יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
טרופסו תוברת ,עדמ

לש טנרטניאה רתאב רשה ירבד ךותמ ,טרופסהו תוברתה עדמה דרשמ לש ודיקפתל רבסה ירבד ךינפל
.דרשמה
לכות) ולא םיבושח םימוחת השולשב לארשי לש המודיקל תועצהו תוצלמה גיצת ובו רמאמ בותכ
.(דבלב םימוחת ינש רוחבל
.טרופסהו תוברתה ,עדמה רשל (בחרומ ימשר בתכמ) ימשר בתכמכ ךרמאמ תא בותכל לכות

רשה רבד
ףתושמה והמ ולאשיש ויהי .טרופסהו תוברתה ,עדמה דרשמ לש טנרטניאה רתאל םיאבה םיכורב
תשולש דוסיבו תוניוצמבו תויתריציב ,תויגשיהב םיקסוע םלוכ - הרורב הבושתהו ,ולא םימוחתל
,רצויה םדאה לש וחורל ףילחת ןיא .םדאה ,ונלש רתויב רקיה סכנה בצינ דרשמה לש ךוותה ידומע
,האירבו הקזח הרבח לש דוסיה ינבא םה ולא םיגשיה .טרופסבו עדמב ,תוברתב םיגשיהל עיגמהו םזויה
.ץוח יפלכ ןהו םינפ יפלכ ןה התומד תא םיבצעמה םה
םיבאשמ רתוי ,"היגולונכטהו עדמה" לש האמה היהת 21 -ה האמה תמדוקה האמבמ רתוי - עדמ
תלוכילו תיתרבח החוורל ,תילכלכ החימצל וליבוי רשא ,םייגולונכט םיחותיפבו רקחמב ועקשוי
היגשיה תוכזב ולוכ םלועב הינפל ךלוה יעדמה םוחתב לארשי לש המש .ילבולגה קושב תיתורחת
םע לארשי לש םייעדמה םירשקה תא חפטמ ,תויעדמ תויתשת חותיפב ךמות עדמה דרשמ .םיראופמה
.ונלצא םיעצבתמה חותיפבו רקחמב תועקשה דדועמו תורז תונידמ
ךורצלו תוברת רוציל תוכזה .הדוחייו התוהז ,הנקויד תא םיבצעמ הנידמה לש תוברתה ייח - תוברת
תוצובקה לכל תפתושמ תיתוברת הביל קוזיחל ףאוש ,תוברתה דרשמ .דוסי תוכז איה התוא
תכרעמבו ףתושמ זכרמב הרכהלו ירוטסיההו יכרעה ,ישגרה ןמלועל יתוברת יוטיב תתל תושקבמה
ךות ,תונוש תורוסמל םגו םיטועימל תיתוברת הימונוטואל םג םוקמ שי םתרגסמבש ,תפתושמ םיכרע
ןגעל הנידמה לע ,םמשל םייואר תוברת ייחו תיתוברת הריצי םייקל ידכ .םהיניב ןילמוג יסחי םויק
םה םיבאשמהש םגה .תוברתל היחרזא לש דוסיה תוכזב הרכהה תאו תוברתב הכימתה תא התוינידמב
.תירוקמה תילארשיה הריציה םודיקו דודיעב הנוילע תובישח תוברתה דרשמ האור ,םימצמוצמ
םייעוציבו םייכוניח םידיקפת טרופסה דרשמ לע םילטומ "אירב ףוגב האירב שפנ" םייקל ידכ - טרופס
בושחהו תויגשיהל ,הלועפ ףותישל ,תוניגהל ךנחמ ,וב הכורכה האנהה לע ףסונ ,טרופסב קוסיעה .םיבר
תוכזבש םיננוחמ םיאטרופס לש הובג לאיצנטופ ,ץראב .םירורב קחשמ יללכו םיקוח י"פע הלועפל לכמ
םיווקמ ונא ,2000 ינדיס תדאיפילואל תואושנ ונלוכ יניע .המידק ונתוא םידיעצמ ,םתדמתהו םנורשכ
,תונורשכה חופיט לע דקוש טרופסה דרשמ .םימישרמ םיגשיהל עיגת םילארשיה תחלשמש ,םיכומסו
.הייסולכואה ידבור לכב ,טרופסב קוסיעה תא דדועמו לעופ

רשה לש החיתפה ירבד ךותמ חוקל
טרופסהו תוברתה ,עדמה דרשמ תובידאב

םיקרפ ישארל העצה

החיתפ
.(תויתיצמתבו הרצקב ,ןותנה טסקטה יפל) לארשיב טרופסהו תוברתה ,עדמה חותיפ לש תורטמה

תוצלמהו תועצה - עדמה םוחת
תוצלמהו תועצה - תוברתה םוחת
ולא םימוחת ינש ןיבמ דחא םוחתב רוחבל לכות

תוצלמהו תועצה - טרופסה םוחת
םויס
.ךרוביחב תעצהש יפכ ,םימוחתה חותיפ רחאל לארשיב הרבחה לש הינפ ויהי המ


Untitled