גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


א"נד תוירפס תריצי / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

א"נד תוירפס תריצי

עטקמב וא םיוסמ ןגב ןיינועמש רקוחל םג .היירפסב םירזענ ,םיוסמ עדימב םיניינועמ רשאכ
ךרדב) םיטבש לש ףסוא איה א"נד תיירפס .א"נד לש היירפסב רזעיהל חונ ,א"נד לש והשלכ
יוכיס שיש ןפואב ,םיוסמ םזינגרוא לש א"נד יעטקמ םיליכמה (םירמש לש וא םיקדייח לש ללכ
.םילשמ א"נד תיירפסו תימונג היירפס :תוירפס יגוס ינש שי .יפיצפס א"נד עטקמ רתאל הובג
תימונג היירפס תריצי
לש םונגה ללכ תא םיגציימ םה דחיבו ,א"נד יעטקמ לש הרדס םיליכמה ,םיטבש לש ףסוא
תימונגה היירפסה תא .רוצי ותוא לש (םינג תיירפס) תימונג היירפס הווהמ ,םיוסמ םזינגרוא
:םיבלש המכב םירצוי
.םיאתמ הלבגה םיזנא תרזעב םונגה תא םיכתוח .1
הלבגה רתא ול שיש ,דימסלפ וא 'גאפ :ומכ ,והשלכ אשנ לע הלבגהה םיזנא תא םיליעפמ .2
.םיקיבד תווצק ינש ורצווייו רבשיי אשנה .םיזנאה ידי לע רכומה דיחי    
.תונושה תולוקלומה ןיב םירוביח ורצווייו םיקיבדה תווצקה ודמציי ,זאגיל םיזנאה תוחכונב .3
אשנה ןמ היונב ןהמ תחא לכש ,תובר תויטנניבמוקר א"נד תולוקלומ ורצוויי ,ראשה ןיב    
לומ אשנ לש םינוכנ םינונימב ךילהתה תא םיעצבמ םא .םונגה ןמ רז א"נד לש עטק וכותבו    
לש תולוקלומה ןיבל ,םונגה לש א"נדב םרוקמש ,םיעטקה תיברמ ןיב יוחיא היהי ,ימונג א"נד    
.רקחנה םונגה אולמ תא טבשל ןתינ וז ךרדב ,השעמל .אשנה    
ןמ המכ וא דחא יטנניבמוקר אשנ .םיקדייחל םירידחמ םייטנניבמוקרה םיאשנה תא .4
אשנ וכותב שיש קדייח לכ .ונממ םיעטק וא שקובמה ןגה תא םיללוכ הלאה םיאשנה    
איה וזכ הבשומ לכ .ידוחיי א"נד לש םיהז םיקתוע הליכמש הבשומל רוקמ אוה יטנניבמוקר    
הווהמו ,םונגה לכ תא גציימ וז ךרדב לבקתמש םיטבשה ףסוא .טבש תארקנ איהו "רפס"    
עקרק ןהבו תוחלצ לש הרדסכ תיארנ היירפסה ,לעופב ."תימונג היירפס" וא "םינג תיירפס"    
.ררקמב ףדמ לע תוחנומ ןהו ,םיאשנהו םיקדייחה וחמצ הילעש ,הקצומ ןוזמ    
םילשמ-א"נד תיירפס תריצי
ךותמ קר םינוב היירפסה תא .תידוחייו הנטק היירפס תונבל יוצר ,בכרומ רוצי לש ןג דדובל ידכ
יחרכה בלש .תומיוסמ תוביסנב וא תמיוסמ המקר יאתב יוטיב ידיל אבש ,א"נדה לש קלח ותוא
חילש-א"נר תולוקלומ תייסולכוא ;חילש-א"נר תולוקלומל םהלש קותעתה אוה םינג יוטיב לש
םידדוקמ םניאש א"נדב םיפצר .את ותואב יוטיב ידיל םיאבש םינגה תא תגציימ םיוסמ אתב
אל ירהש ,םיגצוימ םניאש םיבר םינג שי .חילש-א"נר תלוקלומב םיגצוימ םניא ,םינובלח תריציל
