גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


(Southern blotting) ןרתואס גפסה / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

(Southern blotting) ןרתואס גפסה

יעטקמ תוהזל תרשפאמש הטיש 1975 תנשב חתיפ (Ed Southern) ןרתואס דא יטירבה רקוחה
ךותמ ותוא םימילשמה םידיטואלקונה לש ףצרה תא רתאמש יאלג לע תססובמ הטישה .א"נד
םייוצמש םימוד םינג יוהיזל ;םינג יופימל :ןוגכ ,תורטמ המכל הליעי תאזה הטישה .לודג א"נד
לש תוכרעיהב םייוניש יוליגל ;םירחא םירוציב םיליבקמ םינג יוהיזל ןכו ,רוצי ותוא לש םונגב
.םונגל רדחוהש רז ןג רותיאלו ,תויתשרות תולחמב תורושקש תויצטומ רותיאל ;םונגה
ןיב םידירפמו ,םידחא הלבגה ימיזנאב ותוא םיכתוח ,א"נד םיקיפמ ןרתואס גפסה תטישב
יטוירקואא םזינגרוא לש םונג ךותיח .ל'גב הזרופורטקלא תועצמאב ,םלדוג יפ לע ,םיעטקמה
םיעטקמ תוהזל ןתינ אל לבא ,א"נד לש םתכ לבקתמ ל'גה תעיבצבו ,םיבר םיעטקמ רצוי
ךילהת תא ,םלואו .םיאלג םע םתוא אילכהל ךירצ םייוצרה םיעטקמה יוהיז םשל .םייפיצפס
רשפאמש ןוליינ םורק לא םיעטקמה תא ריבעהל שי .הצרהה ל'גב עצבל רשפא-יא האלכהה
תא ריבעהל רשפאתש הטיש וחתיפ ךכ םשל .רמשיי םהלש הצרהה םגדש ןפואב האלכה
םיחינמ ,תאזה הטישה יפל .יסחיה ומוקמ לע רומשי עטקמ לכ ןיידעו ,ןוליינה םורק לא םיעטקמה
דחוימ ןוליינ םיחינמ ל'גה יבג לע .תיסיסב הסימתב םילובט ויתוצקש גפוס ריינ ןויליג לע ל'גה תא
,ריינה תוצק םיחנומ הבש ,תיסיסבה הסימתה .גפוס ריינ תונויליג המכ דוע וילעו ,א"נד תרישקל
.גפוסה ריינה תונויליג לא - ל'גה לעש ןוליינה ךרדו ,ל'גה לא ריינה ןמ תוימינה חוכב תמרוז
ןוויכמ .וכותב םידכלנו ןוליינה לא םילוע ,ל'גה ןמ א"נדה יעטקמ םיאצוי ,המירזה ןמ האצותכ
,ןוליינל םירשקנ א"נדה יעטקמ .םיילידג-דחל א"נדה יעטקמ םיכפוה ,תיסיסב הסימתהש
,ןוליינה יבג לע ל'גה לש קיודמ קתעה םילבקמ ,ךילהתה םויסב .ל'גב ירוקמה םמוקמל םאתהב
.גיפסת ארקנ הזכ קתעה ףד .ילידג-דח אוה ןוליינה לא דומצה א"נדהשכ
-דח א"נד אוה יאלגה .יביטקאוידר ןומיסב ןמוסמש יאלג תוחכונב ,תיקשב םיחינמ גיפסתה תא
םימילשמש א"נד יעטקמ םתואל רשקתי יאלגה ,האלכהה ךילהתב .רחא רוקממ קפוהש ילידג
ימוטאמ קלח תפלחה ידי לע ,יביטקאוידר ןומיסב םינמסמ יאלגה תא .גיפסתה לע םיאצמנו ותוא
תנמוסמ ,תילידג-וד הלוקלומ רוציי ןמוסמה יאלגה .יביטקאוידר ןחרז ימוטאב יאלגה לש ןחרזה
א"נד יוצמ םהבש תומוקמב קר גיפסתה לע עיפוי ןומיסה .ול םילשמה לידגה םע ,תיביטקאוידר
,ךכו .היפרגוידרוטוא ןחבמ תרזעב םירתאמ ןומיסה םוקמ תא .יאלגה לש א"נדל םילשמ
לע ול םילשמה א"נדה לש ומוקמ תא אוצמל ןתינ ,יאלגכ שמשמה יביטקאוידר א"נד תועצמאב
.גיפסתה
םיספכ ,גיפסתב ,א"נדה יעטקמ לא יאלגה לש הרישקה ירוזא תא תוארל רשפא םרגוידרוטואב
.גיפסתה יבג לעש םייביטקאוידרה םיספה לש םמוקמ תא םינייצמ םירוחשה םיספה .םירוחש
קחרמ תא ביתכמה אוה עטקמה לדוג ירהש ,ומוקימ יפ לע דדמנ ,א"נד עטקמ לכ לש וכרוא
.ל'גב ולש הדידנה


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב