יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

הדאיפמילואב םישנ

.הדאיפמילואב םישנ יבגל םינותנו תודבוע גיצמה ףרג ךינפל
ךמתסהב אשונה לש םינוש םיטביה גצה :"הדאיפמילואב םישנ" לש אשונב ןוד

:הלאשל םג סחייתה ךתביתכב .ךל עודיה לע ךמתסהבו ןותנה טסקטה לע
.הדאיפמילואב םישנ לש ןתופתתשה דדועל שי דציכו םאה
.תינונס תתומע לש הדאיפמילואב םישנ/דיפלה תא ריבעהל רתאה ךותמ חוקלהנבמל העצה
החיתפ
.(ללמבו ףרגב ןותנה עדימה יפל) הדאיפמילואב םישנ לש העפותב ןויד
?ןותנה עדימה יפל תנמתסמה המגמה יהמ
?וז המגמ/העפות תכייש םייח-ימוחת ולאל

.(תואקספ 3-4) הדאיפמילואב םישנ לש ןתופתתשה טועימל תוביס
.(ןותנה עדימה יפל) תוירוטסיה תוביס - 'א טביה
.(ךלש ףסונ עדי + ןותנה עדימה יפל) תוינפוג תוביס - 'ב טביה
.םירחא םייח ימוחתב םג השאה דמעמל תורושקה תוביס - 'ג טביה
.(תוינרמש-תויתד תורבחב רקיעב) השאה תועינצל תורושקה תוביס - 'ד טביה

.(תואקספ 3-2) "הדאיפמילואב םישנ" לש הז אשונב יתדמע
."הדאיפמילואב םישנ"ל (םויכ םג) םידגנתמה שי עודמ
."הדאיפמילואב םישנ"ב (םויכ רקיעב) םיכמותה שי עודמ
.קמנל? אשונב תישיאה ותדמע יהמ
.(תואקספ 3-2) הדאיפמילואב םישנ לש ןתופתתשה דודיעל תועצה
(תדרפנ הקסיפב העצה לכ ענכשלו ריבסהל ,העצה לכ גיצהל)
:'א העצה
:'ב העצה
:'ג העצה

םוכס/םויס
.הנעצבתת תועצהה םא - דיתעל (תורשפא) תיזחת : 'א תורשפא
.(הרצקב) תועצהה + ךתדמע לש רצק םוכיס : 'ב תורשפאUntitled