יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
תוכלשהו םימרוג ,םייוליג - הפוריאל "תכייש" לארשי

.הפוריא תונידמל לארשי ןיב םידחוימה םיסחיהו םירשקה לש העפותב ןודת וב רמאמ בותכ

ןכו ךכל םימרוגהו תוביסה תא ,הפוריאל לארשי ןיב םירשקה לע םידיעמה םייוליגה תא גצה ךרמאמב
,ישיאה ךנויסנמ ךל עודיה לע ןכו ןותנה עטקה לע ךמתסהל לכות .םינוש םייח ימוחת לע תוכלשהה תא
.דועו תרושקתה יעצמאמ ,ךירבח לש םנויסנמ

יפוריאה דוחיאהו לארשי
- תיפוריאה םירישה תורחתב הנש ידמ תפתתשמ לארשי !לסרודכב הפוריא תפולא איה לארשי
,תובר תויפוריא תופשו תילגנא םירבדמ ונחנא .(ןושארה םוקמב םימעפ המכ התכז ףאו) ןויזיווריאה
םישיגרמ ונא ללכבו ינמרגו ילגנא לגרודכ קחשמ ירחא תוכירדב םיבקוע ,יבנידנקס טוהירמ םימשרתמ
וחתפתה םינשה םע ךא ,ןוכנ ?היסא תשביל םיכייש ונחנאש ונדמל אל - עגר ..."תיבב ומכ" הפוריאב
תונכשה תונידמה םע םירשק רדעיהב .יפוריאה דוחיאה ןיבל לארשי ןיב דואמ םיקודה םיסחי
רתויב הבורק הנכש לארשיב האצמ הפוריא םגו .הפוריא תונידמל דואמ הברקתה לארשי ,תובורקה
,ןכאו .תיתוברת-תיתרבחו תיטילופ ,היגולונכטה תמרב ,חותיפה תמרב (רתויב הבורקה ילואו) הפוריאל
לומ לא דחוימ דמעמ" לארשיל קינעהל שיש רמאנ 1994 -ב תיפוריאה הצעומה לש םוכיס ירבדב
ההובגה תילכלכה תוחתפתהה תמר רואל ,םיפתושמ םיסרטניאו תוידדה סיסב לע יפוריאה דוחיאה
".הלש
רתויב תורושקה תויפוריא-אלה תונידמה ןיב איה לארשי תנידמ ךא ,הפוריאב םינכוש אל ונחנא םנמא
.יפוריאה דוחיאל.תינונס תתומע לש עבטמ הליטמ הפוריא/ םויה רדס לע רתאה ךותמ חוקל

לע םידיעמה םירקמ ךל םיעודיו תומייוסמ תודוקנב טסקטה בתוכ םע םיכסמ ךניא םא :הרעה
.תוכלשהבו תוביסב ,םייוליגב םתוא בלשל לכות הפוריאל לארשי ןיב םיבוט תוחפ תודמעו םירשקהנבמל העצה

.םויס + החיתפ + םייזכרמ םיקלח השולש לעב היהי ,תושירדה יפ לע ,רמאמה

החיתפ
.(תואקספ 3-2) םייוליג - ןושאר קלח
וא ונלש םייחה-ןויסנמ ,תרושקתהמ ונל עודיה יפ לעו ןותנה עטקה יפ לע) תונוש תודבוע גיצנ הז קלחב
.הפוריאל לארשי ןיב םיקודהה םיסחיהו םירשקה יבגל (דועו ,החפשמ/םירבח לש

.םימוחת יפ לע ןיימל לכונ
:ןוגכ
.דועו הפוריאמ אובי ,תוברת ,טרופס ,תוריית
.תחא הקסיפ לש ףקיהב םתוא םג גצה "םיבוט תוחפ" םירשקל תואמגוד ןנשי ךל עודיהמו ךתעדל םא

.(תואקספ 3-4) םימרוגו תוביס - ינש קלח

יפ לעו ןותנה עטקה יפ לע) הפוריאל לארשי ןיב םיקודהה םירשקל םימרוגבו תוביסב ןודנ הז קלחב
.(ונל עודיה
.(הבוח אל) הווהל תוושהלו רבעב םיסחיו םירשק יללכ ןפואב רוקסל ןתינ
תוריית ירתא שופיח ,םיקווש שופיח :ןוגכ) המצע הפוריא תשביל םירושקה םימרוג גיצהל ןתינ      
היגולונכט חותיפ סיסב לע םירשק ןכו םייתוברתו םייטילופ םירשק שופיח ,םיבורק שמשו      
.(תמדקתמ      
םע רחסמו הלכלכ ירשק קדהל ןוצר :ןוגכ) המצע לארשי תנידמל םירושקה םימרוג גיצהל ןתינ
.(דועו ברע תונידמ ןיב לארשי לש דודיבה ,תורחא תוצרא םעו הפוריא      
לש הייטנ :ומכ) םדוקה קלחב םתוא תנייצ םא - "םיבוט תוחפ" םירשקל םג תוביס גיצהל ןתינ
(המודכו טפנה תוריתע תונידמב ךומתל הפוריאב תומייוסמ תונידמ      

(תואקספ 3-2) תוכלשה- ישילש קלח

תויורשפא רפסמ
הפוריא תשביל תויבויח תוכלשהו (תחא הקסיפ) לארשי תנידמל תויבויח תוכלשה גיצהל :א תורשפא
.(הינש הקסיפ)
.(ןושארה קלחב ונגצה םתוא םייוליגה לע רוזחלמ ענמהל שי ןאכ)

.שי םא (הינש הקסיפ) תוילילש תוכלשה םגו (תחא הקסיפ) תויבויח תוכלשה גיצהל :'ב תורשפא
םידוהיל תויבויח תוכלשהו (תחא הקסיפ) לארשי תנידמל תויבויח תוכלשה גיצהל :'ג תורשפא
.(הינש הקסיפ) הפוריאב םיררוגתמה
םירשק םהב םימוחתב) הפוריא תונידמל לארשי ןיב םיסחיהו םירשקה לש ףסונ קודיה :ד תורשפא
.(ןיידע "םיבוט תוחפ" ולא םירשק םהב םימוחתב וא/רפתשהלו ףיסוהל םילוכי ולא

ןוידל תרחא ךרד רוחבל םג לכות .תועצה יתש לש בולישב וא תועצומה תויורשפאה תחאב רחב
.תוכלשהב

םויס
.דיתעל הנקסמו רצק םוכיס

Untitled