יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
לארשיב םיריית - תסנכנ תוריית

לארשיל םיעיגמה םירייתה תומכ לע (ללמבו הלבטב) םינותנו תודבוע ךינפל
יבגל עדימ ןכו ןוכיתה םיה חרזמב תורחא תונידמל האוושהב

.(לארשי יקלח ראשב ,ןבומכ ,רייסמ םהמ קלח) תליאל םיריית םיעיגמ ןהמ תוצראה

.לארשיל תסנכנה תורייתה ףנע רופשל תועצה גצה ןכ ומכ .םינוש םיטביהמ לארשיב םיריית לש אשונב ןוד

תסנכנ תוריית
.ןוכיתה םיה חרזמ גוויס תתב ןיסירפקו היקרוט םע דחי הפוריא רוזאב תגווסמ לארשי
ןוילמ 15 -ב 2000 תנשב המכתסה הז רוזאב תורייתה

.1999 תנשב רבשמה רחאל 39% לש הלודג היילע המשרנ םש ,היקרוטל ויה הלא תוסינכמ שילש ינש ,תוסינכ
-ב התלע ןיסירפקל תורייתה

.4% -ב לארשילו 10%

99/2000 יוניש % 2000(םיפלאב) -ב תוריית ץרא
+39% 10,412 היקרוט
+10% 2,686 ןיסירפק
+4% 2,416 לארשי
+29% 15,514 רוזאב כ"הס


םירפסמב תוריית

2000 ,תליאל תורישי תוסיטב םיריית תוסינכ
.1999 -ל האוושהב 7% לש היילע ,2000 תנשב תליאל תורישי תוסיטב וסנכנ םיריית 143,600
.1999 תנשב ויהש תודיריה רחאל ,ץיוושמו הילגנאמ תליאל תורייתב היילע המשרנ ,2000 תנשב

.היגברונמ תורייתב הלופכ טעמכ היילע המשרנ ןכ ומכ

.17% לש היילע ,תליאל תורייתה ןמ 24% םהש ,תדחואמה הכלממהמ ואב םיריית 35,000
.11% לש היילע םיווהמ ,דנלוהמ ואב םיריית 26,400
.15% לש היילע ,תפרצמ ואב םיריית 15,800
.11% לש היילע ,דנלניפמ ואב םיריית 14,400
.20% לש היילע ,הידוושמ ואב םיריית 13,000
.6% לש הדירי ,היגלבמ ואב םיריית 8,000
.22% לש הדירי ,הינמרגמ ואב םיריית 7,000
.13% לש הדירי ,קרמנדמ ואב םיריית 5,000
.17% לש היילע ,.יוושמ ואב םיריית 3,700


.תורייתה דרשמ תובידאב תליאל םיריית תוסינכ ךותמ חוקלהנבמל העצה

החיתפ
.(ןותנה טסקטה יפל) לארשיל םיעיגמה םיריית :"תסנכנ תוריית"ב רצק ןויד
תויללכ תומגמ
הז אשונ רושק םהילא םייח-ימוחת
תידיתע המגמ

(תואקספ 2-1) לארשיל םיעיגמה םיריית לע םיפדעומ תומוקמ :ןושאר טביה
(טסקטב םינותנה יפל) תליא
םילשורי
דועו הפיח ,ביבא-לת :ןוכיתה םיה ךרואל םירע
היתוביבסו תרנכה
םייגולואיכרא םירתאו םיבושח םינואזומ
םירחאו "םשו די" האושה תחצנהל םירתא

תורטמ/תוצובק יפל ןוימ - לארשיל םיעיגמה םיריית יגוס :ינש טביה
,תודהיל םישודק תומוקמב רוקב ,החפשמ ירוקב :(םירגובמו םיריעצ) םלועהמ םידוהי
,היפונו הירתאלו לארשי תנידמל רשקה קודיה

.תוימואלו הווחא תשוחת ,תירבעה הפשה םע רשק
.תורצנל םישודקה תומוקמב רוקיבל םיעיגמה םירצונ םיריית
.לארשיב םייוצמה תימלועהו תידוהיה הירוטסיהל םיידוחיה תומוקמה תא ריכהל - םינוירוטסיהו םיגולואיכרא
...עבצו שמש "סופתל" ידכ הפוריא ןופצ תוצראמ (ףרוחב ללכ ךרדב) תליאל םיעיגמה םיריית - ףרוח תוריית
םיימואלניב טרופס יעוראו םיסנכ

(תואקספ 3-2) לארשיל םיעיגמה םיריית םילקתנ םהב םיישק - "לארשיב ריית תויהל השק" :ישילש טביה
םיילארשיה לש הפצוחו תובידא רסוח
םישיבכב םילארשי לש העורפ הגיהנ
ןויקנו רדס לע הרימש יא
(תומייוסמ תופוקתב) השק ינוחטב בצמ

(תואקספ 4-3) העצהו העצה לכל (ארוקה עונכש ידי לע) רבסהו תסנכנה תורייתה דודיעל תוצלמהו תועצה :יעיבר טביה
רפסה-יתבבו תרושקתב הרבסה תועצמאב - םיריית יפלכ תובידא
םיבושחו םייזכרמ תוריית ירתאב ןויקנו רדס לע הרימש
םישיבכב העורפ הגיהנ לש (קוחה תפיכא וא/ו הרבסה תועצמאב) העינמ
דועו םייביטקרטא םיעצבמ ,עיגהל םירייתל האירקו דודיע - םלועב רתוי בר םוסרפ

.הנעצובתו הנלבקתת תועצההו תוצלמהה םא תידיתע תיזחת + רצק םוכיס :םויס


Untitled