יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

ןתמשגהו תורטמ - "תלוזל תוריש - תישיא תובייוחמ"

."תלוזל תוריש - תישיא תובייוחמ" תינכתה לש תורטמה תא גיצמה טסקט ךינפל

חילצמ םאה ,"תישיא תוביוחמ" לש אשונב ךירבח לש םנויסנו ישיאה ךנויסנ רואלו ךתעד יפל םאה
,תורטמה תא םישגהל תנמ לע םיפסונ םירבד תושעל ןתינו ךירצ םאה ?ולא תורטמ םישגהל רפסה-תיב
יבגל תובושח ךל תוארנה תורחא תורטמ עיצהלו ןמצע תורטמה יבגל הדמע עיבהל םג לכות) ?ךתעד יפל
(וז תינכת

תלוזל תוריש
לעה רפסה תיב לש יוצרה רגובהש ךכ לע התעד תא הנתנ ,תורגבה תוניחב תייגוסב הנדש ,"דליש תדעו"
הדעווה .הליהקהו הרבחה ןעמל תוליעפב םג ,םיילמרופה םידומילל ףסונב ,תוסנתהל בייח ידוסי
."תלוזל תוריש - תישיא תוביוחמ" תינכותה חותיפ לע הצילמה
שידקהל םישרדנה ,ידוסי לעה רפס תיב ידימלתל תדעוימ "תלוזל תוריש תישיא תוביוחמ" תינכותה
הרכהה לע תססובמ תינכותה .הליהקה ןעמל תוליעפל ישפוחה םנמזמ תויעובש םייתעש תוחפל
.הרבחל םורתל םהל ורשפאיש תוסנתה תודש וידימלתל ןמזל ךירצ רפסה תיבש הנומאהו

:תורטמה
.ותליהקל דימלתה לש תוכיישה תשוחת תא קזחל
םיתורישה תועצמאב םקופיס לע אובל םילוכי םניאש ,הרבחה יכרוצ תא דימלתה תעידיל איבהל
.םקופיסל ונמזמ םורתל ותבוחש ךכב ותרכה תא חפטלו ,םידסוממה
.תוימואלהו תויתרבחה ,תוישיאה ויתובוח םוחתב תויכרע תוטלחה לבקל דימלתה תא ךירדהל
.תישעמ תוסנתה ידכ ךות וכירדהלו ןולשיכו ישוק לש םיבצמב דימלתה תא קזחל
.קוחרהו בורקה תלוזה םע דימלתה לש תישיא-ןיבה תרושקתה תא רפשל
.ויתולבגמו ותלוכי ,ויתויטנ לע דומעל דימלתל עייסל


תישיא תוביוחמ רתא ךותמ חוקל
רעונו הרבח להנמ תובידאבהנבמל העצה

החיתפ
תא קיתעהל אלש יוצר !הרעה) "תלוזל תוריש - תישיא תובייוחמ" תינכתה לש תורטמה תגצה
תינכתה תשקבמ תוגהנתה יכרדו יפוא תונוכת ולא :רבסה ,ןוגכ .ךלש םילימב ןגיצהל אלא תורטמה
(?רעונה ינב ברקב בצעל

.תורטמה לע יתעד
םאה .תוחפל ,תולאשה שולשמ תחא לע הנע) ןמצע תורטמה יפלכ ךתדמע עיבת הב תואקספ 2-1 גצה
.קמנ - עודמו תובושח ןה
.קמנ - תופסונ תורטמ שי םאה
.קמנ - "תורתוימ" תורטמ שי םאה

?ולא תורטמ שממל תנמ לע רפסה-תיבב השענ המ
תארקל תונגראתהה ךרד :ןוגכ רפסה-תיבב תורטמה לש שומימה יכרדב ןוידל תואקספ 4-5 גצה
םימרות םהב םייתרבחה תודסומה ,תינכתב ףתתשמה דימלת לכ לבקמש בושמהו עויסה ,תינכתה
תנייצש תורטמהמ) הרטמ וזיאל הרצקב רבסה הקסיפ לכב .'דכו המורתהמ קופיסה ,םידימלתה
.תוליעפה תרשקתמ (החיתפב

ךתעד יפל - תושמוממ ןניא תורטמ ולא
.ןשממל תנמ לע רפשלו תושעל שי המ
.ךתעד יפל ,תוגשומ ןניאש תורטמ לש םודיקל ךלשמ תועצה 3-2 גצה
.(רתויל וא ) תורטמה תחאל התמורת תאו העצה לכ רבסה

םויס
םוכיס
Untitled