ויה ואולמב חנעופ םהלש םונגהש םידיחיה םירוציה ,1995 דע
תנשב קרו ,Hemophilus influenza קדייחה םונג ואולמב חנעופ 1995 תנשב .טושפו ןטק
התייה ,1998 ףוסב .הייפאה רמש - יטוירקואא רוצי לש םונגה הנושארל חנעופ 1997
תעלות - יאת-בר רוצי לש םונגה חונעפ הנושארל םלשוה רשאכ ,תפסונ ךרד תציפק
- תוריפה בובז םונג חנעופ 2000 תנש תליחתבו ,C.elegans - תודוטמנה תצובקמ
ויבלשב .הרבזה גד לש היה חנעופ ולש םונגהש ןושארה ןתיילוחה .הליפוזורדה
ךלהמב .וירביא תוחתפתה רחא תולקב בוקעל ןתינו ןיטולחל ףוקש הרבזה גד ,םינושארה
לש םינגל םימוד ולש םינגהמ 90%-ש ,רבכעה לש םונגה חונעפ תא ומילשה 2001
.זרואהו סיספודיבראה לש :םיחמצ ינש לש םימונג םג וחנעופ הנש התואב .םדאה
דחא .בר יטנג עדימ וקפיס חונעפה לש תוקינכטה לולכשו םילדומה לש םימונגה חונעפ
וליפא ,םיטוירקואא םירוצי לש םונגה ןיב אצמנש לודגה ןוימדה היה םימיהדמה םיאצממה
םימייקה םייגולויבה םינונגנמה בור יכ ,ררבתה .םדאה לש םונגה ןיבו ,םהיניבמ םיטושפה
םיבר םינגל .םדאה יאתב םג םימייקו היצולובאה ךלהמב ורמשנ ,הייפאה רמשב ,לשמל
לק לבא .הליפוזורדבו הייפאה רמשב םיליבקמ םינג ואצמנ ,םדאב םייוצמה תולחמ ימרוג
.םדאב םדיקפת לע םהמ דומללו ,םיטושפ םימונגב םינגה לש םדיקפת תא תוהזל רתוי
תופורתה תורבחו ,שדח גוסמ תופורת חותיפב בר ךרע םג שי םילדומה לש םימונגל ,ןכל
.רשפאה לככ םדקומ םיטקיורפה לש םינותנה תא לבקל ידכ םילודג םימוכס ומליש
רשפא םתרזעבו ,םיירלוקלומ "םינועש" תונבל רשפא םימונגה לש םיפצרה יעטק יפ לע
.ףתושמ א"נד עטקמ ולצפתה הלאה םיעטקהש זאמ ףלחש ןמזה קרפ תא עובקל
.םימזינגרואה לש ןיסחויה תולשוש תא תונבל רשפא םיפסונ םינותנ תרזעב
הרוצב םיוסמ ןג תונשל ,רשפא והשלכ םזינגרוא לש םונגה ףצר והמ םיעדויש רחאל
שופיחב ,הלחמ יכילהת רקחב עייסל לוכי הזכ יוניש .תיטנג הסדנה לש תוטישב ,תנווכמ
םייוצמש םימיוסמ םירמוחל תושיגר לע םידיעמה םייטנג םינמס יוהיזב וא תושדח תופורת
םייח ילעבו םיחמצ לש תונוכת תונשל רשפא םג תיטנג הסדנה לש תוטישב .תופורתב
תונשל רשפאת םימזינגרוא ינימ לכ לש םימונגה תרכה .םיביסל וא ןוזמל רוקמ םיווהמש
.םדאה לש ותלעותל ,לוביה לש תומכה תא וא תוכיאה תא רפשל ידכ םהלש תונוכת

 םייטוירקורפ םימזינגרוא לש םונגה חונעפ
Hemophilus influenza קדייח
תנבהל םורתל לוכי אוהש ןוויכמ ,הבר תובישח שי םיקדייח לש א"נדה ףצר יופימל
תא עונמל םיכרד אוצמל רשפא ותרזעבו (תולחמ ימרוג) םיינגותפ םיקדייח לש םדוקפת
,Hemophilus influenza קדייחה לש היה הפומש ןושארה יקדייחה םונגה .הב לפטל וא הלחמה
ךרעמ םסרופ ,1995 תנשב .המישנה יכרדבו ןורגב תוקלדל םיצופנה םימרוגה דחא אוהש
.םינג 1,743 ובו קדייחה לש םלשה םינגה
שי םיקדייחל ,םינוש םימוזומורכ תוגוז 23 יבג לע םירזופמש ,םדאה לש םינגה תמועל
הליחת השענ הזה קדייחה לש םונגה חונעפ .תילגעמ ותרוצש דיחי םוזומורכ ללכ ךרדב
םוזומורכה ךרואל םירצק םיעטקמ ופצירו ,לדוגא דצב בקע וכלה ;עגיימו יתטיש ןפואב
םימונגה לש ריהמ חונעפ עצבל הרשפאש ,הטיש רטנו גיירק רקוחה חתיפ ,זאו .ולוכ
םוזומורכה תא ופקת ,(shotgun) "הלפאב היירי"ה תטיש ,רטנו לש ותטיש יפל .םייקדייחה
הלאה םיעטקמה .םירצק םיעטקמ לש תיארקא תבורעתל ותוא וקסירו ,תחא תבב ולוכ
,עטקמו עטקמ לכ ופציר ,םיעטקמה לש יארקא ףוסיא רחאל .יקלח ןפואב הזל הז ופפח
עדימה .םיסיסב תואמ המכ ןהמ תחא לכבשכ ,םיפצר לש תורצק תודיחי יפלא ופסאנ ךכו
הפיפח התייהש ןוויכמ .לזאפה תא ביכרהל היה רתונש המ לכו ,בשחמל סנכוה ולוכ
ןתוא רדסלו תופפוחה תודיחיה לכ תא תוהזל ךירצ היה בשחמה ,םיעטקמה ןיב תיקלח
םירצקה םיעטקמה לכ לש ףוריצה ,רבד לש ופוסב .םלש דחא ףצרל וז תא וז ומילשיש ךכ
לש חותיפה תוכזב .םיסיסב ינוילימ המכ - םוזומורכה לש אלמה םיסיסבה ףצר תא ןתנ
חילצה םייתנשמ תוחפ ךות ,ךכ .הבכרהה תכאלמ תא תושעל רשפא היה בושחמה ילכ
המכ לש חונעפ לע דבע םג ןמז ותואבו ,קדייחה לש אלמה םונגה תא חנעפל רטנו
.םיפסונ םיקדייח
םיקדייח לש םימונג תורשע לש חונעפ היה םהבש םיבר םימוסרפ עיפוהל וליחתה ,זאמ
.(סוקלוא) הביק יביכ םרוגש ,רטקבוקילהה קדייח :לשמל ,םירחא םימזינגרואורקימו
,תפחש :ומכ ,תולחמב םיברועמש םיקדייח לש םימונג חנעפל התייה תיללכה המגמה
לש םינגה ךרעמ חונעפ תרזעב .חומה םורק תקלדו ,הירלמ ,הרלוכ ,תואיר תקלד ,תערצ
תוחתפתהל םיארחאש םינגה תא תוהזל םירקוחה םיווקמ ,תולחמ ימרוג םיקדייח
םיאתהל ורשפאי הלאכ הנבהו יוהיז .הלחמה תא קדייחה םרוג דציכ ןיבהלו ,הלחמה
.םינג םתוא לש םתוליעפב רישי ןפואב ועגפיש ךכ תופורת
הרלוכה קדייח
הנש ידמ םרוג הזה קדייחה .הרלוכה קדייח לש םונגה חונעפ םלשוה ,2000 טסוגואב
לולע הרלוכה קדייח שירפמש ןלערה .היסא תונידמב רקיעב ,םדא ינב יפלא לש םתומל
תא ורקח יכ ףא .תושבייתה לש בצמל עיגמ םדאה םללגבש ,תואקהו םילושלש םורגל
םימוזומורכ ינש שי קדייחל .ודגנ ליעי ןוסיח ןיא ןיידע ,םינש תורשע ךשמב הזה קדייחה
בור םג .1 םוזומורכב םיאצמנ םבורש םיסיסב ןוילימ 4.03-מ בכרומ ולש םונגהו ,םיילגעמ
םיאצמנ ,םדאב הלחמה תא םימרוגש םינגה תיברמו קדייחה ייחל םיינויחה םינגה
ךשמבו קדייחל רדחש רז א"נדב אוה 2 םוזומורכ לש ורוקמש ,םירעשמ .1 םוזומורכב
בלשב קרו ,קיזמ יתלב קדייח ותעשב היה הרלוכה קדייח .םוזומורכל אוה םג השענ ןמזה
.םילאל קדייחה תא ךפהו ,ןלערה רוצייל יארחאש ןגה וילא רדח ,היצולובאה לש והשלכ
דגנ הליעי הפורת חתפל ולכוי ,ןלערה לש ןגה לש ףצרה והמ ועדי םאש םיווקמ םויה
.הלחמה
סקרתנאה קדייח
יקדייח תא וליכהש תופטעמ ב"הראב תובותכ המכל וחלשנ ,2001 תנש ףוסב
ףוגל רדוח קדייחה .יגולויבה קשנה יגוסמ דחאכ עודי סקרתנאה קדייח .סקרתנאה
תלחגה תלחמ .תוומל םרוג אוה ןמזב וב םילפטמ אל םאו ,(המישנה ילכ ךרד רקיעב)
םישנא םא ,םלואו .םייח ילעב לש הלחמכ רקיעב ,םינש תואמ רבכ תרכומ (סקרתנאה)
םילולע םה םג ,םיעוגנ םייח ילעב לש םירצות םע וא םיעוגנ םייח ילעב םע עגמב םיאב
ןוילימ 5 לש ףצרה תא םירקוחה והיז ,סקרתנאה םונג לש חונעפה ךלהמב .תולחל
ןיב תוושהל רשפא קדייחה לש אלמה םונגה חונעפ .קדייחה םונג תא םיביכרמש םיסיסב
הדבעמ וזיאמ ,תעדל ולכי ,הזה עדימה ךמס לע .וחנעופש סקרתנאה ינז לכ לש םימונגה
.תופטעמב וחלשנש םיקדייחה וחקלנ םלועב
,הלחמה דגנ םיליעי םינוסיחו תופורת חתפל עייסי סקרתנאה קדייח לש םונגה חונעפ
יטנגה ףצרה תרכה ,םלואו .הלחמה ןוחבאל תושדח תוטישו םילופיט חתפל רוזעיו
,םיינלטק רתוי םיגוס תולק רתיב סדנהלו ,קדייחה לש תונוכתה םע "קחשל" םג רשפאת
לש תוינלטק תונוכת ריבעהל ולכוי םג ילואו ,הקיטויביטנאל םידימע ויהיש םיגוס :לשמל
.E.coli קדייחה ומכ רתוי םיצופנ םיקדייחל סקרתנאה
סוקלואה קדייח
רציימש ,(Helicobacter pylorus) רטקבוקילהה קדייח ידי לע םרגנ (הביק ביכ) סוקלואה
ינפב ודמע ,סוקלואה תעפות תא ורקחשכ .הביקה ןפוד תא םיעצופש הלאכ םילקימיכ
הבוגת ררועל ילבמ ףוגה תא ףוקתל קדייחה לגוסמ דציכ :תוירקיע תולאש יתש םירקוחה
םע ?הביקבש ההובגה תויצמוחב דורשל לוכי קדייחה דציכו ?ףוגה לש תינוסיח
שיש םינגה 1,600 ןיב יכ ררבתה הזה קדייחה לש םונגה חונעפל רקחמה תומדקתה
םד תוצובק לש םינגיטנא םיקחמש םינובלחל םידדוקמש םינג המכ שי ,הזה קדייחל
אלו ףוגה יביכרממ קלחכ קדייחה לש הלאה םינובלחה תא ההזמ ףוגה ,ךכו .תוישונא
לעופש ,םיזנאל דדוקמש ןג אצמנ קדייחה לש םינגה ןיב ,דועו תאז .םירז םינובלחכ
תיצמוחה הביבסב םג םייקתהל קדייחל תרשפאמש ,וזכ הגרדב pH לע הרימשל ןונגנמב
דדוקמש ןגה תא םוסחתש הפורת חתפל רשפאי קדייחה לש םינגה רקח .הביקה לש
.הביקב תויצמוחה ינפמ קדייחה לע רמושש םיזנאה תריציל
הירלמה ליפט
םרוגש ליפטה לש םונגה תא 2002 ראורבפב וחנעפ ב"הראמו הינטירבמ םינעדמ
ףא .םינג 5,600-כ וב שיו םיסיסב ןוילימ 25-מ בכרומ הירלמה ליפט לש םונגה .הירלמ
,םייח ילעב לש םימונגל המוד ולש בכרומה םונגה ,יאת-דח אוה הירלמה ליפטש יפ לע
ליעפהל חילצמ אוה ליפטה לש תובכרומל תודוה .םיקדייח לש םימונגל רשאמ רתוי
,וייח רוזחמב בלש לכב ,השדח תשופחת שובלל ול םירשפאמש ,םימכחותמ םינונגנמ
.ןסכאמה םייחה לעב לש ןוסיחה תכרעממ קומחל ךכו
ןמ .סלפונאה שותי לש יעמב תיציבכ וייח רוזחמ תא ליחתמש את-דח אוה הירלמה ליפט
שותיהש רחאל .שותיה לש קורה תוטולבל םירבוע םיאתהו ,םיאת תצובק תעקוב תיציבה
םיצרופ ,דבכה ךותמ .ץקענש םדאה לש דבכה לא םיאתה םידדונ ,םדא ןב ץקוע עוגנה
72-48 םדה יאתב םיהוש םיליפטה .םימודאה םדה יאתל םירדוחו םיליפטה םיאתה
,אתל אתמ רבעמב .רחא אתל םירבועו אתה ץוציפל םימרוג ,ןיבולגומה "םיללוז" ,תועש
.ערב שוחל םדאל םימרוג הלאה םילערהו ,םדה ךותל םילער םיליפטה םיררחשמ
.20-ה האמה לש היינשה תיצחמב רבכ ,ב"הראבו הפוריאב הדחכוה הלחמכ הירלמה
תונידמב ,תאז תמועל .םידדוב םירקמ םילגתמ הנש ידמ לבא ,רתויב הרידנ איה לארשיב
םתומל םורגל הכישממ הירלמה ,היסא חרזמ-םורדבו הקירפאב רקיעב ,תוחתפתמה
ישותיש ןוויכמ ,בצמה רימחה ,תונורחאה םינשב .הנש ידמ םידלי ןויליממ רתוי לש
לופיטל תושמשמש תופורתל םגו ,הרבדהה ירמוחל תודימע חתפל ולחה סלפונאה
.הלחמב
לע םיארחאש םינגה לע עדימ םירקוח תושרל דימעה הירלמה ליפט לש םונגה חונעפ
תלועפ תא ושבשיש םירמוח אוצמל המגמב ,הירלמה לש םייחה רוזחמב תולועפה ןווגמ
םהש םינג םישפחמ םויכ .הלחמה דגנ תופורתל סיסב ושמשי הלאה םירמוחה .םינגה
םינגה דגנ ולעפיש תופורת .ישונאה םונגב םיליבקמ םהל ןיאו הירלמה ליפטל םידדוחיי
.םדאה ינבל תוליעי ויהי ,הלאה םיידוחייה
םוירטקבורגאה קדייח
לש םינוש םינימ האממ רתוי ,יעבט ןפואב ,ףוקתל לוכיש עקרק קדייח אוה םוירטקבורגאה
ודבעש ,םייאקירמא רקחמ יתווצ ינש וחנעפ ,2001 תנש ףוסב .םייגיספ-וד םיחמצ
.(Agrobacterium tumefaciens) סנאיצפמוט םוירטקבורגא קדייחה לש םונגה תא ,דרפנב
.םיסיסב ןוילימ 5.67-מ בכרומ אוהו םינג 5,400 וב שיש ואצמ םה
,תילגעמ הרוצ רחאלו - תיווק הרוצ שי םהמ דחאל :םימוזומורכ ינשב "םיזורא" םינגה
.םידימסלפ ינש םג שי קדייחה לש םונגב .םיקדייחב ליגר יתלב רודיס
אוה ץפעה .םיצפע תריצי םרוגו העוצפ המקרב ,ללכ ךרדב ,ףקות םוירטקבורגאה קדייח
יתלב הרוצב םיברתמ םהו תוניימתה ורבע אלש םיאתמ בכרומ אוה ;ינטרס לודיג ןיעמ
לוביה תומכב תעגופו ,חמצה לש תיעבטה ותחימצל העירפמ םיצפע תוחתפתה .תרקובמ
קדייח ללגב רצונש ,ץפעב .חמצה תומל םימרוג םיצפעה ,םיתעל .ותוכיאבו
תריצי תא .םיקדייחל ןוזמ רוקמ םישמשמ םהו םירידנ םירמוח םירצונ ,םוירטקבורגאה
שי דימסלפה ךותב .(Tumour inducing) Ti דימסלפ ארקנש דימסלפ הרשמ ץפעה
.םייחמצה םיאתה לא קדייחה ןמ רבועש א"נד עטקמ
יאת ךותל םירז םינג רידחהל םוירטקבורגאה לש ותלוכי תא לצנל רשפא יכ וליג םינעדמ
הזה ךילהתב שמתשהל וחילצה ,ןכאו .םהיתונוכת תא רפשל ידכ םיחמצ סדנהלו ,םיחמצ
םגו ,םיקיזמל רתוי םידימע ושענ םיחמצה ךכ ידי לעו ,םיחמצל םישדח םינג ריבעהל ידכ
ןוסיחל םירמוח וליכיש תוריפו תוקרי חותיפ לע םינעדמ המכ םידבוע ,םויכ .הרקלו תוחילמל
המכ תוררועתמ ,םיתעל .A ןימטיו לש תורשעומ תויומכ ליכיש זרוא לעו ,תולחממ םדא ינב
לש ףצרה חונעפש ,םירובס םירקוחה .חמצל םישדחה םינגה תרבעה ךילהתב תויעב
תא ןיבהל עייסיו ,תיטנגה הסדנהה תייגולונכט תא רפשל עייסי םוירטקבורגאה םונג
תודוא לע םיזמר םג קפסמ םונגה חונעפ .םיחמצב תולחמ םרוג קדייחה ןהבש םיכרדה
אוה ;חמצה םע הזויבמיסב יחש קדייח םעפ היה םוירטקבורגאה .קדייחה לש היצולובאה
דמל קדייחה ,היצולובאב רחואמ בלשב .םירכוס ונממ לביק הרומתבו ,ןקנח חמצל ןתנ
גישהל ידכ הלועפ ףותישו תורשקתהל םינונגנמה לכ לע רמש אוה :חמצה לע "םירעהל"
.הרומתב רבד ריזחה אל לבא ,חמצה ןמ ןוזמ

 םייטוירקואא םימזינגרוא לש םונגה חונעפ
הייפאה רמש
הייפאה רמש לש םונגה יופימ טקיורפב ופתתשה הפוריאמו ב"הראמ ,ןפימ םינעדמ תואמ
םונג לש אלמה ףוצירה םלשוה ,1996 תנשב .(Saccharomyces cerevisiae)
יטוירקואאה םזינגרואה אוה רמשה .הייפא יכרוצל שמשמו חבטמה ןמ ונל רכומש ,רמשה
12 - םהבו ,םימוזומורכ 16 שי רמשה לש אתב .אלמה יטנגה ףצרה ול עבקנש ןושארה
דע תואמ המכ קר םירכומ ויה םכותמו ,םינג 5,885 שי רמשל יכ ררבתה .םיסיסב ןוילימ
.יופימה טקיורפ עצבתהש
היירטפ אוה רמשה .םלועה יבחרב תודבעמ יפלאב רקחמל אשונ שמשמ הייפאה רמש
תויהל רחבנ ןכלו ,ןיערג לעב אוה רמשה לש אתה .הקולח ידי לע הברתמ אוהו ,תיאת-דח
היירטפה יאת תא לדגל לק .רתוי םיבכרומ םיטוירקואא םירוציל "לדומה ירוצי"מ דחא
רוקחלו םהלש םינגב םינווכמ םייוניש ךורעל לק ;רצק םיאתה לש םהייח רוזחמו הדבעמב
.הלאה םייונישה לש האצותה תא
וניב ברה ןוימדה אוה רמשה לש םונגה חונעפמ ולבקתהש םימיהדמה םיאצממה דחא
םימייק ,םירמשב םימייקש םייגולויבה םינונגנמה בור יכ ,ררבתה .םדאה לש םונגה ןיבל
םינג וא םיליבקמ םינג שי רמשה לש םינגהמ 40%-ל ,םירקוחה תעדל .םדאה יאתב םג
םדא לש ןג תחקל ןתינש ,ךכ ידכ דע הלודג ןוימדה תדימ .םדאב המוד תוליעפ ילעב
רתויל .רמשה אתב ןיקת ןפואב לעפי אוהו ,רמש אתל ותוא רידחהל רמש לש ןגל ליבקמש
םיצור םא .םירמשב םיליבקמ םינג שי םדא ינב לש תולחמב םיברועמש םינגה תיצחממ
םדיקפת לע םהמ דומללו ,םירמשב תאז תושעל רתוי לק ,םינג לש םדיקפת והמ עובקל
לע םיבר םירבד ודמל רמשה םונג חונעפ לש טקיורפה ךמס לע .םדאב םינג םתוא לש
הרטמב .ןטרסה תלחמב םישבתשמש םיכילהת לע ודמלו ,א"נד ןוקית לעו םיאת תקולח
ןטרס ימרוג םינגל םימודש ,רמשה לש םינג תחקל םויה םיסנמ ,ןטרסל תופורת חתפל
םירמוח לש ןווגמל םיפשחנ הלאכ םיטנטומ םיאת .תויצטומ םהב רוצילו ,םדאב
ךמס לע .םיטנטומה םיאתב ועגפי םירמוח וליא אוצמל הרטמב ,ןטרס יופירל םישמשמה
רשפא ךיאו תופורתה לש הלועפה ךרד לע דומלל רשפא ,םייוסינב ולבקתיש תואצותה
.ןתוא רפשל
תוריפה בובז - הליפוזורד
,תוריפה בובז ,הליפוזורדה םונג לש ףוצירה םלשוה ,2000 תנש תליחתב רשאכ
תוליעפ ילעב םינג וא ,םיליבקמ םינג שי (13,601-מ 83%) ולש םיבר םינגלש ,ררבתה
תורודה ךלהמבש רחאמ ,םיהז םניא םיליבקמה םינגה .םירחא םימזינגרואב המוד
,לשמל ךכ .הנתשה אל םינגה לש דוקפתה םלוא ,ףצרה תא ונישש תויצטומ ושחרתה
בובזל ותוא ורידחהו ןיעה תוחתפתהל יארחאש ןגה תא רבכעמ וחקל םייוסינה דחאב
תוילמרונ ויה בובזה לצא וחתפתהש םייניעה .ולש יגולומוהה ןגה םוקמב ,הליפוזורדה
.ליגרכ ודקפתו
םיליבקמ םינג םהל שי ,םדאב תולחמ ימרוגכ םיעודיש םינגה ןמ 60%-ש ,אצמנ דוע
ןגהו ,ןטרס תוחתפתהל יארחאש P53 ןג :םה םיליבקמה םינגה ןמ המכ .הליפוזורדב
םיוסמ ןגב היצטומ יכ וליג טקיטנוק תטיסרבינואב .רמייהצלא תלחמל יארחאש ןילינסרפ
ןמ קלח .םוי 70-ל םוי 37-מ ,בובזה לש וייח ךרוא תא ליפכהל תלגוסמ הליפוזורדה לש
רקחמ ותואב תניינעמה הדוקנה .םוי 110 דע וליפא םימי וכיראה רקחמ ותואב םיבובזה
היהי םא ,רמולכ .םדא ינבב םג םייק בובזה ייח תא הכיראה וב היצטומהש ןג ותואש איה
,םדאה לש םייחה תלחות תא ךיראהל לכונ ,םדאה ינבל הלועפה תא קיתעהל רשפא
םייח תכראהל תופורת חתפל רשפא היהי דיתעבש ןכתיי .עצוממב הנש 150-כ היחי אוהו
.הזה ןגה לע תוססובמ ויהיש
רבכע
םונגל ויפואבו ולש לדוגה רדסב המוד ,2001 תנש תליחתב חנעופש ,רבכעה לש םונגה
וב שמתשהל רשפאמ םונגה חונעפ .םיינקנח םיסיסב תוגוז דראילימ 3.1 וב שי .ישונאה
,תופורתה אשונל .םדאה ינבל תושדח תופורת חתפל םתילכתש ,םינוש םירקחמל לדומכ
לש םונגל תרכינ הדימב ההז ולש םונגה ןכש ,"םדאל קיודמ ףילחת" שמשמ רבכעה
ךמס לעו ,םירבכע לצא םג םייוצמ ונלש םינגה ןמ 90% .רתוי טושפ אוה לבא ,םדאה
אוצמל ודעונש ,םירקחמ םיעצבמ םיישונאה םינגה ןיבו רבכעה לש םינגה ןיבש ןוימדה
.םדא ינבב ינג יופירל תוטיש חתפלו ,יטנג עקר םע תולחמב לופיט
ןג לש דוקפת לע דומלל ידכ .םדא ינב לש םינגה רקחמל תובר םרות רבכעה םונג חונעפ
עזג יאתל םירידחמ יטנטומה ןגה תא .רבכעב יגולומוהה ןגב היצטומ םירצוי ,םדאב והשלכ
םיקירזמ הלאה עזגה יאת תא .תמיוסמ תוליעפל יארחאש ןיקתה ןגה םוקמב ,רבכע לש
התוא הרסח רבוע ותואמ חתפתמש רבכעל .םינושארה וייח יבלשב רבכע לש רבועל
רוזעל תולוכי הזכ רבועמ חתפתמש רבכע לע תויפצת .הל יארחא ןיקתה ןגהש ,תוליעפ
שבושמ ןגב ןיקת ןג תפלחה לש תאזה הטישה .ונפלחהש ןגה לש ודיקפת תא ןיבהל ונל
ףילחהש רחא ןג תייבתה ירוקמה יעבטה ןגה לש ומוקמבש םושמ ,"ינג-תויב" תארקנ
שובישה רואיתל ,"טואא-קונ" ,ףורגאה םוחתב ורוקמש םשה ץופנ תיעדמה הגעב .ותוא
דומלל רשפא םהמו ,"םינג ישבושמ" םיבר םירבכע םויכ שי םירקוחה ידיב .ןגה תלועפ לש
.םהידיקפת לעו םינוש םינג לש תוחתפתה יכילהת לע
,תאזה הטישב .תויתשרות תולחמ רקחל רקיעב םישמתשמ ינגה תויבה תטישב
-ינבב תיתשרות הלחמ תללוחמש וזל המוד היצטומ לעב ןג רבכעל ,לשמל ,םירידחמ
ןגה רתא ותואמו ,יעבטה ןגה היה וב רשא ,רדגומ רתא לא תייבתמ הזה ןגה םא .םדא
לש הייפוא רוריבל םיאתמ לדומ ונידיב שיש רמול רשפא ,תרקובמ הרוצב לעופ שדחה
.יופירב םייוסינלו הלחמה
(Arabidopsis thaliana) הנבל תינרדות
ךייש חנעופש חמצה .יחמצ םונג לש אלמה ןושארה ףצרה םסרופ ,2000 תנש ףוסב
.(Arabidopsis thaliana) הנבל תינרדות ארקנ אוהו ,לדרחה חמצ לש בורק ,םיבילצמה תחפשמל
חמצ"כ שמשמ אוה תונורחאה םינשב לבא ,תיאלקח תובישח ןיא הזה חמצל
םג תיתועמשמ הדימב םיפקת רקחמה לש םיאצממהו ,רוקחל לקש חמצ :רמולכ ,"לדומ
המכ ןיבהל עייסמ ולש םונגה חונעפ .םירחא םייח ילעב יבגלו םירחא םיחמצ יבגל
ולש םונגה חונעפ .םדאה ללוכ ,םייח ילעבבו םיחמצב רתויב םייסיסבה םייחה ינונגנממ
-תת לש תויעבה תאו בערה תקוצמ תא רותפל ועייסיש םישדח םילודיג חותיפל םרות
.ישילשה םלועב הנוזת
ולש םונגהו רצק ולש םייחה רוזחמ יכ רוקחל לק (סיספודיבראה) תינרדותה חמצ תא
.םיסיסב ןוילימ 125 -מ םיבכרומש םינג 25,000 םהבו םימוזומורכ 5 ול שי :תיסחי ,ןטק
םיחמצ לש םינג תוהזל םוקמב ןכלו ,םירחא םיחמצב םג םימייק ולש םינגה לכ טעמכ
סיספודיבראה לש םינגה תא םיהזמ ,םייקנע םימונג םהל שיש ,רדה יצע ומכ םיבכרומ
.םדיקפת לע םידמולו
,אתב םהלש דוקפתה יפל םינגה תא ןייפאל וסינ הזה חמצה לש רקחמה יבלשמ דחאב
הלאה םינגה .םייחה ילעב תכלממב תומייק אלש םינג תוחפשמ 150-כ ול שי יכ ואצמו
םינובלחל םידדוקמש םינג םהיניבו ,םינווגמ םידיקפת ילעב םינובלח תריציל םידדוקמ
תוימילקא תוביבסל לגתסהלו ,םינתשמ םייתביבס םיאנת לע רבגתהל חמצל "םירזוע"ש
הוושמה וק דעו ינופצה בטוקה ןמ םיערתשמ הזה חמצה לש לודיגה ירוזא ,ןכאו .תונוש
,םליתשהל ולכוי תודימעה תא םינקמ םינג וליא תולגל וחילצישכ .(ןומרחב לדג אוה ,ץראב)
.םידימע םייאלקח םילודיג חתפלו םייאלקח םיחמצב ,תיטנג הסדנה לש תוטישב
םינגב תויצטומש ,ררבתה .םדא ינבב םג םייוצמ סיספודיבראב ואצמנש םיבר םינג
םשב ,סיספודיבראב םינג תצובק ,לשמל ,ךכ .םדא ינב לש תולחמב תוברועמ הלאה
םג תמייק ,רואל הפישחל הבוגתב חמצה לש תוחתפתהה תוסיוול תיארחאש ,CFN
תבוגת לע םיעיפשמ הלאה םינגהש םירעשמ ,םייח ילעבב םייוסינ ךמס לע .םדא ינבב
.ילכש רוגיפ לעו ןטרס תוחתפתה לע ,רואל ףוגה
תעלותל רשאמ םינג רתוי שי סיספודיבראלש תולגל םירקוחה ועתפוה ,חונעפה ךלהמב
שי ,העונתו הדימל תלוכיו חומ םע םייח לעב אוהש ,בובזל .תוריפה בובזל וא הדוטמנה
תרגסמב חמצב וחתפתה םיברה םינגהש ,םירעשמ םירקוחה .םינג 13,000 קר
םה רשאכ וא ,רק םיחמצל רשאכ :הנגה ינונגנמ לש תינויצולובאה תוחתפתהה
.םימכחותמ הרקבו הנגה ינונגנמ םלצא וחתפתה ןכלו ,חורבל םילוכי םניא םה ,םיפקתומ
זרוא
םהבו ,םימוזומורכ 12 שי זרואל .זרואה לש םונגה תא חנעפל ומייס 2002 לירפאב
חונעפ .םלועה יבשותמ תיצחמ לש הנוזתב ירקיע ביכרמ אוה זרואה .םינג 50,000
ילעבו ,םיקיזמל תודימע ילעב ,רפושמ יתנוזת ךרע ילעב םינז חתפל רשפאמ ולש םונגה
: תובישח דוע שי זרואה םונג חונעפל .הירופ אל עקרקב וא תרוצב יאנתב םג לודגל תלוכי
לע ונממ דומלל רשפאו ,הטיחו סרית :ומכ ,םירחא םינגד לש םונגל המוד ולש םונגה
.םהלש הקיטנגה


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב