גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק

לע החתופ תחא הטיש .א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבקל תוליעי תוטיש יתש וחתופ 1977 תנשב
.(A. Maxam & W. Gilbert) טרבליגו םסקמ ידי לע החתופ תרחאה הטישהו ,(F. Sanger) רגנס ידי
אוה תוטישה לש יסיסבה ןורקיעה .1980 תנשב לבונ סרפב םירקוחה תא הכיז תוטישה חותיפ
סיסבהו ,דחא סיסבב רחא עטקממ רצק עטקמ לכ רשאכ א"נד יעטקמ לש הרדס תריצי
,םכרוא יפל םיעטקמ 5 םירדסמש רחאל םא ,המגודל .ההוזמה אוה עטקמ לכב ןורחאה
קדבנה עטקב םיסיסבה ףצר ,G,A,T,C,A :ןה ,עטקמ לכב תונורחאה תויתואה
ןורחאה סיסבה יוהיז יפ לע ףוצירה .(רגנס תטיש יפל ול םילשמה ףצרה וא) ...GATCA...אוה
תרשפאמ וז הטיש .דימאלירקאילופ לש ל'גב הזרופורטקלא תקינכט חותיפל תודוה רשפאתה
.דבלב דחא סיסבב ,ןכרואב וזמ וז תונוש ,תוילידג-דח א"נד תולוקלומ ןיב דירפהל
רגנס לש תרשרשה םויס תטיש
םידיטואלקונה תעברא תוחכונב ילידג-דח א"נד לש הזיתניס לע תססבתמ רגנס לש הטישה
,ןצמח ימוטא ינש וב םירסחש דיטואלקונ אוה גולנא לכ .םהמ דחא לש גולנאה תוחכונבו םיליגרה
איהש ,3'-OH תצובק הרסח הזכ גולנאל .(ddNTP) טפסופ-ירט-דיטואלקוניסקואדיד ארקנ אוהו
,לידגב הזכ גולנא םילילכמש עגרמ .םינכש םידיטואלקונ ןיב ירטסאידופסופ רשק תריציל תינויח
.תרשרשב אבה דיטואלקונל רשקיהל לוכי וניא גולנאהש רחאמ ,א"נדה לש הזתניסה תקספנ
:הלאכ םיבלשב תישענ םידיטואלקונה ףצר תעיבק רגנס תטיש יפל
.עובקל םיצור ולש ףצרה תאש ,א"נדה לש דחא לידג םידדובמ .א
לכב .קדבנה לידגה לופכשל םישורדה ,םירמוח לש תובורעת עברא םיניכמ תונחבמ 4-ב
(םילשמ-א"נד לש רצק עטק) רמיירפ תלוקלומ ;קדבנה לידגה :הלאה םירמוחה ויהי הנחבמ    
תומכ ;זארמילופ-א"נד םיזנא ;םינוש םידיטואלקונ העברא ;5' הצקב תיביטקאוידר תנמוסמ    
.ddATP, ddTTP, ddCTP, ddGTP :הלאה םיגולנאה ןמ דחא לש הנטק    
תרזעב םילשמה לידגה תא זתנסמ היצקאירה תבורעתבש זארמילופ-א"נדה .ג
תורחת שי תבורעתבש גולנאה ןיבו םידיטואלקונה ןיב .תבורעתבש גולנאהו םידיטואלקונה    
קר בלתשמ אוה גולנאה לש הנטק תומכ םיסינכמ םא .הנבנה לידגב תובלתשהה לע    
היצקאירה תא קיספמ אוה בלתשמ גולנאהש םוקמ לכב .םילשמה לידגה לש דחא םוקמב    
םוקימב יולת ורצונש םילידגה ןמ דחא לכ לש וכרוא .םינוש םיכרואב םימילשמ םילידג םירצונו    
.א"נדה לש ןמוסמה הצקל סחיב גולנאה    
םישוע הדרפהה תא .םלדוג יפל םינמוסמה א"נדה יעטק תא םידירפמ הנחבמ לכב
.ל'גב הזרופורטקלא תועצמאב    
ףצר תאו םינמוסמה םיעטקה לש םוקימה תא עובקל ןתינ ,ל'גה לש היפרגוידרוטוא תרזעב .ה
.שקובמה א"נדה עטקב םיסיסבה    
לידגה לש ובכרה תא םיגציימ הדידנה יספ יכ ,רוכזל שי המרגוידרוטואה חונעפ תעב .ו
תוחכונב ,םירצותה לולסמב הדידנ ספ .תינבתכ שמישש ילידג-דחה א"נדל םילשמה    
.שקובמה ףצרב לוממ הדמעב T רייש תוחכונ ףקשמ ,המגודל ddATP    
תולוקלומל תודמצומש תויוות ההזמה ,היצנצסרואולפב רזעיהל ןתינ ,היפרגוידרוטוא םוקמב    
םגד לבקתמ ,הנוש עבצ הציפמה תיוות םידימצמ הנחבמ לכ לש רמיירפל םא .רמיירפה    
םגדומ יטמוטוא רישכממ לבקתמה ספדהה .םידיטואלקונה ףצר תא ונממ אורקל ןתינש םיעבצ    
.םוליצב    
.םידיטואלקונ יפצר תעיבקל םייטמוטוא םירישכמב שמשמ היצנצסרואולפ תרזעב יוליג
םילידגב .תחא הצרהב םיסיסב 450 אורקל םילוכי םה .םיליעיו םיריהמ הלאה םירישכמה
.םירורב םיספ תוהזל רשפא-יאש בצמל דע ,ל'גב םיפפוטצמו םיכלוה הדידנה יספ ,רתוי םיכורא
םהל שיש םיעטקמ-תת םע םייוסינה תא םיעצבמ ,םיכורא א"נד יעטקמ לש ףצר עובקל ידכ
םיניכמ םיעטקמ-תתה תא .תומרגוידרוטואב םיפפוח םיפצר תוהזל רשפא ךכו ,םיפתושמ םירוזא
.הלבגה ימיזנא המכ תועצמאב ךותיח ידי לע שארמ
.םימלש םימוזומורכ לש ףצרה תעיבקל תוטישב הבר תומדקתה הלח םיעבשה תונש עצמאמ
םידיטואלקונה ףצר לכ תא הנושארל עובקל 1995 תנשב וחילצה ,יטמוטואה רושכמל תודוה
.Haemophilus influenzae קדייחה לש םונגב
טרבליגו םסקמ לש ימיכה קוריפה תטיש
תא תכתוחש תימיכ היצקאירב םישמתשמ טרבליגו םסקמ וחתיפש ,ףצרה תעיבקל הטישב
,םכרואב הזמ הז םינושה םיעטקמ םילבקתמו ,םיוסמ דיטואלקונב ,ידוחיי ןפואב א"נדה תלוקלומ
.דחא סיסבב
:הלאכ םה הדובעה יבלש טרבליגו םסקמ הטיש יפל
.ולש םידיטואלקונה ףצר תא עובקל םיצורש עטקה תא םידדובמ א"נד תלוקלוממ .א
.יביטקאוידר ןחרזב םינמסמ קדבנה עטקב םילידגה ינש לש 5' הצקה תא .ב
.דחא לידג םע הדובעה תא םיכישממו םילידגה ינש ןיב םידירפמ .ג
4-ל םיקלחמ םיקתעהה תומיגד תא .םיהז םיקתעה לבקל ידכ לידגה תא םילפכשמ .ד
םיסיסב ינשב וא דחא סיסבב ידוחיי ןפואב עגופש טנגאיר םיסינכמ הנחבמ לכל .תונחבמ    
ןמ קלחב קר איה ולש העיגפה ןכל ,תיסחי ,ךומנ טנגאירה לש זוכירה .העבראה ךותמ    
.םינוש םיכרואב םיעטקמל קדבנה עטקה ךתחנ ,ךכמ האצותכ .םיסיסבה    
,תרשרשה ןמ G תא קתני הזה רמוחה ,G סיסבב עגופש רמוח םיפיסומ ,לשמל ,םא .ה
םע םיעטקמ םג םילבקתמ) .ןמוסמ 5' הצק םע הזמ הז םינוש םיכרואב םיעטקמ ולבקתיו    
.(ונתוא םיניינעמ אל םה לבא ןמוסמ אל הצק    
םיענ םיעטקמה .דימאלירקאילופ לש ל'גב הזרופורטקלא תרזעב םיעטקמה ןיב םידירפמ .ו
לבקתמ ,ןמוסמה 5' הצקל בורק עגפנש סיסבה םא :םכרואל םאתהב םינוש םיקחרמל ל'גב    
,ןמוסמה הצקה ןמ קחורמ עגפנש סיסבה םא .לודג קחרמל תוריהמב ל'גב דדונש רצק עטק    
דירפהל ןתינ ,הטישה לש תושיגרל תודוה .רצק קחרמל טאל דדונ אוהו ,ךורא עטק לבקתמ    
םיעטקמה לש םיספה תא .דחא סיסבב קר ,םכרואב הזמ הז םילדבנש םיעטק ןיב םג    
.היפרגוידרוטוא תרזעב םירתאמ תיביטקאוידר םינמוסמה    
םיסיסבה ףצר תא אורקל רשפא זאו ,א"נדה לידג ךרואל סיסב לכ לש ומוקמ תא םירתאמ .ז
.רגנס לש הטישב ומכ קוידב ,ל'גה ןמ תורישי    

ןמזה םע .ףצרה תעיבקל תוטישה יתשב ושמתשה ישונאה םונגה יופימל טקיורפה תליחתב
.רגנס לש תרשרשה םויס תטישב קר ושמתשהו ,טרבליגו םסקמ לש תימיכה הטישה החנזנ
תרשפאמו היצמוטואל תנתינ איה (א) :תוביס יתשמ שומישל הרחבנ תרשרשה םויס לש הטישה
םירמוחב םישמתשמ ,ימיכה קוריפה תטישב (ב) ;םילודג םימונגב םיפצר לש הריהמ העיבק
.םירקוחה תואירב תא ןכסל םילולע םהש אצמנו םיליער םיימיכ


 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב