גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


הלבגה ימיזנאב ךותיח / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

הלבגה ימיזנאב ךותיח

עוגפל ילבמ םכותל רדחש רז א"נד קרפל םילגוסמש םימיזנא םירצוי םימיוסמ םיעזגמ םיקדייח
הלבגהה ימיזנא .הלבגה ימיזנא םיארקנ םהו תוזאלקונ םה הלאה םימיזנאה .םמצע לש א"נדב
ומכ םילעופ םימיזנאה .(םי'גאפוירטקב) םיפיגנ ינפב הנגה ןונגנמכ םיקדייח ידי לע םירצוימ
ףצר ריכמ םיזנא לכ .ולש היצביטקאניאל םימרוגו ףיגנה לש א"נדה תא םיכתוח םה ;םיירפסמ
רתאה .הזה רתאב ךתוח אוה םילידגה ינש תאו ,ילידג-וד א"נדב םידיטואלקונ 8-4 לש ידוחיי
לע םינגומ הלבגהה ירתאב םיפצרה ,קדייחה לש א"נדב .ךותיחה רתא וא הלבגהה רתא ארקנ
הלבגהה ירתא ,ףיגנה לש א"נדב .ןיזוטיצ וא ןינדא :םידיטואלקונה ינשמ דחא לש היצליתמ ידי
.םיזנאה ידי לע םיכתחנ םהו םינגומ םניא
םיווהמש םיפצר שי ,םדא ינב לש א"נדב הלכו םיפיגנ לש א"נדב לחה ,א"נד לש הלוקלומ לכב
א"נדה תא ךתוחש ינויח "רישכמ" אופא םה הלבגהה ימיזנא .הלבגה ימיזנאל הלבגה ירתא
םיזנא תרזעב ,א"נדה ךותיח רחאל .תירלוקלומ הקיטנג לש תונוש תוקינכטב םיעטקמל
.ותוא טבשל םג ןכמ רחאלו ,ולבקתהש םיעטקמה ןמ דחא לכ דדובלו דירפהל ןתינ ,הלבגה
לש יסיפ יופימב :תירלוקלומה הקיטנגה לש תוקינכטה ןמ המכב םשוימ הלבגה ימיזנאב ךותיחה
טובישב ;תיטנג הסדנהב ;תויסולכוא לש םזיפרומילופ תקידבב ;(הלבגה תופמ תריצי) םימונג
.םיטנטומ תריציבו ,םיירלוקלומ םיאלג תריציב ;ירלוקלומ
רתאב םילידגה ינשל :רמולכ ,(palindromic) ימורדנילפ יפוא לעב אוה הלבגהה רתא ,ללכ ךרדב
,ןימיל לאמשמו לאמשל ןימימ םתוא אורקל ןתינ ;ךופה רדסב םיעיפומ םה לבא ,םיהז םיפצר שי
(E. coli קדייחמ קפומש) EcoRI הלבגהה םיזנא .אבא ,שמש ,השרשה :םילימה תא ומכ
:םיזינגרוא לכ לש א"נדב ,םידיטואלקונ תוגוז 6 לש ימורדנילפ רתא ,לשמל ,ריכמ
5'--GAATTC--3'  
3'--CTTAAG--5'  
הזכ ךותיח .הז לומ הז םיאצמנ םניאש (A-ל G-ה ןיב) תומוקמ ינשב םיפצרה תא ךתוח םיזנאה
.גרודמ ךותיח ארקנ םידיטואלקונ ןיב
5'--GIAATTC--3'  
3'--CTTAAIG--5'  
,םיקיבד םיארקנ הלאה תווצקה .םיילידג-דח םיקיבד תווצק לש ההז גוז ריאשמ גרודמה ךותיחה
םילוכי א"נדה יעטק .םירחא א"נד יעטקל ןמימ ירשק תרזעב "קבדיה"ל םילוכי םהש רחאמ
םיקיבד תווצק תורצוויה .םיקיבדה תווצקל םימילשמ םיפצר םיווהמ םהו ,תורוקמ ינימ לכמ תויהל
א"נד לש תונוש תולוקלומ יתש רשאכ .יטנניבמוקר א"נד תריצי לש היגולונכטה תא תרשפאמ
תווצקה .םיקיבד תווצק םתוא ילעב םיעטקמ ורצוויי ,הלבגה םיזנא ותוא תרזעב תוכתחנ
,תאז תמועל .תונושה תולוקלומה יתש לש םיעטקמה ןיב רוביח םירשפאמ ,םיהזה םיקיבדה
וניא הזכ ךותיחו ,קלח ךותיח ארקנ אוה ,םילידגה ינש לש הירטמיסה ריצב השענ ךותיחה רשאכ
.םיקיבד תווצק רצוי
תוארל רשפא םהמ םידחא לש הלבגהה ירתא תא .םינוש םיקדייחב והוז םיבר הלבגה ימיזנא
,גרודמ ךותיח םירצוי םימיזנאה ןמ קלח קר םלוא ,םימורדנילפ םה הלבגהה ירתא לכ .הלבטב
.EcoRI םיזנאל המודב
יולת ,הלבגה ימיזנא ידי לע םונגה ךותיחמ םילבקתמש ,א"נדה יעטקמ לש עצוממה לדוגה
הלבגה רתא לש ותואצמיה תורידת .א"נדה תלוקלומב הלבגה רתא לש העפוהה תורידתב
לכ עצוממב עיפוי םיסיסב 4 לש לדוגב הלבגה רתא .הלבגהה רתא לדוגב רקיעב היולת םיוסמ
םיבר םיעטקמ ולבקתי םיסיסב 4 ןב רתא ריכמש םיזנא ידי לע ךותיחמ .םיסיסב (256) 44
ךותחי םיסיסב 6 ךרואב הלבגה רתא ריכמש םיזנא .עצוממב םיסיסב 256 לש ךרואב ,םירצקו
.םיסיסב (4,096) 46 לכ איה הזכ רתא לש ותעפוה תורידתש רחאמ ,רתוי םיכורא םיעטקמ
םירתא .םיסיסב 8 ינב םירתא םיריכמש םימיזנאב םישמתשמ ,דואמ םילודג םימונג ךותיחב
(48) 65,536 אוה ,םילבקתמה הלבגהה יעטקמ לש עצוממה ךרואהו דואמ םירידנ םה הלאכ
.םיסיסב


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב