יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
בחרה םלועב םירייתו תוריית

,2000-1995 םינשב םירייתה תומכ :םלועב תורייתה לע (ללמבו הלבטב) םינותנו תודבוע ךינפל
.2000 -ה תונשב תורייתה לודיגל םיקומינ רפסמו םיפדעומ םידעי ,ולא םינשב םירייתמו תורייתמ תוסנכהה
.ךתריחב יפל םינוש םיטביהמ םלועב תורייתה לש אשונב ןוד
,תארקש םירפסמ ךל עודיה לע ןכו ןותנה טסקטה לע ךמתסהל לכות

.דועו םירחא לש םנויסנמ וא/ו ךנויסנמ ,םיפסונ תרושקת יעצמאמו תונותיעהמ

םירפסמב תוריית

2000 -ב תימלועה תורייתה

,ימלועה תורייתה ןוגרא לש םינושאר םינדמוא יפל ,תימלועה תורייתה המכתסה 2000 תנשב
.1999 -ל האוושהב 7% לש היילע ,םיעסונ ןוילימ 698 -ב

.הנשב 3% -כ ,תומדוקה םייתנשב ויהש תוילעל תיסחי הלודג היילע

2000 1999 1998 1997 1996  
698 650 568 600   (םינוילמב) תוסינכ
7.4 3.8 2.5 5.5 2.7 יוניש %
476 455 439 438 403 ($ ינוילמ) תוסנכה
4.5 2.7 0.2 8.6 14.4 יוניש %


,הקזחתהש םלועה תלכלכב תרבסומ 2000 תנשב היילעה ןמ קלח
תשביה .שדחה םוינלימל סינכה ןויצל וגגחנש םיעוריאה ןמ האצותכו

,קושה ןמ 58% הלביקש ,הפוריא הרתונ הליבומה
תא הקיבדמו טעמכ ריהמה לודיגה םע קיפיספהו היסא חרזמ .הקירמא תשבי הירחא

.קושב הקלח תניחבמ הקירמא תשבי

.תורייתה דרשמ תובידאב םירפסמב תוריית ךותמ חוקל


הנבמל העצה
החיתפ


תויללכ תומגמ - 2000 תנשב םלועב תורייתה
(ןותנה טסקטה יפ לע)
תניחבמו תורייתמ תוסנכהה ,םירייתה תומכ :העפותה ףקיה תניחבמ (הל ומדקש םינשל האוושהב 2000 תנשב) תנמתסמה המגמה יהמ

.םיפדעומה םידעי
?וז העפות תכייש םייח-ימוחת ולאל
?תידיתעה המגמה והמ

.(תואקספ 4-5) םלועב םיריית יובירל םיקומנ
(2) -ו (1) םיפיעס תא ףילחהל ןתינ

עבטלו ףונל הבהא
תואקתפרה שופיח
ץחלמו םיחתממ רורחש - החונמו שפונ
תורחא תונידמב םייח-תוחרוא ריכהל ןוצר
תוקתרמ תויוברת שוגפל ןוצר
דועו םירקי ןולמ-יתבב "קנפתהל" ןוצר

(תואקספ 3-2) לויט תונונגס
םיכרדומ םילויט/הצובקב םילויט
םינוש םיאליגב - תוגוזב םילויט
"םיטסיפמרט"/םיעונפוא/תובכר ילויט
(םיריעצל רקיעב) ןמז-תולבגמ אלל םילויט

(תואקספ 3-2) ?תורייתה "תמלתשמ" עודמ ?תורייתמ חוורמ ימ - תורייתה תוישעת
(דועו תובכר ,בכר תרכשה) היגוסל הרובחת
םישקובמ םירתאלו ןולמה-יתבל חוור
תוריית ירפס יבתוכלו (םהיגוסל) םיריית יכירדמל חוור

(תואקספ 2-3) םיריית םילקתנ םהב םיישק
...םימתה רייתה תא "תומרל" תונויסנ
(תומייוסמ תונידמל תסנכהל רוסא םילארשיל :המגודל) העונתה שפוח תלבגה
רחא גוסמ תונואתו םיכרד תונואת
(דועו) ןוכרד ןדבוא ,שוכר וא ףסכ ןדבוא

ילש ידיתעה לויטה - תישיא הדמע
?עודמו ,ל"וחב ידיתע לויטב ילע םיפדעומה םידעיה םהמ
?עודמו רחבא וב לויטה גוס והמ

םויס
תישיא הנקסמו רוביחב ונודנש םיטביהה לש רצק םוכיס
Untitled