יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
?דגנ וא דעב - םינישנישה

."םיינישניש"ה דיקפת תא ראתמה םוסרפ עטק ךינפל
ימשר בתכמ :לש גוסהמ) ימשר בתכמכ ךרוביח תא בותכ .הז דיקפתל תופרטצה דגנו דעב םיקומינ גצה
,ךלש רפסה-תיב ןותעב וא ןומוקמב "תועיד" רודמב הבתככ וא רפסה-תיב להנמל הנפומה (ךורא
.ךליגב רעונ-ינבל תינפומה

תוימינפב םיבדנתמה ב"י ירגובל תוריש תנש - םיינישנישה"

יתיימינפה ךוניחה ךרעמב (.ש.ש) תורש תנש
?תורש תנש יהמ
ימוחתב םיבדנתמכ םילעופ םה הב הנש ךשמל ל"הצל םסויג תא םיחוד ב"י ירגוב רעונ ינב הב הנש
רתוי הבוט תוברועמל תניוצמ תונמדזה איה וז הפוקת .רעונ ירפכו תוימינפ ומכ החוורהו ךוניחה
.לארשיב הרבחל רישי ןפואב םורתלו רתויב תויתועמשמ תויווחל ,הרבחב
בקע םתחפשמ תא בוזעלו םתיבמ תאצל וצלאנש םידלי םיכנחתמ רעונה ירפכבו תוימינפה בורב
םיכינחה םיתיעל .םייזיפ םייוקילמ וא יתוחתפתה רוגיפמ םילבוס םניא םה .תושק םייח תוביסנ
,בהואו םח סחיל םיהמכ םהו תושק תויווח ווחש רחאל הילא םיעיגמ הימינפב ךוניחל םיקוקזה
.תדדועמו תכמות הריוואלו תישא בל תמושתל
תבשק ןזואכ שמשל רגוב חא ,רבח תויהל הדהא הכימת קינעהל ותלוזל תויתפכא תולגל ןכומש ימ קר
ךוניחה תורגסממ תחאב .ש.שכ תרשל םיאתמ - תויסיסב תויונמוימ דומילב עייסל לוכיו תפטלמ דיכו
.תויתיימינפה
"ןועשה ביבס" איה הדובעה .תוליעפ ימוחת לכב ףתוש אוה .הימינפב יכוניחה לגסהמ קלח ונייה ש.שה
.םירגתא ינפב הדימעו היישע לש השוחת ךות
חופיטל םיליעפ הרבח ייחב תנייפואמה תיאמצע תיתרבח הנומוק םיביכרמה ש.שה תצובקב רבח ש.שה
.םיחתמ תגפהלו תווצה חוריתיימינפה ךוניחה רתא ךותמ חוקל
ךוניחה דרשמ תובידאב


הנבמל העצה

:החיתפ
:תונווגמו תונוש תוחיתפ תויורשפא הז רוביחב
.הלבקל וא העצהה תא תוחדל - ךתטלחה לע העדוה א תורשפא
.(ךלש םילימב) ןותנה טסקטה יפל ."םיינישניש" גשומה לש רצק רואת ב תורשפא
.(ל"נהמ תויורשפא יתש בלשל םג רשפא) תינכתל ףרטצהל רעונ-ינבל תארוקה החיתפ ג תורשפא

(רתויו תואקספ 3) ןושאר קלח
."םיינישניש"ל תופרטצה דעב םיקומנ
.(ומצע ףרטצמל - תישיאה המורתה) םיישיא םיקומינ
.(הקוצמב רעונ-ינבל/הרבחל המורתה) םייתרבח םיקומינ
.(דיתעב הריירק לש םייוסמ גוסל חתפכ תינכתב תובלתשה) םיידיתע םיקומינ

(רתויו תואקספ 2) ינש קלח
."םיינישניש"ל תופרטצה דגנ םיקומנ
.(דיקפתל המאתה-יאמ ששח/םיישק - ןוגכ) םיישיא םיקומינ
.(םייחרזאה םייחבו אבצב הריירקלו תוישיאה תוינכתל המאתה יא - ןוגכ) םיידיתע םיקומינ
.(םירחא םימוחתב הרבחל םורתל הפדעה) םייתרבח םיקומינ

.הבושת שפחל שי םהילע םירוהרהו תולאש :(רתויו הקסיפ 1) ישילש קלח

תונוש תויורשפא - םויס
."דגנ" םיקומנה תורמל - תינכתל ףרטצהל רעונ-ינבל האירק א תורשפא
."דגנ" םיקומינה רואל - תינכתל תופרטצה- יא - הנקסמ ב תורשפא
.תפסונ הבשחמל תולאש םע וא תויוגייתסה םע תינכתל תופרטצה - הנקסמ ג תורשפא


Untitled