קר חילש-א"נר תולוקלומ ויהי ,לשמל ,דבכ לש אתב .אתו את לכב יוטיב ידיל םיאב םינגה לכ
.דבכב יוטיב ידיל םיאבש םינובלחל
.המקרה יאת לש חילש-א"נר תולוקלומב םיליחתמ ,המקרל תידוחיי םינג תיירפס תונבל ידכ
שי ,הליחת .א"נדה תולוקלומ ומכ ירלוקלומ טובישל תונתינ ןניא חילש-א"נר תולוקלומ ,םלואו
יתשרותה עדימה ,תאז םע .טבשל םיצורש א"נרה תולוקלומ תא הנמאנ ףקשיש א"נד רוציל
םישקבמ ונא וליאו .ןובלחל ונממו ,חילש-א"נרה לא א"נדה ןמ :ינוויכ-דח לולסמב ללכ ךרדב רבוע
רבעמל תורשפא תמייק ןכא עבטב יכ ,ררבתמ .א"נדל א"נרמ :ךופהה ןוויכב עדימ תרבעה עצבל
.א"נר תולוקלוממ יונב םהלש םונגהש ןטרס יללוחמ םיפיגנ תצובקב תמייק איהו ,עדימ לש ךופה
עצבל לגוסמ אוהו ,םהל ידוחיי םיזנא םמע םיאשונ ,םיסוריו-ורטר םיארקנש ,הלאה םיפיגנה
םילשמש ,א"נד לש לידג תריציל תינבתכ א"נרב שמתשמ הזה םיזנאה .ךפוהמב קותעת תלועפ
ךרדב) ליגרה קותעתה ןמ הכופה הלועפ עצבמ םיזנאה :רמולכ ,םיסיסבה גוויז ןורקע יפ לע ותוא
םיארוק הזה םיזנאל .(א"נר לש לידגל ,תינבתכ שמשמה ,א"נד לש לידגמ השענ קותעתה ,ללכ
רומיטלבו (Temin) ןימט םירקוחה תא הכיז ויוליגו ,(ךפוהמב קתעתמ) זאטפירקסנרט סרבר
תולוקלומ םה ךפוהמה קותעתה לש םירצותה .1975 תנשל ,האופרל לבונ סרפב (Baltimore)
.א"נר-א"נד םייאלכ
א"נדה לידגו ,תינבתכ שמישש א"נרה לידג תא הלאה תולוקלומה ןמ םיקלסמ ,ךילהתה ךשמהב
ףוסב .א"נד לכ לש ותלפכהל הליגרה ךרדב ,םילשמ א"נד לידג תריציל תינבתכ שמשמ ראשנש
םיארוק הזכ א"נדל .א"נר לש תינבתב הרוקמש תילידג-וד א"נד תלוקלומ תלבקתמ ,ךילהתה
.(cDNA רוציקבו ,complementary DNA תילגנאב) םילשמ א"נד
םייטנניבמוקרה םיאשנה תא .אשנב םיטבשמ םילשמה א"נדה תולוקלוממ תחא לכ תא
טבש לכ .םילשמ א"נד לש טבש הווהמש ,הבשומל חתפתמ קדייח לכ .םיקדייח יאתל םירידחמ
אוה הלאה םיטבשה לכ לש ףסואה .תקדבנה המקרה ןמ ,חילש-א"נר לש םיוסמ גוס גציימ
לש םיפצרה ןמ היונב איה .תימונגה היירפסה ןמ הנוש תאזה היירפסה ."םילשמ א"נד תיירפס"
הנוש היירפס םילבקמ ,רוע יאתמ םילשמ א"נד לש היירפס םינוב םא .דבלב תקדבנה המקרה
םינוש םינגש הדבועב ינושה לש ורוקמ .תואירה תמקר יאת תיירפסמ וא ,רירש יאת תיירפסמ
המקרה לש םינוסקא קר הליכמ םילשמ-א"נד תיירפס .תונוש תומקרב יוטיב ידיל םיאב
תוהזל רתוי לק ,תמצמוצמ היירפס ךותמ .תימונגה היירפסב ומכ ,םינורטניא הב ןיאו ,תקדבנה
םישענ ,שקובמה טבשה יוהיזו היירפסה תקירס .יוצרה םילשמה א"נדה תא ליכמש טבשה תא
.ירלוקלומ יאלג תרזעב


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב