יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
"םירצוי תוכז"


טסקטב ?םירצויה תויוכז תרפה לש העפותה לע רבגתהל דציכ :הלאשב ןדה הדמע טסקט ךינפל
.ןוידהמ הנקסמכ - ךתדמע גצהו ןורתפ לכ לש תונורסחבו תונורתיב ןוד ,םיירשפא תונורתפ ינש םיגצומ
.וקמנלו ךלשמ ןורתפ עיצהל םג לכות

הבשחמ ררועמ הרקמ - םירצוי תויוכז
םירוטילקת תריכמו הקיזומה תוקתעה תעפות םע דדומתהל יד םימסרופמ םינמא ונגראתה הנורחאל
.םיפיוזמ
יבחרב םינכודב םירכמנ םהו ,םינוש םיניירבע ופייזש ,םיבר םיפיוזמ םירוטילקת ואצי הנורחאה הנשב
ועיקשה ןמז הברה :םהיתוריציב בר ןוה ועיקשה םינמאה .טנרטניאב יקוח אל ןפואב םיצופמו ,ץראה
תקפהל םינגנו םינפלוא רוכשל ידכ בר ףסכ ואיצוה םג םה ,תורחא תודובעב וקסע אלו הריציב קרו ךא
ולכויש וויק םינמאה לבא ,וז הפוקתב םייחה תמרב תדרל ,םיתיעל וצלאנ םתחפשמ ינב .םירוטילקתה
.תועפוהו וידרב תוריציה ירודיש ,םירוטילקתה תוריכמ רובע םיגולמתה תא ולבקישכ םתוא תוצפל
עיגמה ףסכה תא םיחיוורמ םניא םינמאה .דואמ םדירוי תוריכמה יזוחאש תוחוודמ הצפהה תורבח
.םתריצי תאו םתדובע תא םידבכמ אל יכ - םילכסותמ םישיגרמ םגו םהל
תאצל ידכ םוסרפ דרשמל תונפל עיצה ,םינמאה דחא ,'ג .םינוש תונויערו םינועיט ולע םהיניב ןוידב
רוזעל אלו םיפיוזמ םירוטילקת תונקל אלש םתוא ענכשיו רעונה ינב לא הנפיש םוסרפ עסמב
'ג הנע ךכ לע .לוזב תונקל יותיפב ודמעי אלש רעונה ינב לע ךומסל רשפא יאש ודגנכ ןעט 'ד .םיניירבעל
:ליעי היהי היהי םוסרפה עסמ םא ההת 'י .ךכב וצרי קר םא ,םירבד תונשל טלחהב םילוכי רעונה ינב יכ
אלא ,םוסרפ עסמב אל ףסכה תא עיקשהל עיצה ןכל ,םיניירבע לע ועיפשי רעונ ינבש ןימאמ אל אוה
תא אוצמל ידכ ףסכה שמשי ןכ .הרטשמל םתוא ורסמיו םינפייזה תא ואצמיש םיחקפ תריכשב
הקיזומ תשרהמ דירוהל םירתא היליעפממ שורדל ידכו טנרטניאב יקוח אל ןפואב הקיזומ םיציפמה
םירכומ רשאכש םהל ריבסהל ךירצ ןכל ,אשונב םיניינעתמ רעונה ינב אקווד יכ ןעטו רזח 'ג .תאזכ
'חמ תא םלשל בייח ןמאהש ןוויכ ,רתוי רקי תויהל ךפוה רוטילקת לכ - דבלב םיטעמ םירוטילקת
.תדרל יושע םהלש ריחמה - יקוח ןפואב םירוטילקת רתוי ורכמיש לככו .הקפהה
חוכ תא לצנל םהל בושח .הז בלשב "םיידי םירהל" םינכומ םניאש םירמזה וטילחה ךורא ןויד רחאל
תונפל ףוסבל וטילחה ןכל .םהמ םיעפשומו םהיריש תא םיבהואש רעונה ינבל רסמ ריבעהלו םתעפשה
.םוסרפ דרשמל


םירצוי תויוכז/הקיטנ רתא ךותמ חוקל
רעונו הרבח להנמ תובידאב


הנבמל העצה

החיתפ
(ךל עודיה יפל + ןותנה טסקטה יפל) העפותלו גשומל רצק רבסה - "םירצוי תויוכז" תרפה

.(תואקספ 3-2) תונורסחו תונורתי - ןושאר ןורתפ .1
(ןותנה טסקטה יפל) ?עצומה ןורתפה והמ
(ךתעדו ןותנה טסקטה פ"ע) ?הז ןורתפ לש תונורתיה םהמ
(ל"נכ) ?ויתונורסח םהמ

.(תואקספ 3-2 ) תונורסחו תונורתי - ינש ןורתפ .2
(ןותנה טסקטה יפל) עצומה ןורתפה והמ
(ךתעדו ןותנה טסקטה פ"ע) ?הז ןורתפ לש תונורתיה םהמ
(ל"נכ) ?ויתונורסח םהמ

.(2) -ו (1) םיפיעסב ןוידהמ הנקסמ) (הקספ 1) ?עודמ ?רתוי בוטה ןורתפה והמ :יתדמע

.(הקסיפ 1) ישילש ןורתפ ? ילש העצה .4
(יתעד יפל) ?עצומה ןורתפה והמ
?הז ןורתפ לש ויתונורתי םהמ
?ןותנה טסקטב םיעצומה תונורתפה לע ףידע אוה עודמ

םויס
רצק םוכיס


Untitled