יללכ רבסה 

ןליא ,התיבשה תוכז 

  יעור ,היזיוולטב תומוסרפ 

  ילטנ ,היזיוולטב תומוסרפ 

יתאוושה ליגרת 

הדעלג ,תיב ירועיש 

היגולונכטו עדמב םיטסקט 

הילאוטקאב םיטסקט 

  היגולואיכראו הירוטסיהב םיטסקט 

תוזרכו םירקיטס ,תורוטקירק 

הרישו תרופיס ירתא 

הספדהל אסרג

Untitled
היצזילבולגה ןדיע לש תונורסחהו תונורתיה :דחא ילבולג רפכ - ולוכ םלועה לכ

."היצזילבולג" גשומל רבסה טסקט ךינפל
םימוחתל וא םינוש םיטביהל סחייתהל ולכות .היצזילבולגה ןדיעב ונייח לש תונורסחבו תונורתיב ןוד
.היצזילבולגה יכילהתמ (הלילשל וא בויחל) ועפשוי רשא ונייח לש םינוש

הרבחו קוש-תלכלכ ,היצזילבולג
."היצזילבולגה ןדיע" ונתפוקת תא םינכמ םיבר
היצזילבולג .הרקה המחלמה תכרעמ תא הפילחהש ,השדחה תימואל ןיבה תכרעמה איה היצזילבולג
ןפואב םיימואל-ןיבל םתכיפהו םלועב תונושה תונידמה ןיב עדימו היגולונכט .ןוה גוזימ - העמשמ
."ילבולג רפכ" - תמיוסמ הדימבו דחא ילבולג קוש רצויש
,םייטפוא םיביס ,םינייוול תרושקת ,היצטיגיד ,רועזמ ,בושחמ :תוליבומ תויגולונכט שי היצזילבולגל
הרקה המחלמה ימי לש "רידגמה" םא .הזה ןדיעה תא רידגהל תועייסמ הלא תויגולונכטו ,טנרטניא
,(The Wall) המוחה היה הרקה המחלמה לש הלמס ."היצרגטניא" אוה התע ירה ,"הקולח" היה
רידגמה ךמסמה .םלוכ ןיב תרשקמה ,(WWW) תשרה אוה היצזילבולגה לש הלמס :הדירפהו הקליחש
תפוקתב ."הקסיעה" אוה היצזילבולגה לש רידגמה ךמסמה :"הזוחה" היה הרקה המחלמה לש
םירחתמ"ל דחאכ םיביואהו םידידיה וכפה התע ;"םיביוא"לו "םידידי"ל םלועה קלחנ הרקה המחלמה
קוחה וליאו ;e=me2 ןייטשנייא לש ותחסונ היה הרקה המחלמה לש ילקיזיפה קוחה ."םייקסע
ידמ לפכוי ןוקיליס יבבש לש בושיחה חוכ ויפל ,"(Moore) רומ קוח" אוה היצזילבולגה ןדיע לש רידגמה
ימיב ;"?ךלש םיליטה םילודג המכ" התייה הרקה המחלמב הבושחה הלאשה .םישדוח 24-18
."?ךלש םדומה תוריהמ המ" איה הלאשה היצזילבולגה
ךוניחה םודיקב עיקשהל - רתוי רקי המ ?ונל הלוע הז המכ :החותפ תרתונ הלאשה ,רבד לש ומוכיסב
רובע םלשל ?לוכסתהו תורעבה ריחמ תא ךכ רחא םלשל וא הקוצמה תובכשבו חותיפה תורייעב
,ללכבו ?ילכלכ-יתרבחה רעפה תובחרתה לש תוירשפאה תועפשהה רובע וא םומינימה רכש תאלעה
קדצו רסומ לש תולאשל םוקמ ןיא תלעותהו תולעה ילוקיש דצב םאה ?הדיחיה הלאשה וז םאה
.ומצעב תונעל םכמ דחא לכ לכוי ולא תולאש לע ?יתרבח
.הבוח ףא ילואו ,תוכז יהוז.תינונס תתומע לש היצזילבולג םויה רדס לע רתאה ךותמ חוקל


הנבמל העצה

החיתפ
?היצזילבולגה ןדיע והמ
.(רשפאה תדימב ,םכלש םילימב ובתכ - וקיתעת לא .גשומה תא ריבסמה ,ןותנה טסקטה לע וכמתסה)

.(תואקספ 3-4) בויחל היצזילבולגה עיפשת םהילע םייח-ימוחת
.(דועו ללחה רקח ,האופר) עדמה תוחתפתה
.(שידח רושכמ ,דוגיב ,ןוזמ לש ריהמ קווישו חותיפ) טרפה לש םייחה תמר
ישנא ,םיבשחמ) היצזילבולגה יכילהתל םירושקה םימוחתבו תועוצקמב - הקוסעת
.(דועו קווישו הלכלכ
.םימע ןיב תומחלמל ףילחתכ תילכלכ תורחתל תורשפא - םולש

.(תואקספ 2-3) הלילשל היצזילבולגה עיפשת םהילע םייח ימוחת
.תורבח ילהנמ ןיב/םידבוע ןיב תורחתו חתמ - טרפה ייח
.הריהמ תורשעתהו םילק םייח רחא הפידר - ללכה ייח
רעפ רצווי ,בלתשהל הניצרת אל וא הנלכות אלש תויתרוסמ תורבחב - ללכהו טרפה ייח
.היצזילבולגב הנבלתשתש תורבחל סחיב רוגיפו
.םייטנוולר ויהי אלש תועוצקמ לש םיוסמ גוסב הלטבא

םויס
המ - היצזילבולגה ןדיעב תויחל אל וא תויחל םא ,רוחבל ונלוכי וליא :הלאשל הבושת :הנקסמו םוכיס
?םירחוב ונייהUntitled