גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


א"נד יבבש / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

א"נד יבבש

הקידב תושעל רשפא (genes chip) םינג לש בבש וא (DNA chip) א"נד לש בבש תועצמאב
תיכוכז תסיפ אוה א"נד לש בבש .םינג יפלא תינמז-וב קורסל הלוכיש ,הריהמו תקיודמ תימיכויב
.תונטק תוצבשמ לש םיפלא תואמל ףאו םיפלא תורשעל תקלוחמ איהו ר"מס 1-כ לש לדוגב
ןורקימ) ןורקימ 20-כ לש םיחוורמב ,םירוטבו תורושב בבשה יבג לע תורדוסמ תוצבשמה
(דיטואלקונוגילוא) א"נד לש עטק תצבשמ לכל םיסינכמ ,טובור תרזעב .(רטמילימה תיפלא אוה
תא ןנכתמש רקוחה .םונגה ךותמ ףצר אוה הזכ עטק לכ .םיסיסב תואמ וא תורשע וכרואש
אוהש שומישל םאתהב ,בבשה יבג לעש תוצבשמה ןמ תחא לכב םיפצרה ויהי המ עבוק בבשה
בבש וא ,םינוש םינג המכמ םירצק םיעטק שי וילעש בבש רצייל רשפא .בבשב תושעל ןיינועמ
.םיוסמ דחא ןגמ םינוש םיעטק שי וילעש
,תמיוסמ המקרב וא םיוסמ יתוחתפתה בלשב יוטיב ידיל םיאב םינג וליא קודבל םיצור רשאכ
תולוקלומ .המקרב שיש חילש-א"נרה לכ תא ,קודבל םיצור התואש ,המקרה יאתמ םיקיפמ
,לשמל ,םא .הקפהה עגרב המקרב םיליעפה םינגה לולכמ תא ,השעמל ,תוגציימ חילש-א"נרה
חילש-א"נר םיקיפמ ,רועה ןטרס לש ריאממ לודיגב יוטיב ידיל םיאב םינג וליא קודבל םיצור
,םירצוי חילש-א"נר תולוקלוממ .אירב םדא לש רוע תמקרמו ,רועה ןטרס הלוח לש רוע תמקרמ
םיעבוצ םילשמה א"נדה תולוקלומ תא .םילשמה א"נדה תולוקלומ תא ,ךפוהמב קותעת תרזעב
תא - רחא עבצבו ,הלוח המקרמ וקפוהש הלא תא םיעבוצ דחא עבצב :םייטנצסרואולפ םיעבצב
ליכמש ,תיכוכזה בבש ךותל םיקירזמ תועובצה תולוקלומה תא .האירב המקרמ וקפוהש הלא
םיפצר רותיאל םיאלגכ תושמשמ עבצב תונמוסמה תולוקלומה .םיעודי םינג לש םיפצר
א"נד יעטק םע האלכה ורבעי יאלגה תולוקלומ יעטק .בבשבש א"נדה יעטקב םימילשמ
ובש עבצב עבצית האלכהה השחרתה הבש תצבשמה .בבשה לע םיאצמנש ,םילשמ ףצר ילעב
בבשב תודוקנה לכ .עבצה תא ההזי (יטפוא קרוס) רזייל ןרק לעב רישכמו ,יאלגה תא ועבצ
תוהזל ןתינ טלפנש עבצה יפל .תוכושח וראשיי תורחאה תודוקנה ,רוא וטלפי יאלגה םע וחאתהש
אתב ןגה לש תוליעפה תמרש לככ .הלוח המקרב םיליעפ וליאו האירב המקרב םיליעפ םינג וליא
תרבעומ וזה היצמרופניאה לכ .ותוא תגציימה הדוקנה ןמ רוא רתוי טלפיי ךכ ,רתוי ההובג
.םינותנה תא דבעמ אוהו בשחמל
רשא ,תואצות גישהל תרשפאמ ,בבש לכ לע זכורמה ,יטנגה עדימה לש הרידאה תומכה
לכב קודבל רשפא היה תומדוקה תוטישב) .ןתגשהל םייוסינ יפלא םישרדנ ויה תורחא תוטישב
שמתשהל רשפא םיבבשה תועצמאב ,וזמ הרתי .(דחא ןגל תסחייתמה תחא הלאש ,םעפ
םירמוחה לש קיודמ טוריפ תוינש ךות ,לבקל רשפאו ,הזילנא יכרוצל דואמ תונטק תומיגדב
דואמ הבושח תאזה תורשפאה .רצוימש רמוח לכ לש תומכה יהמ וליפאו ,את לכב םירצוימה
.םיבר םינג םיברועמ םהבש םירקמב
םהב םישמתשמ םויה דע .חותיפו םושיי לש םינוש םיבלשב אצמנ א"נדה יבבשב שומישה
:הלאה תורטמל
תויתשרות תולחמ תומרוגש תויצטומ יוהיז .1
תמיוסמ המקרב םינגה תוליעפ לש העיבק .2
תויסולכוא לשו םיטרפ לש יטנג ןויפא תעיבק .3
םיינגותפ םימזינגרואורקימ לש ריהמ רותיא .4
.תופורת שמשל לאיצנטופ םהל שיש םירמוח תקידב .5 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב