יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
...םינשעמ םה - לכה תורמל

.ןושיעה יקזנ תא הבחרהב גיצמה עדימ טסקט ךינפל
ןהו) םינשעמ םה עודמ ריבסהל הסנ ךרמאמב :"...םינשעמ םה - לכה תורמל" אשונה לע רמאמ בותכ
תא ,ןיטולחל לסחל ילואו ,טיעמהל ןתינ דציכ תועצה גצה .לכל םיעודי ןושיעה יקזנש תורמל (תונשעמ
.ןושיעה תעפות

ןושיע יקזנ

.םיבר םייעדמ םירקחמב םיחכומו םירורב םניה תוירגיס ןושיעמ םימרגנה םיקזנה ןושיעה יקזנ
לצא םיעיפומ האירה ןטרס ירקמ ללכמ 80% .ךורא חווטל ןהו רצק חווטל ןה םישקו םיבר םיקזנה
.הדמתהב הלוע וז הלחמ לש התוחיכשו םינשעמ

טשווהו ךיחה ,עולה ןטרס :ןוגכ ,םיפסונ ןטרס יגוס תוחתפתהל ירקיע םורג הווהמ תוירגיס ןושיע
.הביקהו היליכה ,בלבלה ,ןתשה תיחופלש ןטרס תורצוויהל םרוגו

תואירה תחפנו המטסא ,סיטיכנורב :המישנה יכרדב תורחא תושק תולחמל םג םרוג ןושיעה
ןיבל ןושיע ןיב םייקה קודהה רשקה תא ורשיאו ורזח םיבר םייגולוימדיפא םירקחמ .(המזיפמא)
.תויתשרט בל-תולחממ התומתו האולחת
םרוגו םדה-ץחל תאו קפודה תא הלעמ אוהש ,ךכב בלה תלועפ לע דואמ השקמ ומצעלשכ ןיטוקינה
.ףוגבש םדה-ילכ לכ תוצווכתהל

םירקחמ :רבגה תוירופב עגופ םג אוה .ינפוגה רשוכה תא תידיימ דירומו תוילכבו חומב עגופ ןושיעה
.ערזב ןושיעה תעיגפ לע םידיעמ הנורחאה תעב ומסרופש םיבר
ןושיעה .םינשעמ-אלל האוושהב םינשעמ ברקב רתוי החיכש (הפקיז רסוח) תונוא-ןיאש ,אצמנ ףסונב
איבמו םדמדא-בהבהצ ןווגלו רופאו לדלודמ רועל םרוג ,םיטמק תעפוה זרזמ אוה :םינפה רועב עגופ
.רועה לש תמדקומ תונקדזהל

םיאצמנה הלא - םייביספה םינשעמה יבגל םג ןוכנ רבדהו ,יהשלכ הדימב קוזינ וניאש ןשעמ ןיא
.םינשעמ הבש הביבסב

ןכו לועישלו ףאה תיריר יוריגל ,שאר יבאכלו םייניעב תושיגר ליבסה ןושיעה םרוג םיבר םירגובמ לצא
.םייניעבו המישנה יכרדב תיריר :תויגרלא תועפותל

תונשעמ אל םישנ ברקב תואירה ןטרס לש תרבגומ תוחיכש לע םירקחמ רפסמב חווד תונורחאה םינשב
.ןהילעב לש ןושיעה תדימל רישי סחיב רבוג ןוכיסהש הארנו ,םינשעמל תואושנה

עיפוה תונוש האיר תולחמ תוחפ אל הגיאדמ םינשעמה ידלי לע יופכהו ליבסה ןושיעה תעפשה
ההובג האיר תויעב בקע זפשאתהל תנשעמ םאל דלי לש ינוכיסה .םינשעמ ידלי ברקב רבגומ תוחיכשבו
.תנשעמ הניאש םאל דלי לש יוכיסהמ 70% -ב
.האירה דוקפתב תיתועמשמ העיגפ הנחבוא םינשעמ ידלי לצא

.םינשעמ-אל ידוליל האוושהב תיתועמשמ םיהובגה םירועישב ימואתפ תוממ םירטפנ םינשעמ ידולי

ףאו ,הקונית תואירבב ןהו השיאה לש התואירבב ןה :תושפנ יתש תואירבב עגופ ןוירהה תפוקתב ןושיע
.קוניתה לש וייח תא ןכסמ
םידלי ברקב רתוי םיהובג הדילה ביבס התומתה ירועיש ןכו םיתמ תודלו לש תודילו תולפה ירועיש
.תונשעמ-אל ידליל האוושהב ןוירהה תפוקתב ונשעיש םישנל

תישפנה ,תינפוגה םתוחתפתה לע חווט-תכורא תילילש העפשה תמייקש ,הארנ ןכ-ומכ
.ןוירהה תפוקתב ןשעל וברהש ,תוהמיאל םידלי לש תילאוטקלטניאהו

ןושיעה בסמש דבכה קזנה רבדב קפס לכ ןיא םויכ .םינווגמ םיבר םניה ןושיעה יקזנ ,םוכיסל
.םידליו רעונ-ינב ,םישנ ,םירבג לש םתואירבל

ןושיעה יקזנ/תואירבל ךוניחל הקלחמה רתא ךותמ חוקל
תואירבה דרשמ תובידאבהנבמל העצה

החיתפ
.(ןותנה טסקטה יפ לע) ןושיעה יקזנ לש הרצק הריקס
:םייזכרמ םיטביהב/תורתוכב עדימה תא ונגרא ,טסקטה תא וקיתעת לא :בל ומיש

.(רצק רבסה) ךורא חווטלו רצק חווטל העיגפ
.(רצק רבסה) ןושיעמ םיעגפנה היסולכוא יגוס

(תואקספ 3-4) קזנה יבגל עדי תורמל - ןושיעל תוביס
תישפנו תינפוג תורכמתה
רגובמ ליגב קיספהל תלוכי יאו (יתצובק ץחל ,הכישמ) תורגבתהה ליגב ןושיע תלחתה
"עגרכ" האנהה תפדעהו ךורא חווטל םיקזנהמו תונכסהמ תומלעתה "הרקי אל הז יל"
תויכונא - (םייביספה םינשעמה) םירחאה םיעגפנהמ תומלעתה
תוירגיס תורציימה תורבחה םעטמ - ןושיעל תיביטקרטא תומוסרפ
(תואקספ 3-4) ןושיעה תעפות םע תודדומתהל תועצה
ריעצ ליגמ לחה (תרושקתה יעצמאבו רפסה-יתבב) הפיקמ הרבסה
םהש יפכ םיקזנה לכ לע םיעדוי ןכא םלוכ אל) ןושיעה תונכסל רתוי הבר הפישח
(ןותנה טסקטב םיראותמ
קוחה לש הפיכאו םיירוביצ תומוקמב ןושיע תלבגה
.תואירבה דרשמ ןובשח לע - ןושיעמ הלימגל ישפנו ינפוג לופט

םויס
.העפותה רוגימל םייוכיסה יבגל רצק םוכיסUntitled