יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
.ל"וחל םילארשי תאיצי לע !...םלועה אוה הפי המ

.(דועו םירחוס ,םיריית) ל"וחל םילארשי לש תואיצי יבגל םינותנו תודבוע ףרגב גיצמה עדימ טסקט ךינפל
.וז העפות יבגל (הלילשל םגו בויחל) ךתדמע עבהו ל"וחל םילארשי תאיצי לש העפותב ןוד

,2000-1996 םינשב (דועו םיקסע ישנא ,םילייטמ) ל"וחל םילארשיה לש תואיציה רפסמ תא ראתמה ףרג םכינפל
.(תורייתה תנוע איש = ילוי שדוח) הנשו הנש לכב דבלב ילוי שדוחל סחייתמ ףרגה

.תוריית יכרצל תואיצי םגו םיקסעו רחסמ יכרצל תואיציל םג תוסחייתמ ל"וחל תואיציה
.(ןדריו םירצמל) השביה ךרד םגו ריוואה ילמנ ךרד תואיצי םג


לארשי תנידמ © הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה תובידאב


:רוביחה תביתכל הכרדה
החיתפ
.(ףרגה) ןותנה עדימה טסקטב םינותנהו תודבועה לע ךמתסהב העפותה תא החיתפב גצה
(םיירגוס ךותב ,תכמתסה וילע רוקמה תא ןייצל חכשת לא)
.ןותנה עדימה יפ לע תנמתסמה המגמה יהמ רבסה
.וז המגמ הרושק םהילא םייחה ימוחתל סחייתה
.וז המגמל תידיתע תיזחת גיצהל הסנ

רוביחה ףוג
.ל"וחל םילארשי לש האיציל םינוש םיקומינ אבה :(תואקספ 5-4) וז העפותל רבסה גצה
.(תואקספ 6-4) וז העפות לש תואצותהו תוכלשהה תא גצה
.ךתעד יפל - תויבויח תוכלשה 2-3 גצה
.ךתעד יפל - תוילילש תוכלשה 2-3 גצה

םויס תקסיפ
.תעצהש תונורתפה תא שגדהו (הלילשל וא בויחל) ךתדמע תא הרצקב םכסUntitled