גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


םיירלוקלומ םייטנג םינמס / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

םיירלוקלומ םייטנג םינמס

יטנג ןמס .וירחא בוקעל ןתינו אצאצל הרוהמ רבועש ,א"נדב רתא וא הנוכת לכ אוה יטנג ןמס
השרוהה םגד רחא בוקעל ןתינ לבא ,יתועמשמ דוק אלל א"נד עטקמ וא ןג תויהל לוכי ירלוקלומ
םיאצמנש םינג רותיאב ,םימונג לש יטנג יופימב םיישומיש םיירלוקלומה םיטנגה םינמסה .ולש
.םיעשופ וא םיבורק תוהזל םיכירצשכ יטנג ליפורפ תעיבקבו ,םינמסל הזיחאתב
עיפומש ןמס .היסולכואב (םזיפרומילופ) םינוש םיעפומ המכ לעב תויהל בייח בוט ןמס
תוניינעמש ,תורחא תונוכת לש תולצפתהה תניחב רשפאמ וניא דבלב דחא עפומב היסולכואב
ידכ .תויטוגיזורטה איה בוט ןמסמ תשרדנש תפסונ הנוכת .הזיחאתב ותא תואצמנו ונתוא
בורש דואמ יוצר ,ןמסל סחיב םינוש םיטרפ לש םיפיטונגה ןיב בטיה ןיחבהל רשפא היהיש
םיטוגיזורטה 50%-מ רתוי תרשפאמש תכרעמ .םייטוגיזורטה ויהי היסולכואב םיטרפה
.רתא לכב םיללא ינשמ רתוי הב םימייקש תכרעמ איה היסולכואב
םינג
,הליפוזורדה ומכ ,םימזינגרואל 20-ה האמה תליחתב ונבנש תונושארה תויטנגה תופמה
הליפוזורדה לש תונושארה תויטנגה תופמה .יופימב םיירלוקלומ םינמסכ םינגב ושמתשה
.םייניעה עבצלו ףנכה תרוצל ,ףוגה עבצל םייארחאש םינג לש יסחיה םוקימה תא וארה
רפסמל וא חמצה תרוצל ,הלעה תרוצל ,ירפה תרוצל םיארחאש םינגה תא ופימ היינבגעב
תוארל ןתינש תונוכת ,ןיעל טלוב יפיטונפ יוטיב ילעב םינג םה הלא לכ .הלחשב תורוגמה
יפיטונפ יוטיב ילעב םינגה לש םרפסמ :לבגומ היה םינמסכ םינגב שומישה ,םלואו .תולקב
ןיאש םינג שי :ןורסיח דוע שי םינגל .םונגה לע עדימ טעמ קר וקפיס םה ןכלו ,ןטק אוה טלוב
ויהיש ,םייטוגיזורטה םינמסב ךרוצ שי תטרופמ תיטנג הפמ רוציל ידכו ,םינוש םיללא םהל
,םיפ"לפר :הלאכ םינמס לש םיגוס השולש ואצמנ ,ןכאו .תוחפל םיללא ינש ילעב םינמס
.םדאה םונג לש יטנגה יופימב ועייס הלאה םינמסה תשולש .םיפ"ינסו םינייוול
RFLPs - םיפ"לפר
לש הלבגה ירתאב תושחרתמ תויצטומ רשאכ .םינוש םיכרואב הלבגה יעטקמ םה םיפ"לפרה
RFLP :םשה עבונ ןאכמו ,הלבגהה יעטקמ ךרואב (םזיפרומילופ) תויתרוצ-ברל תומרוג ןה םונגה
לש הלבגהה רתאב היצטומ תשחרתמ םא .(Restriction Fragment Length Polymorphism)
הלאכ םייוניש .וילע חספיו רתאה תא ריכהל לכוי אל םיזנא ותוא ירה ,םיוסמ הלבגה םיזנא
ףוליח .ותוא ליכי אל רחא טרפ וליאו ,םיוסמ הלבגה רתא ליכי דחא טרפש ,ךכל םורגל םייושע
:ךפהל וא .דחאל א"נד יעטק ינש רבחלו ,םייק הלבגה רתא םילעהל אופא לוכי דחא סיסב
א"נד עטק ךופהל ךכבו ,שדח הלבגה רתא תעפוה םורגל יושע רחאב דחא סיסב לש ףוליח
הלבגה יעטקמ ויהי םינוש םיטרפלש ךכל ומרגי הלאכ םייוניש .םירצק םיעטק ינשל דחא
.םינוש םיכרואב
קוידב ,םינושה םיללאה לש השרוהה ירחא בקעמ ידי לע עבקנ םיפ"לפר לש יסחיה םוקימה
שי פ"לפר לכל .םיפ"לפר 105 ,הארנכ ,שי םדאל .םינג לש םינוש םיללא םע השענ הזש יפכ
תוקינכט תרזעב רתאל ןתינ םיפ"לפרה תא .(הלבגהה רתאב רסח וא םייק) םיללא ינש קר
תטיש לעו ןרתואס גפסה תטיש לע) .PCR תרזעב ןכו ןרתואס גפסה תטישב האלכה לש
הלוכי יכ ,ןורסיח שי פ"לפר ינמסל .(תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש :אשונב םירמאמ ואר PCR-ה
.םיוסמ פ"לפרל תטלחומ תויטוגיזומוה היהת תחא החפשמבש ההובג תורבתסה תויהל
םינייוול
תורזח םהב שיש א"נד לש םירצק םיעטקמ םה (םינייוול-ינימ וא םינייוול-ורקימ) םינייוולה
םיארקנ םינמסה ,םיסיסב תורשע תב איה תרזוחה הדיחיה רשאכ .םירצק םיפצר לש תונשנ
םינמסה ,םיסיסב העברא וא השולש ,םיינשמ תבכרומ תרזוחה הדיחיהשכ וליאו ,םינייוול-ינימ
ללא לכ .היסולכואב םיללא ינשמ רתוי שי םינייוולל ,םיפ"לפרל ומכ אלש .םינייוול-ורקימ םיארקנ
וליאו ,תורזח 23 תויהל תולוכי דחא םוזומורכב .תורזח לש הנוש רפסמ ליכמ ןייוול לש
20 תויהל תולוכי ,רחא םדא לש םימוזומורכ גוזב .תורזח 19 ויהי ולש יגולומוהה םוזומורכב
תונושל תודוהו ,םונגב לודגה םרפסמל תודוה ,םיבוט םייטנג םינמס םה םינייוול .תורזח 24-ו
תמר .רתא לכב םיבר םיללא םימייק ,םזיפרומילופה לש ויפוא ללגב .םהלש הברה
רפסמ רתאל ןתינ הלאה םינמסה תרזעב .97%-ל ףא העיגמו רתויב ההובג תויטוגיזורטהה
.תונוכת לש בר רפסמ לע םתרזעב דומללו םונגב םירתא לש בר
SNPs - םיפ"ינס
ףצר םהבש א"נדב םירתא םה (Single Nucleotide Polymorphisms - SNPs) םיפ"ינסה
דחא סיסב לש ינושב יוטיב ידיל האב ףצרב תויתרוצ-ברה .םינוש םיטרפ לצא הנוש םיסיסבה
םינג ךותב 200,000-מ רתוי :םיפ"ינס לש םוצע רפסמ שי םדאה ינב לצאש םיכירעמ .דבלב
,םדאה םונג יופימ תורטמל םנורסח והזו ,דבלב םיללא ינש שי פ"ינס לכל .םינגה ןיב ןוילימ 2-כו
פ"ינסל םייטוגיזומוה ויהי תמיוסמ החפשמ לש םיטרפה לכש ההובג תורבתסה שיש רחאמ
ילבמ םתוא תופמל ןתינ ובש ןפואבו םוצעה םרפסמב אוה םיפ"ינסה לש ןורתיה .םיוסמ
.הליעי אלו תיטיא איהש ,ל'גב הזרופורטקלא לש הטישל קקדזהל
םיאנתב .םידיטואלקונוגילוא לש הזילנא תוטישל תודוה ריהמ אוה םיפ"ינסה רותיא
ההז עטק הב שי םא ,תפסונ א"נד תלוקלומ םע האלכה רובעי דיטואלקונוגילוא ,םימיאתמה
יבבש לע) .א"נד יבבש תרזעב השענ םיפ"ינס לש יוליגה .דיטואלקונוגילואה לש ףצרל ןיטולחל
.(תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש :אשונב ואר א"נד 
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב