יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
קוחרמ הדימל

דחא עוצקמ דומלל תשקבתנ וליא ."קוחרמ הדימל" לש תונורסחו תונורתי גיצמה הדמע טסקט ךינפל
םנויסנ וא ישיא ןויסנ לע ןכו ןותנה טסקטה לע ךמתסה ?עודמו רחוב תייה המ "קוחרמ הדימל"ב (תוחפל)
.ךתריחבל תעדה-ילוקש תא גיצהל ידכ םירחא לש

תונורתיה - טנרטניאב קוחרמ הדימל
.דימלתל חונש ןמז לכב םייקתהל לוכי רועישה - ןמז לש הלבגה ןיא
.ס"היבל עיגהל ךירצ וניאו ,ותיבב רועישה תא דומלל לוכי דימלתה - םוקמ לש הלבגה ןיא
םירושיק סרוקה ידכ ךות ףיסוהל לוכי הרומה .םיינכדע עדימ תורוקמל תונפל ןתינ הדימלה ךלהמב
רבכ ,ךוניח ינותיעב םוסרפל וחלשנש םירמאמ לשמל ,דחוימב םיינכדע םירתאלו ,םיפסונ םירתאל
.טנרטניאב םירתאב םיאצמנ
דימלתה תא חולשל וא ,קרפ ףיסוהל ןתינ ,לשמל ,הארוהה ךלהמ ידכ ךות םיימניד םייוניש ךורעל ןתינ
.הקמעה וא הבחרה ךרוצל ףסונ אשונ רוקחל
,עבצב םימולצת :םייתוזח השחמה יעצמאב םימיוסמ םיאשונ שיחמהל ןתינ ,הידמיטלומב ףיקמ שומיש
.דועו ואדיו יעטק ,תויצמינא

תונורסחה - טנרטניאב קוחרמ הדימל
.הרומ לומ התכב הדימלהמ הנוש תילאוטריוה הדימלה ,ישיא עגמ לש השוחת ןיא
,םישמתשמל תינכט הכימת ןתניהל הכירצ טנרטניאב קוחרמ הדימל סרוק ליעפהל ידכ - תינכט הכימת
.םיבאשמ תייעב ץראב תמייקו
הלגתמ ,ויז רוספורפ ירבדל ,וז הדוקנב .בר ןמז עיקשהל ךירצ יטנרטניא סרוקב - הבורמ ןמז תעקשה
םיניינועמ ,רתויב בוטה רועשה תא תשועל ןיינועמ הרומה דועב ,םידימלתל הרומה ןיב טקילפנוק
.רתויב הלקה הרוצב דמלנה רמוחה תא רובעל םידימלתה
ב"הראב ושענש םירקחממ .השקונ תימצע תעמשמ תשרוד ילאוטריו סרוקב הדימל - תימצע תעמשמ
.ןמזב שרדנה רמוחה תא םייסל וחילצה אל ,טנרטניאב דומלל וליחתהש םידימלתהמ שילש יכ ,הלוע


קוחרמ הדימל:טנלס ימע לש ורמאמ ,תיכוניח תונשדחל רתאה ,טנלמעמ חוקל

Untitled