גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


זארמילופ לש תרשרשה תבוגת - PCR / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

זארמילופ לש תרשרשה תבוגת - PCR

,לבא .םונגב םיוסמ ןג לש םיקתוע טעמ קר קיפהל רשפא םיקדייח תבשוממ וא תדדוב המקרמ
רשפא היהיש ידכ ,א"נד לש תולוקלומ ינוילמ תואמ קיפהל םיכירצ ,םיוסמ ןג תוהזל םיצור רשאכ
PCR תטישב םישמתשמ ךכ םשל .תולבוקמה תוטישב תוירלוקלומ תויצקאיר עצבל
תאזה הטישה תועצמאב .(זארמילופ לש תרשרשה תבוגת Polymerase Chain Reaction)
איהש ,השורדה תומכה תא לבקל רצק ןמז ךותו ,א"נד לש הריעז תומכ הנחבמב םישל רשפא
,(Mullis) סילומ ידי לע החתופ PCR תטיש .הנחבמב ונמשש תומכה ןמ םינומ יפלא הלודג
סרפב הכז הטישה איצממ .תירלוקלומה היגולויבה םוחתב הכפהמ התייה איהו ,1983 תנשב
.1993 תנשב ,הימיכל לבונ
ינשב שומיש לעו א"נדה תא לפכשמה זארמילופ א"נד םיזנאב שומישה לע תססובמ הטישה
םיצורש א"נד תלוקלומ לש םילידגה ינש תא םידירפמ ,תאזה הטישב .(םילחת) םירמיירפ
תולוקלומ יתש רצויו ,ול םילשמ לידג תיינבל תינבתכ א"נדה לידגב שמתשמ םיזנאה .לפכשל
המכב ,בושו בוש םירזוח הזה ךילהתה לע .תירוקמה הלוקלומל ןיטולחל תוהז ,תושדח א"נד
,א"נדה תא לפכשל ידכ .ירוקמה לידגה לש םיבר םיקתוע םילבקתמש דע ,הקתעה ירוזחמ
עטק אוה רמיירפה .(לחת - רמיירפ תארקנש) הלחתה תדוקנ םג ,תינבתל ףסונ ,ךירצ םיזנאה
לש והצקב זחאנ םיזנאה ,השעמל .תינבתה לידג םע האלכה רבעש ,םילשמ לידג לש רצק
א"נר תולוקלומ ,אתה ןיערגב .רמיירפה לש וכשמה אוה הנבנה לידגהו ,ותוא ךיראמו רמיירפה
םירמיירפב םישמתשמ תרשרשה תבוגת לש היצקאירב .רמיירפה דיקפת תא תואלממ תורצק
30-15) םירצק םיילידג-דח א"נד יעטק םה הלאה םירמיירפה .הדבעמב םירצויש םייתוכאלמ
םישקבמש רוזאה ידצ ינשמ ,םהש לכ םיפצרל םילשמ םהלש םיסיסבה ףצרש ,(םיסיסב
,לפכומה רוזאה לש םיסיסבה ףצר תא ריכהל שי ,ךכ םשל .רחא לידג לע - ףצר לכ ;ליפכהל
.ןיכהל ךירצש םירמיירפה ףצר תא ביתכי הזה ףצרהש ןוויכמ
םיצורש ףצרה תא ליכמש א"נדה תא םיסינכמ תרשרשה תבוגת תא םיעצבמ הבש הנחבמל
תא .ויתוצקל םיאלכומה םירמיירפה ידי לע רדגומ אוהש ינפמ ,ףצרה תא דדובל ךרוצ ןיא .לפכשל
.לידג לכ לש 5'-ה הצקל דחא רמיירפ :תילידג-ודה א"נדה תלוקלומל םיאילכמ םירמיירפה
זארמילופה תפסוה םע .זארמילופ א"נד ןכו םידיטואלקוניסקואד העברא םג הנחבמל םיפיסומ
.םילידגה ינשמ דחא לכל םילשמ לידג זתנסמ זארמילופה :הבוגתה הליחתמ הנחבמל
תא םיררקמו ,םילידגה ינש ןיב דירפהל ידכ ,90ºC-ל א"נדה תא םיממחמ אבה בלשב
םללכב ,ןהל םימילשמה םיפצרל רמיירפ תולוקלומ תורבחתמ ,רוריקה ןמזב .תבורעתה
לש הלופכ תומכ לע םעפהו ,ינש לופכש רוזחמ עצבמ זארמילופה .םישדחה םילידגב םיפצרה
א"נדה תומכ ,רוריק-םומיח ירוזחמ לש לודג רפסמ עוציב ידי לע .רמיירפ םע תינבת ידימצת
.םיקתוע 1011-108- ל עיגהל רשפא דיחי ילידג-וד קתועמו ,תיכירעמ הרוצב הלדג
תבורעת םומיח .תעגיימו תכשוממ התייה הדובעה PCR תטישב שומישה לש תונושארה םינשב
עצבל ךירצ היהו ,זארמילופ םיזנאה תא סרוה היה ,םילידגה תא דירפהל ידכ ,90ºC-ל א"נדה
זארמילופה יוליג םע לח הנפמה .םעפ לכב שדח זארמילופ ופיסוהש רחאל ,דרפנב הלפכה לכ
הרוטרפמטב ,םימח תונייעמ ימב םייח הלאה םיקדייחה .(םוח יבהוא) םייליפומרת םיקדייח לש
,הלאה םירוציב םירחא םימיזנא ומכ ,םיליפומרתה םיקדייחה לש זארמילופה .החיתרל הבורקש
קדייחה ןמ קפומה םיזנא ידי לע ךילהתה עצובמ ,םויה .PCR-ה תטישל םיאתמו םוחב דימע
.Taq זארמילופ - םיזנאה לש ומש ןאכמו ,Thermus aquaticus
וחתיפ תאזה היצקאירה ךרוצל .תוקד המכ ידמ ,ןיגוריסל םיררקמו םיממחמ הסימתה תא
ךילהתה תא עצבל רשפאמ הזה רישכמה ."הרוטרפמט-ירוזחמ" רישכמ ארקנש ,דחוימ רישכמ
.תועש המכ ךות א"נד לש המוצע תומכ לבקל ןתינ ךכו ,יטמוטוא ןפואב
םימגפ יוהיזב ,ירלוקלומ טובישב :המגודל ,םינווגמו םיבר םימושייב םישמתשמ PCR תטישב
,םיעשופ יוהיזב ,תונבואמ תויח לש א"נד ירקחמב ,תיטנג הסדנהב ,ןגותפ רותיאב ,םייתשרות
.החפשמ ירשקו תורוה תעיבקבו


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב