גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


הקיטנגב הקיתא / הקיטנגב הקיתא / ישונאה םונגה / םירמאמ//

הקיטנגב הקיתא

?ותא םישוע המ - םייק עדיה
יטנג רוקיב סיטרכ
?יטנגה עדימה ךייש ימל
השרשה םורט תויטנג תוקידב
םדא ינב טוביש

 ?ותא םישוע המ - םייק עדיה
,תיטנגה הסדנהה :ומכ ,תויגולונכטויב תוטיש חותיפבו יטנגה רקחמב הברה תומדקתהה
םונגה יופימ .האופרהו תואלקחה ימוחתב תובר תויורשפאל חתפ תונורחאה םינשב וחתפ
,שדח ןדיע ףס לע םלועה תא ודימעה ,2000 ינויב ולש הנושארה הטויטה תגצהו ,ישונאה
וליפאו (ןהל םרוגה והמ ועדי אל הכ דעש) תולחמ אפרל ,םייטנג םימגפ "ןקת"ל רשפא םויהו
יטנגה עדימה .םתוכיא תא רפשלו םייחה תלחות תא ךיראהל םג רשפאו ,הלאכ תולחמ עונמל
.ץראה רודכ לש םוהיזה בצק תא טאהל לוכיו ,הביבסה תרימשב רוזעל םג לוכי רבטצהש
,(תויתא) תוירסומ תומליד םיררועמ ,טובישה תלוכי םהיניבו ,הלאה עדמה יגשיה םלוא
:ןוגכ ,תובר תולאש תולאשנ קוחה ישנאו עדמה ישנא ברקב .תויתדו תויפוסוליפ ,תויתרבח
לש ,םיחמצ לש יטנגה בכרהה תא תונשל ,האירבה השעמב ברעתהל םדאל ול רתומ םאה
ישנאל - ישונאה םונגה הנבמ לע עדימה תא לצנל תוכז שי ימל ?םדא ינב לשו םייח ילעב
שי םירוהל םאה ?ולש יטנגה הנבמה לע תוכז שי םדא לכל וא םונגה הנבמ תא וליגש רקחמה
חטבל ברסל תולוכי חוטיבה תורבח םאה ?םהיאצאצ לש יטנגה הנבמה לע טילחהל תוכז
יפלש םושמ ,הדובעל םיוסמ םדא לבקל אלש רשפא םאה ?תויטנג תוקידב ךמס לע םישנא
ישנא תא םויה תוקיסעמ תובר דועו הלאכ תולאש ?דיתעב תולחל לולע אוה תויטנגה תוקידבה
.קוחה ישנא תא תוקיסעמ ןה ךכמ תוחפ אלו עדמה
.רוחאל בישהל ןתינ אלו םוסחל ןתינ אל תיגולונכטהו תיעדמה תומדקתהה תא יכ ,רורב םלוכל
תנגוה ךרדב עדמה יגשיה תא לצנל רשפא תמלוה הקיקחו תירוביצ המכסה ידי לע לבא
.רבטצהש עדיב הערל שומישה תא עונמלו הנובנו

 יטנג רוקיב סיטרכ
אוה הזה עדימהו ,םדאה לש יתשרותה עדימה לכ אצמנ תדדוב הרעש לכב וא םד תפיט לכב
םדא ותוא דיתע תולחמ וליאב :ןוגכ ,םיבר םירבד תעדל רשפא ותרזעב .המצוע בר רישכמ
הזה עדימה ךמס לע ?היסולכואב םירחא םישנאמ רתוי שיגר אוה תולחמ וליאל ?תולחל
,תוינומיאוטוא תולחמב ,תויטנג תולחמב תולחל והשלכ םדא לש וייוכיס תא בשחל רשפא
רמוחה תקידב ךמס לע ,תעדל ולכוי ילוא דיתעב .דועו ןטרסב ,(רמייהצלא ומכ) הנקז תולחמב
תונבל רשפא היהי ,טרפ ותואל שי - תושגר ,תוגהנתה ,יפוא ,לכשמ תנמ - תונוכת וליא ,יטנגה
.טרפ ותוא לש ויתושלוחו ויתולעמ לכ לע עדימ ליכיש ,ישיא סיטרכ ןיעמ
?וייחב םדאל רוזעל לכוי הזכ ישיא סיטרכ המכ דע
.ולש הלחמה םע דדומתהל םדא ותואל רוזעי אל הזכ ישיא סיטרכ ,אפרמ תוכושח תולחמ יבגל
ילואו דובעל קיספהל לולע אוה ;וייח תוכיא לע עיפשהל לולע הזכ עדימ .ןוכנה אוה ךפהה ,ילואו
םינעוטה שי ןכלו ,ותחפשמלו טרפל השק היעב הווהמ הזכ ידיתע ןוחבא .ןואכידל סנכיי וליפא
,ענומ לופיט תלבקב עייסל לוכי ןוחבאה םא קר .הקידבה תויאדכ תא תוניצרב לוקשל םיבייחש
.םדאה ןב לש יטנגה רמוחה תא קודבל םעט שי
לולע הזכ ןג אשונש ימו ,םייטנטומ םינג םה הלאה םינגה ."הייטנ לש םינג" םיארקנש םינג שי
לע תיטנג הקידב עיפשת דציכ .הלחי םנמאש תואדו ןיא לבא תולחל לולע אוה ;דיתעב תולחל
לולע אוה הנש 40 וא 10 דועבש ול עידוהל םעטה המ ?הזכ יטנטומ ןג ולצא אצמנש םדא ןב
?תולחל
תוקידבה לש תויאדכה לע טהלב םיחכוותמ תדו חור ישנא ,רסומ ישנא ,םינעדמ ,םיאפור
תא אפרל ךרד ןיא רשאכ תויטנגה תוקידבה תא עונמל שי יכ םימיכסמ םישנאה בור .הלאה
.םייתחפשמו םיישיא םירבשמ םורגל לולע הזכ עדימש םימיכסמ םבור .תואבנמ ןהש הלחמה
תוקידבה ךמס לעש םינעוט "הייטנ לש םינג" יוליגל תוקידבה תכירעב םידדצמה ,םתמועל
.תענומה האופרה תא םדקל רשפא היהי הלאה
תומילא :ומכ ,תויוגהנתה ינימ לכל םייארחאש םינגה תא רתאל םג םיסנמ ,תונורחאה םינשב
,רתוי השק םהלש ןוחבאהו ,תוגהנתה יגוס רידגהל השקש םימיכסמ םינעדמה בור .תונפקותו
םינג ןיב היצקארטניא לש האצות ןה תויוגהנתהה ,םתעדל .תוינפוג תולחמ לש ןוחבאה רשאמ
רפשי הלאכ םינג רותיאש םירובסש םינעדמ שי ,תאז םע .תויתביבס תועפשה ןיבל םניבו םיבר
.תוישפנ תוערפהב לופיטה תאו ןוחבאה תא

 ?יטנגה עדימה ךייש ימל
יוכיס לע םיעיבצמש םינג וא תולחמל "םייארחא"ש םינג םירתאמו תיטנג הקידב םישוע רשאכ
קדבנה דבלמ ,הקידבה תואצות תא תעדל תוכז שי ימל :הלאשה תלאשנ ,הלחמ תוחתפתהל
?הדובעה םוקמ ?חוטיבה תורבח ?ןוחטיבה תועורז - הזה עדימב שמתשהל יאשר ימו ,ומצע
?החפשמה
העיגפ הווהמ ,ותושר אלל וא ומצע םדאה ידי לע אלש ,הזכ עדימב שומיש יכ םינעוטה שי
בייח וניא אוהש יפכ ,ויקיסעמל ימונג עדימ תולגל בייח וניא םדא .תויטרפה לע תוכזב הרומח
םינעוט עדימה ןויסיחב םידדצמה .תויתרבחהו תויטילופה ויתויטנ לעו ויתושגר לע עדימ רוסמל
לבקתהל וא חוטיב םמצעל שוכרל ולכוי אלש םישנא ,"םייטנג םידונמ" רוציל לולע עדימה יוליגש
תוימרפ םהמ שורדל וא הובג ןוכיס ילעב חטבל ברסל ולכוי ,לשמל ,חוטיבה תורבח .הדובעל
הלגתי םאש וששחי יכ ,תויטנגה תוקידבה לע ורתווי םמצע תא חטבל וצריש םישנאו ,תוהובג
.םתוא חטביש ימ היהי אל "םיעורג" םינג םיאשונ םהש
הלגיש םדא :האנוהל חתפ חתופ עדימ רוסמל רוסיאהש תונעוט ,תאז תמועל ,חוטיבה תורבח
ינבש ידכ ,קתע ימוכסב ומצע תא חטבי ,תוומ וא תוכנ ול םורגתש תיתשרות הייטנ ול שיש
רבד לש ופוסב .יוטיב ידיל ואובי םייטנטומה םינגהש הרקמב הובג יוציפ ולבקי ותחפשמ
בייחל הל רוסאו יטנג עדימ חטובממ שקבל תיאשר הניא חוטיבה תרבח :הרשפ הלבקתה
םייח חוטיב תושעל הצרי חטובמה םא ,לבא .םייח חוטיב ךרוצל תאזכ הקידב רובעל ותוא
ינפל םינשה 3-ב תיטנג הקידב רבע םא ותוא לואשל תיאשר היהת חוטיבה תרבח ,גירח
תולחמ יבגל קרו ,הקידבה תואצות תא שורדל תיאשר איה ,ןכ םא .השקבה תא שיגהש
רמול רשפאש הלחמ םוש ןיא ,ןוטגניטנה ,תחא הלחממ ץוח יכ םינעוט םיאפורה .תומיוסמ
.דיתעב הב הלחי ןכא םוגפה ןגה תא אשונש ימ יכ אלמ ןוחטיבב
?תעדיה
םודיקב וא הדובעל הלבקב הילפה עונמל ידכש ,עבוק קוחה ?הדובעה םוקמל רשאב המו
עדימה תא ףושחל יאדכ דבועל אקוודש םירקמ שי ,םלואו .יוסח היהי יטנגה עדימה ,דבוע
ודבעי הלאכ םישנא םא .א"נדה לש ןוקיתה ימיזנא םהל םירסחש םישנא שי ,לשמל .יטנגה
השק עגפיהל םילולע םה (יניערג רוכב ,לשמל) א"נדב תעגופש ,ההובג הנירק וב שיש םוקמב
אוהש ינפל ,תיטנג הקידב רובעל דבועה תא בייחמ קוחה ,הלאכ הדובע תומוקמב .תומל ףאו
.הדובעל לבקתמ
ידעצ לש הרוש הפוריאב תודחא תונידמ וטקנ ,םיישיא םייטנג םינותנב הערל שומיש עונמל ידכ
לע רסוא קוחה ,הירטסואב .עדימב שומישה תא תורסוא וא תוליבגמ תולשממה בור .העינמ
תורבח ,תפרצב .תויטנג תוקידב לש תואצותב שמתשהל םיקיסעמה לעו חוטיבה תורבח
ריאמ כ"ח ,ץראבו .םינש 5 ךשמב ,הלאכ תוקידבב שומישמ וענמיי ןהש וזירכה ןמצעב חוטיבה
ומקוה םלועב תורחא תונידמב םג .יטנגה עדימה ןויסיחל קוח תעצה 2000 תנשב םזי תירטש
םיגייס ליטהל איה תיללכה המגמה .יטנגה עדימב הערל שומיש עונמל םיכרדב ןודל ידכ תודעו
תחוורל םורתל לוכיש שומיש עונמל אל ליבקמבו ,עדימב תואנ אל שומיש עונמל ידכ םיקוחו
.הרבחהו טרפה
הרקמ לכב םאה ?היתואצות תא םג עדויו תיטנג הקידב לש המויק לע עדוי אפורה םא המו
סינכהל הלולע תואצותה תעידי םצע ,םיתעל ?ולש לפוטמל הזה עדימה תא רוסמל בייח אוה
עוגפל לוכי עדימהש עדוי אפורה םא .ןיקתה וייח ךלהמ תא שבשלו הקוצמל קדבנה תא
גהני דציכ ,החפשמל עדימה תא רוסמל ברסמ קדבנה ךא ,םירחא החפשמ ינב לש םהייחב
?הלאכ םירקמב אפורה
ינפב יטנג עדימ גיצהל תוכז שי ,תיטפשמ האופרל םינוכמלו הרטשמלו ,קוחה תונוטלשל םאהו
?םירקמ וליאב ,ןכ םא ?קוחה תויושר

 (ןויריה ינפל) השרשה םורט תויטנג תוקידב
-ץוח הירפהב תעצבתמש הקינכט איה םחרב רבועה תשרשה ינפל תישענש תיטנג הקידב
תעצבתמ םשו הנחבמב םישגפנ (גוזה ינב לש) תיציבהו ערזה תאזכ הירפהב .תיפוג
,םיאת 8 שיש בלשבו ,הקולחה לש םינושארה םיבלשה םיעצבתמ הנחבמב .הירפהה
הלא ויהי היצטומ םהב אצמית אלש םיאת .םימגפ שי םא תולגל ידכ םיאתה תא םיקדוב
תודגנתמש םישנ ברקב וליפא תולבוקמ הלאכ תוקידב .םאה םחרב השרשהל ורחבייש
תוקידב לש הקינכטה .ריפש ימ תקידב :ומכ ,תינשלופ הקידב לש תורחא תוטישל וא תולפהל
רבוע הזיא רורבל תורשפאה תא םירוהלו םיאפורל הקינעמ ,םחרב השרשהה ינפל תויטנג
.םייקתהל רתויב םיבוטה םייוכיסה לעב אוה
שי ,ןויריהה לש ןושארה שילשב תושענש תוקידב ךמס לע וא השרשה םורט תוקידב ךמס לע
םירוהלש ןכתיי םאה ,םלואו .לבקתמש יאופרה עדימה ללגב ןויריהה תא קיספהל תוכז םירוהל
הבוגו רוחש רעש :ומכ ,תומיוסמ תויסיפ תונוכת יפ לע רבועה תא רוחבל תורשפאה ןתנית
?'מ 1.80
םויה .םחרב לתשויש רבועה ןימ היהי המ עובקל םג רשפא השרשה םורט תוקידבב
,תויטנג תולחממ ולבסיש ,םיוסמ ןיממ םיאצאצ תדלוה עונמל ידכ הלאה תוקידבב םישמתשמ
תא תואשונ ןהש תועדויש םישנ .םירכז םירבועב תעגופה ןשוד םש לע םירירש ןווינ תלחמ :ומכ
ךרוצל דחא את חקלנ ,הנחבמב ודועב ,רבועה ןמו ,תיפוג ץוח הירפה תורבוע הלחמל ןגה
,רכז אוה רבועה םא לבא ,ןויריהה תא ךישמהל רשפא הבקנ חתפתת רבועה ןמ םא .ןוחבא
קפסל ידכ אלו ,יניינע יאופר ךרוצל השענ דולייה ןימ לש ןוחבאה הזכ הרקמב .הלפה תצלמומ
.םירוהה לש הזירפק
אלש םג ,רבועה ןימ תעיבקל וא ,דולייה תונוכת תעיבקל תיאופר תוברעתהב דדצמש ימ שי
םינוש םניא ,הזה ןיינעה ךרוצל ,םדאה ינב ,םידדצמה לש םתנעטל .םייאופר םיכרצל
ןהלש ףדמה ייח תא ךיראהל ידכ תוינבגעה תא תיטנג הסדנהב םיסדנהמ םויה .תוינבגעמ
ידכ םדא ינבב םג המוד הלועפ השעית אלש עודמ .ןהלש עבצה תאו חירה תא רפשל ידכו
ללוכ ,םיבר םימוחתב הריחב תלוכי םדאה ינבל הנתינש םשכ ,דועו תאז ?םתוא חיבשהל
הרבחב עודמ ?ויתונוכת תאו םהלש רבועה ןימ תא ורחבי אלש עודמ ,םגוז ינב תריחב
תורשפאה ןמ םיגאדומש םיבר םישנא שי דגנמ לבא ?טילחהלו רוחבל רשפא-יא תינרדומ
.תורחא תויטנג תונוכת יוניש - הכשמהו רבועה ןימ תריחב התליחתש ךרדב תכלל
.40 ןבכ היהי םדאה רשאכ קר יוטיב ידיל ואוביש םימגפ םילגמ םיאתה תקידבב ,םימעפל
םא ירהו ?תואירב הנש 40 תויחל לגוסמש הזכ רבוע דימשהל תוכז אוהש ימל שי םאה
.וסאקיפ וא טרצומ :ומכ ,תונורשכ לעב ,יתריצי םדא ןב םידימשמש ןכתיי ,הזכ רבוע םידימשמ

 םדא ינב טוביש
רחאל ,םלואו .ינוידבה עדמה םוחתל ךייש היה םיטבושמ םדא ינב רוציי לש ןויערה ,רבעב
,ילוד השבכה לופכשב האישל העיגהש ,םייטמוס םיאתמ םייח ילעב לופכשב החלצהה
עצוב אל ןיידע םלש םדא ןב לופכש .היזטנפ רדגב הז ןיא םויהו ,םדא טובישל קחרמה רצקתה
ונד רבכ הרבחה לש םינוש םימורופב לבא ,דבלב יטרואית אוה לופכשה ןיידעו ,םויה דע
םוחתב רקחמה ,תאז םע .םדא ינב לופכש רשפאל ןיא יכ ,הטלחהל ועיגה וליפאו היעבב
.םייחה ילעב לש לופכשה תייגולונכט תא רפשל איה הרטמהשכ ,רסאנ אל ,הזה
שרופמב רסוא קוחה .םדא ינב טבשל רסואש קוח לארשיב תסנכה הרשיא 1998-ב
ותוא לדגלו ישונא רבוע טבשל רוסא ,רמולכ .הייברל ףילחתכ טובישה תייגולונכטב שמתשהל
םתוא לדגל ,םירבוע טבשל רתומ .עזג יאת תקפה ךרוצל טבשל רוסיא ןיא לבא ,תורגבל דע
.עזג יאת תקפה ךרוצל קר םהב שמתשהלו ,םהייחל 14-ה םויה דע
רשפא םיאתה תא .דואמ םיריעצ םירבועב קר םימייק םהו ,םינייפאמ ירסח םיאת םה עזג יאת
ףוגבש םיאתה יגוסמ דחא לכל ןיימתהלו חתפתהל םהל םורגלו ,הדבעמ תויחולצל ריבעהל
תומקר לש רוקמכ םיאתב שמתשהל ךכ רחאו ,ןווכל רשפא םהלש תוחתפתה תא .םדאה
רשפא היהי דיתעבש הווקת םיררועמ ,עזג יאת לע הכ דע ושענש םירקחמה .הלתשהל
הכורכ עזג יאת תקפה ,םלואו .תולחמ יופירלו תומוגפ תומקר שודיחל םהב שמתשהל
.ףירח יכרע חוכיווב הוולמ הזה רקחמה םג ןכלו ,םירבוע תדמשהב
תורוקמ ינש לע הצילמה ,םיעדמל תימואלה הימדקאה לש הקיתאויב יאשונל תצעיימה הדעווה
.הנחבמ תיירפה ילופיט תרגסמב ורצונש ,םיאפקומ םירבוע (1) :םיירבוע עזג יאת תקפהל
לתשומש םירבועה רפסממ רתוי ,םירבוע לש בר רפסמ ,ללכ ךרדב ,רצונ הלאה םילופיטב
הדעווה ירבח .םירתונה םירבועב םישמתשמ אל לופיטה םות רחאל .רבד לש ופוסב ,םחרב
יטנג לופכש (2) .םירבועה תא םורתל גוזה ינב תמכסהב הלאה םירבועב שומישה תא םינתמ
תוצלמה .דבלב יאופר רקחמ תורטמל טוביש - "יאופר טוביש" ארקנש םדא ירבוע לש (טוביש)
רבועה לודיג ךשמה לע תורסוא ךא ,וז ךרדב ולדוגש םירבועמ עזג יאת קיפהל תוריתמ הדעווה
.םדא ינב לופכשל יעצמאכ וא תוירופ תויעבב לופיטכ שמשל לכוי אל טובישה .םוי 14-ל רבעמ
תואירבה ןוגרא :ומכ ,םיפוגו ,קוחב רוסא טובישה ,הפוריאב תונידמ המכבו ב"הראב םג
תא רסואש קוחה .םדא ינב טבשל תונויסינ םיעיקומ ,יפוריאה דוחיאהו ם"ואה לש ימלועה
ךלהמב .2001 ילוי שדוח ףוסב ,יאקירמאה םירחבנה תיבב םוצע בורב רשוא ישונאה טובישה
,תואטיסרבינוא יגיצנו רקחמ תודבעמ יגיצנ םירחבנה תיב תדעו ינפב ועיפוה קוחה לע םינוידה
םיחמומ הדעווה ינפב ועיפוה ,םתמועל .תושק תויאופר תויעב רותפל לוכי טובישה יכ ונעט םהו
לש בצמ רצוויי אל םימיה תוברבש ידכ ,הצרפה תא רוגסל שי יכ ונעט םהו ,לשממ יגיצנו רסומל
.אלמ ישונא טוביש
לכמ יטנג לופכשו טוביש דגנ הפיקת תוינידמ ב"הרא תטקונ ,רומאה קוחה אלל םג ,דבעידב
אוה םגש ,רחא קוח .ישונא טוביש תולועפ עצבל יטרפ םדא וא הדבעמ לכ לע רסוא קוחה .גוס
םלשמ יפסכמ ןממל הלשממה לע רסוא ,אישנה ידי לע םתחנו םיכילהה לכ תא רבע רבכ
רבודמש ןוויכמ .אשונב רקחמ לכו ישונא טובישל הרושקה הלועפ לכ ,יאקירמאה םיסמה
םייקה קוחה ,יתלשממ עויס אלל הלאכ םיביצקת גישהל השקו בר ןומימל םיקוקזש םירקחמב
.ב"הראב םיטוביש עוציב לע השקמ
תויתא תומליד
אוה יכ ,םיבר םידגנתמ ול שי תיתרבח-תישונא הניחבמ םגו תותדה לכל דגונמ םדא ינב לופכש
טילש ובש בצממ ,לשמל ,םיששוח םיבר םישנא .יתחפשמהו יתרבחה םקרמב עוגפל לולע
תליחתב .םלועה לע טלתשי םתועצמאבו ומצע לש םיבר םיקתוע לפכשל חילצי רזכאו ץירע
ןתועצמאבש ,הייבר תוינכת תונבל (eugenics) הקינגואאה תעונתב םישנא וסינ ,20-ה האמה
הארונ המכ הארהש רלטיה ףלודא הז היה רבד לש ופוסב ."םינוילע" םדא ינב קיפהל ולכוי
םיקה ליבקמבו ,םיתוחנ ויניעב ובשחנש םימע דימשהל הצר רלטיה .תאזכ העונת תויהל הלוכי
רוהיט" :ולש ותומ םע התמ אל רלטיה לש ותינכת ,לזמה עורל .יראה עזגה חופיטל הייבר תווח
םיששוח טובישל םידגנתמה .םלועב םינוש תומוקמב םויה םג עמשנש גשומ אוה "ינתא
ועיצי ךכ רחאו "חבושמ" יטנג ןעטמ ילעב תוקונית ןהב ולדגיש תווח תמקה לש תורשפאמ
יפ לע םהידלי תא רוחבל וצרי תוגוזש תורשפאמ םישנאה םיגאדומ תוחפ אל .הריכמל םתוא
.יתרבח דמעמו ,יתוברת עקר יפ לעו תונומת גולטק
תוכז ונל ןיאשו ,םיאבה תורודה תא תיטנג תונשל תוכז ונל ןיאש םינעוט טובישל םידגנתמה
,םיטבושמ םייח ילעבל םרגנש לבסה לע םיעיבצמש הלאכ םג שי .עבטב ןוזיאה תא רפהל
תונקדזה לש היעב םג שי םילפכושמ םירוציל .םישק םימומ םע םלועה ריוואל ואב םהש םושמ
השבכה לע .רוקמה יאת םרות לש וליגמ םיליחתמ לפכושמה רוציה לש וייחש םושמ ;הריהמ
תונשל אלא ,הלש הייח תונשל םימיאתמ םניאש הנקז ינמיס הארמ איהש םיחוודמ רבכ ילוד
.ןיטעה יאת הנממ וחקלנש ןמזב םינש 6 תב התיהש תמרותה לש הייח
(םייח תליטנ םג הומכו) םייח תריציש םירובס ,לאה ידי לע םלועה תאירבב םינימאמש םישנא
םג םיכסהל ןיא ,םמלוע תסיפת יפל .םיאפור וא םינעדמ םה וליפאו ,םדא ינב ידיב תנתינ הניא
.תיטנג הסדנה תועצמאב םישענ םהש יפכ ,יטנגה עדימב םייוניש םע
וליפאו רתומ היהי ,םהבש םירקמ שי ןיידע ,םדא ינב לופכשל תיללכה תודגנתהה תורמל
:הלאה םיאנתב קר לבא ,לופכשה תטישב שמתשהל ,יחרכה
.התוא אפרי וא רבועב תיטנג הלחמ ענמי לופכשה .1
םידגנתמ םה לבא תיעבט ךרדב תדלל םילוכי םניאש םירקע תוגוזל רוזעל לכוי לופכשה .2
.רז םרותמ ערז וא תיציב תמורתל    
אל ,לופכשה תלועפמ רצווייש ,רבועהש תיעמשמ-דח הרוצב חיכוהל וכרטצי םיאפורה .3
.והשלכ םגפ םע דלוויי    
רתוול רוסא ,םתעדל .םיבר םינוכיס הבוחב תאשונ טובישה לש היגולונכטה ,םינטפשמ תעדל
תדוקנ .המדקה םע תודדומתהב דעצ דעצ תכלל ךירצו ,יעדמו יפוסוליפ ,יתד ,יתא ןויד לע
עונמל רשפא-יא ,םיקנויב יטנג לופכש עצובש רחאל ,םויהש איה הלאה תויגוסב ןוידל אצומה
ןתינ אלו ,הליעי הרוצב תיעדמ תוחתפתה עונמל ןתינ אלש דמלמ ןויסינה .םדא ינבב טוביש
הקיקחו תירוביצ המכסה ידי לע ,םלואו .תיעדמה תונרקסה תאו עדי ףיסוהל ןוצרה תא םולבל
.הערל לצוני עדיהש ןוכיסה תא ןיטקהל רשפא המיאתמ


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב