גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


ל'גב הזרופורטקלא / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

ל'גב הזרופורטקלא

ידי לע םכותיח רחאל א"נד יעטקמ דדובל וא תבורעת ךותמ א"נד תלוקלומ דדובל ךירצ רשאכ
,ילמשח הדש ךרואל ל'גב תולוקלומה תא דירפהל איה רתויב תלבוקמה ךרדה ,הלבגה ימיזנא
.ל'גב הזרופורטקלא תארקנש הטישב
,םיעטקמה לש ,םנעטמב ינושל תודוה ילמשח הדשב א"נד יעטקמ ןיב הדירפמ הזרופורטקלאה
לש תבורעתה תא םימש ,זורגא לש וא דימאלירקאילופ ל'ג לש קד חול הצקב .םתרוצבו םלדוגב
,יצמוח רמוח אוה א"נדה .ילמשח םרז חולה ךרד םיריבעמו ,ילילשה בטוקה דיל א"נדה יעטקמ
לא ל'גה חול ךרואל םידדונ א"נדה יעטקמ ,ךכמ האצותכ .ילילש ילמשח ןעטמב ןועט אוה ןכלו
,רתוי רצק עטקמהש לככ ;םכרואב היולת א"נדה יעטקמ לש העונתה תוריהמ .יבויחה בטוקה
םיעטקמהמ רתוי בר קחרמל ,רהמ םיענ םירצקה םיעטקמה .רתוי הריהמ ל'גב ותעונת
.םיעטקמה ןיב הדרפה תרצונ ךכו ,רחא קחרמל ולדוג יפל ענ עטקמ לכ .םיכוראה
ךרוא ילעב א"נד יעטקמ לש ףסוא אוה ספ לכו ,םיספ ןיעמ ל'גב שי הדרפהה ךילהת רמגב
לבקתהש םיספה םגדב ןיחבהל ידכו ,ןיעל תוארנ ןניא א"נדה תולוקלומ ,םלואו .םיוסמ
עבצה תולוקלומ .ימורב םוידיתא עבצה רמוח לש הסימתל ל'גה תא םיריבעמ הזרופורטקלאב
םיחינמ עובצה ל'גה תא .ןהב תורבטצמו ,םיסיסבה ןיב תורשקנ ,א"נדה תולוקלומ ךותל תורדוח
לכ .םירהוז םיספ לש םגד לבקתמו רהוז ל'גה .הלוגס-לע הנירקל ותוא םיפשוחו ההכ עקר לע
.םיוסמ ךרואב א"נד תולוקלומ גציימ ספ
תא םימשש ינפל .היפרגוידרוטוא תועצמאב-ל'גב םיעטקמה יוהיזל תרחא הטיש םג שי
פוטוזיא אוה לבוקמה ןמסה .יביטקאוידר רמוחב א"נדה תולוקלומ תא םינמסמ ,ל'גב םיעטקמה
,ל'גה לא םידימצמ .תיביטקאוידר הנירק טלופ הזה פוטוזיאה .P32 ןחרז דוסיה לש ביצי יתלב
ףשחנ םליפה .תיביטקאוידר הנירקל שיגר םוליצ רמוחב הסוכמש (ביטגנ) םליפ ,ךשוח רדחב
םליפה חותיפ רחאל .תיביטקאוידרה הכיעדה ךלהמב םיררחתשמש םיקיקלחל רישי ןפואב
תנירקל םוליצה רמוח תפישח לש האצות אוה ספ לכ .ל'גה לש םיספה םגדב ןיחבהל רשפא
.םיוסמ ךרואב א"נד תולוקלומ אופא גציימ ספ לכ .יביטקאוידרה ןחרזה ןמ וטלפנש םיקיקלחה
ארקנ ,שיגר םליפל הפישח ידי לע ,תיביטקאוידר תונמוסמש תולוקלומה יוהיז ךילהת
.המרגוידרוטוא ארקנ חתופמה םליפהו ,היפרגוידרוטוא
רחאל .אתה לש בכרומהו לודגה םונגה ךותמ א"נד לש םיעטק דדובל רשפא תאזה הטישב
תא םיליכמש ל'גה יעטק תא ךותחל רשפא ,הזרופורטקלאב א"נדה יעטקמ תא םידירפמש
תוליעפבו ילידג-ודה הנבמב עוגפל ילבמ ,א"נדה תא םכותמ קיפהלו ,םישקובמה םיעטקמה
םייפצפס םיעטק תקפהל םגו ןויפאו יוהיזל םג ,ןכ םא ,תשמשמ הזרופורטקלאה .ולש תיגולויבה
.םונגה ךותמ 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב