גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


םיאשנ תרזעב א"נד טוביש / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

םיאשנ תרזעב א"נד טוביש

לש טבש וא םיאת לש טבש ,םיקדייח לש טבש :לשמל ,טבש הלימב הרוקמ טוביש הלימה
תוקולח ידי לע ורצונ םלוכו םיהז םלוכש ,םיבר םיקתוע תריצי איה טובישה תלועפ .תולוקלומ
םלוכש א"נד יעטקמ לש םיבר םיקתוע תריצי אוה א"נד טוביש .טבושמה טרפה לש תורזוח
עטקמ טבשל ידכ .םינוש םייוסינו תונוש תוקידב וב ךורעל רשפאמ א"נד עטקמ טוביש .םיהז
.ימצע לופכש תלוכי הל שיש הלוקלומ ,תרחא א"נד תלוקלומ לא עטקמה תא רבחל שי ,םיוסמ
םע דחי עטקמה תא תלפכשמ איהו ,עטקמה תא וזכ הלוקלומל םירבחמ ,הקבדהו ךותיח ידי לע
א"נד לש עטקמ הכותב תאשל תלגוסמה ,לופכש תלוכי תלעב א"נד תלוקלומל .הלש לופכשה
.(vector) אשנ םיארוק ,רז
םידימסלפ תרזעב טוביש
םה םידימסלפה .םידימסלפ ויה א"נד יעטקמ לש יתוכאלמ טובישל ושמישש םינושארה םיאשנה
תוברתה תלוכיו הרידח תלוכי םהל שיו ,םיקדייחב םיאצמנ םה .א"נד לש םיילגעמ םיעטק
א"נדה טוביש ידיל איבהלו ,רז א"נד םידימסלפל דימצהל תורשפאמ הלאה תונוכתה .תימצע
.םיקדייחב רזה
םיזנא תרזעב ותוא םיכתוחו קדייח לש אתמ דימסלפ םידדובמ ,א"נד עטקמ טבשל םיצור רשאכ
םיצור ונממש ,םרותה םזינגרואה לש א"נדה תא םיכתוח הלבגה םיזנא ותוא תרזעב .הלבגה
םייוצמ הבש הסימתל םיפיסומ םילבקתמש םיעטקמה תא .טובישל דעונש עטקמה תא דדובל
לש םיקיבדה תווצקה תא קיבדמש זאגיל םיזנאה תא הסימתל םיפיסומ .ועטקנש םידימסלפה
בלושמ םכותבו ,םיטנניבמוקר ויהי םידימסלפה ןמ קלח .םינוש םידימסלפ םילבקתמו ,םיעטקמה
.רזה א"נדה לש רחא עטקמ התע ליכמ יטנניבמוקר דימסלפ לכ .רזה א"נדה לש שדח עטק
.שקובמה א"נדה תא ליכמ הלאה םיעטקמהמ דחא
םיקדייחהו ,םיקדייח יאתל םירידחמ ,םישדחה םיעטקמה םע ,םיטנניבמוקרה םידימסלפה תא
םכותב םילפכתשמה םידימסלפהו ,תוקד 20 ידמ םיקלחתמ םה .לופכש תנוכמכ םילעופ
תומכ םיקדייחה ןמ קיפהל ןתינ ,תודחא תועש ךשמנש ,ךילהתה םויסב .בצק ותואב םיברתמ
דירפהל ןתינ םיטבושמה םיעטקמה תא .םישקובמה םיעטקמה םהבו םידימסלפ לש הלודג
.ל'גב הזרופורטקלא תטישב דדובלו
םיפיגנ תרזעב טוביש
תלפכומש א"נד תלוקלומ לכ .םידימסלפה דבלמ ,םיאשנ דוע שומישל וסנכוה םינשה תצורמב
איה ףיגנ לש ןיערגה תצמוח .אשנכ שמשל הלוכי ,ןסכאמ םזינגרוא לש םיאתב יעבט ןפואב
הפוטע ןיערג תצמוח לש הלוקלוממ םייונבש םיקיקלח םה םיפיגנה .תאזכ הלוקלומל המגוד
הטעמה ןמ ןיערגה תצמוח תלוקלומ תצלחנ ,אתה ךותל קיקלחה תרידח םע .ינובלח הטעמב
ףיגנ לש קיקלחל השענו ינובלח הטעמב ףטענ קתוע לכ .םיאתב המצע תא תלפכשמו ינובלחה
םיפיגנ לצא .הלילח רזוחו ,םירחא םיאת םיקיבדמו אתה ןמ םיאצוי םישדחה םיקיקלחה .שדח
הלוכי איהש ןוויכמ ,אשנכ שמשל הלוכי תאזכ א"נד תלוקלומו ,ןיערגה תצמוח אוה א"נדה ,םיבר
.ןסכאמה אתה ךותב יאמצע ןפואב לפכתשהל
רבכ .םיקדייחה יאת תא םיפקותש ,םי'גאפוירטקב ,םיפיגנ לש תדחוימ הצובק תמייק עבטב
םי'גאפוירטקבב תומולגה תויורשפאה לע םירקוחה ודמע תיטנגה הסדנהב שומישה תליחתב
רז רוקממ א"נד בלשל רשפא זאגילו הלבגה ימיזנא תרזעבש ,ררבתה .םיילאיצנטופ םיאשנכ
את תא ףקות הזה 'גאפוירטקבה .יטנניבמוקר 'גאפוירטקב רוצילו ,'גאפוירטקבה לש םונגב
תוברתה ירוזחמ המכ רחאל .רזה עטקמה תא לפכשמ תע התואבו ,וכותב הברתמ ,קדייחה
.םיטבושמה א"נדה יעטקמ תא םהמ קיפהלו םי'גאפוירטקבה תא ףוסאל רשפא
םייתוכאלמ םימוזומורכ תרזעב טוביש
םייתוכאלמ םימוזומורכ :םייתוכאלמ םימוזומורכ לע םיססובמ שומישל וסנכוהש םירחא םיאשנ
םילפכתשמה) םיקדייח לש םייתוכאלמ םימוזומורכ וא (םירמשב םילפכתשמה) םירמש לש
םוזומורכה דוקפתל םישורדה א"נדה יעטקמ תא קר םיריאשמ יתוכאלמה םוזומורכב .(םיקדייחב
תא םירבחמ וראשנש םיעטקמה לא .םיינויח םניאש םיעטקמה לכ תא םיקלסמו ,ולופכשלו
,רזה עטקמה םע דחי (ןסכאמה םזינגרואב) לופכש רובעי יתוכאלמה םוזומורכה .רזה א"נדה
תואמ לש ךרואב םיעטקמ טבשל ןתינ םייתוכאלמ םימוזומורכ תרזעב .םיבר םיקתוע ונממ רוצייו
ךרואב א"נד יעטקמ טבשל ןתינ םירמשה לש יתוכאלמה םוזומורכה תרזעב .םיסיסב יפלא
.םיסיסב 1,400,000 ךרואב םיעטק טבשל םג וחילצה םידחוימ םירקמבו ,םיסיסב 600,000
.םדאה לש םונגה ףוציר לש תלוכיה תא ומדיק הלאכ םילודג םיעטקמ טוביש 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב