יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
לארשיב הלטבאה תיעב לע - "הדובע ,םחל

.טרפה ייח לע הלטבאה תעפשה תא גיצמה רצק טסקט ךינפל

!הדובע ,םחל
הפקה תיבל - ירחסמה זכרמל ותיבמ אצוי אוה ,ללכ ךרדב .רשע העשב רקוב לכ םק 45 -ה ןב םהרבא
זאמ הדובע אוצמל חילצה אלש 23 ןב - קיציא :"ה'רבח"ה לכ תא שגופ אוה ודוד לצא .ודוד לש
דוע אוצמל הווקת םולש ול ןיאו ,55 ןיב היהשכ ליטסקטה לעפממ רטופש יטומ ,אבצהמ ררחתשה
תפלחהב םילבמ םה רקובה תא .עובש ינפל איה םג הרטופ ותשיאש ,םייתנש רבכ לטבומה םרויו הדובע
םה רקיעבו ,תואוולה לבקל רשפא הפיא ,לויטל םלשל ףסכ ןיאש דליל םיריבסמ ךיא :תויווח
.בצמה לע םיננולתמ
םיבשותה יפלאמ םיינש קר םה ילעו דמחומ - ןינ'חסב ,םינש שולש רבכ לטבומ דמחא - אדנמ רפכב
.הדובעל רקובב םיאצוי םניאש
.םדאו איגש ,לעי םג ורטופ םינורחאה םישדוחב .הנידמב הירפירפה לש היעב קר הניא הלטבאה
- דיתעה עוצקמ תיילשאמ ונהנ דוע םה םישדוח המכ ינפל דע .החיטבמ קט-ייה תרבחב ודבע םתשולש
.הדובע ירסוחמ םה םויה ...םיבשחמ
תרתוכ םניא שואייהו באכה ,לוכסתה ,תילכלכה הקוצמה - םילארשי ףלא 260 -כ דועלו הלא לכל
.םייח רופיס אלא - ןותיעב
.תינונס תתומע לש םויה רדס לע רתאה ךותמ חוקל


הנבמל העצה


החיתפ
םיירקעה םימרוגה - לארשיב הלטבאה תיעב
(הבורקה החפשמהו ת/לטבומה) (תואקספ 2-3) טרפה ייח לע הלטבאה תעפשה .1
.םייחה-תמרב הדירי - הסנכהה לע העפשה
.ויתחתמו ינועה וקב םידלי
.הלפשה ,ןואכיד ,םייח זובזב ,תונקיר :תושק תושוחת
.ץראה תא בוזעל ןוצר
.שקובמו שדח עוצקמ דומלל ,םירוגמ רוזא ףילחהל :ןוגכ ןורתפ אוצמל תונויסנ

.(תואקספ 2-3) ולוכ קשמהו רובצה ייח לע העפשה .2
.(הלטבא ימד רתוי ,םיסימ תוחפ) הנידמה תוסנכהב העיגפ
.(המודכו תובכר ,םישיבכ) תויתשתב העקשה תוחפ
.תוברתבו ךוניחב העקשה תוחפ
.הנידמה יבשות לכ לש םייחה תמרב הדירי - ןותימ
.תוריית יתורש ,םיכרצמ ,םירצומ לש תוינקב םוצמצ
.םיקנבב תונוכסחב םוצמצ

.(תואקספ 2) ?הנורתפ ידיל היעבה אובת דציכ .3
.תדרפנ הקסיפב תורשפא לכ ,תויורשפא יתש ןלהל
.החיתפה תקסיפב םתגצה םתוא םימרוגל םירושק ויהי תונורתפה :בל ומיש

.םתבתכש רוביחה לש (ימיספ וא ימיטפוא) רצק םויס
Untitled