ןונכתל ףגאל תורומש תויוכזה לכ ©
ךוניחה דרשמ ,םידומיל תוינכת חותיפלו


למע ט"פמ - יגולונכט חותיפ