יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
טנרטניאה תשרב "המחלמ"

.טנרטניאה תשרב "המחלמה" אשונב עורא גיצמה טסקט ךינפל
.םיילילשו םייבויח םיטביהמ טנרטניאב עדימ תצפה לש העפותב ןודת וב רוביח בותכ
.ןותנה טסקטב גצומה עוראה יבגל תקמונמה ךתדמע עבה ןכ ומכ

טנרטניאב המחלמ
.הלבגה אללו הרוזנצ אלל - המודכו תונומת ,תונויער ,תועד ,םיבתכ םסרפל דחא לכ לוכי טנרטניאה תשרב
דחא לכל יוטיבו עדימ שפוח םהיניב ,היטרקומדה לש םיטביה המכ םישממתמ ךכ

:םכינפלש עוראב הרקש יפכ הלבחו העיגפ תורטמל לצונמ טנרטניאב לבגומ יתלבה יוטיבה שפוח םיתיעל ךא
?סורהל אל וא סורהל
.ב"הראב םיצאנ-ואינ לש רתאל דחא םוי עיגה ,טנרטניאה תא בטיה ריכמו םיבשחמב איקבה ילארשי רענ
ןיכהל דציכ דמלמה רתאל הינפהו םידוהי חוצרל תשרופמ האירק ,ימשיטנא רמוח לש עפש רתאב הליג אוה
,םיבשחמל החמומ ,ודידיל רתאה תא הארה רענה ."תיב תרצות" תוצצפ

.דימו יצאנ-ואינה רתאה תא סורהל עיצה אוהו רתאה ןכות לע והומכ סעכש

תשרב הלבח/הקיטנ רתא ךותמ חוקל
רעונו הרבח להנמ תובידאב


הנבמל העצה

החיתפ
.(הז ןויער חותיפל - תואמגודו רבסה) טנרטניאה תותשרב עדיה לש ותצופתו ותונימז

םייבויח םיטביה
(ביחרהלו ריבסהל - הנושאר הקסיפ ,ןותנה עטקה יפל) היטרקומדלו יוטיבה שפוחל םירושקה םיטביה
(דועו םינכרצ ,רחסמ ישנא ,םירקוח ,םידימלת) םינעמנה/עדיה-ילבקמ תניחבמ עדי תצפה לש ותובישחל םירושקה םיטביה
תורהזא ,רחסמ ירשק חותיפ ,תומוסרפ ,עדימ םוסרפ) עדיה ימסרפמ תניחבמ עדיה תצפה לש תובישחל םירושקה םיטביה
(דועו דועו ןהיגוסל

תונכס/םיילילש םיטביה
(תופסונ תואמגודו ב"הראב יצאנ-ואנה רתאה :ןותנה טסקטהמ המגוד) עגופמו קיזמ עדימ תצפה ידי לע תושגרב העיגפ .א
חוקפ אלל - יוגש עדי תצפהל םירושקה םיקזנ

ןורתפ תועצה
(טסקטב ןותנה עוראה יפ לע) "הלבח"
דעב
דגנ
הנקסמ
.ךתעד יפל ,התעפשהלו היתונורתיל רבסה - (ךלשמ) תפסונ העצה

םויס
.הנקסמו רצק םוכיסUntitled