יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
עדימ טסקטל הקיזב הדמע רוביח

.ןותנ עדימ טסקטל סחייתמה הדמע רוביח תביתכ לגרתנ הז רעשב

עדימ טסקט - ןותנה רוקמה טסקט

:רבסה
.םינותנ םיגצומו תודבוע תוגצומ עדימ טסקטב
.והשלכ בצמל וא העפותל םיסחייתמ תודבועהו םינותנה
.םינותנו תודבוע קר אלא ,הפקשה וא העיד גיצמ וניא אוהו יביטקייבוא טסקט אוה עדימ טסקט
.דועו םיזוחא הגיצמה "הגוע" ,םינותנ תלבט ,המרגאיד :ןוגכ תיתוזח הרוצב ןותנ תויהל לוכי עדימה
.תילולימ הרוצב םגו תיתוזח הרוצב םג םינותנו תודבוע םיגיצמה עדימ לש םיטסקט םנשי:העפותב ןויד לש םימגד ינש ןלהל גיצנ
.בתוכה לש תועצה + העפותה לש תוכלשהה) תואצותהו תוביסה תגצה :'א םגד

:לש בצמה וא העפותה יבגל םינותנו תודבוע גיצמ ןותנה עדימה טסקט :המגוד
.תונורחאה םייתנשב לארשיל םילועה תומכב הדירי

:שרדנה רוביחה לש המירז םישרת
.(תואקספ 4-3) (הז בצמל) וז העפותל ומרגש םיקומינו תוביס תגצה
:העפותה םגד
תוביס
תואצות
תועצה
.(תואקספ 4-3) (הז בצמ) וז העפות לש תוכלשהה) תואצותה תגצה
.בתוכה לש ןורתפל תועצה
.םתובישחו תונורתפה תשגדהו רוביחה יקלח לש רצק םוכיס :םויס תקסיפ

.(בצמה וא) העפותה יבגל הלילשהו בויחה תגצה :'ב םגד

:לש בצמה/העפותה יבגל םייתומכ םינותנו תודבוע גיצמ ןותנה עדימה טסקט :המגוד
.ל"וחל םיאצויה םילארשיה רפסמב היילע


:שרדנה רוביחה לש המירז םישרת
.(תואקספ 4-3) העפותה לש םייבויחה םידדצה תגצה
:"תומיעה" םגד
בויח
הלילש
הנקסמ
.(תואקספ 4-3) העפותה לש םיילילשה םידדצה תגצה
.ןוידהמ הנקסמכ - בתוכה לש ותדמע :םויס תקיספ

.'ב םגד + 'א םגד לש בוליש :'ג םגד

:לש בצמל םיסחייתמה ,םינותנו תודבוע גיצמ ןותנה עדימה טסקט :אמגוד
.לארשיב ,1988 תנשב ,םיזוחאב ,ליג יפל ,דבל םייחה םישנא


:שרדנה רוביחה לש המירז םישרת
.(תואקספ 3-4) ("דבל םייח" לש) הז בצמל וא וז העפותל םימרוגש םיקומינו תוביס תגצה
.תומיע + חותינ :ןוידה גוס
.העפותה םגד + תומיע םגד :בוליש
.(תואקספ 3-4) ("דבל םייח" לש) הז בצמב םייבויחה םידדצה תגצה
.(תואקספ 3-4) ("דבל םייח" לש ) הז בצמב םיילילשה םידדצה תגצה
.(תואקספ 3-4) העפותה לש םיילילשה םידדצה לש םוצמצל וא ןורתפל בתוכה לש תועצה
.בתוכה לש ותדמע תשגדה ךות ויקלחו רוביחה לש רצק םוכיס :םויס תקסיפ

החיתפה :בל ומיש

:ללכ-ךרדב תללוכ החיתפה ל"נה םימגדהמ דחא לכב
.ןותנה עדימה טסקטב םיגצומה םינותנהו תודבועה יפ לע בצמה וא העפותה לש יניינעו טרופמ רואת

תידיתעה תוחתפתהה יהמ
.וז המגמ לש תירשפאה
םירושקה םייחה-ימוחת םהמ
.התועמשמלו המגמל
יפ לע תנמתסמה המגמה יהמ
.םינותנהו תודבועה
     
דיתעל תיזחת םייח-ימוחת יפל תועמשמ המגמ


:המגודל
.לארשיל םיעיגמה םילועה תומכב הדירי לש המגמ (המרגאידב) גיצמ עדימה טסקט םא

לולכת החיתפה
.(ןותנה ףרגב םיגצומה םינותנה טורפ ךות) םילועה תומכב הדירי לש המגמ - תנמתסמה המגמה טורפ
.דועו ןוחטב ,הרבסה ,הלכלכ :ןוגכ םינוש םייח-ימוחתל הרושק לארשיל םילועה תומכב הדיריה - םייח-ימוחת יפל המגמה תועמשמ
.(רפתשי/הנתשי בצמה םא) לדגת לארשיל םילועה תומכ :המגמה יוניש :'ב תורשפא .םילועה תומכב הדיריה תמגמ ךשמה :'א תורשפא - דיתעל תויזחת
.ןותנה רוקמה טסקט יפ לע ,ונכמתסה וילע רוקמה תא ןייצנ החיתפה םויסב


Untitled