גנטיקה מולקולרית והנדסה גנטית


הלבגה תפמ תיינב / תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש / םירמאמ//

הלבגה תפמ תיינב

ירצות לש ךרואה תדידמו ,הלבגה ימיזנא תרזעב ,םיכותיח לש הרדסל א"נדה תפישח ידי לע
.הלבגה תפמ ביכרהלו ,םינושה הלבגהה ירתא לש יסחיה םוקימה והמ דומלל רשפא ,ךותיחה
הלבגהה ירתא רפסמש רחאמ ,יטנג יוהיז תוהזל רשפא הלבגהה תופמ לש האוושה ךמס לע
.םזינגרואל םזינגרואמ םינוש א"נדב םתוחיכשו
הלבגה ימיזנא ינש לש ךותיחה ירצות ןיב תוושהל איה הלבגה תפמ תונבל תלבוקמה ךרדה
ינש םתוא ידי לע תינמז-וב תישענש ךותיח תלועפמ לבקתמש ,לופכ ךותיח לש םירצות ןיבו
םידירפמ הלבגהה ימיזנא לש םתלועפ תובקעב םילבקתמש הלבגהה יעטק תא .םימיזנא
ןמוסמ א"נדה םאו ,םתעיבצ ידי לע השענ ל'גב םיעטקה רותיא .ל'גב הזרפורטקלא תועצמאב
תנומתב לבקתמש ספ לכ .היפרגוידרוטוא תועצמאב השענ רותיאה ,יביטקאוידר ןומיסב
תאוושה ךמס לע םיעבוק םינושה םיעטקה לש םלדוג תא .רחא הלבגה עטקל ליבקמ ,םיספה
.עודי םלדוגש א"נד יעטק לש םמוקמ םע ל'גב םמוקמ
דחא תא םיפיסומ א הנחבמל .תונחבמ 3-ל םיקלחמ קדבנה א"נדה לש תואמגודה תא
םימיזנאה ינש תא םיפיסומ ג הנחבמלו ,ינשה םיזנאה תא -ב הנחבמל ;הלבגהה ימיזנאמ
הלבגה תפמ תלבקתמ ,וז יבג לע וז הלבגהה תופמ תא םיביכרמ רשאכ .לופכ ךותיחל ,דחי
.םינושה םימיזנאה לש הלבגהה ירתא לש םמוקמ תאו םרפסמ תא תראתמ איהו ,תטרופמ
1 םיזנא ךתוח ,(kb) םיסיסב יפלא 17 וכרואש ,קדבנה עטקה תאש תוארל רשפא רויאב
רתאב עטקה תא ךתוח 2 םיזנא .םיעטקמ השולש םילבקתמ א הנחבמבו ,םירתא ינשב
,הלבגה ירתא 3 ,ןכ םא ,שי קדבנה עטקב .םיעטקמ ינש 'ב הנחבמב םילבקתמו ,דחא
יפ לע .םכרואב הזמ הז םינוש םיעטקמ 4 ג הנחבמב רצוי ,םימיזנאה ינש לש לופכה םכותיחו
-יא םלוא ,םיעטקמה ךרוא והמ דומלל ןתינ 2 םיזנא לש םיספה םגדו 1 םיזנא לש םיספה םגד
ךותיחמ לבקתהש ,kb 3 לש עטקמה ,לשמל ,םאה .קדבנה עטקב םמוקימ והמ תעדל רשפא
6 לש עטקמל ךומסש הצקב אצמנ אוהש וא ,8-ו 6 :םיעטקמה ינש ןיב אצמנ ,1 םיזנא ידי לע
?kb 8 וכרואש עטקמל דומצ ,ינשה הצקב ילואו ,kb
.ג הנחבמ לש םגדה הנוע תאזה הלאשה לע
ךתח אל 2 םיזנאש תדמלמ kb 8-ו 6 לש םיעטקמה םיאצמנ ג הנחבמבש הדבועה .א
.הלאה םיעטקמה ךותב אצמנ אל 2 םיזנא לש הלבגהה רתא :רמולכ ,םתוא    
.ותוא ךתח 2 םיזנאש ךכמ קיסהל רשפא ןכלו ,ג הנחבמב עיפוה אל kb 3 לש עטקמה .ב
לש עטקמ עיפוהל ךירצ היה 2 םיזנא לש םיספה םגדב ,ינוציק היה kb 3 לש עטקמה םא .ג
םיזנא לש םגדב הזכ ךרואב עטקמ ןיאש רחאמ .ותוא ךתח 2 םיזנא יכ ,kb 2 לש וא kb 1    
.8-ל 6 ןיב ,זכרמב םקוממ kb 3-ש קיסהל ןתינ ,2    
3 עטקמ תא ךתח 2 םיזנאש ,הדיעמ ג הנחבמב םיאצמנ kb 2-ו 1 ךרואב םיעטקמש הדבועה .ד
ךותב 2 םיזנא לש ךותיחה רתא תא םקמל קר רתונ ,וישכע .הלאה םיעטקמה תא רציו    
?8 עטקמל וא 6 עטקמל רתוי בורק אוה םאה .kb 3 לש עטקמה    
ךותיחה רתא תא עובקל םירשפאמ ,ב הנחבמב ולבקתהש ,kb 10-ו 7 ךרואב םיעטקמה .ה
.6 עטקמל רתוי בורקה ומוקימ תאו 2 םיזנא לש     
םירמאמ
םימונגהו םינגה הנבמ
?םינגה םיבכרומ הממ
יתשרותה רמוחה יוליג
ודוקפתו א"נדה הנבמ
םינוש םימונגו םינג
יטוירקואאה םונגה
םינוש םימונג לש הנבמה
םינג לש השרות
םינג לופכש
א"נדה תלוקלומ לופכש
א"נדה תלוקלומ ןוקית
את תקולחב םינגה תרבעה
םינג תרבעה לש םימגד
םינגה דוקפת
ןובלחל א"נדמ
ןובלחה לא ןגה ןמ
א"נרל א"נדמ :קותעת
ודוקפתו א"נרה הנבמ
קותעתה ךילהת
ןובלחל א"נרמ :םוגרת
יטנגה דוקה
םוגרתה ךילהת
םינגה יוטיב תרקב
םינג לש הרקב ינונגנמ
םינגה תלועפ לע הרקב
םיטוירקורפב הרקבה
םיטוירקואאב הרקבה
תויצטומ
ןווגמ םלוע הזיא
ןווגמ םלוע הזיא
?תויארקא תויצטומה םאה
?תויצטומה תא ללוחמ ימ
פיטונג הנשמ היצטומ
?פיטונפ הנשמ היצטומ םאה
?תויצטומ ןקתל רשפא םאה
תויצטומ יגוס
ןגב תויצטומ
םוזומורכה הנבמב םייוניש
םימוזומורכה רפסמב םייוניש
םיצפוקה םינגה
ןטרסו תויצטומ
ןטרסו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
היצולובאו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
החבשהו תויצטומ
יטנג יוהיזו תויצטומ
תיטנג תוהז תדועת
תיתחפשמ הברק יוהיז
ילילפ יוהיז
תיטנג הסדנה
?ןג םיסדנהמ דציכ
?המלו ךיא - תיטנג הסדנה
ןג דודיב
ןג טוביש
טבושמה ןגה יוהיז
סדנוהמ ןג תנכה
םיחמצב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םיחמצ דגנו דעב
חמצה יאתל םינג תרדחה
היצרנגרו הרירב
םייח ילעבב תיטנג הסדנה
םיסדנוהמ םייח ילעב רוציי
תיטנגה הסדנהה ימושיי
האופרב
ינג יופיר
יטנג ןוסיח
תורישב םיסדנוהמ םיחמצ      
האופרה
םייח ילעבב תופורת רוציי      
םיסדנוהמ
תואלקחב
םיחמצב תויודימע תיינקה
לוביה רופיש
רופישל םיסדנוהמ םייח ילעב      
רוצייה
הביבסה תוכיאב
הביבסל יתודידי
טוביש
םייח ילעב טוביש
?םיטבשמ דציכ
?םיטבשמ המ םשל
םדא טוביש
םיישונא םירבוע טוביש
ישונאה םונגה
ישונאה םונגה טקיורפ
םונגה לש ףוצירו יופימ
ישונאה
םונגה חונעפ לש םימושיי
םינוש םימונג חונעפ
הקיטנגב הקיתא
הקיטנגב הקיתא
תירלוקלומ הקיטנגב תוטיש
הלבגה ימיזנאב ךותיח
ל'גב הזרופורטקלא
ןרתואס גפסה
םיאשנ תרזעב א"נד טוביש
לש תרשרשה תבוגת - PCR
זארמילופ
א"נד תוירפס תריצי
א"נדב םיסיסבה ףצר תעיבק
א"נד יבבש
םיירלוקלומ םייטנג םינמס
הלבגה תפמ תיינב